ePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttp://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttp://www.epravo.cz/Zánik naléhavého právního zájmu po podání žaloby na určeníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/zanik-nalehaveho-pravniho-zajmu-po-podani-zaloby-na-urceni-102776.htmlNezbytným předpokladem úspěšnosti žaloby na určení existence nebo neexistence právního vztahu nebo práva, je naléhavý právní zájem. Doktrína i judikatura se na definici pojmu „naléhavý právní zájem“ shodují – podmínka je naplněna zejména tam, kde by bez autoritativního určení existence či neexistence právního vztahu nebo práva bylo právní postavení žalobce ohroženo nebo se stalo nejistým. Současně musí žaloba na určení plnit preventivní funkci.Thu, 25 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoThu, 25 August 2016 0:09:00 CESTK přednosti v jízdě na kruhových objezdech od 1. 1. 2016http://www.epravo.cz/top/clanky/k-prednosti-v-jizde-na-kruhovych-objezdech-od-1-1-2016-102611.htmlRok 2016 přinesl několik změn právních předpisů upravujících pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tyto změny souvisí s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále také jen „zákon o silničním provozu“) a dále se zrušením vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., a jejím nahrazením vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále také jen „vyhláška“). Jako zásadní je řidiči vnímána textace vyhlášky, která dopadá na dopravní značení kruhových objezdů. Cílem tohoto článku je představit východiska novelizované právní úpravy a pokusit se překlenout některé interpretační problémy, které ji mohou provázet.Thu, 25 August 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 25 August 2016 0:07:00 CESTFormální ukončení původního a navázání nového pracovního poměru a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahůhttp://www.epravo.cz/top/clanky/formalni-ukonceni-puvodniho-a-navazani-noveho-pracovniho-pomeru-a-prechod-prav-a-povinnosti-z-pracovnepravnich-vztahu-102695.htmlCílem tohoto příspěvku není rozebírat právní důvody přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, ale zamyšlení se nad jedním z pravidel spojených s přechodem práv a povinností v kontextu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR.Thu, 25 August 2016 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 25 August 2016 0:06:00 CESTVybrané problémy registru smluv ve zkušebním provozuhttp://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-problemy-registru-smluv-ve-zkusebnim-provozu-102752.htmlDne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon“), jehož účelem je zejména dosažení transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky a veřejným majetkem a jenž má dosahy i do soukromoprávní sféry. Reakce na Zákon byly již před jeho účinností rozporuplné. Předmětem tohoto příspěvku je nastínit vybrané problémy Zákona v praxi.Wed, 24 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentářeWed, 24 August 2016 0:09:00 CESTJaké významné změny přinese zákon o zadávání veřejných zakázek?http://www.epravo.cz/top/clanky/jake-vyznamne-zmeny-prinese-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-102257.htmlDne 1. října 2016 nabyde účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který je výsledkem implementace evropských zadávacích směrnic z roku 2014.[1] Nová právní úprava představuje jak na evropské, tak i národní úrovni nejvýznamnější posun v oblasti veřejného zadávání za více než deset let.Wed, 24 August 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, veřejné zakázkyWed, 24 August 2016 0:07:00 CESTPrávní válka proti černým taxi?http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-valka-proti-cernym-taxi-102701.htmlV posledních letech prochází sféra taxislužeb v České republice revolucí. Vedle klasických dispečinků a taxíků z ulice je možné objednávat hned přes několik mobilních aplikací, patří sem například český startup Liftago.[1] Zde se už jednotlivé služby výrazně liší, neboť zatímco některé společnosti si kladou za cíl nahradit tradiční dispečinky a pouze nabídnout alternativní kanál, kde by se mohla protnout nabídka profesionálních řidičů s poptávkou cestujících, jiné pak umožňují, aby se taxikářem stal prakticky každý.[2] Wed, 24 August 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 24 August 2016 0:05:00 CESTK obraně proti provedení či neprovedení záznamu a poznámky v katastru nemovitostíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-obrane-proti-provedeni-ci-neprovedeni-zaznamu-a-poznamky-v-katastru-nemovitosti-102727.htmlRozhodnutí Nejvyššího správního soudu zabývající se nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu zahrnující další postupy správních orgánů do této kategorie a umožňující tak jejich soudní přezkum patří dlouhodobě k těm nejzajímavějším. Jindy jsou do této kategorie rozšířeným senátem zahrnovány též úkony, které byly dříve (pro účely soudního přezkumu) označovány za správní rozhodnutí, jako je tomu například u souhlasů stavebního úřadu, tedy územního souhlasu, souhlasu s ohlášenou stavbou, kolaudačního souhlasu či souhlasu se změnou v užívání stavby. Tue, 23 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, správní právo, bydlení a nemovitosti, veřejná správa, Články a komentářeTue, 23 August 2016 0:09:00 CESTRevize čtvrté AML směrnice - přísnější pravidla na obzoru?http://www.epravo.cz/top/clanky/revize-ctvrte-aml-smernice-prisnejsi-pravidla-na-obzoru-102693.htmlEvropská komise předložila dne 5. července 2016 návrh řady změn v poměrně nedávno schválené tzv. čtvrté AML směrnici (dále jen „AML směrnice“).