Články a komentáře

Průlom v trestní odpovědnosti právnických osob: Jak projít testem „veškerého úsilí“?

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: Možnost zproštění trestní odpovědnosti právnických osob zavedením dostatečných preventivních opatření?

...ochrana investic v EU?

Letos došlo k několika událostem, které mohou vést k vyjasnění otázek vnitřní aplikovatelnosti dvoustranných dohod o ochraně investic[1] uzavřených mezi členskými státy EU („intra-EU BITs“). Dosud zůstává takto v platnosti okolo 200 intra-EU BITs. Byly uzavírány především mezi členskými státy EU a státy, které k EU přistoupily později. Jejich…

Ochrana rodiny v pracovním právu

I když právní ochrana rodinných a manželských vztahů je po zrušení zákona o rodině předmětem úpravy nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, ( dále NOZ), setkáváme se s řešením těchto záležitostí i v jiných právních předpisech, např. v zákoníku práce (dále ZP). Jedná se např. o vzájemné zaměstnávání manželů, pracovněprávní vztahy na pracovišti…

Změny v dani z nabytí nemovitých věcí v roce 2016 aneb dopady novely účinné od 1. listopadu 2016

Dne 1. listopadu 2016 nabyla účinnosti novela č. 254/2016 Sb., kterou se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „ZO“). Příspěvek si klade za cíl podrobněji seznámit čtenáře s možnými dopady novely ZO.

10 otázek pro ... Petra Kincla

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. V oblasti práva má bohaté zkušenosti nejen v České republice, ale také v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, kdy působil také na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Je projektovým typem advokáta, který při řešení komplexních případů využívá…

Rozhodnutí NS odmítající dovolání pro nepřípustnost musí být řádně odůvodněno

Nejvyšší soud ČR musí zamítnutí dovolání, jehož přípustnost účastník řízení založil na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, která má být dovolacím soudem posouzena jinak, zdůvodnit, nepostačuje odkaz na dosavadní judikaturu významnou pro rozhodnutí posuzované věci, aniž by soud zdůvodnil, proč jsou v ní prezentované závěry správné, resp.

Omluvitelné důvody pro prominutí zmeškání zákonné procesní lhůty ve smyslu občanského soudního řádu

Ustanovení § 58 občanského soudního řádu stanoví, že soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Jelikož zákon bližší vymezení omluvitelných důvodů nestanoví, je nutno hledat výklad tohoto termínu v judikatuře. Jaké důvody lze tedy považovat…

Lhůta k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, aneb akt velmi podobný vyhlášce se uplynutím tří let nemůže změnit v nadústavní svátost

V září se rozšířený senát Nejvyššího správního soudu zabýval otázkou, do jaké míry se stává opatření obecné povahy nedotknutelným a soudně nenapadnutelným tím, že uplyne tříletá lhůta od nabytí jeho účinnosti. Tato lhůta k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části byla do § 101b odst. 1 soudního řádu správního doplněna jeho…

Odpovědnost při prodeji podílu v obchodní společnosti

Při prodeji podílu v obchodní společnosti bývá mezi prodávajícím a kupujícím řešena otázka, kdo a v jaké míře ponese odpovědnost za stav prodávané společnosti. Zájmem prodávajícího bývá tuto odpovědnost vyloučit, či alespoň co nejvíce omezit. Kupující se naopak snaží odpovědnost za stav společnosti v co nejvyšší míře přenést na prodávajícího. V…

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Zásadně vždy od 1. ledna dochází k pravidelným změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do…

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru a žádost o udělení oprávnění k jejich činnosti

Dle zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon“), již nebude možné poskytovat spotřebitelské úvěry pouze na základě živnostenského oprávnění, ale jeho držitelé budou muset pro pokračování svojí činnosti zažádat o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (dále jen „Licence“). Pro…

Nezbytná cesta - věcné břemeno nebo obligace?

Institut nezbytné cesty je jedním z nejfrekventovanějších věcněprávních institutů právní praxe v oblasti právních vztahů k nemovitostem. To proto, že se často jeví jako jediná alternativa vlastníka pozemku pro získání přístupu k veřejné cestě, když právě to je účelem jeho existence,[1] a zároveň je invazivní povahy spočívající v omezení…

Nový návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Dne 12. 5. 2016 předložilo Ministerstvo spravedlnosti k projednání nový návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti). Ministerstvo se tímto krokem snaží naplnit jeden z dalších bodů Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014, který byl schválen usnesením vlády…

Decibely lásky, aneb když váš soused nepřiměřeně hlučí

Sousedské vztahy jsou komplikované a sousedské boje často nelítostné. Se zmenšující se vzdáleností či tloušťkou (a mnohdy také kvalitou) zdi, jež vás od vašeho souseda dělí, narůstá pravděpodobnost, že by mezi vámi k nějakému souboji mohlo dojít. Pokud zrovna nesdílíte stejný hudební vkus se sousedem, na kterého běžná domluva neplatí, a na…

Video rozhovor s Robertem Němecem

Advokátní kancelář PRK Partners je známá svojí bohatou praxí v oblasti bankovnictví a financí. Na trhu působí přes dvacet let. Specializované týmy právníků a daňových expertů pracují pro největší hráče světového byznysu, ale i pro lokální společnosti. A to, že PRK Partners patří do extraligy právních služeb, dokládá i řada mezinárodních nebo…

Elektronický podpis ve světle eIDAS

Dne 1. července letošního roku nabylo účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení eIDAS“), jehož cílem je budování důvěryhodnosti on-line…

Prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů a jeho následky

Pro společné jmění manželů jako takové, je typické, že zásadně vzniká uzavřením manželství a zaniká jeho rozvodem. Zákon však zná i případy, kdy společné jmění zanikne za trvání manželství, aniž by došlo k samotnému rozvodu. Je jím mj.[1] prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů. Dle ust. § 268 InsZ[2] zaniká prohlášením konkursu společné…

Souhrn významných legislativních událostí 5.12.2016 – 11.12.2016

Omezení šikanózních insolvenčních návrhů a podvodných oddlužovacích firem by měla přinést novela, kterou schválila Sněmovna. Poslanci vložili do předlohy například úpravu, jež by zamezila vyhlášení úpadku u firem, které mají předpoklady dluhy v určité době uhradit samy. Norma, k jejímž cílům patří zprůhlednění insolvenčních řízení a zpřísnění…

Soudci mimo zákon aneb Právní život

Ljubomír Drápal, už brzy nastupující předseda Krajského soudu v Praze a současný soudce Nejvyššího soudu, popsal na poslední akci letošního Pražského právnického podzimu zcela bez servítků současný stav justice a důsledky roztříštěnosti procesního kodexu a dalších souvisejících předpisů.

Poznámky k připravované koncepční novele zákoníku práce – 1. díl

Po několika klidných letech, kdy poslední podstatná novela zákoníku práce nabyla účinnosti od roku 2012, může být příští rok rušný, neboť Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) připravilo na začátku letošního roku relativně rozsáhlou a významnou novelu zákoníku práce. Již v rámci připomínkového řízení došlo k řadě změn v navrhovaném textu…