ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/Nedodržení sjednané formální náležitosti dodatku smlouvyhttp://www.epravo.cz/top/clanky/nedodrzeni-sjednane-formalni-nalezitosti-dodatku-smlouvy-101494.htmlVe svém nedávném rozhodnutí pod sp. zn. 23 Cdo 2925/2015 Nejvyšší soud České republiky dne 19. ledna 2016 judikoval, že nedostatek formy dohody o změně smlouvy nemusí bez dalšího znamenat neplatnost takového dodatku a bude vždy třeba zkoumat, zda náležitosti stanovené smlouvou nejsou příliš formalistickými na to, aby vedly k neplatnosti právního úkonu.Wed, 25 May 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 25 May 2016 0:09:00 CESTZdeněk Strnad: „Správně uchopená insolvence může být velmi prospěšná – jak jednotlivci, tak i celé společnosti“ http://www.epravo.cz/top/efocus/zdenek-strnad-spravne-uchopena-insolvence-muze-byt-velmi-prospesna-jak-jednotlivci-tak-i-cele-spolecnosti-101601.htmleFocus Je známý především bojem s nedovolenou činností oddlužovacích agentur, které škodí účastníkům insolvenčních řízení a zatěžují insolvenční soudy. A podílí se i na mediální osvětě oddlužení směrem k laické veřejnosti. Rovněž je autorem životaschopné části novely insolvenčního zákona, která by mohla zbavit soudy zbytečné administrativy v oddlužení a vůbec zlepšit fungování insolvencí v České republice. Řeč je o Zdeňku Strnadovi, soudci a místopředsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích a vítězi soutěže Právník roku 2015 v kategorii Insolvenční právo.Wed, 25 May 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, rozhovoryWed, 25 May 2016 0:08:00 CESTAbsence projevu vůle zmocněnce na plné mocihttp://www.epravo.cz/top/clanky/absence-projevu-vule-zmocnence-na-plne-moci-101434.htmlPlná moc je definována jako jednostranné právní jednání. V praxi se však již několikrát řešila otázka, zda, příp. za jakých podmínek je na plné moci vyžadován projev vůle, konkrétně podpis, ze strany zmocněnce.Wed, 25 May 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 25 May 2016 0:07:00 CESTObrana před útoky zvířat z pohledu trestního právahttp://www.epravo.cz/top/clanky/obrana-pred-utoky-zvirat-z-pohledu-trestniho-prava-101463.htmlJestliže je v současné době samotná problematika nutné obrany a jejích podmínek širokou veřejností stále ještě ne zcela pochopena, pak v případě ohrožení zvířetem to platí dvojnásob. Nepochybně je to způsobeno i odlišnou právní úpravou, kdy se současná právní věda striktně drží názoru, že útokem ve smyslu nutné obrany může být pouze zaviněné jednání člověka. Nebezpečné chování zvířat není útokem ve smyslu ustanovení o nutné obraně, vyjma situace, kdy je zvíře poštvané člověkem. V takovém případě je zvíře „živým nástrojem“ v rukou útočícího člověka. Jinak je třeba útok zvířete považovat za určitý druh nebezpečí, při jehož odvracení je třeba aplikovat ustanovení o krajní nouzi.Wed, 25 May 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 25 May 2016 0:05:00 CESTNepořádné dodatky aneb forma změny právního jednáníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/neporadne-dodatky-aneb-forma-zmeny-pravniho-jednani-101552.htmlMezi závěrečnými ustanoveními písemně uzavíraných smluv nalezneme zpravidla ujednání o tom, že smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků. Kromě požadavku písemnosti se leckdy objevují i požadavky další, kupříkladu na číslování dodatků či jejich stvrzení razítkem. Jak lze poté posuzovat ústně sjednaný dodatek, který měl být dle písemně uzavřené smlouvy opatřen pořadovým číslem a razítkem, bude vůbec platný? Pomineme-li případy, kdy sám zákon písemnou formu pro některá právní jednání vyžaduje, a tedy vyžaduje, aby písemnou formou byla tato právní jednání i měněna, odpověď bude o něco složitější. Problematika závaznosti smluvních ujednání o formě změny daného právního jednání má v našem právním řádu totiž zajímavou vývojovou linku.Tue, 24 May 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 24 May 2016 0:09:00 CESTK právu svědka v trestním řízení odmítnout výpověď proti obviněné právnické osoběhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravu-svedka-v-trestnim-rizeni-odmitnout-vypoved-proti-obvinene-pravnicke-osobe-101570.htmlPočet trestních stíhání právnických osob se od účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, konstantně zvyšuje.