28. 1. 2013
ID: 88805

Právník roku 2012: Mezi oceněnými jsou Ivana Štenglová, Bohumil Havel nebo Eliška Wagnerová.

Skleněnou plastiku se sv. Yvem a titul Právník roku 2012 převzalo v pražském TOP Hotelu pod taktovkou moderátora Karla Šípa jedenáct právníků z různých oblastí práva. Do Právnické síně slávy byla uvedena za dlouhého potlesku celého sálu jedna z nejvýznamnějších představitelek obchodního práva u nás – Ivana Štenglová.

Tradiční a oblíbené setkání právníků napříč obory, to je každoročně galavečer Právník roku. V pátek 25.ledna sledovaly zaplněné kongresové prostory pražského TOP Hotelu předání ocenění jedenácti osobnostem českého práva. Právníci roku 2012 neskrývali svou radost, kterou umocnil moderátor galavečera, Karel Šíp. S každým oceněným si krátce popovídal a nutno podotknout, že tak docházelo k nejvtipnějším momentům večera. Vítězové celojustiční soutěže tak ukázali, že mají nejenom perfektní odbornou erudici, ale také smysl pro humor.

Právník roku 2012

Galavečer se po předání cen přesunul do zbývajících salonků hotelu, kde čekal na hosty bohatý raut. S desátou večerní právníky roztančila kapela Jam & Bazar, která zahrála největší hity sedmdesátých let, například písně Abby, Boney M nebo Bee Gees. Ve vedlejším sále v tu chvíli probíhal koncert Kamila Střihavky. Právník roku 2012 potvrdil svou pozici jedné z nejoblíbenějších celojustičních akcí, přes patnáct set hostů i letos odcházelo, k radosti organizátorů, spokojeno.


Reakce vítězů:

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY

doc. JUDr. Ivana Štenglová

doc. JUDr. Ivana Štenglová
do konce roku 2012 soudkyně, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR, nyní vysokoškolská pedagožka

Ocenění, kterého se mi dostalo uvedením do právnické síně slávy, si velice vážím. Chápu je ale nejen jako ocenění mne samé, ale jako ocenění obchodního soudnictví, jehož jsem byla dlouhá léta součástí. Obchodní soudnictví je sice prakticky od svého vzniku kritizováno jak z hlediska rozhodovacích lhůt, tak z hlediska kvality rozhodnutí (a leckdy nepochybně právem), zdá se ale, že si odborná veřejnost začíná uvědomovat i jeho nemalý přínos pro upevňování jistoty v obchodních vztazích. Netroufnu si, samozřejmě, mluvit za celou obchodní justici, za sebe bych ale ráda za udělené ocenění poděkovala a vyjádřila naději, že budu moci být obchodnímu právu i nadále prospěšná, ať již jako vysokoškolský učitel anebo tím, že se pokusím zmapovat současnou obchodní judikaturu z hlediska její využitelnosti po přestavbě soukromého práva.“

OBČANSKÉ PRÁVO
 
JUDr. Jaroslav Svejkovský

JUDr. Jaroslav Svejkovský
advokát – zakládající partner advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a spol.

Překvapení a radost, překvapení o to větší, neboť mi nebyla ani oznamována nominace. Radost i nad tím, že byla oceněná nejen moje práce, ale i práce mých kolegyň a kolegů v souvislosti se zpracováním publikace u Nakladatelství C.H.Beck – „Srovnání nové a současné úpravy občanského práva“, a také i závazek ve vztahu k občanskému právu, neboť ocenění je uděleno za rok, kdy občanský zákoník byl schválen, resp. začala plynout legisvakanční lhůta, je předáváno v době, kdy vrcholí přípravy na aplikaci nové civilní legislativy.  A pokud jsem zvítězil za rok 2012 v této kategorii, je to potěšující o to víc, že v tom roce občanské právo končí s dualizmem, a je sjednoceno v nejširším slova smyslu do jednoho kodexu.“

TRESTNÍ PRÁVO

Mgr. Vladimír Jan

Mgr. Vladimír Jan
státní zástupce, Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem

Po představení volajícího mi nejprve proběhlo hlavou, jaký problém asi budu s touto institucí řešit. O nominaci v soutěži jsem neměl nejmenší tušení, chvíli mi proto trvalo, než jsem si uvědomil, jaké jsem získal ocenění, raději jsem se i zeptal, zda se nejedná o omyl a čím jsem si to zasloužil. Velice si udělené ceny vážím a chápu ji jako ocenění práce státního zástupce v první linii, pouze si říkám, že takové ocenění by si jistě zasloužila i řada mých kolegů, se kterými bych se rád o toto ocenění podělil, stejně jako i s mnoha kolegy z řad Policie ČR, bez jejichž práce by byly dosažené výsledky nemyslitelné.“

OBCHODNÍ PRÁVO

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph. D.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph. D.
spolupracující advokát, advokátní kancelář PRK Partners, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR

Ocenění si vážím, beru ho ale jako ocenění těch nemnoha, kteří se společně mnou aktivně podíleli na rekodifikaci obchodního práva.“

PRACOVNÍ PRÁVO

JUDr. Antonín Havlík, Ph. D.

JUDr. Antonín Havlík, Ph. D.
právník – expert pro oblast pracovního práva, Česká pojišťovna, a. s., rozhodce kolektivních sporů

Z ceny mám velkou radost a děkuji všem, kteří se o její udělení zasloužili. Právníci nemají privilegium těšit se pohledem na honosné stavby dokládající smysluplnost jejich práce. Tak je tomu v případě architektů, stavitelů mostů a jiných „pomníků“. Nám zbývá pouze vděčnost našich klientů a ocenění odborné veřejnosti. Řekl jsem nepatřičně „pouze“ - je to však velmi mnoho, obvykle daleko více, než pohled na železo a cement. Ve chvílích jako dnes si to uvědomuji zvláště silně.“

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ing., prom. práv. Karel Čada, Ph.D.

