ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Formuláře v oddlužení – co soudce, to názorhttps://www.epravo.cz/top/clanky/formulare-v-oddluzeni-co-soudce-to-nazor-106798.htmlVe třetím pokračování[1] miniseriálu „Co soudce, to názor“ se autoři rozhodli věnovat problematice formulářů používaných v počáteční fází řízení při řešení úpadku oddlužením. Novelou insolvenčního zákona[2] došlo ke zrušení povinného přezkumného jednání konaného u insolvenčního soudu. Přezkum pohledávek probíhá nově tak, že insolvenční správce v seznamu přihlášených pohledávek uvede své stanovisko k pohledávce a stanovisko dlužníka, které zjistí při osobním jednání s dlužníkem. Poté insolvenční správce vyhotoví tzv. Zprávu o přezkumu. Tuto společně s dalšími dokumenty předkládá insolvenční správce insolvenčnímu soudu, a to na stanovených formulářích, které jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva spravedlnosti. Ač už je novela insolvenčního zákona účinná téměř půl roku, dosud nedošlo ke sjednocení postupu všech soudů a soudců ohledně formy předkládání jednotlivých formulářů (elektronicky, s doložkou konverze či naskenované s podpisem dlužníka) a insolvenční správci tak často čelí výzvám ze strany insolvenčních soudů k opravě či doplnění předložených podkladů.Tue, 12 December 2017 0:11:00 CETČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoTue, 12 December 2017 0:11:00 CETNároky cestujícího při zpoždění letuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/naroky-cestujiciho-pri-zpozdeni-letu-106704.htmlLetecky se přepravujeme v dnešní době čím dál tím častěji a nezřídka se stává, že je náš let opožděn, zrušen nebo je nám dokonce na palubu odepřen vstup. V této souvislosti bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (dále jen „nařízení“) a které je do značné míry dotvářeno judikaturou Soudního dvora EU. Cestující má v případě, kdy je mu odepřen nástup na palubu letadla proti jeho vůli, došlo ke zrušení nebo významnému zpoždění jeho letu nárok na náhradu škody a na pomoc stanovenou nařízením. V tomto článku se hodláme zaměřit právě na přehled nároků, které cestujícímu vzniknou v důsledku zpoždění letu, jelikož takové případy jsou nejčastější a našim klientům způsobují značné komplikace.Tue, 12 December 2017 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 12 December 2017 0:10:00 CETZměna posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a zastavení řízeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-posuzovani-vcasnosti-zaplaceni-soudniho-poplatku-a-zastaveni-rizeni-106745.htmlZákon č. 296/2017 Sb. přinesl s účinností od 30. září 2017 zpřísnění posuzování včasnosti zaplacení soudního poplatku a podmínek pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Kdy je zaplacen poplatek včas?Tue, 12 December 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentářeTue, 12 December 2017 0:09:00 CETSouhrn významných legislativních událostí 4.12.2017 – 10.12.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-4122017-10122017-106797.htmlSenát podpořil zavedení kontroly zahraničních investic. Horní komora o tom rozhodla při posuzování návrhu Evropské komise na zavedení mechanismu prověřování přímých zahraničních investic v EU v zájmu bezpečnosti a veřejného pořádku. Senát se podobně jako EU obává skupování firem například kvůli citlivým technologiím.Mon, 11 December 2017 0:10:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 11 December 2017 0:10:00 CETNový náhled na definici sportu v rozhodovací praxi Soudního dvora EU?https://www.epravo.cz/top/clanky/novy-nahled-na-definici-sportu-v-rozhodovaci-praxi-soudniho-dvora-eu-106700.htmlSoudní dvůr EU se v rozsudku ze dne 26. října 2017 ve věci The English Bridge Union Limited proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (C‑90/16)[1] zabýval velice zajímavou otázkou, zda lze sportovní bridž zařadit pod pojem sportu a lze mu přiznat osvobození od DPH ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Primárním