ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Současná evropská rozhodovací praxe ve věcech omezovaní internetového prodeje a konec geo-blockinguhttps://www.epravo.cz/top/clanky/soucasna-evropska-rozhodovaci-praxe-ve-vecech-omezovani-internetoveho-prodeje-a-konec-geo-blockingu-108881.htmlPokuta čtyřem výrobcům spotřební elektroniky za price fixing a omezování přeshraničních prodejůFri, 22 February 2019 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, evropské právo, podnikání, právo a IT, Články a komentářeFri, 22 February 2019 0:10:00 CETEvropská právní úprava ochrany těhotných zaměstnankyň před výpovědí a její soulad s propuštěním těhotné zaměstnankyně v rámci hromadného propouštění https://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-pravni-uprava-ochrany-tehotnych-zamestnankyn-pred-vypovedi-a-jeji-soulad-s-propustenim-tehotne-zamestnankyne-v-ramci-hromadneho-propousteni-108892.htmlSoudní dvůr Evropské Unie (dále jen "SDEU") se v jednom ze svých rozsudků z počátku loňského roku zabýval otázkou výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnankyni v rámci hromadného propouštění, přičemž tato zaměstnankyně byla v okamžiku jejího propuštění těhotná. Fri, 22 February 2019 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, podnikání, manželství a rodina, zaměstnání, Články a komentářeFri, 22 February 2019 0:09:00 CETKdyž si jako akcionář nevíš s něčím rady, neváhej se zeptat dozorčí rady!https://www.epravo.cz/top/clanky/kdyz-si-jako-akcionar-nevis-s-necim-rady-nevahej-se-zeptat-dozorci-rady-108868.htmlPrávo na vysvětlení (§ 357 a nál. z. o. k.) patří mezi základní akcionářská práva a náleží tak každému akcionáři bez ohledu na velikost jeho podílu čili i akcionář, který vlastní toliko jednu akcii má právo obdržet na valné hromadě od představenstva potřebné vysvětlení. Sporné v této souvislosti je, zdali lze z právní úpravy dovodit povinnost poskytnout vysvětlení i ve vztahu k dozorčí radě. Čili otázka je postavena tak, zdali má každý akcionář právo svou žádost o vysvětlení adresovat přímo dozorčí radě a právo na tuto svou žádost obdržet od dozorčí rady informaci v kvalitě předvídané § 358 odst. 2 z. o. k.Fri, 22 February 2019 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 22 February 2019 0:08:00 CETEvidence skutečných majitelů ve světle 5. AML směrnicehttps://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-ve-svetle-5-aml-smernice-108880.htmlAčkoli je povinnost znát a evidovat skutečné majitele právnických osob zavedena v právním řádu České republiky teprve ode dne 1. 1. 2018, již dnes se objevuje na obzoru nová úprava týkající se zjišťování a vedení údajů o skutečných majitelích. Tyto změny přináší směrnice EU č. 2018/843, kterou se mění směrnice EU č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a která je obecně nazývána jako tzv. 5. AML směrnice (dále jen „Směrnice“).Thu, 21 February 2019 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, finanční právo, evropské právo, daně a finance, podnikání, Články a komentářeThu, 21 February 2019 0:10:00 CETReforma ochranných známekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/reforma-ochrannych-znamek-108846.htmlDne 1. ledna 2019 nabyla v plném rozsahu účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, sama publikovaná pod číslem 286/2018 Sb. Hlavním cílem novely bylo jednak provedení transpozice evropské směrnice[1], sjednocující známkoprávní ochranu pro národní ochranné známky napříč Unií, tak v souladu s nařízením o ochranné známce EU zajištění obdobných pravidel jako v jejím případě. Vzhledem k tomu, že novela s sebou přináší změny vskutku revoluční, je ambicí tohoto článku upozornit alespoň na ty nejzásadnější.Thu, 21 February 2019 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, evropské právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 21 February 2019 0:09:00 CETJe výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?https://www.epravo.cz/top/clanky/je-vyse-vyzivneho-na-dite-informaci-ve-verejnem-zajmu-co-vse-lze-z-rozvodoveho-sporu-zverejnit-108872.htmlOtázka zásahu do soukromí dětí či rozvádějícího se manžela versus svoboda projevu nabývá na aktuálnosti, neboť média stále častěji přináší informace z probíhajících rozvodů či rozchodů celebrit a je odkrýváno soukromí dětí. O soukromí hovoří jak účastníci řízení, dokonce i jejich právní zástupci. Dopady na děti jsou citelné, jsou obětí šikany, ať už kvůli tomu, že se spolužáci sami či od svých rodičů dozví o vysoké či nízké výši výživného, ale i z důvodu veřejných hádek rodičů a veřejného praní špinavého prádla. Jaká je praxe v České republice a lze se poučit z propracované úpravy Velké Británie?Thu, 21 February 2019 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 21 February 2019 0:08:00 CETUrychlení výstavby: měření a průzkumné práce prováděné oprávněným investorem na cizím pozemku bez souhlasu jeho vlastníka https://www.epravo.cz/top/clanky/urychleni-vystavby-mereni-a-pruzkumne-prace-provadene-opravnenym-investorem-na-cizim-pozemku-bez-souhlasu-jeho-vlastnika-108916.htmlZákon č. 169/2018 Sb. přinesl, jak se stává ve stavebním právu zvykem, další „kontroverzní“ ustanovení. Jde o ustanovení § 2f, které mimo jiných navrhla zrušit skupina osmnácti senátorů, za kterou jedná senátorka RNDr. Jitka Seitlová, zastoupených JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D., advokátem, (dále jen „návrh senátorů“).