Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Čas konání: 09.11.2017 09:00 - 09.11.2017 13:00

Místo konání akce: Vysoká škola Cevro Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Datum: 9. listopadu 2017

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč
Konference si klade za cíl představit účastníkům jednotlivé druhy přeměn společností z právního i daňového hlediska včetně ukázek na praktických příkladech. Účastníci konference získají přehled o principech přeměn společností, a to zejména o problematice fúzí a rozdělení, které jsou nečastějšími formami přeměn společností. Na konkrétních příkladech pak jednotliví přednášející upozorní na největší rizika, které s přeměnami souvisí již od samotného nadefinování, co se má přeměnou ve společnostech dosáhnout po zápisu přeměny, jak správně nadefinovat rozhodný den přeměny, přes vytvoření harmonogramu přeměny vč. časové náročnosti, organizace přeměny atd. a jaký bude mít daná přeměna dopad do jednotlivých společností.
V druhé části budou účastníci konference seznámeni s problematikou prodeje a nákupu společností ve všech fázích procesu. U prodeje společností se bude jednat o kroky předcházející samotnému prodeji, jako je příprava společnosti na vstup investora, budování vyjednávací pozice a minimalizace rizikových faktorů, které by mohly ohrozit úspěšnost prodeje. V případě nákupu společností budou stručně vysvětleny kroky identifikace vhodného akvizičního cíle. V obou případech bude pak přednáška zaměřena na proces oslovování investorů či majitelů cílových společností a vyjednávání o klíčových podmínkách transakce včetně kupní ceny a jejího možného strukturování. Na závěr budou zmíněna možná rizika při integraci akvírované společnosti do struktur kupce.


V tuto chvíli jsou potvrzeni následující přednášející:  • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., je zakladatelem a advokátem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS se sídlem v Praze. V letech 2003–2005 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky. Od roku 2007 až do současnosti je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, od roku 2009 členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a od r. 2011 do roku 2014 byl členem Rozkladové komise Ministerstva životního prostředí. Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. V roce 2015 se stal poradcem náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu pro transpozici Směrnice EP a ER 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Věnuje se i přednáškové činnosti, jak pro soukromé subjekty, tak i pro orgány státní správy a samosprávy. Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek. Je autorem monografií Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společnost. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.
  • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, na jejíž katedře obchodního práva od té doby působí. V roce 2006 získal titul PhD., v roce 2013 se habilitoval a byl jmenován docentem.Je autorem řady monografií z oblasti soukromého práva, z nichž se uvádí zejména Družstevní právo (C. H. Beck, 3. vyd. 2006), Vlastnictví bytů a nebytových prostor (ASPI, 2007). V minulosti se spoluautorsky podílel na dalších pracích z oboru obchodního práva a občanského práva hmotného, z nichž se uvádí Zákon o penzijním připojištění (Linde, 2001), Občanský zákoník – Velký akademický komentář (Linde, 2008) a některé svazky úspěšného kolektivního díla Kurs obchodního práva (C. H. Beck, 2001–2010). Pravidelně publikuje v odborném tisku; je autorem více než 150 časopiseckých statí, knižních recenzí a referátů přednesených na konferencích a seminářích z oblasti zejména obchodního práva a občanského práva hmotného.
  • Terézia Miklášová, MBA, je poradcem v advokátní kanceláři Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS. Od roku 2007 působí v ekonomickém poradenství se specializací zejména na akvizice a přeměny společností. Ve své praxi získala bohaté zkušenosti v řešení přeměn společností jako celku, tj. z právního, daňového, účetního a ekonomického hlediska.
  • Ing. Pavel Capouch, je partnerem ve společnosti CN Finance specializující se na transakční poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Pracuje pro majitele českých a slovenských společností, kteří pro svou společnost hledají vhodného kupce či investora, i pro lokální či zahraniční společnosti hledající v našem regionu vhodnou akvizici. Zaměřuje se zejména na oblast IT, médií, velkoobchodu a maloobchodu či služeb. V poslední době se podílel mj. na prodeji společností JRC Czech či Servodata. Absolvoval strojní fakultu ČVUT se zaměřením na informační technologie, automatizaci výroby a ekonomiku.
  • Ing. Tomáš Navrátil, je partnerem ve společnosti CN Finance specializující se na transakční poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Pracuje jak pro majitele českých a slovenských společností, kteří pro svou společnost hledají vhodného kupce či investora, tak i pro zahraniční společnosti vstupující na český a slovenský trh formou akvizice existující společnosti. Zaměřuje se zejména na oblast facility managementu, velko a maloobchodu, služeb a distribuce. Poslední transakce, na níž pracoval, je akvizice společnosti AB Facility, kdy kupujícím byla francouzská společnost ATALIAN Global Services a prodávajícím Penta Investments.


Celý program bude rozdělen do dvou bloků a to následovně:
 
Úvodní část - slovo úvodem
 
I. Přeměny společností
 
  • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.,  doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – přeměny z právního hlediska
  • Terézia Miklášová, MBA – přeměny z daňového a ekonomického hlediska a praktické příklady k tomu

V průběhu bloku se bude volně diskutovat na dotazy tazatelů.
 
Coffee break
 
II. Akvizice společností

  • Ing. Pavel Capouch, Tomáš Navrátil – prodej a nákup společností krok za krokem
  • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Terézia Miklášová, MBA – právní a daňové otázky akvizic

V průběhu bloku se bude volně diskutovat na dotazy tazatelů.