ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Souhrn významných legislativních událostí 13.2.2017 – 19.2.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1322017-1922017-105213.htmlMinistr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) dostal od vlády za úkol vypracovat věcný záměr úpravy regulace lobbistické činnosti. Ministr o tom informoval v tiskové zprávě. Kabinet podpořil jeho návrh na posílení transparentnosti lobbování, už sám materiál ale vzhledem k omezenému času do podzimních voleb počítá s tím, že o skutečné podobě úpravy rozhodne až příští vláda.Mon, 20 February 2017 0:09:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 20 February 2017 0:09:00 CETAž zákony nebudou komplikované aneb Právní živothttps://www.epravo.cz/top/aktualne/az-zakony-nebudou-komplikovane-aneb-pravni-zivot-105212.htmlPrávním tématům se člověk nevyhne ani na akcích, kde by je úplně nečekal. Tak třeba minulý týden proběhla velká konference Český národní zájem. Vystoupil na ní i vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš a promluvil také o tom, že na ministerstvu právě píšou nový zákon o daních z příjmu. Jeho návrh má být předložen těsně před volbami, podle jeho slov v září letošního roku. A prý má jít o jednodušší a uživatelsky přátelský předpis, který bude podle Babišova vyjádření po jeho odchodu realizovat paní náměstkyně, patrně tedy Alena Schillerová.Mon, 20 February 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, Aktuálně, názoryMon, 20 February 2017 0:08:00 CETVčasnost bezhotovostního zaplacení soudního poplatkuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vcasnost-bezhotovostniho-zaplaceni-soudniho-poplatku-105050.htmlPři placení soudního poplatku formou bezhotovostního převodu je z hlediska včasnosti splnění poplatkové povinnosti rozhodný ten den, kdy je částka soudního poplatku skutečně připsána na účet soudu, nikoliv den, kdy byl zadán příkaz k úhradě.Mon, 20 February 2017 0:05:00 CETČlánky, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 20 February 2017 0:05:00 CETSoudní dvůr Evropské unie k právní ochraně počítačových programůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-dvur-evropske-unie-k-pravni-ochrane-pocitacovych-programu-105006.htmlPůvodní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu na fyzickém nosiči a s ní související licence k neomezenému užívání je oprávněn tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli. Pokud však fyzický nosič původně dodané rozmnoženiny počítačového programu je poškozen, zničen nebo ztracen, nesmí původní nabyvatel dodat novému nabyvateli svou záložní rozmnoženinu programu bez svolení nositele autorských práv.Fri, 17 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 17 February 2017 0:09:00 CETNovela AML zákona: Nové povinnosti pro povinné osoby a zřízení evidence údajů o skutečných majitelíchhttps://www.epravo.cz/top/clanky/novela-aml-zakona-nove-povinnosti-pro-povinne-osoby-a-zrizeni-evidence-udaju-o-skutecnych-majitelich-105187.htmlOd 1. ledna 2017 je účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu („Směrnice“). Novela rozšiřuje povinnosti v rámci prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména pro povinné osoby.Fri, 17 February 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 17 February 2017 0:07:00 CETVyvrácení některých omylů a mýtů o úpravě rozsahu pracovní doby a dalších otázek u zaměstnanců se zdravotním postižením – 1. dílhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyvraceni-nekterych-omylu-a-mytu-o-uprave-rozsahu-pracovni-doby-a-dalsich-otazek-u-zamestnancu-se-zdravotnim-postizenim-1-dil-104988.htmlMezi personalisty, vyššími manažery a dalšími pracovníky, kteří se věnují náboru zaměstnanců, ale bohužel i mezi právní odbornou veřejností, je stále ještě rozšířena řada polopravd, omylů a mýtů o úpravě zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Bohužel, někteří se jimi řídí, a tak de facto ztěžují nebo zcela zabraňují zaměstnávání těchto osob u svých zaměstnavatelů, v případě advokátů pak u svých korporátních klientů.Fri, 17 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 17 