ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Rozhodnutí o vyloučení státního zástupce z důvodu poměru k projednávané věci nebo osobám po podání obžalobyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodnuti-o-vylouceni-statniho-zastupce-z-duvodu-pomeru-k-projednavane-veci-nebo-osobam-po-podani-obzaloby-105185.htmlVyloučení státního zástupce z vykonávání úkonů trestního řízení z důvodu jeho poměru k projednávané věci, k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům nebo pro poměr k jinému orgánu podle ustanovení § 30 odst. 1 trestního řádu, je zárukou nestrannosti trestního řízení. Návrh na vyloučení státního zástupce lze uplatnit i po podání obžaloby. Zvolená forma rozhodnutí státního zástupce o návrhu na vyloučení však může zkrátit práva navrhovatele a odejmout mu právo opravného prostředku.Thu, 23 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 23 February 2017 0:09:00 CETNájem a pravidla pro údržbu a opravu bytu ve světle Nařízení vlády ze dne 26. 10. 2015https://www.epravo.cz/top/clanky/najem-a-pravidla-pro-udrzbu-a-opravu-bytu-ve-svetle-narizeni-vlady-ze-dne-26-10-2015-105125.htmlVztah mezi pronajímatelem a nájemcem je někdy stavem, který není založen na přílišné rovnosti smluvních stran a to i s vědomím, že nájemní smlouva není nic jiného, než vyjádření svobodné vůle dvou kontrahujících stran směřující k uzavření konkrétní smlouvy a sjednání jejich konkrétních obrysů. Jak uvedl již v roce 1937 kolektiv autorů prof. Rouček a dr. Sedláček ve svém komentáři k československému obecnému zákoníku občanskému: „nájem jest smlouva, a to smlouva konsensuální, jejíž perfekce nastává dohodou o podstatných kusech (totiž o předmětu nájmu a nájemném)“.[1] Thu, 23 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeThu, 23 February 2017 0:06:00 CETRevize nařízení o úpadkovém řízení aneb evropská insolvence po patnácti letech v novém kabátě – 5. částhttps://www.epravo.cz/top/clanky/revize-narizeni-o-upadkovem-rizeni-aneb-evropska-insolvence-po-patnacti-letech-v-novem-kabate-5-cast-105263.htmlPátá část článku o novinkách, které přináší nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nové nařízení“), se věnuje nové úpravě úpadku členů skupiny společností, konkrétně úpravě o spolupráci a komunikaci.Wed, 22 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, evropské právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 22 February 2017 0:09:00 CETPředběžná opatření v judikatuře Ústavního soudu aneb postrádá návrh na nařízení předběžného opatření při respektování práva na spravedlivý proces smysl?https://www.epravo.cz/top/clanky/predbezna-opatreni-v-judikature-ustavniho-soudu-aneb-postrada-navrh-na-narizeni-predbezneho-opatreni-pri-respektovani-prava-na-spravedlivy-proces-smysl-105227.htmlPrimárním účelem předběžného opatření podle ustanovení § 74 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („OSŘ“), je prozatímně upravit poměry účastníků řízení a poskytnout ochranu navrhovateli před ohrožením výkonu rozhodnutí ve věci v době než bude toto rozhodnutí vydáno.[1] Jinak i několik let trvající soudní řízení totiž poskytuje žalovanému dostatečný prostor proto, aby podnikl takové kroky, v jejichž důsledku konečné rozhodnutí ve věci zůstane pouze papírem ve spise zastupujícího advokáta a úspěšný žalobce se soudem přiznaného práva fakticky nedomůže.Wed, 22 February 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 22 February 2017 0:07:00 CETNeplatnost dvoustranného právního jednání v pracovně-právních vztazích a promlčení práva namítnout neplatnost konkurenční doložkyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/neplatnost-dvoustranneho-pravniho-jednani-v-pracovne-pravnich-vztazich-a-promlceni-prava-namitnout-neplatnost-konkurencni-dolozky-104987.htmlNejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 2569/2015, ze dne 4. 5. 