ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/Zastoupení akcionáře na valné hromadě a odlišné hlasování u jednotlivých akcií http://www.epravo.cz/top/clanky/zastoupeni-akcionare-na-valne-hromade-a-odlisne-hlasovani-u-jednotlivych-akcii-102045.htmlCílem tohoto příspěvku je nastínění možnosti účasti více zmocněnců zastupujících akcionáře na valné hromadě, resp. účastI akcionáře a zmocněnce na stejné valné hromadě, a dále odlišné hlasování pro jednotlivé akcie akcionáře s ohledem na současnou právní úpravu a judikaturu Nejvyššího soudu.Fri, 22 July 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentáře, rekodifikaceFri, 22 July 2016 0:09:00 CESTStručně k odkladnému účinku správní žalobyhttp://www.epravo.cz/top/clanky/strucne-k-odkladnemu-ucinku-spravni-zaloby-101402.htmlDle ustan. § 73 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen pod označením „s.ř.s.“) platí, že podání správní žaloby samo o sobě nemá odkladný účinek, pokud s.ř.s. nebo zvláštní zákon nestanoví jinak a právní moc a vykonatelnost zůstávají nedotčeny. I přes podanou správní žalobu tak lze rozhodnutí správního orgánu realizovat.Fri, 22 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeFri, 22 July 2016 0:07:00 CESTDosažení věku tří let dítěte jako zásadní změna poměrů ve smyslu § 909 o. z.http://www.epravo.cz/top/clanky/dosazeni-veku-tri-let-ditete-jako-zasadni-zmena-pomeru-ve-smyslu-909-o-z-102077.htmlÚstavní soud se v nálezu I. ÚS 247/16 zabýval otázkou, zdali dosažení věku tří let dítěte může být takovou změnu poměrů, která by mohla odůvodnit změnu výkonu rodičovské odpovědnosti dle § 909 o. z. Fri, 22 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeFri, 22 July 2016 0:07:00 CESTSelektivní tuzemská interpretace evropského práva v oblasti DPH finanční správou ČRhttp://www.epravo.cz/top/clanky/selektivni-tuzemska-interpretace-evropskeho-prava-v-oblasti-dph-financni-spravou-cr-101800.htmlEvropské právo daně z přidané hodnoty je, ať se tomu právní teoretici přitakávají či nikoliv, uznáváno za subsystém veřejného práva, vykazující znaky relativní autonomie, s vlastní systematikou, založenou na specifických obecných zásadách (viz např. stanovisko generální advokátky Verici Trstenjak přednesené dne 9. prosince 2008 ve věci C‑572/07, RLRE Tellmer Property s. r. o. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem; srov. stanovisko generální advokátky C. Stix-Hackl přednesené dne 16. prosince 2004 ve věci C-536/03; nebo viz rozsudek Soudního dvora ze dne 15. listopadu 2012 ve věci C‑174/11, Finanzamt Steglitz proti Ines Zimmermann). Výklad autonomních pojmů a pravidel, ze kterých tento subsystém sestává, by měl být pro všechny členské státy Evropské unie závazně určen judikaturou Soudního dvora Evropské unie.Thu, 21 July 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, evropské právo, daně a finance, Články a komentářeThu, 21 July 2016 0:09:00 CESTKdyž mi lidé chodí po pozemku aneb účelová komunikacehttp://www.epravo.cz/top/clanky/kdyz-mi-lide-chodi-po-pozemku-aneb-ucelova-komunikace-102139.htmlZe všech právních institutů, které umožňují procházení přes cizí pozemek, se veřejně přístupná účelová komunikace (dále „VPÚK“) setkává s největším nepochopením ze strany laické veřejnosti. Daleko větším problémem však je, že o mnoho jasněji v této oblasti nemívají ani sami právníci, či správní orgány, které její existenci deklarují.Thu, 21 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, správní právo, bydlení a nemovitosti, veřejná správa, Články a komentářeThu, 21 July 2016 0:07:00 CESTLeniency program a jeho nedostatky v rámci evropského právního pojetíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/leniency-program-a-jeho-nedostatky-v-ramci-evropskeho-pravniho-pojeti-102115.htmlZákladním předpokladem fungujícího obchodního styku, ať už na úrovni mezinárodní či vnitrostátní, je volná hospodářská soutěž. Mezi jedny z aspektů vážně narušujících soutěžní prostředí řadíme tzv. zakázané dohody („prohibited agreements“). Společným rysem těchto ujednání je jejich úzkostlivě utajovaná vnitřní struktura a s tím související obtížná odhalitelnost a následná důkazní nouze při jejich usvědčování. Jedním z nejúčinnějších nástrojů v boji proti těmto dohodám je právě program shovívavosti, („leniency program“).[1]Thu, 21 July 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, podnikání, Články a komentářeThu, 21 July 2016 0:05:00 CESTVliv dočasné pracovní neschopnosti na délku trvání výpovědní dobyhttp://www.epravo.cz/top/clanky/vliv-docasne-pracovni-neschopnosti-na-delku-trvani-vypovedni-doby-102123.htmlV právní praxi se lze často setkat s případy, kdy základní instituty práva na sociální zabezpečení, jako je např. právo na podporu v době dočasné pracovní neschopnosti, jsou využívány jako povšechné řešení na běžné problémy a to nejen v právu pracovním.Thu, 21 July 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 21 July 2016 0:05:00 CESTKontrolní participace společníka společnosti s ručením omezeným prostřednictvím jeho práva na informace dle § 155 