NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. června 2018 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

PDF - NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. června 2018 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí  | 9.7.2018 | Sbírka:  136/2018 | Částka:  70/2018

136

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2018
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí


      Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Toto nařízení upravuje podmínky použití pe-něžních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen ˙Fond˙) formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (dále jen ˙úvěr˙).

§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)
obydlím

      1.  byt, přičemž bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny, nebo

      2.  rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše 3 sa-mostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,
b)
modernizací obydlí stavební úpravy obydlí ne-bo připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení,
c)
pořízením obydlí

      1.  výstavba rodinného domu, změna stavby nebo její části na obydlí (dále jen ˙výstavba˙),

      2.  koupě obydlí,

      3.  koupě nemovité věci, jejíž součástí je obydlí.

§ 3

Podmínky pro poskytnutí úvěru

      (1)  Úvěr na modernizaci nebo pořízení obydlí lze poskytnout žadateli, který
a)
žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo
b)
nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.

      (2)  Úvěr lze poskytnout
a)
prokáže-li žadatel schopnost úvěr splácet,
b)
je-li dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše a
c)
nemá-li žadatel ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru evidován nedoplatek

      1.  u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

      2.  na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo

      3.  na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek.

      (3)  Úvěr nelze poskytnout
a)
opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v domácnosti s příjemcem úvěru, vyjma zletilého dítěte žadatele, nebo sourozence žadatele,
b)
žadateli, kterému byly poskytnuty peněžní prostředky podle

      1.  nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,

      2.  nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,

      3.  nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fon-du rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů, nebo

      4.  nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let,
c)
žadateli, jehož manželovi nebo registrovanému partnerovi byly poskytnuty prostředky podle nařízení vlády uvedeného v písmenu b),
d)
v případě, že by peněžní prostředky úvěru měly být použity na splátky jiného úvěru.

      (4)  Úvěr na modernizaci obydlí lze poskytnout žadateli, který je v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí. Úvěr na pořízení obydlí nelze poskytnout žadateli, který je v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva a je současně nájemcem družstevního bytu, nebo jehož manžel či registrovaný partner je v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva a je současně nájemcem družstevního bytu.

      (5)  Úvěr nelze poskytnout na pořízení obydlí, které se nachází v záplavovém území; to neplatí v případě, že je obydlí pojistitelné proti povodni a je pro něj vydáno souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu1).

      (6)  Úvěr na pořízení obydlí nelze poskytnout na byt, jehož podlahová plocha přesáhne 75 m2, nebo na rodinný dům, jehož podlahová plocha pře-sáhne 140 m2; podlahová plocha bytu nebo rodinného domu nezahrnuje balkon a lodžii.

      (7)  Pokud příjemce úvěru užívá nebo bude užívat část obydlí k výkonu podnikání, je podpora podle tohoto nařízení omezena v souladu s pravidly poskytování podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

§ 4

Žádost o poskytnutí úvěru

      (1)  Písemnou žádost o poskytnutí úvěru po-dává žadatel Fondu; žádosti o poskytnutí úvěru jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly Fondu doručeny.

      (2)  Žádost o poskytnutí úvěru obsahuje
a)
jméno, adresu bydliště a datum narození žadatele,
b)
jméno a datum narození manžela nebo registrovaného partnera, žije-li žadatel v manželství ne-bo registrovaném partnerství,
c)
jméno a datum narození nezletilého dítěte, o které žadatel pečuje, jedná-li se o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. b),
d)
výši požadovaného úvěru, navrhované zajištění a účel použití úvěru,
e)
projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou podle jiného právního předpisu, pokud k pořízení obydlí výstavbou nebo k modernizaci obydlí je projektová dokumentace vyžadována jiným právním předpisem3),
f)
smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí koupí,

g)
právní vztah žadatele k obydlí, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,

h)
položkový rozpočet, jde-li o žádost o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí výstavbou,

i)
doklady prokazující výši příjmu žadatele a žije- -li v manželství nebo registrovaném partnerství, též doklady prokazující výši příjmu jeho manžela nebo registrovaného partnera,

j)
doklad, že žadatel ke dni podání žádosti nemá evidován nedoplatek

      1.  u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

      2.  na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na stát- ní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek,

k)
vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že obydlí se nenachází v záplavovém území, nebo v případě, že se obydlí nachází v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu,

l)
prohlášení žadatele o tom, zda obydlí bude užíváno k výkonu podnikání, a
m)
v případě žádosti o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí prohlášení žadatele, že není žadatel ani jeho manžel či registrovaný partner v době podání žádosti o poskytnutí úvěru vlastníkem či spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva, který je současně nájemcem družstevního bytu.

      (3)  Není-li žádost o poskytnutí úvěru úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti o poskytnutí úvěru, aby ji v přiměřené lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, Fond úvěr neposkytne.

      (4)  Po předběžném vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí výstavbou na výzvu Fondu žadatel doloží

a)
povolení stavby podle stavebního zákona a

b)
smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel.

      (5)  Fond může žadatele vyzvat k doložení dalších podkladů potřebných k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet nebo k prokázání splnění podmínek pro poskytnutí úvěru. Jestliže žadatel v přiměřené lhůtě stanovené Fondem požadované údaje nedoplní, Fond úvěr neposkytne.

