Články a komentáře

Vyhláškou obce nelze regulovat provoz na komunikacích

Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ze dne 19. července 2016 zrušil Ústavní soud obecně závaznou vyhlášku obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015, o místní úpravě provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň. Podstatou napadené vyhlášky bylo následující pravidlo: „Na vymezených místních účelových komunikacích se vylučuje…

Změny v pravidlech pro odklad zveřejnění vnitřních informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (Market Abuse Regulation)

Od 3. července 2016 se v České republice, stejně jako v ostatních státech EU a EHP, uplatní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu, ve znění pozdějších předpisů (Market Abuse Regulation; „Nařízení MAR“),[1] které představuje nový, jednotný a rozšířený regulatorní rámec pro nakládání s vnitřními informacemi a…

Souhlas druhého rodiče s vycestováním či přestěhováním dítěte do zahraničí

Souhlas druhého rodiče s vycestováním dítěte do ciziny je předmětem častých sporů především v rozvedených rodinách, případně rodinách, kde rodiče nezletilého žijí odděleně.

Extenzivní výklad důvodů přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů Nejvyšším soudem (§ 338 zákoníku práce)

K převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, který má za následek přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele, dochází i v případě ukončení nájmu nebytových prostor, v nichž dosavadní zaměstnavatel provozuje svou činnost, a uzavření smlouvy o nájmu těchto prostor mezi pronajímatelem a novým…

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového nájemce

Cílem tohoto článku je zamyslet se nad otázkou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s nájmem prostor sloužících podnikání, a to ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie.

Jak zmizel jeden evropský soud

Dnešní doba, chápejme ji jako dobu posledních týdnů, měsíců, ale i let, je dobou, kdy se jednotlivé evropské státy nedokáží téměř na ničem zásadním dohodnout. Jeden stát uprchlíky přijímá, druhý je odmítá a vyhošťuje, třetí je nutí ostatním, aby se tak vyhnul předchozím variantám. Jednou je jeho svatost přijímána, podruhé odmítána, potřetí se…

Posuzování dobré víry ve vztahu k nabytí nemovité věci od nevlastníka

Vlastnické právo je nejvýznamnějším věcným právem vůbec. V souvislosti s převodem tohoto práva platí obecná zásada, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má. Z této zásady existuje výjimka v podobě nabytí vlastnického práva od nevlastníka v dobré víře. Dobrou víru je však třeba posuzovat nejen jako důvěru v pravdivost údajů uvedených v…

Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad na spolky

Velmi diskutovaným jak na poli polickém, tak na poli právním je zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“). Účinnost ZoET je rozfázovaná, avšak ZoET jako rámcový celek nabývá účinnosti k 1. prosinci 2016 a již nyní je adresáty kritizován, a to zejména stran administrativní náročnosti a zvýšení nákladů, což může mít pro některé z…

K trestnímu postihu právnických osob

Již více než čtyři roky je účinný zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „zákon“). Rodil se dlouho a těžce, neboť proti jeho vzniku byly vznášeny závažné námitky.

Proč nejde snížit výživné předběžným opatřením?

Na péči o nezletilé děti (a souvisejících nákladech) by se bezpochyby měli podílet oba rodiče, a to mj. dle svých příjmových a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se rodiče mezi sebou, rozhodne o výši výživného soud dle poměrů ke dni vyhlášení rozhodnutí. Pokud však po vydání takového rozhodnutí dojde k objektivnímu snížení schopnosti povinného…

První fáze elektronické evidence tržeb (EET) je za dveřmi

Elektronická evidence tržeb se dotkne subjektů, kteří platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice. Jedná se nejen o právnické osoby s podnikatelskou činností, ale také podnikající fyzické osoby. Důvodem zavedení EET je dlouhodobé krácení daňových povinností v některých oblastech podnikání. Podle Českého statistického úřadu dosahují…

Řízení o inovačním partnerství

K 1. říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), který nahradil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nová právní úprava problematiky zadávání veřejných zakázek zavádí nejednu novinku, mimo jiné i dvě zcela nová zadávací řízení. Jedná se o řízení o inovačním partnerství a řízení pro zadání…

Institut předmanželské smlouvy

Vstup do manželství není obvykle spojen pouze s propojením rodin, ale rovněž s propojením majetkových sfér obou partnerů. Výraz obvykle je zde užit záměrně, a to z toho důvodu, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dnes poměrně široce umožňuje snoubencům i manželům zvolit jiný než zákonný režim společného jmění…

Pozor na princip ochrany slabší smluvní strany v akviziční transakci

Jedním z prvních kroků při strukturování akviziční transakce je určení, jaké subjekty budou smluvními stranami. Je třeba zvážit, zda se bude jednat pouze o transakci mezi dvěma právnickými osobami, anebo zda nebude na jedné straně smluvní dokumentace fyzická osoba. Toto určení je signifikantní nejen z důvodu odpovědnosti za případnou škodu…

Souhrn významných legislativních událostí 14.11.2016 – 20.11.2016

Vláda opět odložila novelu občanského soudního řádu a také změny ve veřejném opatrovnictví. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer informoval bez bližších podrobností na twitteru, že body ministerstva spravedlnosti byly odloženy do příštího jednání kabinetu. K oběma předlohám ministra spravedlnosti Jiřího Pelikána (ANO) má výhrady ministerstvo práce a…

EPRAVO.CZ Digital - listopad, prosinec 2016 je zde

V pondělí 7. listopadu byly na slavnostním galavečeru vyhlášeny výsledky soutěže Právnická firma roku 2016. Věnované je jí tak i toto vydání EPRAVO.CZ Digital. Hlavní rozhovor je tentokrát věnovaný vítězi kategorie Regionální právnická firma roku. Tou se stala advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, která sídlí v Praze a Hradci…

Advokáti a 17. listopad aneb Právní život

Rekonstrukce sídla České advokátní komory na pražské Národní třídě úspěšně skončila. Její předseda Martin Vychopeň tak mohl v předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii slavnostně odhalit památník událostí ze dne 17. listopadu 1989, začátku Sametové revoluce. Památník samozřejmě není nový, nové je ale jeho umístění. I když se na…

Jak dál po přelomové změně v právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob

Když byla s účinností od 1. ledna 2012 zavedena v České republice trestní odpovědnost právnických osob jakožto zcela nová forma korporátní odpovědnosti, vyvolal tento zásadní legislativní krok celou řadu otázek a pochybností. Ačkoliv od té doby již bylo zahájeno a vedeno trestní stíhání několika stovek právnických osob, neobjevila se prakticky…

Ručení převodce podílu za závazky společnosti

Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným má za následek vznik zákonného ručitelského závazku ve smyslu § 209 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“). Podle poslední věty tohoto ustanovení převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele…

10 otázek pro ... Martinu Kasíkovou

JUDr. Martina Kasíková působí jako místopředsedkyně civilního úseku Krajského soudu v Praze a předsedkyně odvolacího senátu specializujícího se na exekuce s cizím prvkem. Mimo to se již řadu let věnuje také přednáškové činnosti v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Přenáší v rámci Justiční…