[1] Uvedený nárůst stíhání naznačuje změnu právně-podnikatelského prostředí v České republice, na kterou by měli být zejména členové statutárních orgánů korporací a jejich vedoucí zaměstnanci připraveni. Mnohdy totiž dochází k situacím, ve kterých zástupci právnické osoby čelí požadavkům orgánů činných v trestním řízení, aniž by byli správně poučeni o svých právech. Do jaké míry mohou zástupci právnické osoby hájit svá práva a znají tyto práva i orgány činné v trestním řízení?Tue, 24 May 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 24 May 2016 0:08:00 CESTVýroční valné hromadyhttp://www.epravo.cz/top/clanky/vyrocni-valne-hromady-101554.htmlV současnosti vrcholí období příprav a konání valných hromad, které jsou obchodní společnosti povinny každý rok uspořádat. S těmito výročními valnými hromadami, jak je pro účely tohoto článku budeme označovat (nejedná se o pojem zákonný), se pojí celá řada více či méně podstatných povinností a dokumentů. Opominutí provedení takových povinností či dokumentů může přitom v budoucnu mít velice nepříjemné důsledky nejen pro celou obchodní společnost, ale i pro členy jejích orgánů, akcionáře či společníky (např. neplatnost usnesení valné hromady, povinnost náhrady vzniklé škody nebo vrácení již vyplaceného podílu na zisku apod.).Tue, 24 May 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeTue, 24 May 2016 0:07:00 CESTNárok na odstupné, nebo jistota pokračování pracovněprávního vztahu?http://www.epravo.cz/top/clanky/narok-na-odstupne-nebo-jistota-pokracovani-pracovnepravniho-vztahu-101464.htmlCílem tohoto článku není komplexní analýza přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, (dále jen „ZP“). Jeho autor chce toliko poukázat na možné limity či úskalí české právní úpravy této problematiky a s tím spojené interpretační potíže v kontextu právnických povolání s akcentem na výkon advokacie.Tue, 24 May 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 24 May 2016 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 16.5.2016 – 22.5.2016http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1652016-2252016-101550.htmlÚstavní soud (ÚS) se musí zabývat letošní úhradovou vyhláškou ve zdravotnictví. Od dvou skupin senátorů dostal návrhy na zrušení její části, která regulaci úhrad rozšířila také na ošetřovatelskou péči poskytovanou odborně způsobilými zaměstnanci v zařízeních pobytových sociálních služeb. Oba návrhy soud zpřístupnil na svém webu.Mon, 23 May 2016 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 23 May 2016 0:09:00 CESTEPRAVO.CZ Digital - květen 2016 je zdehttp://www.epravo.cz/top/efocus/epravocz-digital-kveten-2016-je-zde-101551.htmleFocus Květnové číslo je zaměřené na bankovnictví a finance. Právě ta totiž zažívá doslova „zemětřesení“. Světem otřásla aféra kolem uniklých dokumentů právní kanceláře Mossack Fonseca, Evropská unie chystá celou řadu opatření, jak zabránit daňovým únikům, větší přehled mají mít státy také o majetku lidí a firem, značná regulace čeká také oblast úvěrů. O tom, co všechno se vlastně chystá a jaké to může mít dopady, se dočtete v rozhovoru s Robertem Němcem, Václavem Bílým a Martinem Aschenbrennerem, partnery významné české advokátní kanceláře PRK Partners. Mon, 23 May 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUSMon, 23 May 2016 0:08:00 CESTPrávní úprava obchodní firmy v NOZhttp://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-obchodni-firmy-v-noz-101136.htmlPrávní úprava obchodní firmy je obsažena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Podle ustanovení § 423 odst. 1 NOZ je obchodní firmou „jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.