VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

PDF - VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů  | 8.12.2017 | Sbírka:  417/2017 | Částka:  148/2017

417

VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 293/2017 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb., vyhlášky č. 309/2004 Sb. a vyhlášky č. 186/2008 Sb., se mění takto:

      1.  Za § 1 se vkládají nové § 2 a 2a, které včetně nadpisů znějí:

˙§ 2

Výše denní sazby příspěvku

      (1)  Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví pro
a)
motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,
b)
motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,
c)
motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21  Kč,
d)
motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,
e)
osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm3 včetně ve výši 30  Kč,
f)
osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,
g)
osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně ve výši 47 Kč,
h)
osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně ve výši 65 Kč,
i)
osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm3 ve výši 93 Kč,
j)
obytný automobil ve výši 61 Kč,
k)
sanitní automobil ve výši 94 Kč,
l)
autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,
m)
autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg ve výši 290 Kč,
n)
trolejbus ve výši 56 Kč,
o)
nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně ve výši 86 Kč,
p)
nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,
q)
nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg ve výši 261 Kč,
r)
nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,
s)
traktor ve výši 16 Kč,
t)
přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,
u)
přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč,
v)
přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,
w)
vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.

      (2)  Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle
a)
odstavce 1 písm. a) pro motocykl,
b)
odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,
c)
odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,
d)
odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,
e)
odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,
f)
odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135
kW.
§ 2a

Výše nákladů mimosoudního uplatnění práva na příspěvek

      Výše nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí 300 Kč.˙.

      2.  V § 4 se slovo ˙Chorvatska,˙ zrušuje.

Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:


Ing. Pilný v. r.