ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Jednostranné ukončení dohody o srážkách ze mzdy https://www.epravo.cz/top/clanky/jednostranne-ukonceni-dohody-o-srazkach-ze-mzdy-106105.htmlDohoda o srážkách ze mzdy je jedním z důvodů, proč může zaměstnavatel srážky ze mzdy svému zaměstnanci provádět. Obecnou úpravu nalezneme v § 146 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a v § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Předmětem zájmu tohoto krátkého článku je možnost jednostranného ukončení dohody o srážkách ze mzdy, které provádí zaměstnavatel za účelem uspokojení své pohledávky za zaměstnancem.Fri, 21 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 21 July 2017 0:08:00 CESTZpověď týraného dyslekticko-dysgrafického autistyhttps://www.epravo.cz/top/aktualne/zpoved-tyraneho-dyslekticko-dysgrafickeho-autisty-106140.htmlLetní měsíce jsou pro děti končícího předškolního věku poslední příležitostí prožít čas bez starostí a povinností. „Dnes naposledy jsem pasákem, králem luk zelených, zítra již budu jen školákem, zítra snad přijde sníh,“ recitovával mi vždy kolem 31. srpna po mnoho školních let tatínek. Škola dnešních dětí se, z mého pohledu bohužel, od té mojí výrazně liší, lišila se ostatně škola mých prarodičů a rodičů od té mojí. Jsou výchovné metody dnešního českého školství, pokud škola ještě vůbec smí vychovávat, správnou cestou k „vyškolení“ odolné osobnosti?Fri, 21 July 2017 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, Aktuálně, názoryFri, 21 July 2017 0:08:00 CESTNekalosoutěžní aspekty odchodu zaměstnanců od soutěžitele ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČRhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nekalosoutezni-aspekty-odchodu-zamestnancu-od-soutezitele-ve-svetle-judikatury-nejvyssiho-soudu-cr-106102.htmlNekalá soutěž vedle demonstrativně vymezených skutkových podstat v paragrafech 2976 až 2987 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (OZ), nabízí celou řadu dalších, tzv. soudcovských (nepojmenovaných) skutkových podstat. Tyto podstaty blíže rozvádějí tzv. generální klauzuli, tj. § 2975 OZ. Nelze opomenout, že kromě soukromého práva reguluje problematiku nekalé soutěže i zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v § 248 a následujících. Nekalosoutěžní tématikou se tedy zabývají jak civilněprávní, tak trestněprávní senáty Nejvyššího soudu.Fri, 21 July 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 21 July 2017 0:07:00 CESTPohledávka zajištěná zadržovacím právem a její popření insolvenčním správcemhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pohledavka-zajistena-zadrzovacim-pravem-a-jeji-popreni-insolvencnim-spravcem-106131.htmlZajištěným věřitelem je podle § 2 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „InsZ“), ten věřitel, jehož pohledávka je zajištěná majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zadržovacím právem (mimo jiné). Zadržovací právo lze uplatnit podle § 1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Zmíněná zdánlivě jasná právní úprava však přináší úskalí, které může vést až k popření zajištěné pohledávky co do pořadí insolvenčním správcem. To budou autoři článku demonstrovat na modelovém případu.Thu, 20 July 2017 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeThu, 20 July 2017 0:09:00 CESTSjednání zaměstnání během podpůrčí doby podpory v nezaměstnanostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/sjednani-zamestnani-behem-podpurci-doby-podpory-v-nezamestnanosti-106067.htmlJak mají uchazeč o zaměstnání, tedy budoucí zaměstnanec, který pobírá podporu v nezaměstnanosti, a jeho zaměstnavatel správně postupovat při sjednávání dohody o práci konané mimo pracovní poměr, aby nebyl problém s úřadem práce - aby uchazeč neztratil nárok na podporu v nezaměstnanosti?Thu, 20 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 20 July 2017 0:08:00 CESTK nové právní úpravě elektronického podpisuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-nove-pravni-uprave-elektronickeho-podpisu-106077.htmlDne 19.9.2016 nabyl účinnosti zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen „Zákon“), který spolu se změnovým zákonem č. 298/2016 Sb. zrušil původní zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEP“). Český zákonodárce tak reagoval na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.7.2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, účinné zčásti ode dne 17.9.2014 a zčásti ode dne 1.7.2016 (dále jen „eIDAS“).Thu, 20 July 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, právo a IT, Články a komentářeThu, 20 July 2017 0:07:00 CESTNovelizace právní úpravy svěřenského fonduhttps://www.epravo.cz/clanky-a-komentare/novelizace-pravni-upravy-sverenskeho-fondu-106148.htmlInstitut svěřenského fondu byl do českého právního řádu inkorporován v