Ing., prom. práv. Karel Čada, Ph.D.
právník – specialista, advokátní kancelář Čermák a spol.

S potěšením jsem přijal zprávu o tom, že jsem jedním z nominovaných v soutěži „Právník roku“ 2012 v kategorii Právo duševního vlastnictví. Současně jsem si velice dobře vědom toho, že se v takových případech vesměs jedná o souběh nejrůznějších náhod a příležitostí, plynoucích z toho, že se nacházíte ve správnou dobu na správném místě. Já jsem ve svém profesním životě štěstí měl. Musím proto při této příležitosti poděkovat všem svým zaměstnavatelům, že měli pro mne pochopení a poskytovali mi možnost pracovat na náročných a profesně zajímavých úkolech.“

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

JUDr. Martin Maisner, Ph. D.

JUDr. Martin Maisner, Ph. D.
advokát – zakládající partner, advokátní kancelář ROWAN  LEGAL

Ocenění vaší práce ze strany odborné veřejnosti vždy potěší. Vzhledem k tomu, že o udělení tohoto ocenění rozhoduje komise z různých oblastí práva a nikoli nějaký komerční subjekt na základě placené inzerce, je toto hodnocení poměrně objektivní, a proto prestižní. Beru to nejen jako osobní poctu, ale popravdě řečeno i jako rekognici poměrně nového a pro řadu kolegů poněkud kuriozního právního odvětví.“

INSOLVENČNÍ PRÁVO

JUDr. Zdeněk Krčmář

JUDr. Zdeněk Krčmář
soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Chci poděkovat za udělené ocenění, jehož si velmi vážím a které vnímám jako závazek i jako výzvu pro svou další práci na poli insolvenčního práva. Podle jednoho z Murphyho zákonů lze pokrok v právu měřit počtem přibývajících výjimek z dosud platných zákonů, přičemž současně platí, že každý nový zákon s sebou nese nové právní nedostatky.  Za sebe vám mohu jen slíbit, že se při svých aktivitách budu i v budoucnu co nejvíce snažit o to, aby při takto chápaném a v naší zemi hojně šířeném pojetí právního pokroku alespoň v oblasti úpadkového práva neplatilo, že logika je systematická metoda, jak dospívat k nesprávným závěrům s co největší sebejistotou.“

OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVO ÚSTAVNÍ

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
bývalá soudkyně, místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, nyní senátorka Senátu Parlamentu ČR

Ocenění mě samozřejmě těší. Potěšení však poněkud kalí skutečnost, že se nedostalo osobnostem, které by si je nesporně zasloužily a které již nejsou mezi námi. Na mysli mám ústavní soudce V. Klokočku, A. Procházku a V. Čermáka např. Ocenění svým způsobem přijímám i za ně, neboť spolu s nimi jsem si formovala své názory a pohledy na ústavní právo.“

PRO BONO

Mgr. Jaroslav Baier

Mgr. Jaroslav Baier
advokátní koncipient, advokátní kancelář Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

Vítězství v kategorii PRO BONO považuji za velkou poctu a závazek do budoucna, vážím si ho o to více, že jsem jej dosáhl navzdory svému věku a délce působení v advokacii. Samotnou aktivitu v této oblasti nevnímám jako ryze charitativní činnost, ale rovněž jako vítané rozšíření spektra působnosti v právních oblastech, s nimiž se koncipient se zaměřením na obchodní právo nesetká buď vůbec nebo jen zcela okrajově a které patří k atributům práce advokáta v klasickém slova smyslu.“

TALENT ROKU – 1. MÍSTO

JUDr. Jakub Morávek

JUDr. Jakub Morávek
advokátní koncipient, advokátní kancelář FELIX A SPOL., interní doktorand PF UK
Práce na téma: „Model práva, Vztah práva a morálky"

Rozhodně pro mne byla tato zpráva velikým a samozřejmě i příjemným překvapením. Důvodem je zejména skutečnost, že práce, se kterou jsem se soutěže zúčastnil, je zaměřena ryze teoreticky. Jedná se o abstraktní úvahu o právu a morálce, o jejich vztahu a o významu této souvztažnosti. Musím přiznat, že největší radost mi vlastně udělalo to, že v současné době a společenské atmosféře zvítězila práce hovořící o hodnotách a jejich významu z hlediska fungování právního řádu, tedy práce poukazující na to, že právo samo o sobě nestačí. Osobně bych za největší úspěch považoval, pokud by prostřednictvím i třeba kritiky mnou předložených úvah a tezí došlo k širšímu otevření diskuse nad těmito otázkami.“

Porota
Stejně jako v loňském roce byl předsedou odborné poroty, která vítěze z nominací vybrala. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory. V porotě usedla Lenka Bradáčová, prezidentka Unie státních zástupců ČR, Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR nebo Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR,  Své zástupce v odborné porotě měly také Notářská komora ČR, Unie podnikových právníků ČR a ministerstvo spravedlnosti ČR. V porotě již tradičně zasedl i předseda představenstva společnosti epravo.cz Miroslav Chochola. Nad letošním ročníkem soutěže převzal už podruhé záštitu předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas. Stejně jako v předchozích letech převzalo záštitu i Ministerstvo spravedlnosti ČR.


Rozhovory s vítězi a jejich krátké pracovní představení uveřejníme v následujících článcích.
Oficiální výsledkovou listinu naleznete >>> zde.
Informace o soutěži naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz