ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka v kontextu srážek ze mzdyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/dvoji-soubezne-uplatneni-slevy-na-poplatnika-v-kontextu-srazek-ze-mzdy-107402.htmlJak postupovat, pokud zaměstnanec podepíše na jedno zdaňovací období „růžový formulář“ prohlášení poplatníka dvakrát u dvou různých souběžných zaměstnavatelů?Fri, 20 April 2018 0:15:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 20 April 2018 0:15:00 CESTŘízení o žádosti o dotaci a novela velkých rozpočtových pravidelhttps://www.epravo.cz/top/clanky/rizeni-o-zadosti-o-dotaci-a-novela-velkych-rozpoctovych-pravidel-107396.htmlZákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“, jindy též označován jako tzv. velká rozpočtová pravidla) představuje základní právní rámec pro oblast poskytování dotací. V nedávné době přitom prošla rozpočtová pravidla novelizací, která zásadním způsobem dopadá zejména na oblast řízení o žádostech o dotaci. Fri, 20 April 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 20 April 2018 0:10:00 CESTPrivacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?https://www.epravo.cz/top/clanky/privacy-by-design-jako-jedno-z-novych-pravidel-pro-zpracovani-osobnich-udaju-107367.htmlObecné nařízen o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 2018. GDPR k tomuto datu jako přímo závazný evropský předpis nastaví nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Doprovodný český zákon, pokud jej zákonodárce do května tohoto roku vůbec přijme, upraví toliko některé dílčí aspekty.Fri, 20 April 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 20 April 2018 0:09:00 CESTK určovacím žalobám podle § 18 zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmihttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-urcovacim-zalobam-podle-18-zakona-c-4282012-sb-o-majetkovem-vyrovnani-s-cirkvemi-a-nabozenskymi-spolecnostmi-107435.htmlAni více než pět let po účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání dosud nejsou vypořádány všechny restituční nároky oprávněných osob. Jedním z důvodů jsou probíhající spory zahájené církevními subjekty podle § 18, které namítají protiprávnost převodu či přechodu historického církevního majetku ze státu na jiné osoby, zejména kraje a obce, což má být v rozporu s legitimním očekáváním církví ve znovunabytí majetku, jenž jim byl odňat v době nesvobody.Thu, 19 April 2018 0:14:00 CESTČlánky, Články a komentářeThu, 19 April 2018 0:14:00 CESTVzájemná vázanost restituční povinnosti účastníků civilního řízení při neplatném nebo zrušeném závazku?https://www.epravo.cz/top/clanky/vzajemna-vazanost-restitucni-povinnosti-ucastniku-civilniho-rizeni-pri-neplatnem-nebo-zrusenem-zavazku-107366.htmlUstanovení § 457 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že účastník smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle neplatné nebo zrušené smlouvy dostal. Ustanovení § 2993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, stanoví, že strana závazku má právo na vrácení toho, co plnila, pokud plnila na neplatný nebo zrušený závazek; plnily-li obě strany může každá ze stran požadovat, aby jí druhá strana vydala, co získala, přičemž právo namítnout vzájemné plnění není dotčeno. Je žalobce dle účinné právní úpravy při neplatném nebo zrušeném závazku povinen ve svém žalobním petitu reflektovat vzájemnou restituční povinnost či nikoli?Thu, 19 April 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeThu, 19 April 2018 0:10:00 CESTePrivacy nařízení a GDPRhttps://www.epravo.cz/top/clanky/eprivacy-narizeni-a-gdpr-107391.htmlNa počátku roku 2017 byl publikován návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“) jako součást komplexní Strategie pro jednotný digitální trh. Tento návrh Evropský parlament koncem října předchozího roku schválil. Nařízení si stanovuje za cíl revidovat a aktualizovat současnou unijní úpravu (konkrétně směrnici 2002/58/ES a její novelizaci směrnicí č. 2009/136/ES, známé i pod populárním označením „cookie zákon“), která dle hodnocení REFIT díky nejednoznačnosti právních pojmů[1] a následným problémům s harmonizací v plném rozsahu nesplnila své stanovené cíle, a přizpůsobit jí technologickému rozvoji v oblasti elektronických komunikací.Thu, 19 April 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, právo a IT, Články a komentářeThu, 19 April 2018 0:09:00 CESTJsou alternativní způsoby doručení vždy bez rizika?https://www.epravo.cz/top/clanky/jsou-alternativni-zpusoby-doruceni-vzdy-bez-rizika-107427.htmlVčasnost doručení vašeho podání na soud nebo správnímu orgánu je klíčová pro možný úspěch ve věci. Ať podáváte žalobu či odvolání k soudu nebo týká-li se vás řízení vedené obecním úřadem či jiným správním orgánem, jakmile doručíte písemnost pozdě, veškerá vaše snaha je rázem zbytečná. Ne všechny dostupné způsoby doručení přitom mají účinky, jež od nich očekáváte. Výsledkem nepochopení nebo nejasnosti pak může být skutečně velký problém.Wed, 18 April 2018 0:15:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 18 April 2018 0:15:00 CESTPřeshraniční poskytování služeb jako oslí můstek pro obcházení pracovních povolení?https://www.epravo.cz/top/clanky/preshranicni-poskytovani-sluzeb-jako-osli-mustek-pro-obchazeni-pracovnich-povoleni-107363.htmlV poslední době se v praxi zaměstnavatelů vyskytuje určitý nešvar (a je to s ohledem na současnou situaci na trhu práce do jisté míry pochopitelné), spočívající v obcházení pravidel zaměstnávání cizinců z jiného členského státu Evropské unie na našem území. Touto problematikou se nedávno zabýval Krajský soud v Praze se svým rozsudkem ze dne 10. 