Články

K novele stavebního zákona

Na konci září schválila Vláda novelu[1] zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Podle ministerstva pro místní rozvoj, které novelu připravilo, je jejím účelem především zjednodušení a zkrácení povolování staveb a jejich realizace. Novela se však netýká pouze úseku územního rozhodování a stavebního…

K dohodám konaných mimo pracovní poměr

Dohody konané mimo pracovní poměr, konkrétně dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou častou volbou zejména u studentů či zaměstnanců, kteří chtějí mít vedlejší úvazek k hlavnímu pracovnímu poměru. Málokteří z nich však zaznamenávají novely pracovního práva, které se dotýkají i těchto dohod.

Šikanózní exekuční návrh

Termín šikanózní insolvenční návrh je v praxi poměrně hojně užívaný a jeho význam je vcelku zřejmý. Jedná se především o návrhy založené na sporných či dokonce neexistujících pohledávkách, které příslušní navrhovatelé podávají, aby vyvinuli neoprávněný tlak na údajného úpadce a vyhnuli se nutnosti uplatnit pohledávku v klasickém soudním řízení…

Staronová novelizace NOZ

Řadě kolegů specializujících se na soukromé právo zcela jistě neuteklo, že takřka již celý rok nazpět byl Poslanecké sněmovně rozeslán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (veden jako sněmovní tisk 642) (dále jen „Návrh 2015“), který v současné době míří do 3.

Dítě ve finančněprávních vztazích

Tento příspěvek se zabývá zdaňováním dětí mladších patnácti let, které měly příjmy plynoucí jim z výkonu umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti. Problematika zdaňování spočívá především ve skutečnosti, že dítě mladší patnácti let není plně svéprávné a nedosáhlo takové rozumové a volní vyspělosti, aby mohlo samo vyplnit a podat daňové…

K uveřejňování citlivých informací na internetových stránkách společnosti v souvislosti s pozvánkou na valnou hromadu

V současné době si už zřejmě málokdo dokáže představit život bez rychlého a pohodlného vyhledávání potřebných informací na internetu. Na tento trend zareagoval i zákonodárce, který zákonem o obchodních korporacích zavedl pro všechny akciové společnosti povinnost zřídit si internetové stránky a využívat je pro účely svolávání valné hromady a…

Souhrn významných legislativních událostí 17.10.2016 – 23.10.2016

Senát umožnil úřadům kontrolovat, čím lidé topí v domácích kotlích, a udělovat za to pokuty. Rozhodl tak přes námitky pravice, která pravomoc pokládá za omezování domovní svobody a chce ji napadnout u Ústavního soudu. Změnu má přinést novela o ochraně ovzduší, kterou nyní dostane k posouzení prezident.

Omezení svéprávnosti u osoby ve vegetativním stavu

Řízení o omezení svéprávnosti podle ust. § 34 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) předpokládá určitou míru součinnosti posuzované osoby. Požadavek na součinnost osob, které jsou ve vegetativním stavu (tzv. apalický syndrom – těžké postižení kůry mozkové či subkortikálních struktur, přičemž je zachována…

Derivátní žaloba a povinnost zaplatit soudní poplatek až v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé

V obecné rovině se derivátní žalobou domáhá společník za obchodní společnost náhrady újmy, která jí byla způsobena jejím statutárním orgánem, případně i dalšími osobami stanovenými v zákoně. O problematice derivátních žalob, ve spojitosti s úhradou soudního poplatku bylo již publikováno několik odborných článků. Existuje zde i judikatura…

Sběr dat na internetu není bez rizika

Již dlouho se na odborné úrovni hovoří o tom, že v dnešní době, kdy je svět díky internetu přehlcen informacemi, poroste poptávka po službách, které pomohou lidem se v těchto informacích zorientovat. Téměř každý měsíc se na trhu objeví nový agregátor nabízející výběr z dat dostupných v „síti sítí“. Roste i počet analyticky zaměřených služeb…

