VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2019 o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

PDF - VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2019 o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů  | 14.3.2019 | Sbírka:  73/2019 | Částka:  31/2019

73

VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2019
o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:

§ 1

      Požadavky na
a)
členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (dále jen ˙základní kmeny˙),
b)
obsah vzdělávání v základních kmenech,
c)
technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,
d)
typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech,
e)
délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů,
f)
teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech,
g)
rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Přechodné ustanovení

      Absolvování odborné praxe, kterou farmaceuti zařazení do oboru specializačního vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 31. října 2019, a to podle vzdělávacích programů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe podle této vyhlášky.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Příloha k vyhlášce č. 73/2019 Sb.