rámci zásadní novelizace občanského práva, v podobě přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako nový a dosud v českém právním prostředí neznámý způsob správy majetku. Do českého právního řádu byl vtažen jako celek jednotlivých ustanovení, v zásadě kopírující úpravu tohoto institutu z občanského zákoníku Québecu, a to včetně pravomocí soudu, které se týkají dohledu nad svěřenským fondem. Podstatou svěřenského fondu je vyčlenění části majetku jeho zakladatele a jeho určení ke stanovenému účelu. Wed, 19 July 2017 0:09:00 CESTČlánky a komentářeWed, 19 July 2017 0:09:00 CESTK povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ve mzdové oblastihttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnosti-mlcenlivosti-zamestnancu-ve-mzdove-oblasti-106076.htmlV praxi se často vyskytují případy, kdy součástí pracovní smlouvy či vnitřního předpisu zaměstnavatele je klauzule, která přímo zakazuje zaměstnanci, aby zveřejňoval údaje o výši a složkách své mzdy. Tato klauzule pak bývá často doplněna souvisejícími sankcemi. Je však takový požadavek zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce?Wed, 19 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, daně a finance, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeWed, 19 July 2017 0:08:00 CESTVýběr z nejzajímavější judikatury k zákoníku práce za r. 2016 - část 5.https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-nejzajimavejsi-judikatury-k-zakoniku-prace-za-r-2016-cast-5-105988.htmlPátou částí končí přehled loňských judikátů k zákoníku práce. Povinnosti zaměstnance (loajalita, zákaz účastnit se jím zadávaných veřejných zakázek na straně zájemce o veřejnou zakázku) a korespondující oprávnění zaměstnanavatele (ochrana soukromí zaměstnance)Wed, 19 July 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 19 July 2017 0:07:00 CESTGPS monitoring zaměstnanců podruhéhttps://www.epravo.cz/top/clanky/gps-monitoring-zamestnancu-podruhe-106141.htmlPřelomové rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vnášející více světla do ne-zcela vyjasněné problematiky GPS monitoringu zaměstnanců muselo v nedávné době projít náročným testem ve formě rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 6A 42/2013-48[1]. Jak obstálo, se dozvíte níže v tomto textu. "Přelomovost" spatřují autoři v tom, že existuje mnoho rozhodnutí, kde je posuzována přiměřenost, adekvátnost a obecně podmínky pro GPS sledování například vozidel či jiného pracovního vybavení (např. notebooků), ale do nedávna nebylo řešeno sledování samotných osob.Tue, 18 July 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 18 July 2017 0:09:00 CESTVěcná příslušnost soudů u sporů o zaplacení kupní ceny za podíl v obchodní korporacihttps://www.epravo.cz/top/clanky/vecna-prislusnost-soudu-u-sporu-o-zaplaceni-kupni-ceny-za-podil-v-obchodni-korporaci-106071.htmlTento článek se zabývá otázkou, jaké soudy jsou věcně příslušné pro projednání sporů o zaplacení kupní ceny za podíl v obchodní korporaci. Jde o případy, kdy je uzavřena smlouva o převodu podílu, ale nabyvatel podílu za něj nezaplatí sjednanou kupní cenu a převodce své právo na zaplacení dlužné částky uplatní žalobou.Tue, 18 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeTue, 18 July 2017 0:08:00 CEST„Nové“ veřejné zakázky - Vyloučení účastníka zadávacího řízení - 3. díl https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-verejne-zakazky-vylouceni-ucastnika-zadavaciho-rizeni-3-dil-106026.htmlZadavatel dále může dle ZZVZ vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. Tue, 18 July 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, veřejné zakázkyTue, 18 July 2017 0:07:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 10.7.2017 – 16.7.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1072017-1672017-106138.htmlPráva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou zřejmě silnější. Sněmovna schválila zrychleně v prvním čtení senátní předlohu, díky níž by společenství vlastníků jednotek získala přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Návrh ještě musejí projednat senátoři a podepsat prezident.Mon, 17 July 2017 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 17 July 2017 0:09:00 CESTOdpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci na odloženém dopravním prostředkuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-zpusobenou-zamestnanci-na-odlozenem-dopravnim-prostredku-106066.htmlNejvyšší soud ČR se v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 2345/2015, ze dne 23. 1. 