Články

Žádost o podmíněné propuštění odsouzeným

Institut podmíněného propuštění je zakotvený v § 89 a § 90 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Podmíněné propuštění má samozřejmě také svůj odraz v procesním právu, které tento institut uvádí v život, a to v §§ 331 až 333a zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní…

Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a změna zákona o hospodářské soutěži

České soutěžní právo se s největší pravděpodobností do konce letošního roku dočká velmi významné změny v pojetí soukromoprávní odpovědnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže. Vzhledem k účinnosti Směrnice Evropského parlamentu Rady 2014/104/EU mají členské státy povinnost tuto směrnici nejpozději do 27. prosince 2016 implementovat.

Znáte svůj posudek?

Zákoník práce (dále ZP) neobsahuje ustanovení, která by „přikazovala“ zaměstnavatelům hodnotit pracovní činnost a výkonnost zaměstnanců. Dochází však k tomu při jiných legislativních příležitostech. Např. při skončení pracovního poměru má zaměstnavatel podle § 314 odstavec 1 ZP povinnost vydat zaměstnanci na jeho požádání posudek o pracovní…

Jednotná a vyšší minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 dojde k poměrně značnému nárůstu minimální mzdy a nejnižších sazeb zaručené mzdy, ještě významnější bude zvýšení pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů, neboť dochází ke sjednocení sazeb, kdy již vůči invalidům nebudou uplatňovány nižší sazby z důvodu omezeného pracovního…

Právní posouzení odstraňování filtrů pevných částic

S příchodem normy EURO 5[1] je do osobních motorových vozidel se vznětovými motory prakticky obligatorně montován tzv. filtr pevných částic – DPF[2] (dále také jen „filtr“). Jde o zařízení zachycující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů, což šetří životní prostředí a zdraví osob. Filtr však mírně snižuje výkon motoru a…

Nemoc z povolání u zaměstnance vykonávajícího podnikatelskou činnost

Výdělkem zaměstnance, který vykonává podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, po zjištění nemoci z povolání pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity příslušející tomuto zaměstnanci může být jen výdělek jím skutečně dosahovaný, popřípadě stanovený s…

Právo objednatele odstranit vady díla na náklady zhotovitele: Záchrana nebo hrozba?

Česká zákonná úprava smlouvy o dílo nedává objednateli jako právo z vad možnost vadu odstranit na náklady zhotovitele. Toto právo objednatele odstranit vady díla namísto zhotovitele a na jeho náklady však bývá pravidelnou součástí smluv o dílo na výstavbu větších stavebních nebo technologických celků. Oproti standardní zákonné úpravě práv z vad…

Souběh funkcí ve světle aktuálního nálezu Ústavního soudu

Problematika souběhu funkcí je dnes již notoricky známa. Za souběh funkcí je považován stav, kdy fyzická osoba vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti a zároveň na základě pracovněprávního vztahu vykonává pro takovou společnost další činnosti, které spadají do působnosti statutárního orgánu, tj. obchodního…

Jaké novinky přináší nový zákon o spotřebitelském úvěru

Nový zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ)“ publikovaný ve Sbírce zákonů č. 257/2016, nabude účinnosti 1. prosince 2016. Tímto zákonem, jehož deklarovaným cílem je mimo jiné dosažení souladu českých a unijních právních předpisů, byly implementovány směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady…

Předběžné opatření ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1847/16 ze dne 1. září 2016

Dne 1. září 2016 vydal Ústavní soud České republiky (dále „Ústavní soud“) nález sp. zn. II. ÚS 1847/16, ve kterém se zabýval povinností obecného soudu vyžádat si před nařízením předběžného opatření vyjádření toho účastníka soudního řízení, proti kterému předběžné opatření směřuje. Tento nález Ústavního soudu může znamenat velký průlom do právní…

Proč nejsou stíhány územní samosprávné celky

Není patrně pochyb o tom, že největší událostí posledních let v oboru trestního práva je přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb. Tento zákon bude brzo účinný již pět let a i přes občasné procesní klopýtání orgánů činných v trestním řízení se zdá, že jeho aplikace je na…

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2016 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila devátý ročník firemního žebříčku Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Záštitu nad galavečerem převzala již tradičně Česká advokátní komora. Výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2016 byly slavnostně vyhlášeny 7. listopadu 2016 v…

Ke lhůtám pro svolání valné hromady a rozhodnutí o rozdělení zisku

Obchodní společnosti řeší v praxi otázku, zda a kdy je nutné svolat valnou hromadu společnosti za účelem projednání účetní závěrky, a kdy lze rozhodnout o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Ve vztahu k těmto otázkám existují určitá zákonem stanovená pravidla a časové limity, které je nutné dodržovat.

Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení člověka v zařízení sociálních služeb

Zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje od srpna novou úpravu řízení o vyslovení nepřípustnosti držení člověka v zařízení sociálních služeb. Ta spolu se změnou zákona o sociálních službách představuje komplexní úpravu této právní oblasti, v níž se střetává právo na osobní svobodu a zájem na ochraně zranitelných osob a jejich okolí. V tomto…

Ochrana obchodního tajemství v Evropské unii

Obchodní tajemství není primárně chráněno jako tradiční právo duševního vlastnictví, lze je ovšem považovat jako doplněk či nadstavbu nezbytnou k potřebnému nakládání s předměty duševního vlastnictví. Jako takové není předmětem formální registrace.

Souhrn významných legislativních událostí 31.10.2016 – 6.11.2016

Sněmovna by měla schválit s některými úpravami vládní insolvenční novelu, která má omezit šikanózní insolvenční návrhy a podvodné oddlužovací firmy. Ústavně právní výbor doporučil před závěrečným čtením předlohy na plénu vložit do vládní verze například úpravu, jež by zamezila vyhlášení úpadku u firem, které mají předpoklady dluhy v určité době…

ZTOPO jako procházka začarovaným lesem

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (dále též ZTOPO) má v sobě, tak říkajíc vrozeně, problémy, které zatím praxe neřešila. Nebude to ale trvat dlouho a bude muset. Zejména, když novela ZTOPO, provedená zákonem č. 135/2016 Sb. s účinností od 1. 12. 2016 (dále novela) dost citelně rozšířila okruh trestných činů, pro něž…

Svobodný přístup k externím právním analýzám zpracovaným za veřejné prostředky

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 159/2015 – 32 ze dne 20. 7. 2016, si zaslouží pozornost širší právnické veřejnosti. Ačkoliv se nevěnuje složitým právním otázkám, ani neznamená obrat v dosavadní praxi o sto osmdesát stupňů. Jeho závěry jsou v podstatě pouze logickým popisem stavu věci, když vychází pouze z textu zákona. Je odůvodněn…

Mediátor versus advokát, role advokáta v mediaci

V květnu roku 2012 byl schválen zákon o mediaci, byl podepsán prezidentem a účinnosti nabyl k 1. 9. 2012. Specifické je, že uvedený zákon upravuje jen výkon mediace prováděné tzv. zapsanými mediátory, tedy mediátory, kteří mají oprávnění k výkonu své činnosti od Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Podřízenost pohledávek zpátky ve hře

Poměrně častým „zajišťovacím“ institutem byly svého času smlouvy o podřízenosti pohledávek. V nich se banka (příkladmo banka A) se svým dlužníkem (příkladmo obchodní společností B) a jejím dlužníkem (příkladmo dlužník C) dohodla, že dokud nebude splacen její úvěr, nebude se C domáhat zaplacení dluhu po B. Je taková dohoda možná? Může se díky…