občanské právo

K otázce počátku běhu lhůty pro jmenování předsedajícího rozhodce dle zákona o rozhodčím řízení

V řízení sp. zn. 23 Cdo 3870/2015 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, kdy nastává počátek běhu třicetidenní lhůty pro jmenování předsedajícího rozhodce již jmenovanými rozhodci dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „ZRŘ“). ZRŘ na rozdíl od úpravy obsažené v řádech…

Občanský zákoník a pracovněprávní vztahy

V zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. - dále jen „ZP“) se již dva a půl roku uplatňují změny, které přinesl do pracovněprávních vztahů nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. dále jen „NOZ“) a zákon č. 303/2013 Sb., kterým se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva změnily některé zákony (dále jen „změnový zákon“). NOZ ovlivňuje ZP…

Rodinný závod jako nově upravený institut

Nový občanský zákoník poprvé upravuje problematiku rodinného závodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový institut, lze narazit na několik výkladových problémů.

Vybrané novinky v energetice

Dne 5. června 2015 byla ve Sbírce listin zveřejněna novela energetického zákona.[1] Převážná část novely nabyla účinnosti již 1. ledna 2016. Další změny nabudou účinnosti postupně, a to 1. srpna 2017 a dále pak 1. ledna 2018 a 2019. Účelem novely je zejména transpozice a adaptace příslušné legislativy Evropské unie,[2] provedení úprav…

Předsmluvní odpovědnost při vyjednávání akviziční transakce

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší nově komplexní úpravu předsmluvní odpovědnosti, chránící ekonomické zájmy stran vyjednávajících rámcovou smlouvu o koupi podílu, akcií či obchodního závodu, a to jak v počátcích procesu vedoucího k podpisu smlouvy, tak i ve finální fázi, kdy se jeví uzavření akviziční smlouvy jako velmi…

Snaha podnítit inovace skrze veřejné zakázky a úsilí o udržení konkurenceschopnosti Evropské Unie

Nový zákon o veřejných zakázkách nově usiluje také o podnícení inovací skrze veřejné zakázky. Abychom pochopili, co se skrývá za tímto zákonem vyplývajícím z dva roky starých Směrnic Evropské unie (Směrnice 2014/24/EU a 2014/25/EU), je nutné se podívat také na širší vývoj tohoto ustanovení v rámci debat v Evropské unii a vyjádření Evropské komise.

K neplatnosti rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným

Každý společník společnosti s ručením omezeným by si měl být dobře vědom jaké prostředky ochrany jeho zájmů ve společnosti, na níž má obchodní podíl, mu zákon přináší. Jedním z takových prostředků ochrany práv společníka společnosti s ručením omezeným, na které se v tomto článku zaměříme, je právo domáhat se určení neplatnosti rozhodnutí valné…

Smlouva o výstavbě - 1. díl

Smlouva o výstavbě nepatří v právním životě mezi frekventované smluvní typy; i odborníci zaměřující se na právo nemovitostí se setkají s aplikací smlouvy o výstavbě jen několikrát za svou kariéru. Tento příspěvek je prvním z krátké řady zamyšlení nad aktuální úpravou smlouvy o výstavbě, ve kterých se pokusím tento smluvní typ přiblížit, a to v…

K právu autora na nedotknutelnost jeho díla

Autorská práva k dílu nejsou jen prostředkem k zajištění ochrany majetkové sféry autora, která může být porušením autorského práva k dílu zasažena, ale také prostředkem sloužícím k ochraně jeho nemajetkových zájmů. V této souvislosti je používán termín tzv. autorskoprávního dualismu, v rámci něhož vedle sebe existují dvě samostatné skupiny…

Vypořádání společného jmění manželů aneb dokud nás smrt nerozdělí

Zemře-li jeden z manželů, zaniká spolu s manželstvím i jejich společné jmění, které je nutné řádně vypořádat. Zákon proto ukládá soudnímu komisaři, aby tak učinil v rámci pozůstalostního řízení a rozhodl, jaká část majetku připadne přeživšímu manželovi a jaká se naopak stane pozůstalostí, která se dále bude rozdělovat mezi…