February 2017 0:06:00 CETLze smluvně vyloučit právo soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu?https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-smluvne-vyloucit-pravo-soudu-snizit-neprimerene-vysokou-smluvni-pokutu-105192.htmlVe smlouvách se lze někdy setkat s ujednáním, že smluvní strany vylučují právo soudu moderovat smluvní pokutu, případně že se tohoto práva vzdávají. Za předchozí právní úpravy takové ujednání nebylo možné. Účinný občanský zákoník, který prosazuje větší autonomii vůle smluvních stran a stanovuje nové podmínky, za kterých se lze od jeho ustanovení odchýlit, již tak jasnou odpověď nedává. Avšak prostřednictvím výkladu lze některé závěry dovodit.Thu, 16 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 16 February 2017 0:09:00 CETŠkoda vzniklá porušením předsmluvního ujednáníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/skoda-vznikla-porusenim-predsmluvniho-ujednani-104974.htmlOhledně uzavírání smluv panuje mezi laickou veřejností několik mýtů. Mnoho z nich se například domnívá, že dokud neuzavřou smlouvu, o níž se delší dobu jedná, nemohou z toho nést žádné závazky či sankce, a to i v případě, že sami bezdůvodně jednání o uzavření smlouvy ukončí těsně před jejím uzavřením. Soudy vyšších stupňů již opakovaně judikovaly, že v případě bezdůvodného ukončení kontraktačního jednání obecně vzniká povinnost této straně uhradit druhé smluvní straně škodu, která jí tímto vznikla – viz například rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1166/2004 již z 11. 10. 2006. Thu, 16 February 2017 0:08:00 CETČlánky, občanské právo, Články a komentářeThu, 16 February 2017 0:08:00 CETK otázce posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny z pohledu zadavatelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-posouzeni-mimoradne-nizke-nabidkove-ceny-z-pohledu-zadavatele-105041.htmlV souvislosti s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), došlo ve všech fázích zadávacího řízení k částečnému uvolnění od nadměrného formalismu pro zadavatele, avšak povinnost zadavatele vztahující se k posouzení tzv. „mimořádné nízké nabídkové ceny“ je nadále zachována. Stále platí, že základním smyslem posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany zadavatele je zjistit, zda za cenu uvedenou v nabídce uchazeče je možné řádně a včas realizovat předmět plnění veřejné zakázky.[1] Přesto i v rámci tohoto institutu došlo oproti dřívější právní úpravě k několika dílčím změnám, které nově umožňují zadavatelům lépe a flexibilněji reagovat na mimořádně nízkou nabídkovou cenu uchazečů tak, aby nedocházelo k bezdůvodnému vylučování uchazečů a zároveň byl zachován a naplněn základní účel zadávacího řízení, který je vymezen v ustanovení § 2 odst. 1 ZZVZ.Thu, 16 February 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, veřejné zakázkyThu, 16 February 2017 0:07:00 CETNová úprava spotřebitelských soutěžíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-spotrebitelskych-soutezi-105164.htmlSpotřebitelské soutěže jsou velmi účinným marketingovým nástrojem, který může významně podpořit prodejnost výrobků či služeb a sloužit jako komunikační kanál vůči spotřebitelům. Do konce roku 2016 nebyly spotřebitelské soutěže zdaleka tak hojně využívány, jako se předpokládá od počátku tohoto roku, protože pro jejich provozovatele přinášely řadu administrativních komplikací a sporů s dozorovými orgány; důvodem byla značně nepřehledná situace kolem spotřebitelských soutěží. Vedle toho také dřívější právní úprava spotřebitelských soutěží vykazovala známky nekompatibility s evropským právem, a to zejména z pohledu evropské judikatury.Wed, 15 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 15 February 2017 0:09:00 CETDEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/aktualne/deal-monitor-105182.