VYHLÁŠKA ze dne 15. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

PDF - VYHLÁŠKA ze dne 15. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení  | 13.3.2018 | Sbírka:  42/2018 | Částka:  21/2018
42

VYHLÁŠKA
ze dne 15. února 2018,
kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., (dále jen ˙zákon˙):

Čl. I

      Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se mění takto:

      1.  V § 1 písm. g) se slova ˙rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání˙ nahrazují slovy ˙časový rozvrh vzdělávání˙.

      2.  V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova ˙ , není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak˙.

      3.  V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova ˙nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a˙.

      4.  V § 1 písmeno j) zní:
˙j)
učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,˙.

      5.  V § 1 písm. k) se slovo ˙předmětů˙ nahrazuje slovy ˙tematických celků˙ a slova ˙popřípadě jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program členěn,˙ se zrušují.

      6.  V § 1 písmeno n) zní:
˙n)
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),˙.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

      7.  V § 1 písmeno o) zní:
˙o)
jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,˙.

      8.  V § 1 písm. q) se za slovo ˙osvědčení˙ vkládají slova ˙o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu˙.

      9.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

      ˙(2)  Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.

      (3)  Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.˙.

      10.  V § 2 odst. 3 větě druhé se slovo ˙vzdělávání˙ zrušuje.

      11.  V § 3 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se ukončuje úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností formou závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního programu (dále jen ˙závěrečná zkouška˙) nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky, nestanoví-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností jiný právní předpis nebo nepřipravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu.˙.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

      12.  V § 3 odst. 2 se slova ˙ukončení vzdělávání má účastník vzdělávání˙ nahrazují slovy ˙vykonání závěrečné zkoušky podle § 4 má účastník˙.

      13.  Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 3a

Podmínky vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

      Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti podle § 4, má účastník právo na vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu.˙.

      14.  V § 4 se za text ˙§ 1˙ vkládá text ˙odst. 1˙.

      15.  V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova ˙ , v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po termínu řádné závěrečné zkoušky˙.

      16.  V § 5 písm. d) se za slovo ˙příjmení,˙ vkládají slova ˙případné akademické tituly a vědecké hodnosti,˙.

      17.  V § 5 písmeno h) zní:
˙h)
celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu a hodinové dotace výuky podle jednotlivých tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,˙.

      18.  V § 5 se na konci textu písmene i) doplňují slova ˙podle § 4˙.

      19.  V § 5 se na začátek písmene k) vkládají slova ˙jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a˙ a za slova ˙komise a˙ se vkládají slova ˙jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a˙.

      20.  Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 5a

Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

      Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu obsahuje:
a)
údaje stanovené v § 5 písm. a) až h),
b)
údaj, že toto potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném ověření získaných znalostí a dovedností podle jiného právního předpisu,
c)
místo a datum vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu,
d)
jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis fyzické osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace podle § 1 odst. 1 písm. n) a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:


Ing. Plaga, Ph.D., v. r.