2016, vyslovil k otázce jaké jsou předpoklady pro závěr, že neplatnost dvoustranného právního jednání (úkonu) způsobila jen jedna strana (účastník) pracovního poměru a rovněž k otázce kdy začíná běžet tříletá promlčecí lhůta k uplatnění neplatnosti konkurenční doložky.Wed, 22 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 22 February 2017 0:06:00 CETK principům fungování sportovních svazů a k postavení a vzdělávání trenérůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-principum-fungovani-sportovnich-svazu-a-k-postaveni-a-vzdelavani-treneru-105007.htmlKoncem loňského roku se rozhořela diskuse odborné veřejnosti ohledně vzdělávání trenérů v jednotlivých sportovních odvětvích. Účelem tohoto článku je obohatit diskusi o právní pozadí a též poukázat na právní předpisy a další relevantní dokumenty nejen ve vztahu k postavení a vzdělávání trenérů, ale pro porozumění problematice i v obecné rovině fungování sportovních svazů.Tue, 21 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 21 February 2017 0:09:00 CETStínové opční programy jako forma odměňováníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/stinove-opcni-programy-jako-forma-odmenovani-105214.htmlSprávné nastavení manažerského odměňování patří bezpochyby mezi důležité otázky vnitřního fungování obchodních korporací. Z pohledu corporate governance je přitom cílem dosáhnout sjednocení zájmů členů volených orgánů a vedoucích zaměstnanců se zájmy společníků obchodní korporace na jejím dalším úspěšném rozvoji. Jednou z možných forem odměňování jsou přitom tzv. stínové opční programy (phantom stock option plans). Následující článek se zaměří na základní charakteristiku těchto programů při jejich využití v prostředí akciových společností.Tue, 21 February 2017 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeTue, 21 February 2017 0:08:00 CETSplatnost odstupného a promlčení práva na nějhttps://www.epravo.cz/top/clanky/splatnost-odstupneho-a-promlceni-prava-na-nej-104991.htmlSplatnost odstupného se odvíjí ode dne dohodnutého mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a není-li takové dohody, odstupné je splatné po skončení pracovního poměru v nejbližším obvyklém - pravidelném termínu výplaty mzdy.Tue, 21 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 21 February 2017 0:06:00 CETSouhrn významných legislativních událostí 13.2.2017 – 19.2.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1322017-1922017-105213.htmlMinistr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) dostal od vlády za úkol vypracovat věcný záměr úpravy regulace lobbistické činnosti. Ministr o tom informoval v tiskové zprávě. Kabinet podpořil jeho návrh na posílení transparentnosti lobbování, už sám materiál ale vzhledem k omezenému času do podzimních voleb počítá s tím, že o skutečné podobě úpravy rozhodne až příští vláda.Mon, 20 February 2017 0:09:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 20 February 2017 0:09:00 CETAž zákony nebudou komplikované aneb Právní živothttps://www.epravo.cz/top/aktualne/az-zakony-nebudou-komplikovane-aneb-pravni-zivot-105212.htmlPrávním tématům se člověk nevyhne ani na akcích, kde by je úplně nečekal. Tak třeba minulý týden proběhla velká konference Český národní zájem. Vystoupil na ní i vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš a promluvil také o tom, že na ministerstvu právě píšou nový zákon o daních z příjmu. Jeho návrh má být předložen těsně před volbami, podle jeho slov v září letošního roku. A prý má jít o jednodušší a uživatelsky přátelský předpis, který bude podle Babišova vyjádření po jeho odchodu realizovat paní náměstkyně, patrně tedy Alena Schillerová.Mon, 20 February 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, Aktuálně, názoryMon, 20 February 2017 0:08:00 CETVčasnost bezhotovostního zaplacení soudního poplatkuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vcasnost-bezhotovostniho-zaplaceni-soudniho-poplatku-105050.htmlPři placení soudního poplatku formou bezhotovostního převodu je z