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří. Wed, 15 February 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, AktuálněWed, 15 February 2017 0:08:00 CETMezi žádostí o ukončení pracovního poměru a dohodou o tom je rozdílhttps://www.epravo.cz/top/clanky/mezi-zadosti-o-ukonceni-pracovniho-pomeru-a-dohodou-o-tom-je-rozdil-104986.htmlDohoda je nejjednodušší způsob skončení (rozvázání) pracovního poměru, v praxi však dokáží nejen zaměstnanci, řekněme obvykle slabší a méně kvalifikovaná strana, ale i zaměstnavatelé, věci až neskutečně zkomplikovat, doslova „zašmodrchat“ tak, že je musejí složitě rozplétat soudy v následných sporech mezi účastníky pracovního poměru. Zdálo by se, že vrcholem komplikátorství banality, triviálního právního úkonu (jednání) je tzv. "výpověď dohodou", kterou uplatňují v praxi zaměstnanci, někdy i nezkušení personalisté.[1],[2] Ovšem možná i toto bizardní právní jednání převážně, ale ne vždy, zaměstnanců, předčí přepjatý formalismus některých zaměstnavatelů, o čemž svědčí případ řešený Nejvyšším soudem ČR.Wed, 15 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 15 February 2017 0:06:00 CETPřelom v pojetí rozhodčích doložek?https://www.epravo.cz/top/clanky/prelom-v-pojeti-rozhodcich-dolozek-105049.htmlNejvyšší soud ČR vydal v listopadu 2016 poměrně přelomové rozhodnutí,[1] které se týká určitosti rozhodčí doložky, respektive způsobu sjednávání rozhodců v ní obsaženém. Konkrétně se jednalo o rámcovou kupní smlouvu (nikoliv mezi spotřebiteli), ve které bylo ujednáno toto:Wed, 15 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 15 February 2017 0:06:00 CETJeště jednou k přezkumu opatření obecné povahy, tentokrát správními orgányhttps://www.epravo.cz/top/clanky/jeste-jednou-k-prezkumu-opatreni-obecne-povahy-tentokrat-spravnimi-organy-105144.htmlOpatření obecné povahy je sice v českém právním řádu (nikoli právní teorii) poměrně novým institutem, judikatura Nejvyššího správního soudu zabývající se výkladem a aplikací jeho úpravy však nepochybně patří mezi nejzajímavější. Vzhledem k rozsahu využití opatření obecné povahy, jímž je vydáván mimo jiné územní plán obce nebo místní úprava provozu na pozemních komunikacích prováděná umístěním dopravních značek a řadě otázek, které právní úprava nechává bez odpovědi, má tato judikatura značný význam nejen pro právní praxi. V důsledku rychlosti soudního přezkumu opatření obecné povahy, a potažmo jeho efektivity, však zůstávala relativně stranou pozornosti možnost jeho přezkumu uvnitř veřejné správy. I její právní úprava však vyvolává řadu otázek, z nichž některé nedávno zodpověděl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.Tue, 14 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeTue, 14 February 2017 0:09:00 CETOdmítání zdravotní péče pacientem a aktuální nález Ústavního soudu ČRhttps://www.epravo.cz/top/clanky/odmitani-zdravotni-pece-pacientem-a-aktualni-nalez-ustavniho-soudu-cr-105042.htmlDne 2. 1. 2017 vydal Ústavní soud ČR nález sp. zn. I. ÚS 2078/16,[1] v němž rozhodl, že lékaře nelze nijak právně postihovat za neposkytnutí zdravotní péče, kterou dospělý a svéprávný pacient odmítá. Na základě podané ústavní stížnosti tak Ústavní soud ČR zrušil předchozí soudní rozhodnutí v trestním řízení, v nichž byl stěžovatel (zároveň lékař) shledán vinným z neposkytnutí pomoci své matce, byť tato si nepřála, aby jí jakoukoliv zdravotní pomoc obstarával.Tue, 14 February 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 14 February 2017 0:07:00 CETExekuční uspokojení pohledávek srážkami ze mzdy pro rok 2017https://www.epravo.cz/clanky-a-komentare/exekucni-uspokojeni-pohledavek-srazkami-ze-mzdy-pro-rok-2017-104990.htmlJako každý rok, i od 1. 1. 2017, došlo k úpravě nezabavitelného minima,[1] které pozměňuje výši srážek ze mzdy a dalších příjmů, se kterými se zachází jako se mzdou. V praxi je spoléháno spíše než na vlastní znalosti na užívané počítačové programy pro zpracování mezd nebo na internetové kalkulačky, které však nemusí být zárukou správnosti výpočtů, ani nemusejí postihovat všechny možné případy. Bude proto užitečné přiblížit resp. zopakovat i problematiku pořadí srážek ze mzdy a poměrného uspokojování pohledávek, samozřejmě na pozadí změn nezabavitelného minima a dalších parametrů pro srážky od 1. 1. 2017 a především na příkladech.Tue, 14 February 2017 0:06:00 CETČlánky a komentářeTue, 14 February 2017 0:06:00 CETSouhrn významných legislativních událostí 6.2.2017 – 12.2.