Články a komentáře

Novela občanského zákoníku přináší právo na úroky z prodlení z dlužného výživného

V rozhodovací činnosti soudů vždy převažoval názor, že v řízení o určení výživného podle zákona o rodině, od 1. 1. 2014 podle nového občanského zákoníku, nelze oprávněnému společně s dlužným (ani běžným) výživným přiznat i úroky z prodlení (tedy ani zpětně, ani podmíněně). Ačkoliv by mnozí oprávnění, zvláště samoživitelé, kteří dlouho čekají na…

K některým způsobům prokázání technické kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Účelem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) má být, mimo jiné, usnadnění aplikace procesu zadání veřejné zakázky ze strany jednotlivých zadavatelů v praxi. Oproti zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 30.09.2016 (dále jen „ZVZ“), by mělo dojít ke snížení zbytečného formalismu v…

10 otázek pro ... Martina Ridzoně

Advokát JUDr. Martin Ridzoň působí v renomované české advokátní kanceláři Z/C/H Legal, a to hned od jejího založení v roce 2005. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval studijní pobyt v Management Center Innsbruck v Rakousku, kde se věnoval oboru management a právo.

Novela občanského zákoníku a pracovně-právní vztahy

Legislativně dlouho připravovaná[1] novela občanského zákoníku, na základě vládního návrhu zákona, která zasahuje i do úpravy pracovně-právních vztahů, byla již schválena Poslaneckou sněmovnou a Senát se rozhodl jí nezabývat. Změn je na základě pozměňovacích návrhů více, než navrhovali právní experti a podle nich pak vládní legislativci. Týkají se…

O rozhodování o orgánech společností vlastněných obcemi

Není výjimkou, když obce zakládají k plnění svých úkolů společnosti, na které část svých činností delegují. Jedná se zejména o společnosti s ručením omezeným, narazit můžeme i na společnosti akciové. Tyto společnosti se nejčastěji zabývají odpadovým hospodářstvím, technickými a úklidovými službami, péčí o majetek, správou bytů a v některých…

Vůně jako předmět duševního vlastnictví – patentová ochrana (2. díl)

Vůni lze obecně označit jako směs esenciálních olejů a aromatických látek vydávajících specifický čichový vjem. Vzhledem k tomu, že ochrana vůně prostřednictvím institutů práva průmyslového vlastnictví je poměrně stručně upravenou a mezi odbornou veřejností nepříliš často řešenou otázkou, rozhodli jsme se jí věnovat více článků a zaměřit se na…

Povinnost uzavřít povinné ručení při provozu elektrického vozíku

V současnosti je na trhu množství nejrůznějších elektrických vozíků a elektrických invalidních skútrů pro osoby se sníženou pohyblivostí. Při jejich pořízení je potřeba myslet na právní povinnosti vyplývající z jejich provozu. Tento článek se zaměřuje na povinnost uzavřít pojištění o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla…

Práva z ochranné známky Evropské unie – celní území

Novelizovaný článek 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424,[1] kterým se mění i nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství ve svém odstavci 4 dává vlastníku/ majiteli ochranné známky Evropské unie (EUTM) i právo na obranu proti všem třetím osobám při vstupu výrobků porušujících práva k ochranné známce a…

Nepřípustná následná exekuce nezabavitelné části starobního důchodu přikázáním pohledávky

Uspořené částky, jež zbyly povinnému jako nezabavitelné minimum po exekuci srážkami z důchodu, nelze následně zabavit jinou formou exekuce - přikázáním pohledávky z účtu. Nález Ústavního soudu stanovil pravidla pro případ, kdy je uvalena exekuce na důchod a povinný si z nezabavitelného minima, které mu po exekuci zůstane, nějaké peníze uspoří. Pak…

Ochrana spotřebitele v rámci nového zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti nový zákona o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.), dále jen „Zákon“, který nahradil dosavadní zákon z roku 2010. Z tohoto důvodu je nyní vhodný okamžik pro detailnější seznámení se s danou právní úpravou a případné podniknutí příslušných kroků pro přizpůsobení současných právních vztahů této nové úpravě. Text…