hlediska včasnosti splnění poplatkové povinnosti rozhodný ten den, kdy je částka soudního poplatku skutečně připsána na účet soudu, nikoliv den, kdy byl zadán příkaz k úhradě.Mon, 20 February 2017 0:05:00 CETČlánky, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 20 February 2017 0:05:00 CETSoudní dvůr Evropské unie k právní ochraně počítačových programůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-dvur-evropske-unie-k-pravni-ochrane-pocitacovych-programu-105006.htmlPůvodní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu na fyzickém nosiči a s ní související licence k neomezenému užívání je oprávněn tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli. Pokud však fyzický nosič původně dodané rozmnoženiny počítačového programu je poškozen, zničen nebo ztracen, nesmí původní nabyvatel dodat novému nabyvateli svou záložní rozmnoženinu programu bez svolení nositele autorských práv.Fri, 17 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 17 February 2017 0:09:00 CETNovela AML zákona: Nové povinnosti pro povinné osoby a zřízení evidence údajů o skutečných majitelíchhttps://www.epravo.cz/top/clanky/novela-aml-zakona-nove-povinnosti-pro-povinne-osoby-a-zrizeni-evidence-udaju-o-skutecnych-majitelich-105187.htmlOd 1. ledna 2017 je účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu („Směrnice“). Novela rozšiřuje povinnosti v rámci prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména pro povinné osoby.Fri, 17 February 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 17 February 2017 0:07:00 CETVyvrácení některých omylů a mýtů o úpravě rozsahu pracovní doby a dalších otázek u zaměstnanců se zdravotním postižením – 1. dílhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyvraceni-nekterych-omylu-a-mytu-o-uprave-rozsahu-pracovni-doby-a-dalsich-otazek-u-zamestnancu-se-zdravotnim-postizenim-1-dil-104988.htmlMezi personalisty, vyššími manažery a dalšími pracovníky, kteří se věnují náboru zaměstnanců, ale bohužel i mezi právní odbornou veřejností, je stále ještě rozšířena řada polopravd, omylů a mýtů o úpravě zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Bohužel, někteří se jimi řídí, a tak de facto ztěžují nebo zcela zabraňují zaměstnávání těchto osob u svých zaměstnavatelů, v případě advokátů pak u svých korporátních klientů.Fri, 17 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 17 February 2017 0:06:00 CETLze smluvně vyloučit právo soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu?https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-smluvne-vyloucit-pravo-soudu-snizit-neprimerene-vysokou-smluvni-pokutu-105192.htmlVe smlouvách se lze někdy setkat s ujednáním, že smluvní strany vylučují právo soudu moderovat smluvní pokutu, případně že se tohoto práva vzdávají. Za předchozí právní úpravy takové ujednání nebylo možné. Účinný občanský zákoník, který prosazuje větší autonomii vůle smluvních stran a stanovuje nové podmínky, za kterých se lze od jeho ustanovení odchýlit, již tak jasnou odpověď nedává. Avšak prostřednictvím výkladu lze některé závěry dovodit.Thu, 16 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 16 February 2017 0:09:00 CETŠkoda vzniklá porušením předsmluvního ujednáníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/skoda-vznikla-porusenim-predsmluvniho-ujednani-104974.htmlOhledně uzavírání smluv panuje mezi laickou veřejností několik mýtů. Mnoho z nich se například domnívá, že dokud neuzavřou smlouvu, o níž se delší dobu jedná, nemohou z toho nést žádné závazky či sankce, a to i v případě, že sami bezdůvodně jednání o uzavření smlouvy ukončí těsně před jejím uzavřením. Soudy vyšších stupňů již opakovaně judikovaly, že v případě bezdůvodného ukončení kontraktačního jednání obecně vzniká povinnost této straně uhradit druhé smluvní straně škodu, která jí tímto vznikla – viz například rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1166/2004 již z 11. 10. 