Články a komentáře

K problematice učinění a přijetí nabídky k uzavření smlouvy v rámci předkupního práva

Smyslem institutu předkupního práva je povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě, tedy koupěchtivému. Přestože se úprava předkupního práva v souvislosti s novou občanskoprávní úpravou změnila, i nadále bude nedílnou součástí právních vztahů a tedy i součástí přezkumu příslušných soudů…

Nařízení EU o ochraně osobních údajů - pověřenec pro ochranu osobních údajů

V našem dřívějším článku jsme poskytli obecný popis některých nových povinností vyplývajících pro správce a zpracovatele osobních údajů z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR),[1] které bylo přijato v květnu 2016 a bude účinné od května 2018.[2] V tomto článku se zaměříme na konkrétní zcela nový institut pověřence pro ochranu…

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Ještě tento rok, konkrétně 1. prosince, vstoupí v účinnost novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZoTOPO“), která byla ve sbírce zákonů vyhlášena pod č. 183/2006 Sb. Textace novely vychází z více než dva roky starého vládního návrhu, který zpracovalo ministerstvo spravedlnosti pod vedením tehdejší…

Participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se od nabytí účinnosti dne 1. 1. 2014 v nejbližší době nejspíše dočká své historicky první novely. Tato novela má do českého práva vrátit povinné zastoupení zaměstnanců v orgánech obchodních společností, které české právo znalo před nabytím účinnosti…

Dluh spoludlužníka při insolvenci druhého spoludlužníka

V soukromoprávních vztazích je poměrně obvyklé, že je více dlužníků zavázáno k témuž plnění vůči jednomu věřiteli tak, že jsou zavázáni plnit tomuto věřiteli společně a nerozdílně ve smyslu § 1872 OZ.[1] Problém může následně nastat v případě, kdy se jeden ze spoludlužníků ocitne v úpadku a jeho majetkové poměry jsou řešeny dle insolvenčního…

Mezinárodní ochranná známka na území Evropské unie, aneb když se členský stát rozhodne prchnout

Přistoupením Evropské unie k Madridskému protokolu se přihlašovatelům mezinárodních ochranných známek otevřely nové možnosti, jak svá práva efektivně a snadno rozšířit i do dalších států, a to třeba i na území celé Evropské unie. Bezpochyby velkou výhodou je pak právě skutečnost, že s přistoupením nového členského státu se rozsah mezinárodní…

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Změny v oblasti přestupkového práva – Co nás čeká a nemine?

Ve Sbírce zákonů přibyly dva nové zákony upravující oblast přestupkového práva. Dne 1. 7. 2017 nabude účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ( z. č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích ( z. č. 251/2016 Sb.). Co nám tato nová úprava přinese a na co je třeba dát si pozor?

Projasnění řešení otázky nabytí nemovitostí od nevlastníka

V nedávné minulosti, přibližně v předchozích pěti letech, byla českými soudy různých stupňů intenzivně řešena otázka, zda osoba může řádně nabýt vlastnické právo k nemovitostem od osoby, která je jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí, avšak skutečným vlastníkem (typicky v důsledku skutečnosti, že nabývací titul zapsané osoby je neplatný) je…

Souhrn významných legislativních událostí 7.11.2016 – 13.11.2016

Velké firmy a skupiny budou zřejmě muset poskytovat ve svých výročních a obdobných zprávách také nefinanční informace týkající se ochrany životního prostředí, respektování lidských práv, boje s korupcí nebo sociálních otázek. Počítá s tím vládní novela zákona o účetnictví, kterou schválila Sněmovna. Tento nový požadavek vyplývá ze směrnice EU.

Právník reklamuje boty aneb Právní život

Reklamovali jste někdy boty? Co je to vlastně za otázku, samozřejmě, že ano. I já jsem několikrát pocítil tu nutnost. Naposledy jsem ale v plné síle okusil právní souvislosti této události, a tak se o ně dovolím podělit se svými čtenáři, a přidat také lehkou úvahu de lege ferenda.

Úsvit criminal compliance v České republice?

Dne 1. 12. 2016 nabude účinnosti novela[1] zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), která přináší zásadní změny (dále jen „novela TOPO“), a to především ve vztahu k využitelnosti tzv. criminal compliance, kterým se má na mysli ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro…

Žádost o podmíněné propuštění odsouzeným

Institut podmíněného propuštění je zakotvený v § 89 a § 90 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Podmíněné propuštění má samozřejmě také svůj odraz v procesním právu, které tento institut uvádí v život, a to v §§ 331 až 333a zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní…

Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a změna zákona o hospodářské soutěži

České soutěžní právo se s největší pravděpodobností do konce letošního roku dočká velmi významné změny v pojetí soukromoprávní odpovědnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže. Vzhledem k účinnosti Směrnice Evropského parlamentu Rady 2014/104/EU mají členské státy povinnost tuto směrnici nejpozději do 27. prosince 2016 implementovat.

10 otázek pro ... Michaelu Střížovou

JUDr. Michaela Střížová advokátka a partnerka v advokátní kanceláři Ostrčil & Partneři se věnuje právu občanskému se zaměřením na právo rodinné, právo dědické a právo nemovitostí. Působí rovněž jako členka sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie České advokátní komory.

Znáte svůj posudek?

Zákoník práce (dále ZP) neobsahuje ustanovení, která by „přikazovala“ zaměstnavatelům hodnotit pracovní činnost a výkonnost zaměstnanců. Dochází však k tomu při jiných legislativních příležitostech. Např. při skončení pracovního poměru má zaměstnavatel podle § 314 odstavec 1 ZP povinnost vydat zaměstnanci na jeho požádání posudek o pracovní…

Jednotná a vyšší minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 dojde k poměrně značnému nárůstu minimální mzdy a nejnižších sazeb zaručené mzdy, ještě významnější bude zvýšení pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů, neboť dochází ke sjednocení sazeb, kdy již vůči invalidům nebudou uplatňovány nižší sazby z důvodu omezeného pracovního…

Právní posouzení odstraňování filtrů pevných částic

S příchodem normy EURO 5[1] je do osobních motorových vozidel se vznětovými motory prakticky obligatorně montován tzv. filtr pevných částic – DPF[2] (dále také jen „filtr“). Jde o zařízení zachycující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů, což šetří životní prostředí a zdraví osob. Filtr však mírně snižuje výkon motoru a…

Nemoc z povolání u zaměstnance vykonávajícího podnikatelskou činnost

Výdělkem zaměstnance, který vykonává podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, po zjištění nemoci z povolání pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity příslušející tomuto zaměstnanci může být jen výdělek jím skutečně dosahovaný, popřípadě stanovený s…

Právo objednatele odstranit vady díla na náklady zhotovitele: Záchrana nebo hrozba?

Česká zákonná úprava smlouvy o dílo nedává objednateli jako právo z vad možnost vadu odstranit na náklady zhotovitele. Toto právo objednatele odstranit vady díla namísto zhotovitele a na jeho náklady však bývá pravidelnou součástí smluv o dílo na výstavbu větších stavebních nebo technologických celků. Oproti standardní zákonné úpravě práv z vad…