[1]Thu, 21 February 2019 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 21 February 2019 0:07:00 CETDEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/clanky/deal-monitor-108917.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.Wed, 20 February 2019 0:11:00 CETČlánky, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 20 February 2019 0:11:00 CETVolný pohyb znaleckých posudků v trestním řízeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/volny-pohyb-znaleckych-posudku-v-trestnim-rizeni-108859.htmlZnalecký posudek je v trestním řízení významným důkazním prostředkem, na kterém často závisí řádné objasnění rozhodných skutečností a samotné rozhodnutí ve věci. V praxi ale mohou být možnosti předložení znaleckého posudku limitovány například počtem znalců zapsaných pro určitý obor v seznamu znalců. Dochází tak k situacím, kdy se po zadání znaleckého posudku orgánem činným v trestním řízení, již obhajoba se žádostí o zpracování vlastního posudku nemá na koho ze seznamu obrátit. Může v takovém případě obhajoba zadat zpracování posudku znalci zapsanému do seznamu znalců v jiném členském státě EU a úspěšně navrhovat jeho provedení v trestním řízení před českým soudem?Wed, 20 February 2019 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, trestní právo, správní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 20 February 2019 0:10:00 CETVynětí pozemní komunikace ze zimní údržby (čili „Chodník se v zimě neudržuje“) podléhá soudnímu přezkumuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyneti-pozemni-komunikace-ze-zimni-udrzby-cili-chodnik-se-v-zime-neudrzuje-podleha-soudnimu-prezkumu-108819.htmlUst. § 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích umožňuje vymezit územním samosprávným celkům úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Soud však není vyřazením komunikace vázán a je oprávněn (a povinen) přezkoumat, zda nebylo postupováno v rozporu se zákonným předpokladem malé dopravní významnosti komunikace. Wed, 20 February 2019 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, zdraví, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 20 February 2019 0:09:00 CETNález Ústavního soudu – průlomové rozhodnutí o nárocích osob pojištěných v rámci tzv. flotilového pojištěníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nalez-ustavniho-soudu-prulomove-rozhodnuti-o-narocich-osob-pojistenych-v-ramci-tzv-flotiloveho-pojisteni-108858.htmlDne 9. října 2018 vydal Ústavní soud nález IV. ÚS 3009/17, kterým prolomil dosavadní praxi soudů ve věcech nároků pojištěných osob v rámci flotilového pojištění. Doposud nebyla pojištěná osoba v případě pojistné události vždy osobou oprávněnou domáhat se poskytnutí pojistného plnění před soudem, a to z důvodu, že není stranou pojistné smlouvy. Ústavní soud nově judikoval, že i pojištěná osoba má aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby na pojistné plnění.Tue, 19 February 2019 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, ústavní právo, daně a finance, Články a komentářeTue, 19 February 2019 0:10:00 CETNeposkytnutí informací společníkovi jako důvod pro zrušení jeho účasti ve společnostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/neposkytnuti-informaci-spolecnikovi-jako-duvod-pro-zruseni-jeho-ucasti-ve-spolecnosti-108887.htmlPrávo na informace je jedním ze základních práv společníků společnosti s ručením omezeným, které náleží každému společníku bez ohledu na výši jeho podílu. Jedná se o nemajetkové právo, jehož účelem je umožnit společníku plně realizovat právo podílet se na řízení společnosti s ručením omezeným a na kontrole její činnosti. Na základě práva na informace dochází alespoň k částečnému vyrovnání informační asymetrie mezi členy statutárního orgánu a společníky, což je nezbytný předpoklad pro uplatnění dalších práv, která společníku náleží, např. práva domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli tzv. derivativní žalobou.Tue, 19 February 2019 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, správní právo, podnikání, Články a komentářeTue, 19 February 2019 0:09:00 CETVýběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2018 - část 5.https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-za-r-2018-cast-5-108849.htmlPřinášíme již páté pokračování přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí, tentokrát Nejvyššího soudu ČR, v oboru pracovního práva z loňského roku 2018, jak jsou postupně rozhodnutí uvolňována pro veřejnost.Tue, 19 February 2019 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 19 February 2019 0:08:00 CETZákonné předkupní právo vlastníka stavby na cizím pozemku při dobrovolném příplatku nemovité věci mimo základní kapitálhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zakonne-predkupni-pravo-vlastnika-stavby-na-cizim-pozemku-pri-dobrovolnem-priplatku-nemovite-veci-mimo-zakladni-kapital-108874.htmlV podnikatelské praxi se lze běžně setkat s tím, že obchodní společnost má zájem navýšit vlastní kapitál. Jednou z možností je tzv. