ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Vztah dispozičního omezení dlužníka v konkurzu a jeho povinnosti zaplatit soudní poplatekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vztah-dispozicniho-omezeni-dluznika-v-konkurzu-a-jeho-povinnosti-zaplatit-soudni-poplatek-108484.htmlÚstavní soud se zabýval ústavní stížností muže (stěžovatele), kterému Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, uložil zaplatit žalobkyni částku přesahující 8 milionů Kč s příslušenstvím, náhradu nákladů řízení a zaplacení soudního poplatku ve výši 411.111 Kč. Stěžovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal a následně byl vyzván k zaplacení soudního poplatku z odvolání, opět ve výši 411.111 Kč.Mon, 10 December 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, ústavní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 10 December 2018 0:10:00 CETKe smluvnímu zastoupení zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve světle nového nálezu Ústavního souduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/ke-smluvnimu-zastoupeni-zadavatele-dle-43-zakona-c-1342016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek-ve-svetle-noveho-nalezu-ustavniho-soudu-108486.htmlPro zadavatele je s ohledem na formálnost zadávacího řízení a nutnost odborných znalostí často nemožné, aby realizovali celý zadávací proces vlastními kapacitami. Za účelem zajištění zákonného zadávacího procesu a minimalizace chyb tedy uzavírají smlouvy s administrátory, kteří mají s realizací veřejných zakázek zkušenosti. Obsahem těchto smluv standardně bývají kromě specifikace povinností administrátorů a podrobného popisu jejich činnosti rovněž ustanovení zakládající odpovědnost administrátora za porušení jeho povinností, v jejichž důsledku vznikne zadavateli škoda. Mon, 10 December 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, veřejné zakázkyMon, 10 December 2018 0:09:00 CETInformace požadované zaměstnavatelem a paragrafyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/informace-pozadovane-zamestnavatelem-a-paragrafy-108488.htmlNedávno jsem se setkal s dotazem, známá popisovala situaci, že její manžel je tzv. neuvolněným obecním zastupitelem, což jej (resp. rodinu) samozřejmě neuživí, pobírá zde relativně nízkou finanční odměnu, zdaleka nedosahující ani výše minimální mzdy. Proto je nucen si hledat plnohodnotné zaměstnání, aby (spolu)uživil rodinu.Mon, 10 December 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 10 December 2018 0:08:00 CETJednostranné snížení základní sazby zahraničního stravnéhohttps://www.epravo.cz/top/clanky/jednostranne-snizeni-zakladni-sazby-zahranicniho-stravneho-108483.htmlNejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4469/2017, ze dne 30. 5. 2018, významném pro zaměstnavatelskou praxi, vyložil, že zaměstnavatel je podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce oprávněn snížit základní sazbu zahraničního stravného také jednostranně, bez souhlasu zaměstnance; tato sazba však musí být stanovena (určena) ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu a musí činit nejméně 75% (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby 50%) základní sazby stanovené právním předpisem.Fri, 07 December 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, daně a finance, zaměstnání, Články a komentářeFri, 07 December 2018 0:10:00 CETVolba jednatele se zpětnou účinnostíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/volba-jednatele-se-zpetnou-ucinnosti-108481.htmlV usnesení sp. zn. 14 Cmo 300/2013, ze dne 4. 9. 2018 se zabýval Vrchní soud v Praze otázkou (v poměrech právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, tedy v režimu obchodního zákoníku), zda-li je možné jednatele společnosti s ručením omezeným zvolit se zpětnou účinností, přičemž v něm přisvědčil závěru soudu prvního stupně, že jednatele se zpětnou účinností zvolit nelze. Fri, 07 December 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 07 December 2018 0:09:00 CETVypořádání investic do nemovitého majetku jiné osoby, zejména bývalého manžela, z titulu bezdůvodného obohacení https://www.epravo.cz/top/clanky/vyporadani-investic-do-nemoviteho-majetku-jine-osoby-zejmena-byvaleho-manzela-z-titulu-bezduvodneho-obohaceni-108482.htmlNejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 1374/2018, ze dne 16. 