občanské právo

Rodičovská odpovědnost pod drobnohledem

Úskalí české právní úpravy rodičovských povinností a práv, jejich vzniku, trvání, omezování a jejich smluvních modifikací jako „nezamýšlený“ zdroj konfliktních situací.

Založení společnosti s ručením omezeným bude levnější

S účinností od 7. června 2016 zlevní zakládání jednoduchých společností s ručením omezeným. Tato změna sleduje požadavek Evropské unie na snížení nákladů nutných k založení „podniku“ na maximálně 100 EUR. Celkové náklady na založení a zápis jednoduché společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku se živnostenským oprávněním však i po této…

Musí mít spolek živnostenské oprávnění?

Titulek článku může znít velice paradoxně. O to paradoxnější je, že některé rejstříkové soudy vyžadují při zápisu spolku předložení živnostenského oprávnění, aniž by blíže zkoumaly, zda má spolek v plánu podnikatelskou činnost skutečně provozovat, či nikoliv.

Konec nejasností ohledně přezkumu VZMR?

Od počátku účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ” nebo „zákon”), je stále velmi spornou otázka, zda je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) příslušný k přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR”), či nikoliv. Zatímco Krajský soud v Brně (dále jen „KS”) a Nejvyšší správní soud České…

Vznik zadržovacího práva a insolvenční řízení

Zadržovací právo je zajišťovací institut, který umožňuje zřídit zajištění k cizí movité věci jednostranným jednáním věřitele. Jeho podstata spočívá v tom, že ten, kdo je povinen vydat cizí movitou věc, ji může zadržet za účelem, aby zajistil svou pohledávku vůči tomu, komu je povinen tuto věc vydat. Tento článek pojednává o určitých aspektech…

Do veřejných zakázek jen se zaknihovanými akciemi?

Prostřednictvím článku se zamýšlím nad teoretickou aplikací i praktickými dopady ustanovení § 48 odst. 7 zákona č. 134/2016, dle nějž je zadavatel oprávněn vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, který nemá výlučně zaknihované akcie.

Nepřiměřeně dlouhé řízení o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla

Jestliže dojde v průběhu nepřiměřeně dlouhého řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla ke snížení obvyklé ceny tohoto vozidla, není uvedený nesprávný úřední postup příčinou takto poškozenému vzniklé škody, neboť její příčinou je výlučně změna poměrů na trhu v důsledku plynutí…

Souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance

Souběh funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a zaměstnance v pracovním poměru ve vztahu k souhrnu činností, jež je možno na základě pracovního vztahu vykonávat za současného výkonu funkce téže osoby jakožto člena statutárního orgánu, prošel mnoha peripetiemi. Všechna rozhodnutí soudů z minulosti si není nutno připomínat, možno pouze…

Nedodržení sjednané formální náležitosti dodatku smlouvy

Ve svém nedávném rozhodnutí pod sp. zn. 23 Cdo 2925/2015 Nejvyšší soud České republiky dne 19. ledna 2016 judikoval, že nedostatek formy dohody o změně smlouvy nemusí bez dalšího znamenat neplatnost takového dodatku a bude vždy třeba zkoumat, zda náležitosti stanovené smlouvou nejsou příliš formalistickými na to, aby vedly k neplatnosti právního…

Absence projevu vůle zmocněnce na plné moci

Plná moc je definována jako jednostranné právní jednání. V praxi se však již několikrát řešila otázka, zda, příp. za jakých podmínek je na plné moci vyžadován projev vůle, konkrétně podpis, ze strany zmocněnce.

Nepořádné dodatky aneb forma změny právního jednání

Mezi závěrečnými ustanoveními písemně uzavíraných smluv nalezneme zpravidla ujednání o tom, že smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků. Kromě požadavku písemnosti se leckdy objevují i požadavky další, kupříkladu na číslování dodatků či jejich stvrzení razítkem. Jak lze poté posuzovat ústně sjednaný dodatek, který měl být dle písemně…

Právní úprava obchodní firmy v NOZ

Právní úprava obchodní firmy je obsažena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Podle ustanovení § 423 odst. 1 NOZ je obchodní firmou „jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.“ Osoba, která v obchodním rejstříku zapsána není, tedy obchodní firmu nemá, a příslušná ustanovení NOZ o obchodní firmě…

Zvažované zavedení plnohodnotné možnosti vyvinění právnických osob

Smyslem tohoto stručného článku je upozornění na aktuálně projednávanou novelu[1] zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“) a zamyšlení se nad jejím případným dopadem na tzv. Criminal Compliance programy neboli česky trestněprávní programy…

Nové povinnosti podnikatelů dle zákona o registru smluv

Podnikatelé musí od 1. července 2016 ve vlastním zájmu věnovat pozornost majetkové struktuře svých obchodních partnerů. Podle nové právní úpravy musí být každá smlouva, kterou uzavře podnikatel s právnickou osobou s majetkovou účastí státu a mnoha dalšími subjekty, založena do rejstříku smluv, který je veřejně přístupný. Sankce za nesplnění této…

Specifika právních vztahů k architektonickému návrhu a projektové dokumentaci

Realizace jakéhokoliv realitního developerského projektu je nemyslitelná bez architektonického návrhu, resp. projektové dokumentace. Právní úprava však v této oblasti není zcela exaktní a v praxi může vést k aplikačním nejasnostem, v horším případě pak rovnou ke sporům. Na které právní aspekty spolupráce projektanta a developera se pro snížení…

K ochraně věřitele prostřednictvím určovací žaloby

V praxi není výjimkou, že dlužníci se snaží zmařit vymožení pohledávek svých věřitelů tím, že různě „odklání“ vlastní majetek, aby jej v případné exekuci či v insolvenčním řízení nebylo možné postihnout. Pokud jsou úkony, kterými se dlužník zbavuje majetku, platné a účinné, věřitel může využít institut relativní neúčinnosti (dle starého občanského…

K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu

Koncesní projekt představuje výchozí dokument pro zpracování koncesní dokumentace v řízeních, jejichž cílem je uzavření významné koncesní smlouvy[1]. Koncesním projektem je dle § 21 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ“), míněno „základní vymezení…

Právo člena společenství vlastníků jednotek na nahlížení do listin společenství

Podle § 1179 občanského zákoníku „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“ Jak se svého práva může člen společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“)…

Co opravdu přináší nařízení EU o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů on-line?

Právnické veřejnosti i laikům je předkládán dostatek informací[1] o novele zákona o ochraně spotřebitele,[2] jež do oblasti spotřebitelských vztahů s účinností od 1. února 2016 přinesla možnost mimosoudního řešení sporů a implementovala tím příslušnou evropskou směrnici.[3]

Církevní restituce – zkontrolovali jste při převodu nemovitostí vše, co bylo potřeba?

Přesto, že jste při koupi nemovitosti od fyzické či právnické osoby zapsané v katastru nemovitostí jako vlastník převáděných nemovitostí náležitě prověřili předchozí nabývací tituly za posledních deset let, obdrželi jste nyní žalobu, v níž státem registrovaná církev nebo jiná náboženská společnost zpochybnila Vaše vlastnické právo? Odpověď na…