Soukromé právo Brno

Soukromé právo Brno

Datum konání20.6.2017 09:00
MístoHotel Bobycentrum Brno, Sportovní 559/2a Brno
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena1 950 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Po dvou desetiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl účinnosti před více než třemi lety k 1. ledna 2014 nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další navazující předpisy. S přijetím nového soukromého práva byly spojeny nesporné výhody pro jejich adresáty, na druhé straně však měl tento krok svá úskalí. Občanské právo bylo podrobeno těžké zkoušce změn. Nový občanský zákoník měl odlišná hodnotová východiska, odlišnou terminologii, odlišnou základní koncepci celého soukromého práva, odlišné, komplikovanější a víceúrovňové vnitřní uspořádání zákoníku a několikanásobně větší rozsah.

V šestém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se zaměříme na otázky, jak si norma po třech letech od účinnosti stojí v praktickém životě, jak si nové soukromé právo jeho adresáti osvojili, jaká je využitelnost nových institutů a jaké poznatky mají nejen akademici, ale i advokáti a soudci. Zaměříme se také na letošní novelu a na to, jaké dopady mohou mít další novelizační snahy.


Moderování celého konferenčního dne se ujme bývalý předseda České advokátní komory, advokát JUDr. Vladimír Jirousek.

Mezi přednášejícími jsou v tuto chvíli potvrzeni následující vystupující:

Mgr. Robert Němec, LL.M. - partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, také je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Robert Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe 2015. Robert byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí direktorářem Best Lawyers.

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb -  je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Je autorem řady odborných publikací a článků a přednášel na několika desítkách konferenci v ČR i v zahraničí. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Je členem celosvětové skupiny expertů v oblasti mezinárodních arbitráží MULTILAW Arbitration Team. Martin Maisner je členem ČAK, SAK, Mezinárodní advokátní komory, Association suisse de l'Arbitrage, London Court of International Arbitration a viceprezidentem ČSSI.

JUDr. Monika Novotná
- je partnerkou Rödl & Partner a specializuje se zejména na obchodní a finanční právo. Je advokátkou a členkou Kontrolní rady České advokátní komory. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. řady Nový občanský zákoník, Grada Publishing 2014.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
- působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

JUDr. Michal Žižlavský
- je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ. Zaměřuje se na obchodní právo, akvizice korporací v úpadku, nemovitostní transakce, soudní reorganizace podniků, insolvenční právo a zastupování před soudy všech stupňů. V průběhu své praxe působil několik let jako soudce ve funkci předsedy senátu. Zastupuje významné banky, průmyslové a obchodní podniky, obchodní řetězce, hotelové sítě, družstevní svazy a další korporace.Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

JUDr. Daniela Kovářová - je advokátka a šéfredaktorka Rodinných listů. Od roku 1997 spolupracuje s Českou advokátní komorou, nejprve jako členka Sekce pro advokátní tarif, později jako náhradnicí představenstva ČAK a až do roku 2005 byla předsedkyní Trestní sekce ČAK. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek pro obor trestní právo a obhajoba. V letech 1995 až 1999 pracovala jako vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory a podílela se na vybudování vzdělávacího střediska pro advokáty a advokátní koncipienty.Nyní působí jako samostatná advokátka a spolupracovník nakladatelství Havlíček Brain Team.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
- působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
- doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. je děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je členkou mnoha právnických skupin, mj. Studijní skupiny pro evropský občanský zákoník (tzv. Acquis Group) a hodnoticí komise Karlovarských právnických dnů. Dále se věnuje publikační činnosti. Je autorkou a spoluautorkou několika odborných publikací a monografií.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. - Renáta Šínová dlouhodobě působí v oblasti civilního práva procesního a práva rodinného. Od roku 2001 je členkou katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci. Od roku 2015 je asistentkou na opatrovnickém oddělení Okresního soudu ve Zlíně. Ranáta Šínová působila v advokacii do roku 2015.

JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
- svoji odbornou činnost zaměřil zejména na občanské právo, které přednáší na Právnické fakultě v Olomouci. V roce 2007 se stal členem rekodifikační komise k novému občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR, jejímž členem je dodnes. V současnosti je také externím spolupracovníkem v advokátní kanceláři. V posledních letech byl členem i dalších expertních komisí, změřených na právo dědické. Je autorem či spoluautorem několika odborných článků, učebnic a komentářů věnujících se problematice občanského práva.

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M. - Lenka Vidovičová je absolventkou brněnské právnické fakulty, na které získala i doktorský titul. Od roku 1995 je advokátkou a její olomoucká advokátní kancelář se specializuje na občanské, obchodní a v posledních letech insolvenční právo. Od roku 2009 je členkou představenstva České advokátní komory. Je insolvenční správkyní se zvláštním povolením a členkou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

JUDr. František Smejkal - je člen představenstva ČAK, pověřený vedením hospodářského a rozpočtového výboru ČAK. V letech 2016-2017 je místopředseda představenstva ČAK. Od roku 1996 je člen zkušební komise ČAK pro obor obchodního práva a od roku 2002 i pro obor právních předpisů v advokacii. Dále je František regionální představitel ČAK pro Jihočeský region.


Témata přednášejících:


Mgr. Robert Němec, LL.M. - Odpovědnost advokáta za újmu ve světle o. z.
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb - Vliv technologií na soukromé právo
JUDr. Monika Novotná - Aktuální problémy s „konstantní“ judikaturou
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. - Rozsah práva na vydání bezdůvodného obohacení
JUDr. Michal Žižlavský - Whites only? Dochází k diskriminaci advokátů, kteří se nedostaví k soudu?
JUDr. Daniela Kovářová - Co je důležitější – práva nebo povinnosti?
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. - Vyjádření kupní ceny ve smlouvě o převodu nemovité věci
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. - Limit pojistného plnění pro případ úpadku cestovní kanceláře a ochrana spotřebitele
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. - K nejednotné praxi při vznesení námitky promlčení a uplatnění podmíněných procesních úkonů v civilním soudním řízení
JUDr. Václav Bednář, Ph.D. - Mýty kolem nového dědického práva
JUDr. František Smejkal - Zkušenosti z projektu bezplatné insolvenční poradny
JUDr. Lenka Vidovičová - Likvidace obchodní korporace se zaměřením na povinnosti likvidátoraCena včetně DPH: 1 950,00 Kč