Články a komentáře

Podřízenost pohledávek zpátky ve hře

Poměrně častým „zajišťovacím“ institutem byly svého času smlouvy o podřízenosti pohledávek. V nich se banka (příkladmo banka A) se svým dlužníkem (příkladmo obchodní společností B) a jejím dlužníkem (příkladmo dlužník C) dohodla, že dokud nebude splacen její úvěr, nebude se C domáhat zaplacení dluhu po B. Je taková dohoda možná? Může se díky…

Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě - 2. část

V první části článku „Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě“[1] byla podána informace o poměrně čerstvém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-484/14, Tobias Mc Fadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH ze dne 15. 9. 2016 týkající se zneužívání veřejně přístupné wifi sítě. Druhá část článku na toto…

Jak v obiter dictu vyřešit ústavní otázku, aneb proč není trestání provozovatele motorového vozidla za to, že neprozradil, kdo vozidlem spáchal přestupek, protiústavní

Z jarně-letní produkce Nejvyššího správního soudu stojí za pozornost rozsudek ze dne 16. 6. 2016, č. j. 6 As 73/2016-40, přesněji řečeno jeho malá část – obiter dictum, v němž soud odmítl názor, že by ustanovení § 10 odst. 3 a § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním…

Nová regulace ochrany osobních údajů aneb na jaké změny se připravit

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1] bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno začátkem května tohoto roku a správci osobních údajů tak mají necelé dva roky na to, aby zajistili soulad prováděných zpracování osobních údajů s novou regulací. Jaké základní změny nařízení přinese, kterým institutům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a jak se na…

Zákon o prokazování původu majetku: Test zbytečnosti

Po zákonu o evidenci tržeb je zákon o prokazování původu majetku dalším zákonem vztahujícím se k dani z příjmu fyzických a právnických osob přijatým v tomto roce s vidinou posílení příjmové stránky státního rozpočtu. S účinností od 1. prosince tohoto roku tak finanční orgány dostávají novou a velmi mocnou daňovou pravomoc – možnost vyzvat…

Kdy by soud měl informovat žalovaného o podaném návrhu na předběžné opatření?

Před nedávnem publikoval Mgr. Karel Volný na tomto serveru článek s názvem „Úprava předběžného opatření v o. s. ř.: kdy je nutno informovat ostatní účastníky odlišné od navrhovatele?“.[1] Rád bych na tento článek navázal drobnou úvahou.

Výpověď pro nadbytečnost a sdílení důkazního břemene

V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv (§ 21b písm. b) jsem v minulých letech provedla výzkum k otázkám diskriminace v České republice, v jehož rámci jsem monitorovala rozhodnutí soudů všech stupňů získaná vyžádáním od soudů samotných nebo z evidence Ministerstva spravedlnosti. Mimo jiné jsem zkoumala, jak české soudy nakládají s institutem…

Institut změny okolnosti v zahraničních úpravách a soft law

Možnost adaptace či terminace smluvního závazku v důsledku podstatné změny vnějších okolností je českému právu známa již z doby účinnosti obecného zákoníku občanského. Vždy se ale jednalo o úpravu, která nebyla zcela komplexní, a to buď ve svých předpokladech, anebo ve svých řešeních. O komplexnosti lze hovořit až v souvislosti s novým občanským…

Právní úprava lidského těla po smrti

Klasik jednou řekl, že v lidském životě jsou jisté dvě věci – smrt a daně. Tento článek nebude mířit na daně, nýbrž na právní problematiku související se smrtí člověka a postmortální ochranu lidského těla.

Je Nejvyšší soud oprávněn snižovat náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví či usmrcení blízké osoby?

Při studiu občanskoprávní judikatury Nejvyššího soudu z posledních let lze zaregistrovat též rozhodnutí, kterými tento soud poškozeným rovnou snižuje již pravomocně přiznané náhrady nemajetkové újmy, často pojišťovnou již vyplacené. Nejvyšší soud má totiž již několik let právo dovoláním napadená rozhodnutí nejen rušit a vrátit nižšímu soudu k…

Video rozhovor s Janem Pořízkem

Nový občanský zákoník zavedl daleko širší možnosti týkající se náhrad při ublížení na zdraví nebo dokonce usmrcení. Jak se ale v praxi ukázalo, pravidla jsou nastavená poměrně obecně, dokonce by se dalo říct, že vágně. Tzv. paušály za smrt byly sice zrušené, a místo nich nastoupily náhrady, které by měly plně kompenzovat utrpení blízkých a…

Výpověď z důvodu nesplňování předpokladů pro výkon jednoho z více sjednaných druhů práce

Nejvyšší soud ČR autoritativně řešil otázku, zda zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce, jestliže zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k některé z více sjednaných…

Expresní rozvod - novinka v argentinském právu

Nový národní občanský a obchodní (sjednocený) zákoník, který vstoupil v platnost 1. srpna 2015, kromě jiného deroguje a nahrazuje občanský zákoník Véleze Sársfielda, obchodní zákoník a novely obou zákoníků.

Souhrn významných legislativních událostí 14.10.2016 – 30.10.2016

Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila vládní novelu stavebního zákona, která má zjednodušit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Má ulehčit i drobným stavebníkům. Novela přinese podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) zjednodušení…

Soudci míří do Mikulova aneb Právní život 4

Špičky české justice se tento pátek sjedou do Mikulova. Začne zde totiž sněm Soudcovské unie. Předsedové nejdůležitějších soudů v zemi přednesou své tradiční zdravice, která ale rovněž tradičně budou něčím hodnotnějším. Ve svém celku vytvoří unikátní zprávu o momentálním stavu českého práva i soudnictví. A stavovská komora, mluvící logicky za…

Zastavení pohledávky a „nedílné“ plnění zástavnímu věřiteli a zástavnímu dlužníku

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“) ve svém § 1336 odst. 1 upravuje, že před splatností zajištěného dluhu může dlužník (zastavené pohledávky, tj. poddlužník) plnit na zastavenou pohledávku jen nedílně zástavnímu věřiteli i zástavnímu dlužníku. Zástavní věřitel i zástavní dlužník mají právo žádat, aby…

Znalecké dokazování ve sporech o náhradu újmy na zdraví a přístup soudů k hodnocení znaleckých posudků

Odpovědnost za újmu na zdraví bývá zpravidla neoddělitelně spjata zejména s posuzováním otázky, zda byl postup poskytovatele zdravotních služeb (lékaře či zdravotnického zařízení) vůči pacientovi v souladu s postupy lege artis (na náležité odborné úrovni). Zatímco prokázání existence samotné újmy na zdraví obecně většinou nečiní zásadní obtíže…

K problematice tzv. „rychlého“ předběžného opatření

Občanský zákoník jako hmotněprávní předpis upravuje ve svém ust. § 924 úpravu předběžného opatření v situaci, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen. Za…

Právní úprava společného financování (lending-based crowdfunding) v ČR

Crowdfunding je v posledních letech stále frekventovanějším způsobem financování zejména startupů, malých a středních podniků či různých podnikatelských i nepodnikatelských projektů. Ve své podstatě však nejde o nic nového. Získávání finančních prostředků od veřejnosti v podobě určité skupiny lidí – investorů, je poměrně běžné a užívané. Novým…

Osvojení registrovaným partnerem

V červnu letošního roku přijalo plénum Ústavního soudu nález týkající se možnosti osvojení osobou žijící v registrovaném partnerství. Nález jistě významný, u kterého je potřeba si dobře uvědomit, se mění a co nikoli.