“ Osoba, která v obchodním rejstříku zapsána není, tedy obchodní firmu nemá, a příslušná ustanovení NOZ o obchodní firmě se na ni nevztahují.Mon, 23 May 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentáře, rekodifikaceMon, 23 May 2016 0:05:00 CESTPropojování insolvenčních rejstříků v rámci Evropské uniehttp://www.epravo.cz/top/clanky/propojovani-insolvencnich-rejstriku-v-ramci-evropske-unie-101200.htmlNové nařízení o insolvenčním řízení stanovuje členským státům povinnost vytvořit insolvenční rejstřík a zavádí propojení národních insolvenčních rejstříků prostřednictvím portálu evropské e-justice. Hledat informace o insolvenčních řízeních napříč insolvenčními rejstříky v rámci celé Evropské unie bude možné již v roce 2019.Mon, 23 May 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoMon, 23 May 2016 0:05:00 CESTZa návrat soudcovské koncentracehttp://www.epravo.cz/top/clanky/za-navrat-soudcovske-koncentrace-101462.html Koncentrace řízení tvoří základní institut úpravy civilního procesu sporného, bez něhož si řádný průběh sporného řízení v našich podmínkách lze sotva představit. Jeho současná úprava v OSŘ je však podle mého názoru nezdařilá a v souvislosti s připravovanou rekodifikací civilního procesu by se dle mého mínění měla pozornost rekodifikační komise obrátit také směrem k soudcovské koncentraci, která sice není zázračným všelékem všech potíží civilního procesu, ale přesto může výrazně přispět k řádnému průběhu sporného řízení.Fri, 20 May 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 20 May 2016 0:09:00 CESTČas dluhůhttp://www.epravo.cz/top/efocus/cas-dluhu-101539.htmleFocus Tak nám chystají další novelu. Nutnou. Moderní. Zkrátka takovou, bez které by se současný systém exekučního řízení neobešel.Fri, 20 May 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryFri, 20 May 2016 0:08:00 CEST10 otázek pro ... Gerhardta Bubníkahttp://www.epravo.cz/top/efocus/10-otazek-pro-gerhardta-bubnika-101538.htmleFocus JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. je společníkem advokátní kanceláře Bubník Myslil & Partners. Je významným advokátem v oboru mezinárodního práva soukromého, který pracoval na mnoha velmi významných mezinárodních kauzách. Řadu úspěchů má na svém kontě také z oblasti práva sportovního. Dříve byl navíc vynikajícím krasobruslařem. A rovněž je prvních Čechem, který získal diplom z práv na Harvardu. V letošním ročníku soutěže Právník roku pak vstoupil do Právnické síně slávy.Fri, 20 May 2016 0:07:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, 10 otázekFri, 20 May 2016 0:07:00 CESTPracovní úrazy v kanceláři? http://www.epravo.cz/top/clanky/pracovni-urazy-v-kancelari-101273.htmlOdpověď na otázku vyslovenou v titulku je jednoduchá. I na administrativním pracovišti v kancelářích může docházet k pracovním úrazům, i když k neobvyklým. Řada z nich, které označujeme jako netypické, se objevuje i na ostatních pracovištích, třeba ve výrobních provozech. Jak tyto úrazy posuzuje judikatura?Fri, 20 May 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 20 May 2016 0:05:00 CESTZvažované zavedení plnohodnotné možnosti vyvinění právnických osobhttp://www.epravo.cz/top/clanky/zvazovane-zavedeni-plnohodnotne-moznosti-vyvineni-pravnickych-osob-101528.htmlSmyslem tohoto stručného článku je upozornění na aktuálně projednávanou novelu[1] zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“) a zamyšlení se nad jejím případným dopadem na tzv. Criminal Compliance programy neboli česky trestněprávní programy jednotlivých firem. Těmito programy se s určitou mírou zobecnění mají na mysli ucelené systémy interních opatření, postupů (přístupů) a procesů, které směřují především k preventivnímu zamezení