problémem totiž je, že pojem sportu není na úrovni unijního práva definován. Zajímavé jsou dva aspekty tohoto rozhodnutí. Prvním je to, že Soudní dvůr EU zaujal odlišný postoj od stanoviska generálního advokáta a dále, že soud stanovil tři faktory, které musí být vzaty v potaz při určování významu a dosahu pojmu sport.Mon, 11 December 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 11 December 2017 0:09:00 CETJe možné držet pracovní pohotovost během dovolené, během tzv. sick days či free days?https://www.epravo.cz/top/clanky/je-mozne-drzet-pracovni-pohotovost-behem-dovolene-behem-tzv-sick-days-ci-free-days-106741.htmlV naší advokátní praxi a rovněž na našich školeních se často setkáváme s dotazy klientů, zda je možno držet pracovní pohotovost během čerpání dovolené či jiného volna. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli věnovat této problematice následující článek.Mon, 11 December 2017 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 11 December 2017 0:08:00 CETOpětovně k požadavku na jednoznačnost dotačních pravidelhttps://www.epravo.cz/top/clanky/opetovne-k-pozadavku-na-jednoznacnost-dotacnich-pravidel-106736.htmlNejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) se v rozsudku č.j. 2 Afs 142/2016 – 32 ze dne 30. 4. 2017 věnoval otázce určitosti a jednoznačnosti dotačních pravidel. NSS se vyslovil v tom smyslu, že případný nejednoznačný výklad nelze klást k tíži slabší strany, tj. příjemce dotace, a je to tedy poskytovatel dotace, který musí nést následky případné nejednoznačnost jím stanovaných pravidel.Fri, 08 December 2017 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, veřejné zakázkyFri, 08 December 2017 0:10:00 CETAktivní věcná legitimace leasingového nájemce k podání reivindikační žalobyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/aktivni-vecna-legitimace-leasingoveho-najemce-k-podani-reivindikacni-zaloby-106734.htmlÚčelem tohoto článku je analyzovat, zda je k podání reivindikační žaloby aktivně legitimován rovněž leasingový nájemce, kterému třetí osoba věc neprávem zadržuje, a pokud ano, na základě jakých ustanovení a s jakou argumentací může tento svou aktivní legitimaci v žalobě na vydání věci odůvodnit.Fri, 08 December 2017 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentářeFri, 08 December 2017 0:08:00 CETOdpovídá zaměstnavatel za škodu způsobenou zaměstnancem třetí osobě, i když zaměstnanec jedná v rozporu s jeho pokyny?https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovida-zamestnavatel-za-skodu-zpusobenou-zamestnancem-treti-osobe-i-kdyz-zamestnanec-jedna-v-rozporu-s-jeho-pokyny-106784.htmlNa první pohled se může zdát, že pokud zaměstnanec sice jedná v souvislosti s pracovním úkolem, ale úmyslně nebo alespoň vědomě poruší v rámci svého úkolu pokyny zaměstnavatele, je spravedlivé, aby zaměstnavatel neměl povinnost nahradit způsobenou škodu, kterou zaměstnanec tímto jednáním způsobil třetí osobě. Tento závěr však především s ohledem na postavení poškozeného není správný. Nalézt vhodná kritéria pro dovození povinnosti nahradit škodu v těchto případech je však velmi komplikované. Jak se k této otázce staví Nejvyšší soud?Thu, 07 December 2017 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 07 December 2017 0:10:00 CETFinTech část I. – definice a subjektyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/fintech-cast-i-definice-a-subjekty-106711.htmlO FinTechu se hovoří jako o odvětví finančního sektoru. Definice tohoto odvětví ovšem není tak zřejmá, resp. jde o to, jakému účelu by tato definice měla sloužit. Spojení slov „finance“ a „technologie“ představuje pojem, vyjadřující fúzi těchto dvou širokých oblastí, přičemž jejich společným průsečíkem je inovace, pokrok, progres.Thu, 07 December 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeThu, 07 December 2017 0:09:00 CETFalešná daň aneb Jak zcela jistě nepočítat výši škodyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/falesna-dan-aneb-jak-zcela-jiste-nepocitat-vysi-skody-106705.htmlNejzákladnější