občanské právo

Kdy lze nařídit ústavní výchovu?

Ústavní výchova představuje značný zásah soudu do vztahů mezi dítětem a jeho rodiči. Soud by se měl k nařízení ústavní výchovy uchylovat pouze výjimečně. Tento článek se zabývá zejména důvody, které vedou k nařízení ústavní výchovy, avšak nepomine ani její funkce a její souvislost s vyživovací povinností…

Kam kráčíš, náhrado při usmrcení osoby blízké?

Podobně jako u náhrad při ublížení na zdraví, stanoví nový občanský zákoník i pro náhrady pozůstalým při usmrcení osoby jim blízké poměrně vágní kritéria - ta v konečném důsledku spočívají na „zásadách slušnosti“. Bylo vůlí autorů nového kodexu, aby bližší zákonná pravidla absentovala, což však logicky zadělalo na problémy v praxi. Podobně jako v…

Některé nešvary provádění velkých stavebních projektů v České republice

Většina staveb většího rozsahu (typicky stavby dopravní infrastruktury, ať už jde o dálnice, mosty, železnice apod.) je v dnešní době budována na základě smluv o dílo, jejichž součástí jsou více čí méně modifikované vzorové smluvní podmínky vydávané mezinárodní organizací konzultačních inženýrů FIDIC (Fédération Internationale Des…

Právní úprava skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání sjednaného na dobu určitou dle NOZ

Jako do mnoha jiných oblastí soukromého práva, i do nájmu podnikatelského prostoru přinesla rekodifikace civilního práva zásadní změny. Jednou z nejzřejmějších je změna v systematice právní úpravy, když na rozdíl od předešlé právní úpravy[1] vtělil zákonodárce úpravu nájmu podnikatelského prostoru přímo do samotného znění zákona č. 89/2012 Sb.

Vybrané problémy registru smluv ve zkušebním provozu

Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon“), jehož účelem je zejména dosažení transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky a veřejným majetkem a jenž má dosahy i do…

Jaké významné změny přinese zákon o zadávání veřejných zakázek?

Dne 1. října 2016 nabyde účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který je výsledkem implementace evropských zadávacích směrnic z roku 2014.[1] Nová právní úprava představuje jak na evropské, tak i národní úrovni nejvýznamnější posun v oblasti veřejného zadávání za více než deset let.

K obraně proti provedení či neprovedení záznamu a poznámky v katastru nemovitostí

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zabývající se nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu zahrnující další postupy správních orgánů do této kategorie a umožňující tak jejich soudní přezkum patří dlouhodobě k těm nejzajímavějším. Jindy jsou do této kategorie rozšířeným senátem zahrnovány též úkony, které byly dříve (pro účely…

Nastavení smluvní pokuty v obchodních vztazích

Smluvní pokuta je jedním z nejčastěji používaných právních instrumentů sloužících k motivování povinného, aby splnil svojí smluvní povinnost. Při jejím smluvním nastavení však v praxi mohou nastávat pochybnosti, zejména co se týče vymezení povinností, na které se daná smluvní pokuta vztahuje, jakož i určení její výše nebo způsob, jak se výše…

Některé otázky k řádnému a včasnému zajištění závazků u veřejných zakázek

Zadávací řízení je zvláštním typem kontraktačního procesu vedoucí k uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, kterým je fyzická nebo právnická osoba poskytující služby, provádějící stavební práce či dodávající zboží. Obchodní podmínky jsou dle ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění…

Limity autobiografických knih aneb Jak napsat autobiografii a vyhnout se žalobám

Hvězdné autobiografie lákají miliony čtenářů hledajících detaily ze soukromého života slavných, životní ponaučení, faktografii, ale i pobavení, povzbuzení do života. Autobiografické knihy se mnohdy týkají kromě života autora i třetích osob. Jak je možné bránit se zásahu do soukromí v případě autobiografie a jaké jsou hranice svobody…