Smlouva o dílo - Srovnání obchodního a občanského zákoníku ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Přestože od účinnosti NOZ uplynul téměř rok a půl, je i dnes ve sporech vyplývajících ze smluv o dílo, s ohledem na povahu takových sporů, aplikován velmi často režim zákona č.40/1964 Sb. resp. zákona č. 513/1991 Sb., neboť se jedná o spory velmi časté. Není tedy od věci připomenout si úpravu smlouvy o dílo v občanském zákoníku a v obchodním…

Ztráta radosti z dovolené – pokoje s výhledem na moře – frankfurtská tabulka

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 747/2015 řešil (vzhledem k nastávající sezóně letních dovolených) navýsost aktuální otázku týkající se institutu ztráty radosti z dovolené v případě, kdy cestovní kancelář v rozporu s cestovní smlouvou uzavřenou ještě v režimu čl. 852i odst. 1 obč. zák. nezajistila pro žalobce jako…

Neodpovídající informace v nabídkách - bude lhaní beztrestné?

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. („ZZVZ“), který bude účinný od 1. 10. 2016 a transponuje nové evropské zadávací směrnice, je bezesporu obrovským současným tématem v oblasti práva veřejných zakázek.

Pokuta za nepředání dítěte ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu

Pokutu za nepředání nezletilého dítěte mezi rodiči upravuje aktuálně ustanovení § 502 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v aktuálním znění (dále jen „ZŘS“). Na první pohled se může zdát, že se jedná o nový institut, který by byl zaveden s novým občanským zákoníkem. Nicméně opak je pravdou a jedná se o zcela ustálený…

Zápočet daru na dědický podíl

I. Při zápočtu daru na dědický podíl obdarovaného dědice ve smyslu ustanovení § 484 obč. zák. je třeba výjimečně přihlédnout ke změnám hodnoty daru v období mezi bezúplatným nabytím a úmrtím zůstavitele, případně obdobím, kdy došlo k převodu věci z obdarovaného na třetí osobu ještě za života zůstavitele.

Služebnost týkající se vzhledu nemovitosti

V praxi se často setkáváme s požadavky majitelů nemovitostí, jak zajistit zachování jednotného vzhledu a charakteru několika vedle sebe stojících nemovitostí i v případě prodeje jedné z nemovitostí třetím osobám. Jedním z nejvhodnějších řešení je zřízení služebnosti, která by omezovala vlastníka dotčené nemovitosti v libovolných změnách vzhledu, a…

Dědická smlouva – střet záměru zákonodárce s realitou

Dědická smlouva byla jako staronový institut navrácena do českého právního řádu účinností nového občanského zákoníku téměř po více než šedesáti letech. Jedná se o institut, kterému zákonodárce zamýšlel dát velkou důležitost a váhu, a to zejména vzhledem k respektu široké smluvní volnosti zůstavitele a právní jistotě…

Každý třetí Čech si ulívá nějaké peníze bokem

Před nedávnem jsem četl zajímavou statistiku, jejíž výsledky jsem si vypůjčil do názvu dnešního vysvětlení. Podle průzkumu ING Bank „Svět spoření“ se k ulívání peněz bokem přiznala třetina z dotázaných žijících v manželském či partnerském vztahu. Mnohdy přitom nejde o malé částky. Každý desátý muž nebo žena má tajné úspory vyšší než tři měsíční…

Ústavní konformita rozsudku pro uznání

Ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/15 ze dne 31. 5. 2016 vyhlášeném 6. 6. 2016 plénum Ústavního soudu zamítlo návrh I. senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a v rozsahu odkazu na § 114b odst. 5 i ustanovení § 153a odst. 3 (dále jen „napadená ustanovení“) zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů…

Škoda z provozní činnosti ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svém ustanovení § 2924 obsahuje úpravu náhrady škody způsobené provozní činností. Co se však rozumí pod samotným pojmem „provozní činnost“, jak se může provozovatel zprostit povinnosti nahradit škodu, na jaké situace komentované ustanovení dopadá a na jaké…