2017, vyjádřil k právním otázkám předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci na odloženém dopravním prostředku použitém pro cestu do zaměstnání a zpět.Mon, 17 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 17 July 2017 0:08:00 CESTOdpovědnost za šíření obchodních sděleníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-sireni-obchodnich-sdeleni-106137.htmlPro rozesílání obchodních sdělení platí zákonná pravidla a je možné je šířit pouze při dodržení podmínek stanovených zákonem, když tuto problematiku upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (dále také jen jako „antispamový zákon“). Přes jasně stanovená zákonná pravidla však doposud mohly vyvstávat pochybnosti při posouzení, kdo je odpovědný za šíření obchodních sdělení v případě outsourcingu mediálních kampaní, tj. pokud si subjekt, v jehož prospěch má být obchodní sdělení zasíláno, na tuto činnosti najme specializovanou agenturu, která pro něj bude tuto činnosti vykonávat. Úřad pro ochranu osobních údajů dal v květnu tohoto roku na tuto otázku jednoznačnou odpověď.Mon, 17 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeMon, 17 July 2017 0:08:00 CESTCo přinesla velká novela insolvenčního zákona?https://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinesla-velka-novela-insolvencniho-zakona-106130.htmlDne 1. července 2017 vstoupila v účinnost „velká novela“ insolvenčního zákona[1]. Podle Ministerstva spravedlnosti má tato novela předně posílit práva účastníků insolvenčního řízení, dále zvýšit ochranu dlužníků proti šikanózním návrhům a transparentnost insolvenčního řízení. Má za cíl také snížit administrativní zátěž pro insolvenční soudy, které byly v důsledku vysokého nápadu nových návrhů dlouhodobě přetíženy. Novela zákona obsahuje celou řadu významných změn i pro věřitele a podnikající subjekty, z nichž některé mají posílit postavení věřitelů, zatímco jiné s sebou přináší naopak omezení věřitelských práv. Níže nastíníme vybrané změny, které jsou dle našeho posouzení významné.Fri, 14 July 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoFri, 14 July 2017 0:09:00 CESTVýběr doručujícího orgánu soudem, prominutí zmeškání lhůtyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-dorucujiciho-organu-soudem-prominuti-zmeskani-lhuty-106058.htmlNejvyšší soud ČR posuzoval případ konformity fikce doručení soudní písemnosti v případě žalované s trvalým pobytem na ohlašovně městského úřadu, kde si zásilky nepřebírala, neboť si zařídila u České pošty tzv. dosílku do faktického bydliště, jenže soud nezvolil jako doručující orgán Českou poštu.Fri, 14 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentářeFri, 14 July 2017 0:08:00 CESTJaké jsou možnosti zaměstnavatele při kontrole zaměstnanců a jak je to s instalací kamer se záznamem?https://www.epravo.cz/top/clanky/jake-jsou-moznosti-zamestnavatele-pri-kontrole-zamestnancu-a-jak-je-to-s-instalaci-kamer-se-zaznamem-106015.htmlV tomto článku bych se rád rozdělil o své zkušenosti z oblasti kontroly zaměstnance se zaměřením na kamerové systémy. Článek jsem rozdělil na několik kapitol, předně je to právní úprava, a to Listina základních práv a svobod, zákoník práce a zákon na ochranu osobních údajů, dále jsem pak shrnul poznatky z několika málo dosud vydaných judikátů.Fri, 14 July 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 14 July 2017 0:07:00 CESTK problematice vyklizování neplatících nájemníkůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-problematice-vyklizovani-neplaticich-najemniku-106117.htmlTéměř každý pronajímatel se již dostal do situace, kdy jeho nájemník z nějakého důvodu přestal řádně platit nájemné. Do jisté míry se lze před těmito situacemi „pojistit“ požadavkem na složení kauce, která je následně proti dlužnému nájemnému započtena. Takovéto řešení je však pouze dočasné a neřeší situaci, kdy je již kauce vyčerpána a nájemník stále v bytě bez řádných úhrad nájemného bydlí.Thu, 13 July 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeThu, 13 July 2017 0:10:00 CESTK otázce (ne)schválení oddluženíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-neschvaleni-oddluzeni-106065.htmlZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve ustanovení § 405 odst. 1 normuje, že insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.Thu, 13 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, Články a komentáře, insolvenční právoThu, 13 July 2017 0:08:00 CESTS příkazy k zatčení „opatrně“ a jen s řádným odůvodněnímhttps://www.epravo.cz/top/clanky/s-prikazy-k-zatceni-opatrne-a-jen-s-radnym-oduvodnenim-106068.htmlÚstavní soud dne 23. 5. 2017 svým nálezem sp. zn. II. ÚS 3700/16 zrušil příkaz k zatčení Městského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2016 č. j. 7 T 120/2014-74, protože jím bylo porušeno právo stěžovatelky na osobní svobodu podle čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod spolu s právem na seznámení se s důvody zbavení osobní svobody podle čl. 8 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.Thu, 13 July 2017 0:08:00 CESTČlánky, ústavní právo, Články a komentářeThu, 13 July 2017 0:08:00 CEST