principy, jak vypočítávat škodu v trestním řízení, převrátilo letošní rozhodnutí Nejvyššího soudu. Obáváme se však, že šlo spíše o omyl na straně soudu, než o promyšlený zásah do doktríny.Wed, 06 December 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, trestní právo, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeWed, 06 December 2017 0:09:00 CETNáhrada příjmu za neplatné rozvázání pracovního poměru a překážky v práci během sporu o něj: Co když měl zaměstnanec čerpat dlouhodobé neplacené volno?https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-prijmu-za-neplatne-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-prekazky-v-praci-behem-sporu-o-nej-co-kdyz-mel-zamestnanec-cerpat-dlouhodobe-neplacene-volno-106733.htmlNejvyšší soud ČR řešil další aspekty práva na náhradu mzdy (platu) zaměstnance, se kterým byl neplatně rozvázán pracovní poměr. Ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 5097/2016, ze dne 17. 8. 2017, se zabýval otázkou, zda má zaměstnanec, kterému byla dána neplatná výpověď a který zaměstnavateli písemně oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, nárok na náhradu mzdy nebo platu podle ust. § 69 zákoníku práce, také v době, kdy měl na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem před podáním neplatné výpovědi čerpat neplacené volno.Wed, 06 December 2017 0:08:00 CETČlánky, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 06 December 2017 0:08:00 CETGDPR v prostředí e-shopů a internetu https://www.epravo.cz/top/clanky/gdpr-v-prostredi-e-shopu-a-internetu-106703.htmlV květnu 2018 vstoupí v platnost nové Nařízení Evropské Unie 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen „Nařízení“ či „GDPR“). Nařízení bude přímo závazné ve všech zemích EU, tedy i na území České republiky. Cílem Nařízení je důslednější kontrola nad tím, co se děje s osobními údaji fyzických osob a snaha o jejich větší ochranu.Tue, 05 December 2017 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 05 December 2017 0:10:00 CETK nároku poškozeného na náhradu škody způsobené zaparkovaným vozidlemhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-naroku-poskozeneho-na-nahradu-skody-zpusobene-zaparkovanym-vozidlem-106737.htmlPředchozí i současný občanský zákoník stanovují odpovědnost provozovatele vozidla za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu vozidla. Jedná se přitom o přísnou (objektivní) odpovědnost, které se provozovatel zprostí pouze, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Platí ovšem tato odpovědnost na škody způsobené vozidlem, které se zrovna nepohybuje, resp. není v provozu? Odpověď dává Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozhodnutí.Tue, 05 December 2017 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 05 December 2017 0:10:00 CETPřechodná ustanovení zákona o nemocenském pojištění a jeho novel aneb Kdo a od kdy má nárok na valorizaci náhrady příjmu, nemocenských dávek a nové dávky?https://www.epravo.cz/top/clanky/prechodna-ustanoveni-zakona-o-nemocenskem-pojisteni-a-jeho-novel-aneb-kdo-a-od-kdy-ma-narok-na-valorizaci-nahrady-prijmu-nemocenskych-davek-a-nove-davky-106732.htmlPokud se informuje o valorizaci nemocenských dávek, často padá dotaz, na koho se zvýšení vztahuje, zda až na ty pojištěnce, kterým vznikl nárok na dávky ode dne účinnosti valorizace (nyní nejblíže od 1. ledna 2018, o které již bylo na www.epravo.cz informováno 8. listopadu 2017), anebo i na ty, kterým vznikl nárok - a pobírají je - už před provedením valorizace. Zda je valorizace automatická nebo je oni nutno žádat, pokud se týká i započatých pracovních neschopností nebo jiných sociálních událostí, které jsou titulem pro nárok na dávku. Tue, 05 December 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 05 December 2017 0:09:00 CETSouhrn významných legislativních událostí 27.11.2017 – 3.12.