VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2018 o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

PDF - VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2018 o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání  | 15.5.2018 | Sbírka:  77/2018 | Částka:  39/2018

77

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2018
o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory
a)
osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
b)
certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti,
c)
diplomu o specializaci,

(dále jen ˙doklady o vzdělání˙).

§ 2

Náležitosti dokladů o vzdělání

      (1)  Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou
a)
označení ministerstva nebo akreditovaného zařízení, které doklad o vzdělání vydává, a to název, sídlo a identifikační číslo osoby,
b)
údaje osoby, jíž se doklad o vzdělání vydává, a to akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození,
c)
číslo dokladu o vzdělání a
d)
místo, datum vydání dokladu o vzdělání a podpis osoby jednající za ministerstvo nebo osoby jednající za akreditované zařízení.

      (2)  Zvláštní náležitosti osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání jsou
a)
uvedení období absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu,
b)
označení akreditovaného kvalifikačního kurzu,
c)
číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,
d)
uvedení dne vykonání závěrečné zkoušky,
e)
označení zdravotnického povolání,
f)
otisk razítka1) akreditovaného zařízení a
g)
podpis odborného garanta kurzu a předsedy zkušební komise.

      (3)  Zvláštní náležitosti certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti jsou
a)
název certifikovaného kurzu,
b)
číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,
c)
uvedení počtu hodin vzdělávacího programu,
d)
uvedení období absolvování vzdělávacího programu,
e)
uvedení činností, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče,
f)
otisk razítka1) akreditovaného zařízení a
g)
podpis odborného garanta kurzu.

      (4)  Zvláštní náležitosti diplomu o specializaci jsou
a)
uvedení dne vykonání atestační zkoušky,
b)
označení oboru specializované způsobilosti,
c)
označení specialisty,
d)
otisk razítka2) ministerstva a
e)
podpis předsedy oborové atestační komise a podpis osoby jednající za pověřenou organizaci, jejímž prostřednictvím ministerstvo diplom o specializaci vydává.

§ 3

Další požadavky na doklady o vzdělání

      (1)  Doklady o vzdělání se vyhotovují na listu o formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm a na papíře v kvalitě 100 gramů.

      (2)  Doklady o vzdělání jsou oboustranné, opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a motivem lipových ratolestí.
§ 4

Vzory dokladů o vzdělání

      (1)  Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (2)  Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (3)  Vzor diplomu o specializaci je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.Příloha č. 2 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.Příloha č. 3 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
§ 2 odst. 1 písm. t) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 352/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.