Porušení smlouvy jako nekalá soutěž či nekalá soutěžní praktika

Porušení smlouvy jako nekalá soutěž či nekalá soutěžní praktika

Čas konání: 28.06.2018 09:00 - 28.06.2018 14:00

Místo konání akce: Praha

Datum: 28. června 2018

Cena včetně DPH: 2 750,00 Kč

Konference se zaměří na možnou kvalifikaci porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a současně (případně alternativně) jako nekalosoutěžního jednání. Budou rozebrány jednotlivé předpoklady pro kvalifikaci porušení závazkového práva jako nekalé obchodní praktiky a nekalé soutěže i vzájemný vztah práva proti nekalým obchodním praktikám a proti nekalé soutěži.
 
Nastíněny budou konkrétní případy porušení závazkového práva s možnou souběžnou kvalifikací jako nekalé obchodní praktiky a/nebo nekalé soutěže, a to jak ve vztahu k obchodním praktikám podnikatele ve fázi před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání, v textu samotné smlouvy, ale také ve fázi jejího (ne)plnění či vymáhání závazků do ní vtělených.
 
Stranou nebude ponechána ani otázka jednočinného souběhu závazkového deliktu, deliktu nekalé obchodní praktiky a deliktu nekalé soutěže z pohledu hmotněprávního i procesněprávního. Uvedené bude analyzováno pohledem doktríny, aktuální rozhodovací praxe dozorových orgánů, soudů i praxe.

Konference bude uspořádána ve spolupráci s advokátní kanceláří LEGALITÉ.


Přednášející:

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
- paří mezi přední české odborníky na právo nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Mezi její další specializace patří reklamní právo a směnky. Dana také vyučuje na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pravidelně přednáší a je autorkou významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva nekalé soutěže.

Mgr. Matěj Řičánek - je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Legalité. Během svých studií na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval zahraniční studijní pobyt na Nottingham Trent University v Nottinghamu a na John Marshall Law School v Chicagu, kde se věnoval zejména problematice alternativního řešení sporů. Ve své praxi se věnuje především sporům v oblasti nekalé soutěži a pracovního práva.

Mgr. Svatava Veverková - je studentka doktorského programu Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své disertační práci se věnuje ochraně spotřebitele u smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Mimoto Svatava působí jako vedoucí právní poradny největší české spotřebitelské organizace dTest a jako šéfredaktorka studentského časopisu Právo21. 
 
Mgr. Marcel Ivánek - vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v současnosti působí jako koordinátor služby mimosoudního řešení sporů v největší české spotřebitelské organizaci dTest. Dále si rozšiřuje vzdělání studiem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mgr. Michal Vítek - je doktorandem na Katedře obchodního práva v Brně a koncipientem advokátní kanceláře VFH Vašíček a partneři. Zatímco při studiu se věnuje především právu obchodnímu, konkrétně obchodním závazkům, nekalé soutěži, nekalým obchodním praktikám a právu směnečnému, v praxi tuto oblast doplňuje také právem správním, a to i ve velmi přísně regulovaných oblastech.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - advokát, ředitel Vysoké školy CEVRO Institut Praha.

JUDr. Roman Horáček, Ph.D. - je předsedou specializovaného senátu Vrchního soudu v Praze se zaměřením na duševní vlastnictví a nekalou soutěž, dlouholetým bývalým pracovníkem Úřadu průmyslového vlastnictví a interním členem katedry průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha. Od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se věnuje zejména problematice práv na označení a vztahu nekalé soutěže a práv průmyslových. Z výběru jeho bohaté časopisecké a publikační činnosti lze uvést především Komentář k zákonu o ochranných známkách a zákonu o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Sbírku správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007 – 2010 a učebnici Práva k průmyslovému vlastnictví.

Mgr. Vlastimil Turza - je vedoucím právního oddělení České obchodní inspekce.
Názvy příspěvků:

Mgr. Matěj Říčánek - Považuje soudní praxe porušení závazku za nekalosoutěžní jednání? Aneb došlo k (pozitivnímu) posunu v judikatuře?

Anotace příspěvku: Autor ve svém příspěvku rozebere na konkrétním případě z praxe jedno z prvních rozhodnutí, ve kterém Vrchní soud v Praze výslovně konstatuje, že porušení závazku může být současně nekalou soutěží. Zamyslí se také nad tím, jaké praktické dopady má souběžná kvalifikace určitého jednání v oblasti nařizování předběžných opatření zejména s ohledem na zásadu, že předběžným opatřením se není možné domáhat stejného nároku jako ve věci samé.

Mgr. Marcel Ivánek a Mgr. Svatava Veverková - Zkušenosti spotřebitelů s nekalými obchodními praktikami u smluv uzavřených mimo obchodní prostory a distančním způsobem.

Mgr. Michal Vítek
- O přiměřeném zadostiučinění v nekalé soutěži jako sankci.

Anotace příspěvku: Předmětem příspěvku je rozbor přiměřeného zadostiučinění jakoždo jednoho z nároků při obraně před nekalosoutěžním jednáním, a to především v kontextu rozhodovací praxe, která nezřídka označuje přiměřené zadostiučinění jako institut sankční plnící funkci nejen reparační, ale také funkci represivní.

Mgr. Vlastimil Turza - Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika - z pohledu ČOI.


Program konference:

08:30 - 09:00 -> Registrace účastníků
09:00 - 09:10 -> Úvodní slovo
09:10 - 11:00 -> I. blok
11:00 - 11:30 -> Přestávka
11:30 - 13:15 -> II. blok
13:15 - 13:45 -> Diskuze, ukončení konference