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle nového zákona

Stanovení předpokládaného hodnoty veřejné zakázky je jednou z klíčových povinností zadavatele. Na základě výše předpokládané hodnoty Zadavatel totiž určí režim veřejné zakázky, tj. zda zadávací řízení proběhne v podlimitním nebo nadlimitním režimu či proběhne výběrové řízení postupem pro veřejné zakázky malého rozsahu. Zákon č. 134/2016 Sb., o…

Role ekonomické analýzy v soutěžním právu

Soutěžní právo vychází z ekonomie. Soutěžní úřady, regulátoři a společnosti se řídí závěry ekonomické teorie – jejich týmy zahrnují jak právníky, tak ekonomy. Ekonomická analýza a argumentace může pomoci při právní obhajobě různých realizovaných či zvažovaných podnikatelských kroků z pohledu soutěžního…

Stanovisko Nejvyššího soudu k určování výše výživného pro nezletilé děti

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR vydalo dne 19. 10. 2016 sjednocující stanovisko k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného v řízení o výživném pro nezletilé děti sp. zn. Cpjn 204/2012.[1] Obsahuje pokyny nižším soudům především pro určení vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti, k…

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti při skončení zaměstnání

Zákoník práce nepodmiňuje trvání nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti trváním pracovního poměru se zaměstnavatelem, který za pracovní úraz zaměstnance odpovídá. Zaměstnanci tak přísluší náhrada za ztrátu na výdělku i poté, co v průběhu pracovní neschopnosti rozvázal pracovní…

Novinky v telekomunikacích se nesou ve jménu revize telekomunikačního rámce

Otázka harmonizace a unifikace pravidel telekomunikačního trhu je v současné době hojně diskutovaným tématem na úrovni Evropské unie. V této souvislosti vznikl celý soubor návrhů právních předpisů Evropské komise v oblasti elektronických komunikací, jako například směrnice, kterou se stanoví Evropský kodex pro elektronické komunikace nebo akční…

Ochrana osobních údajů skrze tokenizaci

Nová evropská úprava ochrany údajů GDPR[1] ve formě nařízení[2] Evropského parlamentu a Rady[3] a dalších pomocných dokumentů, byla konečně po čtyřech dlouhých letech debat přijata v květnu 2016 a nahradila již poměrně zastaralou směrnici 95/46/EC z roku 1995. V oblasti ochrany soukromí a osobních údajů jde technický vývoj vpřed mílovými kroky a…

Recenze: Maisner M., Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Po letech čekání se konečně objevil na trhu komentář k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti z pera JUDr. Martin Maisnera, Ph.D., MCIArb, odborníka (a právníka roku) v oblasti práva informačních technologií, který je autorem již řady odborných publikací a článků a významnou mírou přispívá do odborné diskuse v této…

Souhrn významných legislativních událostí 12.12.2016 – 18.12.2016

Senát umožnil, aby se do občanského zákoníku vrátilo předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Novelou, jejíž přijetí podpořil, se uzákoní také úroky u dlužného výživného na děti a prodlouží se lhůta pro vyklizení bytu zvláštního určení spolubydlícím v případě úmrtí nájemce.

Dárky pro právníky aneb Právní život

Sice nemám tento názor opřen o žádné relevantní průzkumy, ale předpokládám, že ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, nemá řada z vás ještě dořešeny všechny vánoční dárky. Opět jen odhaduji, ale troufám si tvrdit, že ti, co čtou Epravo.cz, obdarovávají ty, kterým by mohla udělat radost nějaká ta kniha. A že také celkem často dávají dárky právníkům.

Možnosti obrany zaměstnance proti dohodě o skončení pracovního poměru

Tento článek pojednává o případných možnostech obrany zaměstnance v případě skončení pracovního poměru dohodou, neboť ačkoliv jsou obecně velmi dobře známy možnosti obrany v případě neplatně udělené výpovědi z pracovního poměru, u skončení pracovního poměru dohodou je tomu právě naopak, přestože se případy neplatně uzavřené dohody o skončení…