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál, kdy společník může se souhlasem jednatele společnosti, neurčí-li společenská smlouva jinak, poskytnout příplatek i jako nepeněžitý[1], tedy může poskytnout společnosti i nemovitou věc.Mon, 18 February 2019 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeMon, 18 February 2019 0:10:00 CETNSS: Finanční úřad nesmí hodnotit důkazy v daňové kontrole účelověhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nss-financni-urad-nesmi-hodnotit-dukazy-v-danove-kontrole-ucelove-108853.htmlFinanční úřad má povinnost hodnotit důkazní prostředky předložené daňovým subjektem jak samostatně, tak i ve vzájemných souvislostech. Pokud však má pochybnosti o kterémkoliv předloženém důkazu, může poplatníkovi zaslat výzvu k předložení dalšího, popřípadě jiného dodatečného důkazního prostředku. Nicméně správce daně nemůže hodnotit důkazy účelově a to tak, že důkazní prostředky ve prospěch daňového subjektu zcela pomine nebo upozadí a naopak důkazy, které jsou poplatníkovi k tíži, vyzdvihne.Mon, 18 February 2019 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, finanční právo, správní právo, daně a finance, podnikání, Články a komentářeMon, 18 February 2019 0:09:00 CETZaměstnanecký svěřenský fond https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanecky-sverensky-fond-108848.htmlZájem zaměstnanců i zaměstnavatelů o nastavení zaměstnaneckých programů benefitů, a to zejména ve formě účasti zaměstnanců na společnosti, stále roste. Za tímto účelem společnosti často vytváří zaměstnanecké podíly či akcie, zajímavou a velmi flexibilní možností je přitom vytvoření zaměstnaneckého svěřenského fondu.Mon, 18 February 2019 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 18 February 2019 0:08:00 CETMobilní platby podle zákona o platebním stykuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/mobilni-platby-podle-zakona-o-platebnim-styku-108873.htmlMobilní operátoři přestali být v souvislosti s přijetím zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, držiteli licence pro poskytování platebních služeb. V důsledku toho mobilní operátoři nadále umožňují prostřednictvím mobilních plateb hradit pouze takové transakce, které nejsou posuzovány jako platební služby.Fri, 15 February 2019 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, finanční právo, daně a finance, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 15 February 2019 0:10:00 CETZákladní podmínky odepření nároku na odpočet DPH v současné judikatuře Nejvyššího správního souduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-podminky-odepreni-naroku-na-odpocet-dph-v-soucasne-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu-108847.htmlProblematika úniků na DPH a s tím související odpovědnosti poctivých plátců za tyto úniky patří k evergreenům vzrušených debat mezi finanční správou na straně jedné a zástupci daňových subjektů na straně druhé. Fri, 15 February 2019 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeFri, 15 February 2019 0:09:00 CETNekolidující zaměstnání v r. 2019 s novými výdělkovými možnostmihttps://www.epravo.cz/top/clanky/nekolidujici-zamestnani-v-r-2019-s-novymi-vydelkovymi-moznostmi-108843.htmlPodmínky výkonu nekolidujícího zaměstnání v r. 2019 budou ovlivněny zejména zvýšením minimální mzdy, tedy maximálního povoleného výdělku, což může mít vliv na jeho hrubou výši. Budou ovlivněny i zvýšením rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění, ta v některých případech ovlivní výši čistého výdělku.Fri, 15 February 2019 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 15 February 2019 0:08:00 CETPorušení důležité povinnosti v dopravě jako předpoklad vzniku trestní odpovědnosti podle § 143 odst. 2 a § 148 odst. 1 trestního zákoníku https://www.epravo.cz/top/clanky/poruseni-dulezite-povinnosti-v-doprave-jako-predpoklad-vzniku-trestni-odpovednosti-podle-143-odst-2-a-148-odst-1-trestniho-zakoniku-108879.htmlS pojmem porušení důležité povinnosti se lze v praxi nejčastěji setkat u trestných činů spáchaných v rámci provozu na pozemních komunikacích. Ačkoliv je tento pojem obsažen ve skutkové podstatě hned několika trestných činů, není trestním zákoníkem přímo definován. Jeho význam, jakož i podmínky jeho použití při kvalifikaci konkrétních skutků postupně dovozuje judikatura Nejvyššího soudu.Thu, 14 February 2019 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, trestní právo, auto moto, cestování, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 14 February 2019 0:10:00 CETNovela zákona o ochranných známkáchhttps://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-ochrannych-znamkach-108870.htmlV minulém roce byla uskutečněna rozsáhlá novela zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (dále jen „Zákon“). Novela byla provedena zákonem č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a některé další zákony (dále jen „Novela zákona“), který se v Parlamentu ČR projednával déle než půl roku, poté byl na konci listopadu 2018 doručen prezidentovi republiky k podpisu. Po podpisu prezidentem republiky byla Novela zákona odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů, kde byla vyhlášena dne 13. prosince 2018 a účinnosti nabyla dne 1. ledna 2019.Thu, 14 February 2019 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 14 February 2019 0:09:00 CET