7. 2018, vyložil, od kdy se počítá promlčecí lhůta pro vydání bezdůvodného obohacení, z - v praxi nikoliv ojedinělého důvodu - kdy jeden manželů investuje do majetku, zpravidla nemovitosti, druhého partnera. A současně podal návod, jak postupovat, pakliže nedojde k dobrovolnému vypořádání dohodou - tedy domáhat se vydání bezdůvodného obohacení.Fri, 07 December 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeFri, 07 December 2018 0:08:00 CETZajišťovací příkaz a pravděpodobnost budoucího stanovení daněhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zajistovaci-prikaz-a-pravdepodobnost-budouciho-stanoveni-dane-108470.htmlFinanční správa se při vydávání zajišťovacích příkazů a zejména při jejich následném přezkumu s oblibou odkazuje na závěry uvedené v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále také „NSS“), č.j. 10 Afs 18/2015-48, ze dne 11. června 2015. V tomto rozhodnutí bylo uvedeno, že „při vydávání zajišťovacího příkazu nebude namístě obšírně prokazovat otázky, které z povahy věci souvisí se stanovením samotné daně, nikoliv s otázkou existence odůvodněné obavy ve smyslu shora cit. § 167 odst. 1 daňového řádu. Jinak by vskutku správce daně stanovoval daň dvakrát: jednou v zajišťovacím řízení, jednou v samotném řízení vyměřovacím.“ Jaký je však limit těchto závěrů v kontextu navazující judikatury NSS?Thu, 06 December 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, správní právo, daně a finance, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 06 December 2018 0:10:00 CETVýpověď pro závažné porušení pracovní kázně – má soud přihlížet i k spoluzavinění nadřízených propouštěného zaměstnance?https://www.epravo.cz/top/clanky/vypoved-pro-zavazne-poruseni-pracovni-kazne-ma-soud-prihlizet-i-k-spoluzavineni-nadrizenych-propousteneho-zamestnance-108480.htmlÚstavní soud se vyjádřil k otázce, zda lze nedostatky v zaměstnancově práci přičítat jeho nadřízeným vedoucím pracovníkům, jinak řečeno, zda má soud při vymezení relativně neurčité hypotézy výpovědního důvodu pro závažné porušování pracovní kázně, při němž hodnotí míru porušení pracovní kázně a jeho důsledky pro zaměstnavatele, přihlížet i k tomu, že porušení pracovní kázně zaměstnance spoluzavinili jeho nadřízení.Thu, 06 December 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 06 December 2018 0:10:00 CETJak co nejefektivněji změnit smluvní podmínky či zvýšit cenu elektřiny nebo plynu? https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-co-nejefektivneji-zmenit-smluvni-podminky-ci-zvysit-cenu-elektriny-nebo-plynu-108501.htmlNení tajemstvím, že cena elektřiny a plynu na trhu v poslední době pomalu roste. Proto dodavatelé těchto komodit přistupují k jednostrannému zvýšení jejich ceny. V tomto článku se pokusím shrnout, jak by tito dodavatelé měli při takovém zvýšení ceny postupovat, aby co nejméně ohrozili velikost svého zákaznického portfolia a zároveň byli vůči svým cílovým zákazníkům co nejtransparentnější. Vzhledem k tomu, že tento postup je obdobný postupu aplikovatelnému při změně smlouvy, resp. jejích obchodních podmínek, zaměřím se též i na ně.Thu, 06 December 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, finanční právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 06 December 2018 0:08:00 CETK některým aspektům souvisejícím s působením odborové organizace u zaměstnavatele 2. částhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-souvisejicim-s-pusobenim-odborove-organizace-u-zamestnavatele-2-cast-108465.htmlOdbory jsou sdružením zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odborová organizace je pak právnická osoba, která vzniká nezávisle na státu a jejíž počet není omezen, a to ani v rámci celé České republiky, ani u jednoho zaměstnavatele.Wed, 05 December 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeWed, 05 December 2018 0:10:00 CETJe rozhodce vázán