Přezkum opatření obecné povahy po uplynutí zákonné lhůty je možný

Po rozsáhlé novelizaci soudního řádu správního účinné od 1. ledna 2012 lze návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části podat jen ve lhůtě tří let od nabytí jeho účinnosti. Tato lhůta se sice na první pohled může zdát dostatečně dlouhá, přesto však znamená podstatné omezení přezkumu opatření obecné povahy. Jeho rozpor se zákonem či jiný…

K otázce postoupení pohledávky z titulu dosud nevypořádaného společného jmění manželů

Pokud manželé ze společného jmění manželů smlouvou o zúžení vyloučí veškeré statky, vyjma určité finanční částky, bude pouze tato finanční částka předmětem vypořádání po samotném zániku společného jmění manželů. Je však možné, aby bývalý manžel, pokud tuto finanční částku nebude mít ve své dispozici, během soudního řízení o vypořádání společného…

Odpovědnost za pacienta s Alzheimerovou chorobou

Ponechání pacienta postiženého dezorientací, poruchami vnímání a ztrátou identity (Alzheimerova choroba ve třetím stupni) bez dozoru v místnosti s okny nezajištěnými proti plnému otevření představuje porušení prevenční povinnosti provozovatele domova se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních…

Krátce k otázce práva na spravedlivý proces v rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení jako alternativa k řízení soudnímu nevylučuje právo na spravedlivý proces, neboť zakotvení této možnosti řešení sporu na základě dobrovolného uzavření rozhodčí smlouvy je v souladu se smyslem čl. 36 odst. 1 Listiny, který explicitně umožňuje - ve stanovených případech - domáhat se práva u jiného…

Střídavá péče, školní docházka a vzdálenost bydlišť rodičů

Poměrně velký rozruch u laické i odborné veřejnosti vyvolal před dvěma lety publikovaný nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014[1], ve kterém Ústavní soud konstatoval, že vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů nemůže sama o sobě být překážkou střídavé péče. Mnozí si takto publikovaný názor Ústavního soudu vysvětlili tak, že i když otec bydlí v…

Hypotéky a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Nová úprava spotřebitelských úvěrů se bude vztahovat i na hypoteční úvěry. Dlužníci tak zejména získají zákonnou možnost předčasného splacení a vyšší ochranu v případě prodlení se splácením úvěru.

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 1. 11. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Citovaný zákon přináší zcela zásadní změny, které zasáhnou do každodenního života osob podnikajících na realitním trhu, ale i těch, které pouze kupují, či prodávají nemovitou…

Úprava předběžného opatření v o. s. ř.: kdy je nutno informovat ostatní účastníky odlišné od navrhovatele?

Občanský soudní řád (z. č.99/1963 Sb.) obsahuje úpravu předběžných opatření v ust. § 74 – 78g, resp. § 102. Postup soudu při rozhodování o nařízení předběžných opatření je zde poměrně jasně stanoven. Zajímavou otázkou však může být, kdy se mají ostatní účastníci odlišní od navrhovatele dozvědět o tom, že navrhovatel podal návrh na vydání…

Chyby a omyly při uzavírání pracovní smlouvy

Motto: Volných pracovních míst je v současnosti v České republice přes 139 tisíc, nejvíc za posledních osm let. Nezaměstnanost za srpen 2016 klesla na 5,3 procenta, což je nejnižší za srpen od předkrizového roku 2008. Firmy potřebují (a někdy i obtížně shánějí) nové zaměstnance.
Uvedené příznivé skutečnosti mají i nepříznivé dopady, které se však…

Započtení v insolvenčním řízení

Nedostatky právní úpravy a řada obtíží při výkladu zákona vedou často k situaci, že sama aplikační praxe právní úpravu dotváří či ji jinak formuje. Tento příspěvek poukazuje na jednu z takových situací, kterou je otázka práva nakládat s majetkovou podstatou v insolvenčním řízení prostřednictvím institutu…