[1] Členské státy jsou povinny AML směrnici implementovat do svých právních řádů nejpozději do 26. června 2017. Navrhované změny v AML směrnici se tak v blízké době promítnou i do českého právního řádu.Tue, 23 August 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeTue, 23 August 2016 0:07:00 CESTNastavení smluvní pokuty v obchodních vztazíchhttp://www.epravo.cz/top/clanky/nastaveni-smluvni-pokuty-v-obchodnich-vztazich-102728.htmlSmluvní pokuta je jedním z nejčastěji používaných právních instrumentů sloužících k motivování povinného, aby splnil svojí smluvní povinnost. Při jejím smluvním nastavení však v praxi mohou nastávat pochybnosti, zejména co se týče vymezení povinností, na které se daná smluvní pokuta vztahuje, jakož i určení její výše nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí.Tue, 23 August 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeTue, 23 August 2016 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 15.8.2016 – 21.8.2016http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1582016-2182016-102710.htmlNávrh zákona o prokazování původu majetku bude Senát projednávat bez stanoviska ústavně-právního výboru. Členové výboru nepodpořili doporučení na schválení předlohy ani na její zamítnutí. Normu posoudí ještě výbor pro veřejnou správu a garanční hospodářský výbor. Mon, 22 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 22 August 2016 0:09:00 CESTSměrnice PSD2 a revoluce v platebních službáchhttp://www.epravo.cz/top/efocus/smernice-psd2-a-revoluce-v-platebnich-sluzbach-102716.htmleFocus Mezi odbornou veřejností v oblasti finančních služeb se stále častěji skloňuje pojem FinTech. Pod ním se skrývají veškeré činnosti na průsečíku moderních informačních technologií a tradičních finančních služeb. Znamená FinTech skutečně konec finančních služeb, jak je známe, nebo jde jen o další buzzword bez reálného obsahu?Mon, 22 August 2016 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, eFOCUS, názoryMon, 22 August 2016 0:08:00 CESTKonec volnosti realitních zprostředkovatelů?http://www.epravo.cz/top/clanky/konec-volnosti-realitnich-zprostredkovatelu-102181.htmlNa začátku letošního roku vláda schválila věcný záměr zákona o realitním zprostředkování. Brzy tedy zřejmě odzvoní snadnému získávání živnostenského oprávnění pro činnost realitního zprostředkovatele. K dnešnímu dni totiž vzhledem k zařazení mezi volné živnosti stačilo k získání živnostenského oprávnění pro realitní činnost pouze prokázání plnoletosti a bezúhonnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání („živnostenský zákon“), tedy splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, nebylo však třeba prokazovat odbornou způsobilost k výkonu činnosti. Předpokládaná doba nabytí účinnosti nového zákona je druhá polovina roku 2017.Mon, 22 August 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeMon, 22 August 2016 0:07:00 CESTIntenzita porušení pracovních povinnostíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/intenzita-poruseni-pracovnich-povinnosti-102289.htmlPorušení pracovních povinností[1] ze strany zaměstnance je častým problémem, se kterým se setkává nejeden zaměstnavatel. Jako porušení pracovních povinností můžeme chápat nedochvilnost zaměstnance při příchodu do práce nebo dokonce až útok na samotného zaměstnavatele či jeho majetek. Pokud ovšem dochází k porušování pracovních povinností soustavně nebo se jedná o jednorázové hrubé porušení, je zaměstnavatel oprávněn takovou situaci řešit výpovědí z pracovního poměru nebo dokonce okamžitým zrušením pracovního poměru. Fri, 19 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 19 August 2016 0:09:00 CESTRole lékaře při získávání informovaného souhlasu pacienta aneb opětovně k otázce právní povahy vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služebhttp://www.epravo.cz/top/clanky/role-lekare-pri-ziskavani-informovaneho-souhlasu-pacienta-aneb-opetovne-k-otazce-pravni-povahy-vztahu-vznikajicich-pri-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-102374.htmlPři poskytování zdravotních služeb dochází často ke sporu mezi tím, kde končí autonomní rozhodování pacienta nebo kde již začíná nežádoucí lékařský paternalismus. V praxi se objevují nejen extrémní situace, kdy pacient (z obecného pohledu nerozumně) odmítá život zachraňující zákrok. Také samotná podstata informovaného souhlasu, jeho šíře a význam vyvolávají každodenně řadu konfliktních linií vyplývajících z toho, že poskytování zdravotní péče je hraniční oblastí, kde se projevují jak soukromoprávní prvky regulace typické svým důrazem na rovnost jednotlivých účastníků právního vztahu, tak i prvky veřejnoprávní. Fri, 19 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 19 August 2016 0:09:00 CESTPrávní povaha krátkodobého ubytováníhttp://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-povaha-kratkodobeho-ubytovani-102612.htmlZájem o spoluspotřebitelství neboli sdílenou