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-622017-1222017-105152.htmlDo procesu oddlužení možná budou moci vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých dluhů. Proces by mohl trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek. Počítá s tím novela insolvenčního zákona, kterou podpořila vláda. Návrhem se nyní bude zabývat Parlament. Mon, 13 February 2017 0:09:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 13 February 2017 0:09:00 CETŠéfové evropských soudů jedou do Brna aneb Právní živothttps://www.epravo.cz/top/aktualne/sefove-evropskych-soudu-jedou-do-brna-aneb-pravni-zivot-105150.htmlDo České republiky brzy zamíří špičky evropské justice. Na jednom fóru se sejdou například předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland, soudci Tribunálu Soudního dvora EU Irena Pelikánová a Jan M. Passer či generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek. Jejich hostitelem bude předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, všichni se totiž sjedou na výjimečnou mezinárodní konferenci Závaznost soudních rozhodnutí, pořádanou právě vrcholem české justice v Brně.Mon, 13 February 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, Aktuálně, názoryMon, 13 February 2017 0:08:00 CETPoznámky k připravované koncepční novele zákoníku práce – 4. dílhttps://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-4-dil-105151.htmlProjednávání koncepční novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně PČR pokračuje s tím, že předkladatel novely stále počítá s nabytím účinnosti od 1. 7. 2017 (resp. 1. 1. 2018, pokud jde o změny týkající se dovolené). To platí i přes to, že v současné době se ve sněmovních výborech vedou rozsáhlé debaty o více než padesáti pozměňovacích návrzích, které jsou do značné míry vnímány jako neférové, protože se snaží do novely začlenit i body, které v rámci připomínkového řízení byly vypuštěny (zejm. se jedná o opětovné snahy o posílení postavení největší odborové organizace v průběhu kolektivního vyjednávání). Uvidíme, jaký bude další vývoj – klíčový pro osud novely bylo hlasování ve výboru pro sociální politiku (8. 2. 2017), jehož výsledek nicméně v době přípravy tohoto článku ještě nebyl znám. Druhé čtení, kdy jsou ještě pozměňovací návrhy možné, byť spíše výjimečné, bude zahájeno 20. 2. 2017.Mon, 13 February 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 13 February 2017 0:07:00 CETAktivní legitimace k vymáhání postoupené směnečné pohledávky – přebije platební rozkaz směnku?https://www.epravo.cz/top/clanky/aktivni-legitimace-k-vymahani-postoupene-smenecne-pohledavky-prebije-platebni-rozkaz-smenku-105088.htmlPro postupníka bývá atraktivnější nabýt vykonatelný exekuční titul než pouze pohledávku, kterou by teprve musel uplatnit u soudu. Ušetří náklady nalézacího řízení a zároveň získá výhodnější postavení vůči dlužníkovi. Pokud však jde o pohledávku směnečnou, měl by si dát pozor, aby na něj postupitel kromě práv plynoucích ze směnečného platebního rozkazu řádně převedl též samotnou směnku. Soudy totiž nejsou zajedno v tom, jakým způsobem má věřitel ve vykonávacím řízení prokázat své oprávnění vymáhat směnečnou pohledávku, když není exekučním titulem označen jako žalobce.Fri, 10 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeFri, 10 February 2017 0:09:00 CETPovinnost mlčenlivosti členů volených orgánů kapitálových obchodních společnostíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-mlcenlivosti-clenu-volenych-organu-kapitalovych-obchodnich-spolecnosti-105124.htmlZvolením do funkce člena statutárního či dozorčího orgánu obchodní společnosti nabývá daná osoba oprávnění řídit vnitřní chod společnosti a reprezentovat ji navenek, což je podmíněno povinností daného reprezentanta jednat v souladu s péčí řádného hospodáře. Musí tedy jednat s náležitou péčí a v zájmu společnosti (§ 159 odst. 1 NOZ). Nedílnou součástí povinnosti loajality je mimo jiné právě povinnost mlčenlivosti, kterou je každý člen voleného orgánu obchodní společnosti vázán.Fri, 10 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentářeFri, 10 February 2017 0:09:00 CET