Články

Práva z ochranné známky Evropské unie – celní území

Novelizovaný článek 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424,[1] kterým se mění i nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství ve svém odstavci 4 dává vlastníku/ majiteli ochranné známky Evropské unie (EUTM) i právo na obranu proti všem třetím osobám při vstupu výrobků porušujících práva k ochranné známce a…

Nepřípustná následná exekuce nezabavitelné části starobního důchodu přikázáním pohledávky

Uspořené částky, jež zbyly povinnému jako nezabavitelné minimum po exekuci srážkami z důchodu, nelze následně zabavit jinou formou exekuce - přikázáním pohledávky z účtu. Nález Ústavního soudu stanovil pravidla pro případ, kdy je uvalena exekuce na důchod a povinný si z nezabavitelného minima, které mu po exekuci zůstane, nějaké peníze uspoří. Pak…

Ochrana spotřebitele v rámci nového zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti nový zákona o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.), dále jen „Zákon“, který nahradil dosavadní zákon z roku 2010. Z tohoto důvodu je nyní vhodný okamžik pro detailnější seznámení se s danou právní úpravou a případné podniknutí příslušných kroků pro přizpůsobení současných právních vztahů této nové úpravě. Text…

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle nového zákona

Stanovení předpokládaného hodnoty veřejné zakázky je jednou z klíčových povinností zadavatele. Na základě výše předpokládané hodnoty Zadavatel totiž určí režim veřejné zakázky, tj. zda zadávací řízení proběhne v podlimitním nebo nadlimitním režimu či proběhne výběrové řízení postupem pro veřejné zakázky malého rozsahu. Zákon č. 134/2016 Sb., o…

Role ekonomické analýzy v soutěžním právu

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Ekonomická analýza a argumentace může pomoci při právní obhajobě různých realizovaných či zvažovaných podnikatelských kroků z pohledu soutěžního…

Stanovisko Nejvyššího soudu k určování výše výživného pro nezletilé děti

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR vydalo dne 19. 10. 2016 sjednocující stanovisko k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti sp. zn. Cpjn 204/2012.[1] Obsahuje pokyny nižším soudům především pro určení vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti, k…

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti při skončení zaměstnání

Zákoník práce nepodmiňuje trvání nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti trváním pracovního poměru se zaměstnavatelem, který za pracovní úraz zaměstnance odpovídá. Zaměstnanci tak přísluší náhrada za ztrátu na výdělku i poté, co v průběhu pracovní neschopnosti rozvázal pracovní…

Novinky v telekomunikacích se nesou ve jménu revize telekomunikačního rámce

Otázka harmonizace a unifikace pravidel telekomunikačního trhu je v současné době hojně diskutovaným tématem na úrovni Evropské unie. V této souvislosti vznikl celý soubor návrhů právních předpisů Evropské komise v oblasti elektronických komunikací, jako například směrnice, kterou se stanoví Evropský kodex pro elektronické komunikace nebo akční…

Ochrana osobních údajů skrze tokenizaci

Nová evropská úprava ochrany údajů GDPR[1] ve formě nařízení[2] Evropského parlamentu a Rady[3] a dalších pomocných dokumentů, byla konečně po čtyřech dlouhých letech debat přijata v květnu 2016 a nahradila již poměrně zastaralou směrnici 95/46/EC z roku 1995. V oblasti ochrany soukromí a osobních údajů jde technický vývoj vpřed mílovými kroky a…

Souhrn významných legislativních událostí 12.12.2016 – 18.12.2016

Senát umožnil, aby se do občanského zákoníku vrátilo předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Novelou, jejíž přijetí podpořil, se uzákoní také úroky u dlužného výživného na děti a prodlouží se lhůta pro vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím v případě úmrtí nájemce.

Možnosti obrany zaměstnance proti dohodě o skončení pracovního poměru

Tento článek pojednává o případných možnostech obrany zaměstnance v případě skončení pracovního poměru dohodou, neboť ačkoliv jsou obecně velmi dobře známy možnosti obrany v případě neplatně udělené výpovědi z pracovního poměru, u skončení pracovního poměru dohodou je tomu právě naopak, přestože se případy neplatně uzavřené dohody o skončení…

Průlom v trestní odpovědnosti právnických osob: Jak projít testem „veškerého úsilí“?

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: Možnost zproštění trestní odpovědnosti právnických osob zavedením dostatečných preventivních opatření?

...ochrana investic v EU?

Letos došlo k několika událostem, které mohou vést k vyjasnění otázek vnitřní aplikovatelnosti dvoustranných dohod o ochraně investic[1] uzavřených mezi členskými státy EU („intra-EU BITs“). Dosud zůstává takto v platnosti okolo 200 intra-EU BITs. Byly uzavírány především mezi členskými státy EU a státy, které k EU přistoupily později. Jejich…

Ochrana rodiny v pracovním právu

I když právní ochrana rodinných a manželských vztahů je po zrušení zákona o rodině předmětem úpravy nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, ( dále NOZ), setkáváme se s řešením těchto záležitostí i v jiných právních předpisech, např. v zákoníku práce (dále ZP). Jedná se např. o vzájemné zaměstnávání manželů, pracovněprávní vztahy na pracovišti…

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí v roce 2016 aneb dopady novely účinné od 1. listopadu 2016

Dne 1. listopadu 2016 nabyla účinnosti novela č. 254/2016 Sb., kterou se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „ZO“). Příspěvek si klade za cíl podrobněji seznámit čtenáře s možnými dopady novely ZO.

Rozhodnutí NS odmítající dovolání pro nepřípustnost musí být řádně odůvodněno

Nejvyšší soud ČR musí zamítnutí dovolání, jehož přípustnost účastník řízení založil na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, která má být dovolacím soudem posouzena jinak, zdůvodnit, nepostačuje odkaz na dosavadní judikaturu významnou pro rozhodnutí posuzované věci, aniž by soud zdůvodnil, proč jsou v ní prezentované závěry správné, resp.

Omluvitelné důvody pro prominutí zmeškání zákonné procesní lhůty ve smyslu občanského soudního řádu

Ustanovení § 58 občanského soudního řádu stanoví, že soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Jelikož zákon bližší vymezení omluvitelných důvodů nestanoví, je nutno hledat výklad tohoto termínu v judikatuře. Jaké důvody lze tedy považovat…

Lhůta k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, aneb akt velmi podobný vyhlášce se uplynutím tří let nemůže změnit v nadústavní svátost

V září se rozšířený senát Nejvyššího správního soudu zabýval otázkou, do jaké míry se stává opatření obecné povahy nedotknutelným a soudně nenapadnutelným tím, že uplyne tříletá lhůta od nabytí jeho účinnosti. Tato lhůta k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části byla do § 101b odst. 1 soudního řádu správního doplněna jeho…

Odpovědnost při prodeji podílu v obchodní společnosti

Při prodeji podílu v obchodní společnosti bývá mezi prodávajícím a kupujícím řešena otázka, kdo a v jaké míře ponese odpovědnost za stav prodávané společnosti. Zájmem prodávajícího bývá tuto odpovědnost vyloučit, či alespoň co nejvíce omezit. Kupující se naopak snaží odpovědnost za stav společnosti v co nejvyšší míře přenést na prodávajícího. V…

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Zásadně vždy od 1. ledna dochází k pravidelným změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do…