ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/Ochrana osobních údajů v podnikáníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-osobnich-udaju-v-podnikani-103857.htmlPředmětem zájmu tohoto článku jsou především povinnosti podnikatele vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OOÚ“).Fri, 02 December 2016 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 02 December 2016 0:09:00 CET10 otázek pro ... Tomáše Nielsenahttp://www.epravo.cz/top/efocus/10-otazek-pro-tomase-nielsena-104172.htmlJUDr. Tomáš Nielsen je partnerem advokátní kanceláře Nielsen Meinl. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. A bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti finančních transakcí i s tzv. krizovým managementem. Je také rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize Kromě toho se věnuje také pedagogické činnosti. Přednáší telekomunikační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT. Je také autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde, 2014). Fri, 02 December 2016 0:08:00 CETČlánky a komentáře, eFOCUS, 10 otázekFri, 02 December 2016 0:08:00 CETKdy (ne)lze Úmluvu CMR doplňovat národním právem?http://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-nelze-umluvu-cmr-doplnovat-narodnim-pravem-104005.htmlAutory tohoto příspěvku vedla k jeho sepsání podle jejich názoru nepodloženost již de facto ustálené judikatury českého Nejvyššího soudu ČR k problematice výkladu takzvané osoby oprávněné k náhradě škody dle Úmluvy CMR. Když tato judikatura nebere v úvahu obecné principy mezinárodního práva soukromého k vyplňování vnitřních mezer v rámci jeho přímých norem. Či, bere-li je snad v úvahu, pak z odůvodnění toto vůbec není jasně zřejmé.Fri, 02 December 2016 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 02 December 2016 0:05:00 CETTři typy odstupného a dva režimy pojistných odvodů z nějhttp://www.epravo.cz/top/clanky/tri-typy-odstupneho-a-dva-rezimy-pojistnych-odvodu-z-nej-104077.htmlO tom, zda se z odstupného platí pojistné odvody, rozhoduje, zda jde o odstupné, na které vznikl zaměstnanci nárok podle zákona, anebo z jiného titulu.Fri, 02 December 2016 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, pracovní právo, daně a finance, zaměstnání, Články a komentářeFri, 02 December 2016 0:05:00 CETTOPOhttp://www.epravo.cz/top/clanky/topo-103606.htmlHodnocení účinnosti právní úpravy a její smysluplnosti či naplňování "ducha zákona" patří zejména do rukou politikům. Avšak je nepochybně nutné, aby i právníci zaujímali při nalézání práva svůj názor na věc. Někdy totiž v rámci snahy o vyřešení problémů, berouce věc tak, že zákonodárce před nás postavil hotovou právní normu, zapomínáme na to, že i každá jednotlivá právní norma je součástí právního systému a nestojí osamocena a je podřízena základním principům ústavnosti České republiky. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je zrovna tou normou, která si zkoumání zaslouží. Fri, 02 December 2016 0:04:00 CETČlánky, praktické rady, trestní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 02 December 2016 0:04:00 CETLze omezit rozsah pojistného plnění za újmu, kterou způsobil advokát v souvislosti s výkonem advokacie svému klientovi?http://www.epravo.cz/top/clanky/lze-omezit-rozsah-pojistneho-plneni-za-ujmu-kterou-zpusobil-advokat-v-souvislosti-s-vykonem-advokacie-svemu-klientovi-104195.htmlNe každý advokát je neomylný, ale každý bez výjimky odpovídá v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, svým klientům za újmu, kterou jim v souvislosti s výkonem advokacie způsobil. Aby se mohli klienti vždy domoci její náhrady, stanoví zákon o advokacii v § 24a každému advokátovi povinnost být pro případ odpovědnosti za způsobenou újmu pojištěn, a to alespoň v minimální výši stanovené stavovskými předpisy (aktuálně 5 000 000 Kč[1]). Má však každý klient jistotu, že v případě újmy nepřesahující stanovený limit, bude pojišťovnou odškodněn vždy v plné výši, nebo se mohou pojišťovny aplikací výluk z rozsahu pojištění povinnosti k náhradě újmy zprostit?Thu, 01 December 2016 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 01 December 2016 0:09:00 CETNovinky v insolvenci a restrukturalizacihttp://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-insolvenci-a-restrukturalizaci-103976.htmlJiž brzy opustí poslaneckou sněmovnu velká novela insolvenčního zákona. Změní některá pravidla pro vymáhání dluhů a správu korporací. Jak? Thu, 01 December 2016 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, daně a finance, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoThu, 01 December 2016 0:08:00 CETJak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyvarovat-chybne-vypovedi-z-pracovniho-pomeru-103837.htmlNový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále NOZ), přinesl s účinností od 1. ledna 2014 změny i do oblasti skončení pracovního