judikaturou soudů?https://www.epravo.cz/top/clanky/je-rozhodce-vazan-judikaturou-soudu-108469.htmlV právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu České republiky (dále též jen „Nejvyšší soud“) a Ústavního soudu České republiky (dále též jen „Ústavní soud“). Uvedená otázka nebyla dosud judikaturně řešena, neboť přezkum rozhodčího nálezu soudem co do merita věci není ze zákona přípustný.Wed, 05 December 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 05 December 2018 0:09:00 CETDefinice v právních předpisech https://www.epravo.cz/top/clanky/definice-v-pravnich-predpisech-108496.htmlČlánek se zabývá problematikou definic v právních předpisech a na ukázce některých nejnovějších legislativních návrhů předkládá příklady špatné praxe s návrhy na úpravu.Wed, 05 December 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 05 December 2018 0:08:00 CETPořízení závěti a role svědkahttps://www.epravo.cz/top/clanky/porizeni-zaveti-a-role-svedka-108517.htmlObčanský zákoník upravuje několik základních způsobů pořízení závěti. Na jedné straně máme vysoce formalizovanou závěť v podobě notářského zápisu a na druhé straně spektra naopak nejméně formální závěť sepsanou vlastní rukou. Zhruba uprostřed pak stojí tzv. allografní závěť, tedy závěť sepsaná jinak než vlastní rukou (například na počítači, na stroji či rukou jiné osoby), u jejíhož pořízení se vyžaduje přítomnost dvou svědků. Právě postavení a nároky na svědky pořízení závěti jsou přitom postupně upřesňovány judikaturou.Wed, 05 December 2018 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 05 December 2018 0:07:00 CETParticipace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností v České republice je povinná již od ledna 2019https://www.epravo.cz/top/clanky/participace-zamestnancu-v-dozorcich-radach-akciovych-spolecnosti-v-ceske-republice-je-povinna-jiz-od-ledna-2019-108464.htmlDne 14. 1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) znovu zavádějící tzv. kodeterminaci, neboli povinnou participaci zaměstnanců v orgánech obchodních společností, které mají nad 500 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. I s ohledem na to, že kodeterminace není v českém právu žádnou novinkou, lze říct, že zákonodárce při přípravě tohoto staronového institutu vyšel částečně z dřívější právní úpravy před rokem 2014 a nevyužil nové možnosti zpřesnit nejasnost některých ustanovení původní úpravy před rokem 2014.Tue, 04 December 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 04 December 2018 0:10:00 CETK odpovědnosti administrátora veřejné zakázkyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-odpovednosti-administratora-verejne-zakazky-108468.htmlDne 31. 8. 2018 vydal Ústavní soud nález sp. zn. III. ÚS 3181/17 (dále jen „Nález“) ve věci, jejíž podstatou je spor o tom, zda veřejnoprávní odpovědnost zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) u administrátora obecně vylučuje jeho soukromoprávní odpovědnost za škodu způsobenou zadavateli při administraci téže veřejné zakázky.Tue, 04 December 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, veřejné zakázkyTue, 04 December 2018 0:09:00 CETLze se vyhnout povinné účasti zástupců zaměstnanců v dozorčích radách?https://www.epravo.cz/top/clanky/lze-se-vyhnout-povinne-ucasti-zastupcu-zamestnancu-v-dozorcich-radach-108499.htmlJiž zrušený obchodní zákoník více než 20 let upravoval povinnou účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností. Rekodifikace soukromého práva účinná od 1. ledna 2014 tuto úpravu nepřevzala a podle převládajícího výkladu zákona o obchodních korporacích, který obchodní zákoník nahradil, nikdo jiný než valná hromada nemohl po roce 2014 volit členy dozorčí rady. Tue, 04 December 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeTue, 04 December 2018 0:08:00 CETAllografní závěť a vybrané problematické otázky https://www.epravo.cz/top/clanky/allografni-zavet-a-vybrane-problematicke-otazky-108458.htmlJednou z forem závěti, kterou dle občanského zákoníku může zůstavitel pořídit pro případ své smrti, je dle ust. § 1534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) i tzv. allografní závěť. Za platnou allografní závěť se považuje taková závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, ale vlastní rukou ji podepsal a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásil, že listina obsahuje jeho poslední vůli. V souvislosti s uvedeným vymezením allografní závěti vyvstává několik problematických otázek, na které se následující článek pokouší i v souvislosti s nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 07. 04. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2704/2017 nalézt odpověď.Mon, 03 December 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 03 December 2018 0:10:00 CETObrana spoluvlastníka proti rušení jeho práva užívat společnou věc, je-li rušitelem jiný spoluvlastníkhttps://www.epravo.cz/top/clanky/obrana-spoluvlastnika-proti-ruseni-jeho-prava-uzivat-spolecnou-vec-je-li-rusitelem-jiny-spoluvlastnik-108459.htmlPodle ust. § 1117 občanského zákoníku má každý spoluvlastník právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Otázka jakou právní cestou se může jeden spoluvlastník bránit proti rušení jeho práva užívat společnou věc za situace, kdy jeho právo ruší jiný spoluvlastník, nebyla donedávna v současné judikatuře dostatečným a jednoznačným způsobem zodpovězena. Mon, 03 December 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeMon, 03 December 2018 0:09:00 CETNeúčinnost lze vyslovit i při doručení písemnosti od soudu nikoliv fikcí, ačkoliv adresát stvrdil doručení písemnosti do vlastních rukouhttps://www.epravo.cz/top/clanky/neucinnost-lze-vyslovit-i-pri-doruceni-pisemnosti-od-soudu-nikoliv-fikci-ackoliv-adresat-stvrdil-doruceni-pisemnosti-do-vlastnich-rukou-108479.htmlI v případě, že soudní písemnost byla adresátu doručena přímo do vlastních rukou, není vyloučeno, vyložil Nejvyšší soud ČR v usnesení spis. zn. 20 Cdo 2290/2018, ze dne 1. 8. 2018, že soud k návrhu adresáta rozhodne o neúčinnosti doručení této písemnosti, jestliže se adresát s písemností nemohl z omluvitelného důvodu seznámit.Mon, 03 December 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, správní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 03 December 2018 0:08:00 CETNěkteré aspekty odpovědnosti poskytovatele služby informační společnosti ("ISP") za obsah uložených informacíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-aspekty-odpovednosti-poskytovatele-sluzby-informacni-spolecnosti-isp-za-obsah-ulozenych-informaci-108456.htmlOdpovědnost ISP je v současné době velice aktuální téma, zejména z důvodu stále se rozšiřujícího trendu šíření falešných zpráv nebo nedovoleného obchodování s osobními údaji. Na poskytovatele služeb informační společnosti, kromě povinností vyplývajících z obecné právní úpravy, dopadají i povinnosti ze zvláštních zákonů, které mohou být někdy ISP přehlédnuty. V tomto článku jsou shrnuty některé aktuální aspekty odpovědnosti ISP a stručně i odpovědnost ISP v budoucnu, v případě přijetí připravované směrnice o autorském právu.Fri, 30 November 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 30 November 2018 0:10:00 CETOkamžité zrušení pracovního poměru pro ztrátu důvěry aneb vyhrožovat zaměstnavateli se nevyplácíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-pro-ztratu-duvery-aneb-vyhrozovat-zamestnavateli-se-nevyplaci-108457.htmlNejvyšší soud ČR v jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018, ze dne 14. 8. 2018, řešil otázku, zda lze zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností v případě, kdy zaměstnanec vyhrožuje zaměstnavateli podáním žaloby na neplatnost výpovědi z pracovního poměru a tím, že mu znemožní dotaci od Ministerstva vnitra, čímž zastaví jeho veškeré financování. Jinak řečeno, zda obě či jednu z těchto hrozeb lze dle zákoníku práce považovat za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností zaměstnance a zda je v tomto smyslu rozhodná důvodná obava zaměstnavatele, že při uskutečnění hrozeb zaměstnance budou jeho zájmy ohroženy či poškozeny. Fri, 30 November 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 30 November 2018 0:09:00 CET