4. 2017, č. j. 44 A4/2017–27 (dále jen jako "rozsudek").Wed, 18 April 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 18 April 2018 0:09:00 CEST(Ne)možnost použití postupu podle § 577 OZ na lichevní smlouvyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nemoznost-pouziti-postupu-podle-577-oz-na-lichevni-smlouvy-107390.htmlUstanovení § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) reflektuje problematiku lichevních smluv tak, že: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.“ Wed, 18 April 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 18 April 2018 0:08:00 CESTK bezdůvodnému obohacení, které se nemusí vracethttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-bezduvodnemu-obohaceni-ktere-se-nemusi-vracet-107408.htmlV obecné rovině platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se přitom obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám. Existuje však mnoho případů, kdy obohacený poskytnuté plnění není povinen vracet.Tue, 17 April 2018 0:14:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 17 April 2018 0:14:00 CESTOdpovědnost za škodu způsobenou svému zaměstnavatelihttps://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-svemu-zamestnavateli-107360.htmlOdpovídá vedoucí pracovník za škodu způsobenou svému zaměstnavateli neplatným rozvázáním pracovního poměru s jiným zaměstnancem? Nepříjemným důsledkem neúspěchu žalovaného zaměstnavatele ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem je pro zaměstnavatele povinnost uhradit zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve smyslu ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce, a to zjednodušeně řečeno za dobu od okamžiku, kdy neplatně propuštěný zaměstnanec sdělí zaměstnavateli požadavek na další zaměstnávání, až do vyřešení sporu. Odpovídá pak vedoucí zaměstnanec, který o rozvázání pracovního poměru rozhodl, zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil v podobě zmenšení jeho majetku o částku, kterou musel zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit v důsledku neplatného rozvázání pracovního poměru? Tue, 17 April 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 17 April 2018 0:09:00 CESTPetice za odsouzení pachatele vs. nezávislost soudůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/petice-za-odsouzeni-pachatele-vs-nezavislost-soudu-107389.htmlV nedávné době média upozornila na otřesný případ týrání psa, kdy údajným pachatelem měl být mladý muž z Prachatic. Ačkoliv k dnešnímu dni (22.3.2018) ještě nebyl ze strany orgánů činných v trestním řízení obviněn, lze se s ohledem na důkazní materiál (videozáznam) důvodně domnívat, že se tomu tak v nejbližší době stane. Potud by to byla sice smutná, avšak v rámci zpravodajství v médiích, která nás každý den informují o vraždách, přepadeních a loupežích, nijak nevybočující zpráva.Tue, 17 April 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, trestní právo, Články a komentářeTue, 17 April 2018 0:08:00 CESTSankce spojené s neposkytnutím vyúčtování služeb, spojených s nájmem bytových prostorhttps://www.epravo.cz/top/clanky/sankce-spojene-s-neposkytnutim-vyuctovani-sluzeb-spojenych-s-najmem-bytovych-prostor-107386.htmlPronajímatel bytové jednotky má povinnost nájemci včas poskytovat podrobné vyúčtování nákladů za služby. Pokud tak nečiní, může dojít k aktivaci práva nájemce na uhrazení zákonné smluvní pokuty, která je obsažena v zákonné úpravě. Její výši je však možné v některých případech ujednat odlišně, než jak je obsaženo v zákonné úpravě.Mon, 16 April 2018 0:14:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeMon, 16 April 2018 0:14:00 CESTZánik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku https://www.epravo.cz/top/clanky/zanik-naroku-na-nahradu-za-ztratu-na-vydelku-107369.htmlZánik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (uznání invalidity) vyplývající z občanskoprávních předpisů Vznikem nároku na výplatu starobního důchodu podle ust. § 61a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2010, zaniká invalidnímu důchodci nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity), vyložil NS ČR v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 4066/2016, ze dne 28. 11. 