poměru. Zejména se jedná o výkladové přístupy k legislativním požadavkům na právní jednání. Způsoby skončení pracovního poměru neoznačujeme jako právní úkony, ale jako právní jednání, z nichž plynou práva a povinnosti pro účastníky pracovněprávního vztahu - zaměstnavatele a zaměstnance. Thu, 01 December 2016 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 01 December 2016 0:07:00 CETJeště k tarifní hodnotě u žalob na zrušení rozhodčího nálezuhttp://www.epravo.cz/top/clanky/jeste-k-tarifni-hodnote-u-zalob-na-zruseni-rozhodciho-nalezu-104137.htmlPřed nedávnem nastínil kolega Mgr. Antonín Hajdušek na těchto stránkách, v článku Tarifní hodnota u žalob o zrušení rozhodčího nálezu,[1] zamyšlení nad tím, zda v rámci soudního přezkumu žalob na zrušení rozhodčího nálezu vydaného v rozhodčím řízení, a to rozhodčích nálezů, které ukládají zaplatit nějaké peněžité plnění, je nutno vycházet při stanovení nákladů řízení z tarifní hodnoty dle § 8 odst. 1 advokátního tarifu, anebo se uplatní ustanovení § 9 odst. 1 advokátního tarifu.Thu, 01 December 2016 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 01 December 2016 0:05:00 CETVyvlastněním proti oligarchům?http://www.epravo.cz/top/clanky/vyvlastnenim-proti-oligarchum-104200.htmlMezi množstvím zákonů, které momentálně procházejí schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, je několik skvostů, které si zaslouží minimálně stručnou zmínku, neboť se ostatním do jisté míry vymykají. Zářným příkladem této skupiny černých ovcí je sněmovní tisk č. 915,[1] pod kterým se skrývá zákon o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly.Thu, 01 December 2016 0:04:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 01 December 2016 0:04:00 CETAktuální problémy společenství vlastníků jednotek (SVJ)http://www.epravo.cz/top/clanky/aktualni-problemy-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-svj-103967.htmlJeden dům, mnoho bytů, různí majitelé. Spoluvlastnictví věci přináší problémy, zvláště když se jedná o věc nemovitou. Předmětem tohoto článku je pohled na některé z nich z právního hlediska.Wed, 30 November 2016 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeWed, 30 November 2016 0:09:00 CETVýroční zasedání Soudcovské unie ČRhttp://www.epravo.cz/top/efocus/vyrocni-zasedani-soudcovske-unie-cr-104182.htmlVýroční zasedání Soudcovské unie ČR dne 5. listopadu 2016 v závěrečném usnesení vyslovilo názor na problematickou skutečnost opakovaných jmenování předsedů a místopředsedů soudů v rozporu s nálezem ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08. Ústavní glosátor Zdeněk Koudelka hned přispěchal s názorem, že stavovské sdružení českých soudců chce „vyřadit Josefa Baxu z možnosti usilovat o znovujmenování předsedou Nejvyššího správního soudu v roce 2018“. Ne dost na tom, podle Koudelky Soudcovská unie vlastně zpochybnila současný mandát předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Upřímně řečeno, úvaha Zdeňka Koudelky je objektivní a především kompetentní asi tak, jako byly odhady výsledků prezidentských voleb v USA.Wed, 30 November 2016 0:08:00 CETČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryWed, 30 November 2016 0:08:00 CETCo přinesou v roce 2017 hlavní změny zákoníku práce?http://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinesou-v-roce-2017-hlavni-zmeny-zakoniku-prace-104073.htmlParlament České republiky v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, přičemž účinnost převážné části novely je plánována na duben 2017. Ačkoli je zákon teprve ve fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovně České republiky, je téměř jisté, že novela projde ve stejném, nebo alespoň velmi podobném znění, a to i z toho důvodu, že z velké části zohledňuje právní předpisy Evropské unie, které je Česká republika povinna inkorporovat do svého právního řádu beze změn. Mimoto novela také reflektuje judikaturu českých soudů a vývoj českého právního řádu obecně.Wed, 30 November 2016 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 30 November 2016 0:06:00 CETZměna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se zaměřením na změnu de minimis http://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-se-zamerenim-na-zmenu-de-minimis-103523.htmlDne 1. 10. 