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-27112017-3122017-106728.htmlVláda vzala na vědomí analýzu ministerstva financí k využívání zajišťovacích příkazů, informoval tiskový odbor vlády. Finanční správa podle údajů poskytnutých ČTK ke konci září vydala 1215 zajišťovacích příkazů na 1,38 miliardy korun. Loni to bylo 1561 zajišťovacích příkazů na 3,3 miliardy korun, o rok dříve 1605 příkazů na 3,6 miliardy korun. Na jednu firmu může správa vydat více zajišťovacích příkazů, vyplývá z materiálu.Mon, 04 December 2017 0:13:00 CETČlánky, Články a komentářeMon, 04 December 2017 0:13:00 CETNedostatek pravomoci rozhodčího soudu a přezkum obecnými soudyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nedostatek-pravomoci-rozhodciho-soudu-a-prezkum-obecnymi-soudy-106702.htmlV dnešní době často hledají potenciální věřitelé jiné možnosti, jak vymáhat případné pohledávky rychlejším způsobem, než jaký slibuje tradiční soudní řízení, s ohledem na běžnou délku sporů. Jednou z takových možností je rozhodčí doložka, na jejímž základě bude spor probíhat u rozhodčího soudu, případně u rozhodce ad hoc. Může se ovšem stát, že rozhodčí doložka bude neplatná, případně bude shledán nedostatek pravomoci rozhodce z jiného důvodu. Jaké možnosti má věřitel, který s takovým rozhodnutím rozhodce nesouhlasí?Mon, 04 December 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentářeMon, 04 December 2017 0:09:00 CETZměna exekutora v průběhu exekučního řízení v souvislosti se zánikem výkonu exekutorského úřaduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-exekutora-v-prubehu-exekucniho-rizeni-v-souvislosti-se-zanikem-vykonu-exekutorskeho-uradu-106699.htmlKaždý oprávněný má právo si vybrat osobu exekutora, resp. exekutorský úřad, který bude provádět nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinný neplnil dobrovolně. Volba exekutora je čistě na oprávněném a výběr není nutné žádným způsobem odůvodňovat.Fri, 01 December 2017 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 01 December 2017 0:10:00 CETMinisterstvo chystá změnu zastaralé imisní vyhlášky, plátci nesmyslných desátků jsou ale ostražitíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/ministerstvo-chysta-zmenu-zastarale-imisni-vyhlasky-platci-nesmyslnych-desatku-jsou-ale-ostraziti-106723.htmlMinisterstvo zemědělství říká, že přistoupí ke změně více než dvacet let staré vyhlášky o náhradách škod způsobených na lesních porostech, která státnímu podniku Lesy ČR bez povinnosti prokazovat skutečnou škodu zaručuje každoročně pohodlný příjem od energetiků. Vyhláška však vychází z osmdesátých let, kdy na lesy padaly během kyselých dešťů tuny síry a oslabené porosty pak hromadně umíraly, nutně tedy neodpovídá realitě. Fri, 01 December 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentářeFri, 01 December 2017 0:07:00 CETPracovní úraz při výkonu práce v rámci faktického pracovního poměruhttps://www.epravo.cz/top/prakticke-rady/pracovni-uraz-pri-vykonu-prace-v-ramci-faktickeho-pracovniho-pomeru-106698.htmlK závažné újmě na zdraví může dojít při výkonu práce již ve stadiu, kdy fyzická osoba začne vykonávat práci pro zaměstnavatele, aniž by s ním uzavřela pracovní smlouvu v písemné podobě. Tím pro zaměstnavatele vzniká nepříznivá situace, kdy je vystaven možnému uplatnění nároku na náhradu újmy za pracovní úraz, který bude uplatňován osobou, vůči níž se dosud k ničemu písemně nezavázal. Thu, 30 November 2017 0:11:00 CETpraktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 30 November 2017 0:11:00 CETUrčení otcovství po rozvodu, od kterého neuplynulo 300 dníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/urceni-otcovstvi-po-rozvodu-od-ktereho-neuplynulo-300-dni-106669.htmlKdo je právně rodičem dítěte, které se narodí do tří set dnů od právní moci rozsudku o rozvodu s bývalým manželem? Kdo je zapsán v rodném listě? A jak docílit určení biologického otce namísto bývalého manžela či manžela?Thu, 30 November 2017 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeThu, 30 November 2017 0:10:00 CET