VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2018, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

PDF - VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2018, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků  | 15.5.2018 | Sbírka:  78/2018 | Částka:  39/2018

78

VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2018,
kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, se mění takto:

      1.  V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
˙k)
stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení používaných při výrobě potravin nebo jejich uvádění na trh.˙.

      2.  V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo ˙nebo˙ zrušuje.

      3.  V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ˙ , nebo˙ a doplňuje se písmeno f), které zní:
˙f)
stěrem.˙.

      4.  V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:
˙b)
označení kontrolované osoby a osoby, od níž byl vzorek odebrán, je-li odlišná od kontrolované osoby, pokud jsou tyto osoby známy,˙.

      5.  V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙pokud není uveden, jiné označení vzorku nahrazující název, které je stanoveno při odběru,˙.

      6.  V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova ˙jsou-li uvedeny,˙.

      7.  V § 6 odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova ˙a podpis kontrolované osoby, popřípadě jejího zástupce,˙ zrušují.

      8.  V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      ˙(3) Nesprávnosti v záznamu o odběru vzorku opraví kontrolní orgán formou dodatku k záznamu o odběru vzorku. Dodatkem k záznamu o odběru vzorku lze také změnit účel odběru vzorku uvedený v záznamu, je-li to nezbytné pro ochranu spotřebitele a nedojde-li změnou k překročení předmětu kontroly.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Ing. Milek v. r.