páchání trestné činnosti a zároveň se snaží případnou trestnou činnost detekovat a co nejvíce minimalizovat s tím související možné škody. Jak je přitom uvedeno níže, jsou tyto programy v současné době v České republice zaměřeny především na zamezení trestné činnosti řadových zaměstnanců dané společnosti.Thu, 19 May 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, trestní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 19 May 2016 0:09:00 CESTMeze libovůle místní komunity v územním plánování, aneb nestačí, že se nám, občanům obce, něco postě nelíbíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/meze-libovule-mistni-komunity-v-uzemnim-planovani-aneb-nestaci-ze-se-nam-obcanum-obce-neco-poste-nelibi-101529.htmlNenápadným a stručným rozsudkem ze dne 12. 1. 2016, č. j. 2 As 212/2015 – 27, s poněkud bizarními skutkovými okolnostmi Nejvyšší správní soud potvrdil svou dosavadní judikaturu založenou na zásadě, že obec či kraj má v rámci nástrojů územního plánování široký prostor k tomu, aby na základě své politické úvahy směřoval rozvoj obce tím, anebo oním směrem, že však i tento prostor má své limity. Kraj či obec totiž nesmí takříkajíc bez dalšího zakazovat určité obecně vzato legální způsoby využití území jen proto, že se občanům nelíbí, plyne-li z povahy těchto aktivit, že obci či kraji nebudou objektivně škodit a jsou místním poměrům přiměřené. Thu, 19 May 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeThu, 19 May 2016 0:08:00 CESTK regulaci reklamy a k odpovědnosti za reklamuhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-regulaci-reklamy-a-k-odpovednosti-za-reklamu-101119.htmlK vybudování úspěšného businessu v dnešní době nestačí jen kvalitní produkt nebo služba, ale neodmyslitelně také propracovaná marketingová strategie, jejíž náklady každoročně představují u řady společností nezanedbatelnou položku v rozpočtu. Veřejný prostor, média a sociální sítě jsou plné reklamních sdělení a snaha upoutat na svůj produkt mezi mnoha ostatními konkurenty mnohdy vyžaduje inovativní přístupy, originální obsah i specifický způsob sdělování reklamní kampaně. To vše přitom podléhá právní regulaci, se kterou je třeba počítat, aby se subjekt podílející se na tvorbě reklamy vyvaroval vzniku odpovědnosti za nezákonný obsah reklamy nebo její nezákonný způsob šíření. Tento článek se věnuje v obecné rovině problematice regulace reklamy, resp. otázkám odpovědnosti za reklamu podle zvláštního zákona o regulaci reklamy.Thu, 19 May 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 19 May 2016 0:05:00 CESTNové povinnosti podnikatelů dle zákona o registru smluvhttp://www.epravo.cz/top/clanky/nove-povinnosti-podnikatelu-dle-zakona-o-registru-smluv-101490.html Podnikatelé musí od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty, založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou přísné. Pokud smlouva zveřejněna nebude, nenabude účinnosti a po třech měsících od uzavření pozbude své platnosti.[1] Nová právní úprava, která má zajistit transparentnost nakládání s veřejnoprávními prostředky se tak dotkne řady soukromoprávních subjektů, advokátní kanceláře nevyjímaje.Wed, 18 May 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 18 May 2016 0:09:00 CESTSpecifika právních vztahů k architektonickému návrhu a projektové dokumentacihttp://www.epravo.cz/top/clanky/specifika-pravnich-vztahu-k-architektonickemu-navrhu-a-projektove-dokumentaci-101517.htmlRealizace jakéhokoliv realitního developerského projektu je nemyslitelná bez architektonického návrhu, resp. projektové dokumentace. Právní úprava však v této oblasti není zcela exaktní a v praxi může vést k aplikačním nejasnostem, v horším případě pak rovnou ke sporům. Na které právní aspekty spolupráce projektanta a developera se pro snížení těchto rizik zaměřit?Wed, 18 May 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 18 May 2016 0:09:00 CEST