Nové soukromé právo 2016 - Brno

Nové soukromé právo 2016 - Brno

Datum konání06.10.2016 09:00
MístoHotel International Brno, Husova 16, 659 21 Brno
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena2 470 Kč s DPH

Popis

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, je nejvýznamnější částí komplexní změny soukromého práva v České republice.   

Úprava, kterou tato a související právní normy přinášejí, zasahuje široké spektrum dalších právních předpisů a takřka každého uživatele práva. Jak si norma stojí v jejím praktickém nasazení? Jaká je využitelnost jejích institutů a jaké poznatky mají například soudci? A jaké dopady mohou mít novelizační snahy?

Mezi přednášejícími jsou v tuto chvíli potvrzeni následující vystupující:

 • doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D. - Co dělat, když se blížím k úpadku - doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D. je výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, je členem Legislativní rady vlády a v  advokátní kanceláři PRK Partners působí jako Of Counsel.

 • JUDr. David Uhlíř - Rovné postavení státu v občanskoprávních vztazích - JUDr. David Uhlíř byl v roce 2014 jmenován soudcem Ústavního soudu, před jmenováním byl místopředsedou České advokátní komory, přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

 • JUDr. Monika Novotná - Rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu obchodní korporace v intencích základních zásad soukromého práva - JUDr. Monika Novotná je partner Rödl & Partner a specializuje se zejména na obchodní a finanční právo. Je advokátkou a členkou Kontrolní rady České advokátní komory. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. řady Nový občanský zákoník, Grada Publishing 2014.

 • doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - Odstoupení od smlouvy dle § 1829 o.z. - doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. je děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je členkou mnoha právnických skupin, mj. Studijní skupiny pro evropský občanský zákoník (tzv. Acquis Group) a hodnoticí komise Karlovarských právnických dnů. Dále se věnuje publikační činnosti. Je autorkou a spoluautorkou několika odborných publikací a monografií.

 • JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Flexibilní důkazní břemeno - JUDr. Petr Lavický, Ph.D. působí jako odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se především civilním právem procesním, obecnými otázkami civilního práva, jakož problematikou vztahu hmotného a procesního práva. Je autorem či spoluautorem děl z oblastí civilního práva procesního a civilního práva, včetně komentářů k občanskému soudnímu řádu, k zákonu o zvláštních řízení soudních nebo k občanskému zákoníku.

 • JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb - Výzvy digitálního věku v advokacii - JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Je autorem řady odborných publikací a článků a přednášel na několika desítkách konferenci v ČR i v zahraničí. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Je členem celosvětové skupiny expertů v oblasti mezinárodních arbitráží MULTILAW Arbitration Team. Martin Maisner je členem ČAK, SAK, Mezinárodní advokátní komory, Association suisse de l'Arbitrage, London Court of International Arbitration a viceprezidentem ČSSI.

 • doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - Vybrané problémy odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků - doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

 • Mgr. Robert Němec, LL.M. - Praktické dopady o.z. do oblasti úvěrového financování a zajištění - představa versus realita - Mgr. Robert Němec, LL.M. je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, také je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers.

 • JUDr. Michal Žižlavský - Změny v oblasti úpadku korporací, novela inslovenčního zákona - JUDr. Michal Žižlavský je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ. Zaměřuje se na obchodní právo, akvizice korporací v úpadku, nemovitostní transakce, soudní reorganizace podniků, insolvenční právo a zastupování před soudy všech stupňů. V průběhu své praxe působil několik let jako soudce ve funkci předsedy senátu. Zastupuje významné banky, průmyslové a obchodní podniky, obchodní řetězce, hotelové sítě, družstevní svazy a další korporace.Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

 • JUDr. Daniela Kovářová - Právo na stejnou životní úroveň - JUDr. Daniela Kovářová je advokátka a šéfredaktorka Rodinných listů. Od roku 1997 spolupracuje s Českou advokátní komorou, nejprve jako členka Sekce pro advokátní tarif, později jako náhradnicí představenstva ČAK a až do roku 2005 byla předsedkyní Trestní sekce ČAK. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek pro obor trestní právo a obhajoba. V letech 1995 až 1999 pracovala jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory a podílela se na vybudování vzdělávacího střediska pro advokáty a advokátní koncipienty.Nyní působí jako samostatná advokátka a spolupracovník nakladatelství Havlíček Brain Team.

 • JUDr. Jan Pavlok - Odpovědnost za škodu v prostředí služeb informační společnosti - JUDr. Jan Pavlok se zaměřuje zejména na občanské, obchodní a evropské právo a ochranu základních práv a svobod před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Člen zkušební komise České advokátní komory pro občanské právo. Rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Vyučuje evropské právo na katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

 • JUDr. Petr Tégl, Ph.D. - Osud nájmu věci, k níž existuje jiné majetkové právo - JUDr. Petr Tégl, PH.D. působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

 • Ing. Nikola Pavlová - Výhody cloudového úložiště - Ing. Nikola Pavlová po úspěšném absolvování studia na VUT v Brně studovala management na Dánské Technické Univerzitě v Kodani. Po studiích nastoupila na pozici Key account managera u poskytovatele cloudových služeb Cloud4com, a.s.. Specializuje se na oborové vertikály: právní kanceláře, auditorské společnosti, poradenské firmy, účetní firmy a start-upy. Je aktivní členkou Erasmus Student Network na národní úrovni.


  Moderování celého konferenčního dne se ujme bývalý předseda České advokátní komory, advokát JUDr. Vladimír Jirousek.


Cena včetně DPH: 2 470,00 Kč