K nevhodné době a újmě při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), doznala nezanedbatelných změn mj. i úprava zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Jednou z otázek, která vyvolala diskusi odborné i laické veřejnosti se přitom stala mj. i problematika nemožnosti žádat o oddělení ze spoluvlastnictví či…

Analýza rizik systémové podjatosti při povolovacích procesech v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Čím dál tím častěji se v rámci správních řízení, zejména při povolovacích řízeních podle stavebního zákona, lze setkávat s pojmem systémová podjatost. Systémovou podjatostí se rozumí případ, ve kterém jsou z rozhodování o věci (např. územní rozhodnutí, stavební povolení) vyloučeni všechny úředních osoby příslušného správního orgánu (typicky…

Vývoj daně z nabytí nemovitých věcí a očekávané změny

Nemovitosti jsou v režimu českého práva zatíženy dvěma základními druhy daní. Daní z nemovitostí, která je vázána na vlastnictví nemovitého majetku, a daní z nabytí nemovité věci (dříve daň z převodu nemovitostí), která postihuje majetek tzv. v pohybu, neboli při změně vlastníka.[1]

Role správce při prosté a plné správě cizího majetku

Jedním z nových institutů, které do českého práva přinesla rekodifikace soukromého práva, je správa cizího majetku (§ 1400 až § 1474 obč. zák.). Podle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku je generální úprava správy cizího majetku „hospodářsky, sociálně i právně velmi potřebná a v našem soukromém právu je její nedostatek citelný.“.[1] O…

Kam až sahá ochrana nájemce?

Pravděpodobně nelze nesouhlasit s tím, že nájemci, jakožto slabší straně soukromoprávního vztahu, je potřeba poskytnout určitou zákonnou ochranu. Otázkou však zůstává, do jaké míry je nutné a potřebné nájemce chránit na úkor omezení jednoho z nejvýznamnějších atributů vlastnického práva, a to sice ius disponendi – práva s věcí nakládat dle…

Moderní rodina aneb osvojení registrovanými partnery

Rodina je: a) máma, táta a dítě; b) máma, druhá máma a dítě; c) táta, druhý táta a dítě; d) jenom máma a dítě; e) jenom táta a dítě; f) pojem, jehož obsah se proměňuje spolu s dobou. Ano, pohledy na to, co to vlastně je a jak by měla vypadat rodina, se různí. Její vymezení je proto lepší přenechat spíše sociologickým disciplínám. Stejně tak se…

Aktuální právní úprava rozhodování o svéprávnosti a její připravované změny

Rozhodování o svéprávnosti má závažný dopad do osobní integrity posuzovaného, proto je důležité, aby vydané rozhodnutí důsledně naplňovalo zákonné náležitosti, sledovalo smysl a účel institutu omezení v každém individuálním případě, bylo jasné, výstižné, šetrné a pokrývalo všechny oblasti právních vztahů, do kterých konkrétní posuzovaná osoba…

Postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem postoupení

Ujednání o zákazu postoupení pohledávek je nepochybně velmi frekventovanou součástí smluv uzavíraných v obchodních vztazích. I přes všeobecný zájem na právní jistotě ohledně povahy smluvního zákazu postoupení a jeho důsledků na postoupení učiněné v rozporu s takovým ujednáním nepřistupuje odborná veřejnost k této otázce jednotně. Tento článek si…

Smlouva o výstavbě - 3. díl

Třetí a poslední část miniseriálu věnovaného smlouvě o výstavbě v souvislosti s výstavbou půdních bytů bude věnována otázce změn účastníků smlouvy, konkrétně možnosti postoupení smlouvy ve smyslu ustan. § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Zaknihování akcií jako podmínka pro účast ve veřejné zakázce?

Ve Sbírce zákonů byl dne 29. 4. 2016 zveřejněn nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ohledně kvality zákona a jeho koncepci se vede rozsáhlá odborná diskuze, ale to není téma tohoto článku.