Právnické forum 2017 - Hradec Králové

Právnické forum 2017 - Hradec Králové

Čas konání: 27.04.2017 09:00 - 27.04.2017 13:00

Místo konání akce: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové

Datum: 27. dubna 2017

Cena včetně DPH: 1 750,00 Kč

Co může ohrozit Vaše podnikání? – výzvy, příležitosti, rizika

Tematicky průřezová konference si klade za cíl seznámit účastníky s riziky, která v dnešní době provází podnikatelskou činnost, a možnostmi, jak těmto rizikům předcházet. 

Účastníci konference se dozvědí, jak lze využít institut svěřenského fondu k ochraně rodinného majetku, jaká opatření musí plátce daně přijmout, aby nebyl finanční správou postihován za svou nevědomou účast při daňovém podvodu, jaká rizika přináší novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a jaké výhody a rizika přináší možnosti alternativního řešení sporů.

Konference je prioritně určena zájemcům z řad podnikatelů a manažerům.

V tuto chvíli jsou potvrzeni následující přednášející:


  • JUDr. Jiří Hartmann - je partner a zakládající člen Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, která poskytuje komplexní právní poradenství více než 25 let. Má rozsáhlé zkušenosti v oblastech obchodní a korporátní právo, fúze a akvizice, finanční a bankovní právo, investiční právo, insolvenční právo, likvidace a absolvoval rovněž stáže v zahraničí. Je místopředsedou odvolací kárné komise ČAK, členem legislativní sekce ČAK, a dále působí v řadě přestavenstev a dozorčích rad akciových společností.
  • JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D. - je partnerem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy, kde dokončila také doktorské studium zaměřené na studium trestního práva a kriminologie. Ve své advokátní praxi se specializuje především na obhajobu trestných činů hospodářských a majetkových a dále na spornou agendu týkající se obchodních závazkových vztahů a restitucí dle zákona o půdě. Je členkou Sekce pro trestní právo České advokátní komory.
  • JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. - je  advokát v advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Ve  své advokátní praxi se věnuje zejména správě daní a dotací. Zastupuje klienty při daňových kontrolách a v soudních sporech s orgány finanční správy. Je autorem několika desítek odborných článků a  pravidelným se účastníkem odborných konferencí a seminářů. V současné době se věnuje zejména ústavním základům daňového práva. Externě spolupracuje s katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je zakládajícím členem Unie daňových poplatníků ČR a členem jejího vedení. V roce 2013 obsadil druhé místo v soutěži Právník roku v kategorii Talent roku.
  • JUDr. Pavel Fráňa, Ph.D. - je partnerem advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.. Dále je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a zapsaným mediátorem u Ministerstva spravedlnosti ČR. Specializuje se zejména na spornou agendu, obchodní právo a M & A. Vede tým při provádění právních auditů a následných akvizicí. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.


Obsah konference:

  • Svěřenské fondy aneb jak rozumně nakládat s rodinným stříbrem
  • Trestněprávní odpovědnost právnických osob v kontextu rozsáhlé novely zákona: bilance, praxe a prevence
  • Jak se nestát nevědomým aktérem podvodu na DPH?
  • Je vymahatelnost práva v našich vlastních rukou či je ještě možné se spoléhat na soudní instituce?


Svěřenské fondy aneb jak rozumně nakládat s rodinným stříbrem - JUDr. Jiří Hartmann

Účelem přednášky je poskytnout nejen podnikatelské veřejnosti informace o možnosti jak naložit s majetkem, který rodina či podnikatelé dlouhodobě získávali během svého života. Pokusíme se najít inspiraci v historii s jejími praktickými dopady na současnou realitu. Cílem přednášky bude otevřít další možnosti pro rozumné nakládání s hodnotami, které tvořili naši předci i my včetně konkrétních doporučení.

Trestněprávní odpovědnost právnických osob v kontextu rozsáhlé novely zákona: bilance, praxe a prevence - JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D.

Příspěvek má posluchačům přiblížit aktuální rozsáhlé změny v právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména z hlediska praktického dopadu na fungování společnosti a možností zavedení různých opatření, které by pomohly společnostem získat „imunitu“ před případným trestním stíháním, tj. zejména tzv. compliance programy. V této souvislosti zde bude přiblížena aktuální statistika využívání tohoto institutu v praxi od jeho zavedení. Přednášející je advokátkou od roku 2010  a ve své praxi se dlouhodobě specializuje mj. na obhajobu trestných činů hospodářských a majetkových.

Jak se nestát nevědomým aktérem podvodu na DPH? - JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

Účelem přednášky je poskytnout širší podnikatelské veřejnosti informace o současné praxi finančních úřadů, které za účelem potírání podvodů na DPH v řadě případů mnohdy zacílí svou aktivitu na plátce, u kterých existuje předpoklad, že mají majetek a že od nich bude možné daň neodvedenou jiným subjektem vybrat, a to odepřením nároku odpočet daně na vstupu.
Pro řetězcové podvody na DPH (které jsou někdy nesprávně zaměňovány za podvody karuselové) je typické, že k jejich úspěšnému spáchání je třeba získat poctivého plátce DPH, který zboží zatížené podvodem na DPH koupí a následně využije ke své ekonomické činnosti. Takový plátce, ačkoli o spáchaném podvodu nemusí vůbec vědět, se pak stává obětí finančního úřadu, který detailně prověřuje oprávněnost nároku na odpočet daně a shledá-li, že plátce neučinil dostatečná opatření k tomu, aby své účasti na daňovém podvodu zabránil, odpočet odepře. Na plátce tak v souvislosti s uplatňováním nároku na odpočet daně dopadá celá řada povinností, o jejichž existenci nemusí vůbec vědět, neboť nevyplývají z žádného právního předpisu, nýbrž jen z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu.

Je vymahatelnost práva v našich vlastních rukou či je ještě možné se spoléhat na soudní instituce? - JUDr. Pavel Fráňa, Ph.D.

Cílem by bylo seznámit posluchače se současnou právní úpravou těchto institucí, postavením a možností využití v rámci současné právní úpravy a zakomponování do soudnictví a dále praktické využívání či problémy s tím spojené. Bude doplněno statistikou v ČR a porovnáním s praxí v zahraničí.


Harmonogram konference:

08:30 - 09:00  
Registrace
09:00 - 10:30  
I. blok
10:30 - 11:00  
Coffee break
11:00 - 13:00  
II. blok