ZOKhttp://www.epravo.cz/top/clanky/kontrolni-participace-spolecnika-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-prostrednictvim-jeho-prava-na-informace-dle-155-zok-102044.htmlNová úprava korporátního práva obsažená v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech[1] přinesla poměrně výrazné posílení možnosti přístupu společníka společnosti s ručením omezeným k informacím o společnosti, když explicitně ve svém ustanovení § 155 ZOK normuje právo společníka – nebo jeho zástupce - požadovat od jednatelů informace o společnosti i mimo její valnou hromadu. Na druhou stranu je potřeba podotknout, že ZOK stanoví také určitá omezení týkající se poskytování informací o společnosti společníkovi.Wed, 20 July 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 20 July 2016 0:09:00 CESTSmlouva o výstavbě - 2. dílhttp://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-vystavbe-2-dil-102259.htmlPrvní z příspěvků věnovaných smlouvě o výstavbě uzavírané při výstavbě půdních bytů byl zaměřen na základní náležitosti tohoto smluvního typu s důrazem na ustanovení, jejichž aplikace může činit obtíže.[*] V druhém příspěvku se opět budu věnovat některým kontroverzním ustanovením, konkrétně problematice nabytí vlastnického práva k nové jednotce.Wed, 20 July 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeWed, 20 July 2016 0:09:00 CESTOchrana procesních práv nezletilých v řízení před soudemhttp://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-procesnich-prav-nezletilych-v-rizeni-pred-soudem-101418.htmlJiž v roce 1990 podepsala Česká a Slovenská Federativní republika mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.[1] Podle Úmluvy musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.[2] Přestože je Česká republika k dodržování uvedené zásady zavázána mezinárodní úmluvou, dochází nezřídka k jejímu porušování soudy v řízeních, jejichž účastníky jsou nezletilé děti.Wed, 20 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeWed, 20 July 2016 0:07:00 CESTOchrana soukromí nad zlato III.http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-soukromi-nad-zlato-iii-102076.htmlVe svých textech již několik let rozebírám otázku ochrany soukromí, které může být narušováno instalovaným kamerovým systémem. Již v minulosti jsem například řešil rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále také jen "Úřad") při instalaci takového systému v prostoru hotelu,[1] případně ochranu práv fyzické osoby, která se takto snažila chránit svůj dům před opakovanými vandalskými útoky.[2] Wed, 20 July 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeWed, 20 July 2016 0:05:00 CESTZměny u daně z nabytí nemovitých věcíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-u-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-102282.htmlMinulý týden byla Senátem schválena novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že se neočekává vrácení této novely ze strany prezidenta zpět Poslanecké sněmovně, její účinnost zřejmě nastane ještě letos. Zásadním bodem novely je změna v určení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí – nově jím bude výlučně nabyvatel nemovité věci. Nicméně zmíněná novela obsahuje i další změny, jež stojí za zmínku.Tue, 19 July 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, finanční právo, daně a finance, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeTue, 19 July 2016 0:09:00 CESTZačátek konce přísedících v pracovněprávních sporech?http://www.epravo.cz/top/efocus/zacatek-konce-prisedicich-v-pracovnepravnich-sporech-102284.htmleFocus Nedávná televizní debata mezi ministrem spravedlnosti a předsedou Nejvyššího správního soudu se mimo jiné věnovala otázce laického prvku při rozhodování v českém soudnictví. Z tohoto rozhovoru vyplynulo, že nad budoucím vývojem institutu přísedících v soudních senátech se vznáší velké množství otazníků. Rád bych se v této souvislosti zaměřil na problematiku pracovněprávních senátů.Tue, 19 July 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryTue, 19 July 2016 0:08:00 CESTVybrané právní aspekty corporate identity, zejm. ve vztahu k průmyslovým právůmhttp://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-pravni-aspekty-corporate-identity-zejm-ve-vztahu-k-prumyslovym-pravum-101788.htmlNezbytnou součástí obchodní strategie jakékoliv společnosti je budování jejího obrazu, který prezentuje veřejnosti, a to jak cíleně, tak neúmyslně v důsledku vlastních aktivit. Pro souhrn znaků, kterými společnosti prezentují samy sebe a komunikují s veřejností, se užívá pojem corporate identity. Ačkoliv se v rámci corporate identity pohybujeme v oblasti marketingu, je na místě si uvědomit související právní aspekty, mezi něž se řadí i průmyslověprávní strategie. Tento příspěvek si klade za cíl upozornit na možnost aplikace vybraných průmyslových práv, zejm. pak práv na označení, v souvislosti s corporate identity.Tue, 19 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 19 July 2016 0:07:00 CESTVybrané změny v zákoně o pobytu cizincůhttp://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-zmeny-v-zakone-o-pobytu-cizincu-102065.htmlDne 18. 