ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Stát jako podnikatel v oblasti vyhledávání ložisek nerostů a jejich těžby?https://www.epravo.cz/top/clanky/stat-jako-podnikatel-v-oblasti-vyhledavani-lozisek-nerostu-a-jejich-tezby-107072.htmlPoslední dobou se stáváme svědky snahy o posílení role státu při realizaci geologicko-průzkumných a těžebních záměrů. Řečeno jinými slovy, stát (prostřednictvím státního podniku DIAMO)[1] usiluje o to, aby získal status geologického a těžebního podnikatele se zaměřením na vyhledávání, průzkum a těžbu nerostného bohatství, resp. jeho určitého segmentu.Fri, 16 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 16 February 2018 0:10:00 CETAbsolutní zákaz smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. Opravdu?https://www.epravo.cz/top/clanky/absolutni-zakaz-smluvnich-pokut-v-obchodnich-podminkach-spotrebitelskych-smluv-opravdu-107061.htmlObecná zásada praví, že „... při argumentaci jakýmkoliv soudním rozhodnutím je třeba vždy text takového rozhodnutí vnímat v kontextu původního řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno. Soud vždy rozhoduje v konkrétní věci tak, že aplikuje právní normy na zjištěný skutkový stav. Jsou-li skutkové okolnosti v posuzovaném případu odlišné, nelze závěry soudního rozhodnutí v jiné věci bez dalšího přebírat.“[1] Soudy mají totiž především právo vykládat a nikoliv jej tvořit (čl. 90 Ústavy). V této souvislosti proto nemohu souhlasit s paušalizujícími závěry, které dovozují z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11, ze dne 11. 11. 2013 absolutní zákaz umístění smluvních pokut či jiných obdobných ujednání v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv uzavřených do 31. 12. 2013 či po tomto datu. Fri, 16 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 16 February 2018 0:10:00 CETVymáhání vyšších nebo jiných než zákonných nároků z „úrazového pojištění“https://www.epravo.cz/top/clanky/vymahani-vyssich-nebo-jinych-nez-zakonnych-naroku-z-urazoveho-pojisteni-107068.htmlVe dvou aktuálních rozhodnutích z října 2017 se Nejvyšší soud ČR zabýval nároky zaměstnance na odškodnění z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které jdou nad rámec úpravy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele resp. předchozích systémů „úrazového pojištění“.[1]Fri, 16 February 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 16 February 2018 0:09:00 CETVěrohodnost výpovědi svědkahttps://www.epravo.cz/top/clanky/verohodnost-vypovedi-svedka-107106.htmlVýpověď svědka představuje jeden z nejčastěji používaných důkazů. V některých případech na posouzení výpovědi svědka (svědků) závisí výsledek celého řízení. Z hlediska soudu je v tomto případě zásadní zejména věrohodnost výpovědi.Thu, 15 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 15 February 2018 0:10:00 CETObrana zaměstnance před negativním pracovním hodnocením https://www.epravo.cz/top/clanky/obrana-zamestnance-pred-negativnim-pracovnim-hodnocenim-107066.htmlLze se domáhat postupem dle ust. § 315 zákoníku práce úpravy interního hodnocení práce zaměstnance, které není pracovním posudkem, ale slouží např. jako podklad pro případné vyplacení odměny, manažerského bonusu apod.?Thu, 15 February 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 15 February 2018 0:09:00 CETZákladní kapitál 1 Kč – dává to smysl?https://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-kapital-1-kc-dava-to-smysl-107067.htmlZákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) u společností s ručením omezeným s účinností od 1.1.2014 nově stanovil minimální výši vkladu společníka do základního kapitálu společnosti (jakož i minimální výši základního kapitálu celkem) na 1 Kč. Na rozdíl od dříve platného obchodního zákoníku, který vyžadoval u společností tohoto typu minimální výši základního kapitálu 200.000,- Kč a minimální vklad jednoho společníka 20.000,- Kč, se jedná o výrazný posun, dle autorů předlohy nového zákona odůvodněný mimo jiné snahou o odstranění nadbytečných bariér při vstupu do podnikání. Má však založení společnosti se základním kapitálem 1,- Kč vůbec ekonomický smysl? Thu, 15 February 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 15 February 2018 0:08:00 CETKdyž se Vám někdo pokusí ukrást firmu aneb podvodná změna jednatelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/kdyz-se-vam-nekdo-pokusi-ukrast-firmu-aneb-podvodna-zmena-jednatele-107094.htmlZnáte to, celkem rutinní schůzka s klientem se může změnit během okamžiku v srdcervoucí drama. Jedno takové jsme zažili (lépe řečeno náš klient) zrovna nedávno. Vše začalo v podstatě nevinnou otázkou. Vy jste změnili jednatele? Ne, odpověděl klient překvapeně. To bych o tom jako společník a jediný jednatel musel přece vědět [smích]. Humor však našeho klienta vzápětí přešel, když nahlédnutím do obchodního rejstříku zjistil, že se mu do společnosti cca před týdnem infiltroval nezvaný host.Wed, 14 February 2018 0:12:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 14 February 2018 0:12:00 CETVídeňský rozhodčí soud VIAC má nová pravidla pro arbitrážehttps://www.epravo.cz/top/clanky/vidensky-rozhodci-soud-viac-ma-nova-pravidla-pro-arbitraze-107073.htmlOd ledna 2018 jsou účinná nová pravidla pro rozhodčí řízení a mediaci u Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC). Novinky se týkají především větší efektivity řízení, posilují roli rozhodců, upravují poplatky za arbitráž a nově umožňují rozhodčímu soudu řešit rakouské domácí spory.Wed, 14 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 14 February 2018 0:10:00 CETFormální náležitosti výpovědi z nájmu bytu ve společném nájmu manželů a procesní specifika soudní obrany proti níhttps://www.epravo.cz/top/clanky/formalni-nalezitosti-vypovedi-z-najmu-bytu-ve-spolecnem-najmu-manzelu-a-procesni-specifika-soudni-obrany-proti-ni-107063.htmlNejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 5939/2016, ze dne 14. 