ekonomiku v České republice roste. Jinak tomu není ani v případě poskytování krátkodobého ubytování (například Airbnb, HomeAway atd.) a je to logické. Za relativně krátké časové období si lze přijít na nezanedbatelný zdroj příjmu. Pro případ takového ubytování je na místě položit si otázku – jedná se o živnost ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“)? Pakliže odpověď na tuto otázku bude kladná, vyvstává otázka další – jaké povinnosti dopadají na poskytovatele ubytování (dále jen „ubytovatel“)?Fri, 19 August 2016 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 19 August 2016 0:06:00 CESTTarifní hodnota u žalob o zrušení rozhodčího nálezuhttp://www.epravo.cz/top/clanky/tarifni-hodnota-u-zalob-o-zruseni-rozhodciho-nalezu-102271.htmlPředmětem tohoto článku je zamyšlení nad tím, zdali u žalob o zrušení rozhodčího nálezu vydaného v rozhodčím řízení se spotřebitelem, ukládajícího zaplatit určité peněžité plnění, lze při určení výše mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby vycházet z tarifní hodnoty dle § 8 odst. 1 advokátního tarifu, anebo je nutné vycházet ze zástupného stanovení tarifní hodnoty dle ust. § 9 odst. 1 advokátního tarifu.Thu, 18 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 18 August 2016 0:09:00 CESTNěkteré otázky k řádnému a včasnému zajištění závazků u veřejných zakázekhttp://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-otazky-k-radnemu-a-vcasnemu-zajisteni-zavazku-u-verejnych-zakazek-102532.htmlZadávací řízení je zvláštním typem kontraktačního procesu vedoucí k uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, kterým je fyzická nebo právnická osoba poskytující služby, provádějící stavební práce či dodávající zboží. Obchodní podmínky jsou dle ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) povinnou součástí zadávacích podmínek, přičemž je pravidlem, že samotné obchodní podmínky jsou tvořeny závazným návrhem smlouvy, který komplexně upravuje jednotlivá práva a povinnosti mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Precizní formulace obchodních podmínek, včetně podmínek upravujících zajištění závazků ze strany dodavatele, je významná nejenom v době po uzavření smlouvy s dodavatelem, ale i ve fázi samotného zadávacího řízení.Thu, 18 August 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, veřejné zakázkyThu, 18 August 2016 0:07:00 CESTNový zákon o spotřebitelském úvěru nabyl platnosti!http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-spotrebitelskem-uveru-nabyl-platnosti-102609.htmlPočátkem srpna vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“). Nová právní úprava značně mění podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování. Subjekty poskytující spotřebitelské úvěry, které doposud nezačaly s přípravou na licenční řízení, by tak měly učinit co nejdříve.Wed, 17 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, podnikání, Články a komentářeWed, 17 August 2016 0:09:00 CESTDopady Brexitu do oblasti mezinárodního práva soukroméhohttp://www.epravo.cz/top/clanky/dopady-brexitu-do-oblasti-mezinarodniho-prava-soukromeho-102623.htmlVystoupení Velké Británie z Evropské unie bude nepochybně výrazným zásahem do platného evropského práva. Doposud byla diskutována zejména oblast veřejnoprávní a oblast ochrany duševního vlastnictví. Jaké se však dají očekávat dopady do oblasti „obecného“ evropského mezinárodního práva soukromého, které reguluje např. otázky rozhodného práva, uznání a výkonu zahraničních soudních a správních rozhodnutí, či přeshraniční otázky rodinného práva?Wed, 17 August 2016 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, manželství a rodina, Články a komentářeWed, 17 August 2016 0:09:00 CESTLimity autobiografických knih aneb Jak napsat autobiografii a vyhnout se žalobámhttp://www.epravo.cz/top/clanky/limity-autobiografickych-knih-aneb-jak-napsat-autobiografii-a-vyhnout-se-zalobam-102530.htmlHvězdné autobiografie lákají miliony čtenářů hledajících detaily ze soukromého života slavných, životní ponaučení, faktografii, ale i pobavení, povzbuzení do života. Autobiografické knihy se mnohdy týkají kromě života autora i třetích osob. Jak je možné bránit se zásahu do soukromí v případě autobiografie a jaké jsou hranice svobody projevu?Tue, 16 August 2016 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 16 August 2016 0:07:00 CESTK nevhodné době a újmě při zrušení a vypořádání spoluvlastnictvíhttp://www.epravo.cz/top/clanky/k-nevhodne-dobe-a-ujme-pri-zruseni-a-vyporadani-spoluvlastnictvi-102195.htmlV souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), doznala nezanedbatelných změn mj. i úprava zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Jednou z otázek, která vyvolala diskusi odborné i laické veřejnosti se přitom stala mj. i problematika nemožnosti žádat o oddělení ze spoluvlastnictví či jeho zrušení v dobu nevhodnou nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků. Vzhledem ke skutečnosti, že se k této otázce stačila již vyjádřit i rozhodovací praxe vyšších soudů, je cílem tohoto příspěvku nastalé změny stručně shrnout, a to právě ve světlé recentní judikatury.Tue, 16 August 2016 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, manželství a rodina, Články a komentáře, rekodifikaceTue, 16 August 2016 0:05:00 CEST