12 .2015 nabyl účinnosti zákon č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Primárním cílem této rozsáhlé novely je zejména přizpůsobení právní úpravy změnám provedeným v zákoně o azylu a zajištění transpozice evropských azylových směrnic. Konkrétně jde o směrnici 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a směrnici 2013/33/EU, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Zohledněny byly rovněž změny dané evropským nařízením 604/2013/EU. Předmětem tohoto příspěvku tak je představení nejzásadnějších legislativních změn v oblasti pobytu cizinců v ČR.Tue, 19 July 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 19 July 2016 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 11.7.2016 – 17.7.2016http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1172016-1772016-102260.htmlSpotřebitelé zřejmě budou moci splatit dluhy z úvěrů vesměs kdykoliv, omezí se také sankce za pozdní splátky. Předpokládá to návrh zákona o úvěru pro spotřebitele, který v souladu s doporučením výborů schválil Senát hlasy 25 ze 44 přítomných členů. Předloha, jež má posílit postavení spotřebitelů a nyní zamíří k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi, také zvýší odpovědnost věřitele za poskytnutí úvěru.Mon, 18 July 2016 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 18 July 2016 0:09:00 CESTUložení procesní povinnosti nad rámec zákonahttp://www.epravo.cz/top/clanky/ulozeni-procesni-povinnosti-nad-ramec-zakona-101472.htmlV českém soudnictví platí tradiční zásada, že soud zná právo (iura novit curia) a jeho činností je nalézání práva, a to podřazováním konkrétního případu pod obecnou právní normu. Soud není vázán právními názory účastníků řízení, přísluší mu zásada volného hodnocení důkazů a nalézání práva je jeho výsostnou pravomocí. Soud tak civilním řízení poskytuje postupem podle občanského soudního řádu ochranu soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků. Mon, 18 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 18 July 2016 0:07:00 CESTVyjadřovací činnost správce povodí v územním řízeníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/vyjadrovaci-cinnost-spravce-povodi-v-uzemnim-rizeni-102055.htmlSprávce povodí je státní podnik, právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, kdy při naplňování svého předmětu činnosti postupuje převážně podle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, v platném znění, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Je správcem vodohospodářsky významných vodních toků, který provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.Mon, 18 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeMon, 18 July 2016 0:07:00 CESTZaměstnávání nezletilých – změny pro změny aneb bude opět vše při starém?http://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnavani-nezletilych-zmeny-pro-zmeny-aneb-bude-opet-vse-pri-starem-101968.htmlObčanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) nebyl dosud novelizován, ačkoli je v platnosti již více než čtyři roky. To je v české legislativní kultuře něco zcela neobvyklého. Nelze však očekávat, že by tento neměnný stav vydržel do nekonečna. První změny možná nastanou ještě v letošním roce, jelikož Poslanecká sněmovna aktuálně projednává vládní novelu občanského zákoníku (sněmovní tisk č. 642).Fri, 15 July 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentáře, rekodifikaceFri, 15 July 2016 0:09:00 CESTNové omezení otevírací doby obchodů o svátcíchhttp://www.epravo.cz/top/clanky/nove-omezeni-oteviraci-doby-obchodu-o-svatcich-102244.htmlPoslanecká sněmovna dne 29. 6. 2016 schválila nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a to v původní podobě s širším omezením pracovní doby. Podle tohoto zákona by tak zejména společnosti (prodejny) zabývající se činnostmi spojenými s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnostmi spojenými s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodejem tohoto zboží (maloobchod), jejichž prodejní plocha přesahuje 200m2, měly mít zavřeno o sedmi státních svátcích a o jednom státním svátku by měla být prodejní doba výrazně omezena. Fri, 15 July 2016 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 15 July 2016 0:08:00 CESTK otázce počátku běhu lhůty pro jmenování předsedajícího rozhodce dle zákona o rozhodčím řízeníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-pocatku-behu-lhuty-pro-jmenovani-predsedajiciho-rozhodce-dle-zakona-o-rozhodcim-rizeni-101438.htmlV řízení sp. zn. 23 Cdo 3870/2015 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, kdy nastává počátek běhu třicetidenní lhůty pro jmenování předsedajícího rozhodce již jmenovanými rozhodci dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „ZRŘ“). ZRŘ na rozdíl od úpravy obsažené v řádech některých českých stálých rozhodčích soudů (viz např. ust. § 23 odst. 4 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění účinném od 1. 7. 2012[1] či ust. § 22 odst. 2 Řádu Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno ve znění ze dne 28. 11. 2011[2]) počátek běhu této lhůty nestanoví explicitně.Fri, 15 July 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 15 July 2016 0:07:00 CEST