2016 vstoupil do účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), který v řadě oblastí veřejného zadávání zavádí nová pravidla a postupy. Jednou z těchto oblastí je také problematika změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která za předchozí právní úpravy činila teoretické i praktické potíže.Wed, 30 November 2016 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, veřejné zakázkyWed, 30 November 2016 0:05:00 CETJak je to tedy s tím přezkumem závazných stanovisek?http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-je-to-tedy-s-tim-prezkumem-zavaznych-stanovisek-104156.htmlJedním z klíčových momentů pro úspěch žádosti o vydání správního rozhodnutí je získání souhlasného závazného stanoviska, jímž se k žádosti vyjadřuje jiný (dotčený) správní orgán. Pokud totiž toto stanovisko znemožňuje žádosti vyhovět, správní orgán rozhodující o žádosti ji musí bez dalšího zamítnout. Ani po získání souhlasného stanoviska nemá sice žadatel vyhráno, jelikož žádost může být zamítnuta i z jiného důvodu (například pro nesouhlasné závazné stanovisko jiného dotčeného orgánu), nepochybně je však na dobré cestě. Úměrně významu závazného stanoviska je tudíž významná též otázka možností jeho přezkumu ve správním, a zejména v soudním řízení.Tue, 29 November 2016 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeTue, 29 November 2016 0:09:00 CETVideo rozhovor s Michalem Hinkemhttp://www.epravo.cz/top/efocus/video-rozhovor-s-michalem-hinkem-104160.htmlAdvokátní kancelář Dentons je momentálně největší právní firmou na světě. Jen v její pražské kanceláři působí tým 47 právníků, který poskytuje poradenství velkým hráčům na českém trhu, a to v různých oblastech. Její renomé je takové, že opakovaně získala ocenění v soutěži Právnická firma roku. Letos kromě vítězství v kategorii Developerské a nemovitostní projekty i to celkové pro mezinárodní kancelář. Nejen o kanceláři jako takové, ale také o aktuálních věcech z oblasti developerských a nemovitostních projektů hovořila moderátorka Jolana Voldánová s Mgr. Michalem Hinkem, advokátem a partnerem Dentons. Tue, 29 November 2016 0:08:00 CETČlánky a komentáře, eFOCUS, rozhovoryTue, 29 November 2016 0:08:00 CETÚstavní soud ke spojení bagatelních pohledávek a přípustnosti odvoláníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/ustavni-soud-ke-spojeni-bagatelnich-pohledavek-a-pripustnosti-odvolani-103855.htmlJe zcela věcí žalobce, čeho se svou žalobou domáhá; pokud přitom v jedné žalobě spojí několik i samostatně projednatelných nároků a nalézací soud rozhodne o peněžitém plnění, není v pravomoci odvolacího soudu tuto částku následně členit na dílčí položky, které, každá samostatně, nedosahují hranice bagatelní částky pro odvolací řízení (ust. § 202 ods. 2 o. s. ř.). Opačný přístup je zásahem do práva na projednání věci nestranným soudem. (Podle nálezu Ústavního soudu spis. zn. IV. ÚS 3153/15, ze dne 27. 9. 2016)Tue, 29 November 2016 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 29 November 2016 0:06:00 CETNovinky v oblasti práva duševního vlastnictvíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-oblasti-prava-dusevniho-vlastnictvi-103905.htmlNení vždy snadné nalézt v oblasti práva duševního vlastnictví významné novinky, které by měly podstatný význam pro celé odvětví či vliv na jeho další vývoj. Je tomu tak i přes rychlý rozvoj oblastí, které autorské právo upravují, především s ohledem na digitalizaci a rozšiřování nových technologií. Letošní podzim v tomto směru ovšem přinesl významných novinek hned několik. Tue, 29 November 2016 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 29 November 2016 0:05:00 CETSouhrn významných legislativních událostí 21.11.2016 – 27.11.2016http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-21112016-27112016-104129.htmlZavedení automatického a náhodného přidělování kauz soudcům a novou úpravu dovolání projedná Poslanecká sněmovna. Vláda novelu ministerstva spravedlnosti podpořila, informoval šéf resortu Robert Pelikán (ANO). Předloha, jejíž projednávání kabinet několikrát odložil, má odstranit nedostatky, které se objevují v praxi.Mon, 28 November 2016 0:09:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 28 November 2016 0:09:00 CETTotalita v občanském zákoníku aneb Právní živothttp://www.epravo.cz/top/efocus/totalita-v-obcanskem-zakoniku-aneb-pravni-zivot-104124.htmlMinulý týden proběhla konference Nové soukromé právo 2016, která jistě patřila k jednomu z vrcholů letošní právnické eventové sezony. Pomalu končí také Pražský právnický podzim 2016, i když v jeho rámci proběhne ještě několik zásadních akcí tento týden. Pojďme si nyní v pár poznámkách připomenout některé myšlenky z proběhlých konferencí.Mon, 28 November 2016 0:08:00 CETČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryMon, 28 November 2016 0:08:00 CETRozdělit či nerozdělit, to je oč tu běží…http://www.epravo.cz/top/clanky/rozdelit-ci-nerozdelit-to-je-oc-tu-bezi-103963.htmlV poslední době (a "poslední doba" je eufemismus pro dobu poměrně dlouhou, čítající řadu let) naše korporátní klienty a jejich společníky či akcionáře poměrně často trápí otázky, jak je to vlastně s rozdělováním různých vlastních zdrojů společnosti, v níž mají podíl (bývalý obchodní podíl nebo akcie). Co se může rozdělit? Kdy? Komu? Jak to udělat dobře? A kolik to bude stát?Mon, 28 November 2016 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, finanční právo, daně a finance, podnikání, Články a komentářeMon, 28 November 2016 0:07:00 CET