2017.Mon, 16 April 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 16 April 2018 0:09:00 CESTK některým aspektům českého a německého mezinárodního insolvenčního právahttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-ceskeho-a-nemeckeho-mezinarodniho-insolvencniho-prava-107385.htmlEvropské mezinárodní insolvenční právo je aktuálně upraveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). V případě postupu dle Nařízení je v důsledku jeho přímé aplikovatelnosti vyloučeno použití vnitrostátních právních norem v dané oblasti úpravy. Uvedené se týká i kolizních norem mezinárodního práva soukromého členských států Evropské unie v oblasti insolvenčního řízení. Cílem tohoto příspěvku je stručné představení a srovnání některých důležitých aspektů této právní úpravy, zakotvených v Nařízení a v právních normách České republiky a Německa.Fri, 13 April 2018 0:18:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoFri, 13 April 2018 0:18:00 CESTNáleží mzda za dobu strávenou na pracovní cestě?https://www.epravo.cz/top/clanky/nalezi-mzda-za-dobu-stravenou-na-pracovni-ceste-107394.htmlZatímco zásada poskytování cestovních náhrad není v zaměstnanecké veřejnosti – bez ohledu na určité dílčí nejasnosti – spojena s většími pochybnostmi, ohledně poskytování mzdy za dobu strávenou na pracovní cestě panují určité nejasnosti. Tento článek se proto zaměřuje právě na tuto problematiku.Fri, 13 April 2018 0:16:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 13 April 2018 0:16:00 CESTOdůvodnění rozhodnutí z pohledu judikatury Ústavního souduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/oduvodneni-rozhodnuti-z-pohledu-judikatury-ustavniho-soudu-107393.htmlPožadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí obecných soudů patří mezi základní atributy spravedlivého procesu. Přesto je běžnou praxí, že soudy svá rozhodnutí náležitě neodůvodňují, a zatěžují tak řízení vážnou procesní vadou, což je důvodem pro napadení rozhodnutí opravným prostředkem. Tento článek stručně shrnuje dosavadní judikaturu Ústavního soudu k požadavkům na řádné odůvodňování soudních rozhodnutí.Thu, 12 April 2018 0:14:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní obory, Rotace článků HP (Promo banner)Thu, 12 April 2018 0:14:00 CESTDaným slibem nezarmoutíš aneb vstupní lékařské prohlídky a předsmluvní odpovědnosthttps://www.epravo.cz/top/clanky/danym-slibem-nezarmoutis-aneb-vstupni-lekarske-prohlidky-a-predsmluvni-odpovednost-107362.htmlV pracovněprávní praxi se lze velmi často setkat s případy, kdy se uzavření pracovní smlouvy jeví u několika různých uchazečů o zaměstnání jako velmi pravděpodobné. Je téměř nepsaným pravidlem, že zaměstnavatelé volí několikakolový systém, kdy do nejužšího výběru postupují zpravidla dva až tři uchazeči, kteří si musí být vědomi toho, že o ně zaměstnavatel projevuje skutečný zájem.Thu, 12 April 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, zdraví, Články a komentářeThu, 12 April 2018 0:09:00 CEST Přepravní kontrolahttps://www.epravo.cz/top/clanky/prepravni-kontrola-107364.htmlPřed více než deseti lety byl na tomto portálu zveřejněn příspěvek [01] ohledně práv revizorů vůči černým pasažérům v MHD. Ač za uplynulou dobu byly dopravní zákony [02] několikrát novelizovány [03], není přesto článek až tak zastaralý. Ve svém příspěvku nabízím vedle aktuální legislativy i trochu jiný pohled na věc, některá odlišná stanoviska, jakož i zde nebudu zužovat článek jen na revizory MHD. Níže uvedené platí i pro vlakové revizory, pro revizory v linkové autobusové dopravě, pro řidiče a strojvedoucí a pro průvodčí. Thu, 12 April 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, cestování, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 12 April 2018 0:08:00 CESTNepřiznání mimořádného odstupného z důvodu vzniku nároku na starobní důchod je diskriminacíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nepriznani-mimoradneho-odstupneho-z-duvodu-vzniku-naroku-na-starobni-duchod-je-diskriminaci-107383.htmlNejvyšší soud se svým nedávným rozsudkem postavil na stranu ženy, která se po svém bývalém zaměstnavateli domáhala zaplacení mimořádného odstupného ujednaného v kolektivní smlouvě.Wed, 11 April 2018 0:14:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 11 April 2018 0:14:00 CESTPrávní úprava výdeje humánních léčiv https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-vydeje-humannich-leciv-107368.htmlProblematika léčiv, jejich použití a zacházení s nimi je upraveno v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech, v aktuálním znění (dále jen „zákon o léčivech“). Správním úřadem, jehož úkolem je zajišťovat používání bezpečných, účinných a jakostních léků a také funkčních a bezpečných zdravotních pomůcek, je Státní ústav pro kontrolu léčiv[1] (dále také „SÚKL“). Wed, 11 April 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, zdraví, Články a komentářeWed, 11 April 2018 0:08:00 CEST