2006. Thu, 16 February 2017 0:08:00 CETČlánky, občanské právo, Články a komentářeThu, 16 February 2017 0:08:00 CETK otázce posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny z pohledu zadavatelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-posouzeni-mimoradne-nizke-nabidkove-ceny-z-pohledu-zadavatele-105041.htmlV souvislosti s účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), došlo ve všech fázích zadávacího řízení k částečnému uvolnění od nadměrného formalismu pro zadavatele, avšak povinnost zadavatele vztahující se k posouzení tzv. „mimořádné nízké nabídkové ceny“ je nadále zachována. Stále platí, že základním smyslem posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany zadavatele je zjistit, zda za cenu uvedenou v nabídce uchazeče je možné řádně a včas realizovat předmět plnění veřejné zakázky.[1] Přesto i v rámci tohoto institutu došlo oproti dřívější právní úpravě k několika dílčím změnám, které nově umožňují zadavatelům lépe a flexibilněji reagovat na mimořádně nízkou nabídkovou cenu uchazečů tak, aby nedocházelo k bezdůvodnému vylučování uchazečů a zároveň byl zachován a naplněn základní účel zadávacího řízení, který je vymezen v ustanovení § 2 odst. 1 ZZVZ.Thu, 16 February 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentáře, veřejné zakázkyThu, 16 February 2017 0:07:00 CETNová úprava spotřebitelských soutěžíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-spotrebitelskych-soutezi-105164.htmlSpotřebitelské soutěže jsou velmi účinným marketingovým nástrojem, který může významně podpořit prodejnost výrobků či služeb a sloužit jako komunikační kanál vůči spotřebitelům. Do konce roku 2016 nebyly spotřebitelské soutěže zdaleka tak hojně využívány, jako se předpokládá od počátku tohoto roku, protože pro jejich provozovatele přinášely řadu administrativních komplikací a sporů s dozorovými orgány; důvodem byla značně nepřehledná situace kolem spotřebitelských soutěží. Vedle toho také dřívější právní úprava spotřebitelských soutěží vykazovala známky nekompatibility s evropským právem, a to zejména z pohledu evropské judikatury.Wed, 15 February 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 15 February 2017 0:09:00 CETDEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/aktualne/deal-monitor-105182.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří. Wed, 15 February 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, AktuálněWed, 15 February 2017 0:08:00 CETMezi žádostí o ukončení pracovního poměru a dohodou o tom je rozdílhttps://www.epravo.cz/top/clanky/mezi-zadosti-o-ukonceni-pracovniho-pomeru-a-dohodou-o-tom-je-rozdil-104986.htmlDohoda je nejjednodušší způsob skončení (rozvázání) pracovního poměru, v praxi však dokáží nejen zaměstnanci, řekněme obvykle slabší a méně kvalifikovaná strana, ale i zaměstnavatelé, věci až neskutečně zkomplikovat, doslova „zašmodrchat“ tak, že je musejí složitě rozplétat soudy v následných sporech mezi účastníky pracovního poměru. Zdálo by se, že vrcholem komplikátorství banality, triviálního právního úkonu (jednání) je tzv. "výpověď dohodou", kterou uplatňují v praxi zaměstnanci, někdy i nezkušení personalisté.[1],[2] Ovšem možná i toto bizardní právní jednání převážně, ale ne vždy, zaměstnanců, předčí přepjatý formalismus některých zaměstnavatelů, o čemž svědčí případ řešený Nejvyšším soudem ČR.Wed, 15 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 15 February 2017 0:06:00 CETPřelom v pojetí rozhodčích doložek?https://www.epravo.cz/top/clanky/prelom-v-pojeti-rozhodcich-dolozek-105049.htmlNejvyšší soud ČR vydal v listopadu 2016 poměrně přelomové rozhodnutí,[1] které se týká určitosti rozhodčí doložky, respektive způsobu sjednávání rozhodců v ní obsaženém. Konkrétně se jednalo o rámcovou kupní smlouvu (nikoliv mezi spotřebiteli), ve které bylo ujednáno toto:Wed, 15 February 2017 0:06:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 15 February 2017 0:06:00 CET