§ 5

Výše úvěru a úroková sazba

      (1)  Výše úvěru činí

a)
nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí,

b)
nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu

      1.  výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu,

      2.  koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané nebo ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku,

c)
nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané nebo ceny zjištěné této jednotky podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná.

      (2)  Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní vždy po dobu 5 let. Po uplynutí 5 let se stanoví nová výše úrokové sazby ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné k tomuto dni, nejméně však ve výši 1 % ročně.

      (3)  Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

§ 6

Podmínky čerpání úvěru

      (1)  Jsou-li splněny podmínky pro poskytnutí úvěru, předloží Fond žadateli výzvu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud má na poskytnutí úvěru peněžní prostředky.

      (2)  Fond úvěr neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

      (3)  Úvěr na modernizaci obydlí lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

      (4)  Úvěr na pořízení obydlí výstavbou lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

      (5)  Úvěr na pořízení obydlí koupí lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

§ 7

Splatnost úvěru

      (1)  Úvěr se splácí měsíčně splátkami jistiny a úroku a může být kdykoliv splacen předčasně.

      (2)  Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila
a)
10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
b)
20 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

      (3)  Fond umožní na žádost příjemce odložení zahájení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců. Maximální délka splatnosti podle odstavce 2 tím není dotčena.

      (4)  Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny za současného splnění podmínek uvedených v odstavci 7.

      (5)  Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny za současného splnění podmínek uvedených v odstavci 7.

      (6)  Po dobu přerušení splácení jistiny je příjemce povinen hradit sjednaný úrok z celkové nesplacené výše jistiny.

      (7)  Doba splatnosti úvěru se prodlouží o dobu, na kterou bylo celkově povoleno přerušení splácení jistiny. Celková doba splatnosti úvěru včetně doby prodloužení splácení jistiny nesmí přesáhnout
a)
12 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
b)
25 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

      (8)  Je-li úvěr poskytován na pořízení obydlí, Fond na žádost příjemce sníží za každé živě narozené nebo osvojené dítě, pokud k narození nebo osvojení dojde v době od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru do ukončení jeho splácení, nesplacený zůstatek jistiny úvěru o částku 30 000 Kč, nejvýše však do výše nesplacené jistiny ke dni podání této žádosti. Částka odpovídající snížení nesplaceného zůstatku jistiny se považuje za dotaci podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.

§ 8

Další podmínky splácení úvěru

      (1)  Po dobu splácení úvěru nesmí příjemce převést vlastnické právo k obydlí na jinou osobu.

      (2)  Obydlí, k jehož pořízení či modernizaci byl úvěr použit, musí po dobu splácení úvěru sloužit jako bydliště příjemce nebo členů jeho domácnosti. Podmínka bydliště nemusí být splněna, pokud modernizované obydlí nelze v průběhu modernizace užívat z důvodu jeho technického stavu. Tato výjimka platí nejdéle 1 rok od zahájení čerpání úvěru.

      (3)  Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, bude Fond souhlasit s převzetím úvěru, pokud
a)
obydlí slouží jako bydliště nezletilého dítěte, o které zůstavitel trvale pečoval a nabyvatel o něj trvale pečuje do doby jeho zletilosti,
b)
nabyvatelem je nezletilé dítě, o které zůstavitel trvale pečoval a závazek převezme osoba, která o něj trvale pečuje, nebo
c)
nabyvatelem je manžel nebo registrovaný part-ner zůstavitele.

      (4)  Pokud dojde k přechodu vlastnického práva k obydlí v době, kdy úvěr není splacen, na jiného nabyvatele než uvedeného v odstavci 3, může Fond souhlasit s převzetím úvěru nabyvatelem.

      (5)  Po dobu splácení úvěru musí být sjednáno pojištění obydlí pokrývající nejméně živelní pohromy.

      (6)  Podmínka dostatečného zajištění úvěru podle § 3 odst. 2 písm. b) musí být splněna po celou dobu jeho splácení.

      (7)  Fond může požadovat okamžité splacení úvěru a nevyplatí nevyčerpanou část úvěru,
a)
jestliže zjistil, že žadatel poskytl nesprávné úda-je, na základě kterých byla uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru, nebo porušil podmínky uvedené v § 6 odst. 3, 4 nebo 5,
b)
je-li příjemce nebo nabyvatel, který převzal závazek splacení úvěru podle odstavce 4, v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné částky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy, nebo
c)
jestliže zjistil, že byly porušeny podmínky podle odstavců 1, 2, 5 a 6.

      (8)  Při posouzení možnosti požadovat oka-mžité splacení úvěru pro porušení podmínek podle odstavce 7 nemusí Fond požadovat okamžité spla-cení úvěru, zejména pokud příjemce použil prostředky získané převodem vlastnického práva k obydlí na pořízení jiného obydlí a ve vztahu k nově pořízenému obydlí splňuje podmínky podle odstavce 2.

§ 9

Přechodná ustanovení

      (1)  Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 28/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 28/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

      (2)  Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 100/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 100/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 10

Zrušovací ustanovení

      Zrušují se:

  1.  Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let.

  2.  Nařízení vlády č. 146/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let.

  3.  Část pátá nařízení vlády č. 98/2007 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

  4.  Nařízení vlády č. 323/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů.

  5.  Část třetí nařízení vlády č. 319/2014 Sb., o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády.

  6.  Nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6
let.


§ 11

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2018.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:


Ing. Dostálová v. r.


––––––––––––––––––––
1)
§ 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
3)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.