9. 2017, potvrdil aplikovatelnost dosavadních judikaturních závěrů k úpravě provedené zrušeným občanským zákoníkem (obč. zák.), vycházejících z postavení manželů při nájmu bytu jako nerozlučných společníků v hmotném i procesním právu, rovněž na úpravu provedenou novým občanským zákoníkem (o. z.). Wed, 14 February 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeWed, 14 February 2018 0:09:00 CETNáhrada nákladů poskytovatele spotřebitelského úvěru v souvislosti s jeho předčasným splacením se zaměřením na spotřebitelský úvěr na bydleníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-nakladu-poskytovatele-spotrebitelskeho-uveru-v-souvislosti-s-jeho-predcasnym-splacenim-se-zamerenim-na-spotrebitelsky-uver-na-bydleni-107089.htmlPrávní úprava předčasného splacení spotřebitelského úvěru je v aktuální právní úpravě obsažena v ust. § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „SpotřÚ“). V českém právním řádu se nejedná o žádnou novinku, když explicitní zakotvení tohoto oprávnění úvěrovaného bylo obsaženo již v ust. § 11 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a následně pak v ust. § 15 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Každou novou právní úpravou zároveň došlo k poměrnému rozšíření této úpravy. Žádnou výjimkou z tohoto pravidla není ani již zmiňované ust. § 117 SpotřÚ, které předkládanou právní úpravu podstatně rozšířilo zvláště i v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení. Možností náhrady nákladů poskytovatele úvěru a jejich výší u spotřebitelských úvěrů na bydlení se zabývá předkládaný článek.Tue, 13 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 13 February 2018 0:10:00 CETZaměstnavatel provádí srážky ze mzdy – Exekuční uspokojení pohledávek podle pořadí a poměrné uspokojení pohledávek v r. 2018 - 3. dílhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnavatel-provadi-srazky-ze-mzdy-exekucni-uspokojeni-pohledavek-podle-poradi-a-pomerne-uspokojeni-pohledavek-v-r-2018-3-dil-106984.htmlProti některým dlužníkům je nařízeno i vícero exekucí srážkami ze mzdy, s nimiž si musí umět zaměstnavatel poradit, a prosto bude jistě užitečné přiblížit i problematiku realizace složitějších exekucí, při souběhu více pohledávek, ačkoliv v praxi se vyskytují ještě mnohem komplikovanější případy než ty, na kterých ilustrujeme změny v oblasti srážek ze mzdy pro rok 2018, tedy zvýšení nezabavitelného (nepostižitelného minima) a dalších parametrů pro srážky.[1] Tue, 13 February 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 13 February 2018 0:09:00 CETJudikatura k datovým schránkámhttps://www.epravo.cz/top/clanky/judikatura-k-datovym-schrankam-107069.htmlJak název článku napovídá, jeho předmětem je sdílet stručnou formou ty nejdůležitější a nejzajímavější rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, zabývající se problematikou datových schránek, resp. zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále „zákon“).Tue, 13 February 2018 0:08:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentářeTue, 13 February 2018 0:08:00 CETKvalifikovaná výzva a rozsudek pro uznání – 2. částhttps://www.epravo.cz/top/clanky/kvalifikovana-vyzva-a-rozsudek-pro-uznani-2-cast-106919.htmlV minulé části jsme Vás seznámili s přístupem judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu k problematice tzv. kvalifikované výzvy podle § 114b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „OSŘ“) a dále s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu k podmínkám pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a OSŘ. V této části se budeme zabývat přístupem Ústavního soudu k podmínkám pro vydání rozsudku pro uznání, jakož i otázkou, zda může být rozsudek pro uznání vydán v případě, že je návrh žalobce v rozporu s hmotným právem.Mon, 12 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, finanční právo, podnikání, Články a komentářeMon, 12 February 2018 0:10:00 CETVýměna oken v domě a společenství vlastníků jednotekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vymena-oken-v-dome-a-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-107027.htmlOprava společných částí domu, v němž funguje společenství vlastníků jednotek (SVJ), mnohdy budí vášně a také otazníky ohledně postupu statutárního orgánu společenství i pravomoci společenství o těchto věcech rozhodnout. Standardně ve stanovách SVJ bývá finanční limit pro opravy společných částí, k němuž je oprávněn statutární orgán společenství (výbor, případně předseda). V případě potřeby nad tuto částku již o opravě rozhoduje na svém zasedání shromáždění společenství. Pokud není limit nastaven přímo ve stanovách, vychází se z částek uvedených v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Při aplikaci těchto ustanovení v praxi nedochází k závažnějším problémům.Mon, 12 February 2018 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeMon, 12 February 2018 0:09:00 CETVýběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2017 - část 3.https://www.epravo.cz/top/clanky/vyber-z-judikatury-nejen-k-zakoniku-prace-za-r-2017-cast-3-106982.htmlTřetím dílem pokračujeme v přehledu zatím zveřejněných nejzajímavějších nebo nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí z oblasti pracovního práva a souvisejících oborů.Fri, 09 February 2018 0:10:00 CETČlánky, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 09 February 2018 0:10:00 CETSouhlas se zpracováním osobních údajů ve světle nové legislativyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-ve-svetle-nove-legislativy-106991.htmlDatum účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)[1] (dále jen „Obecné nařízení“) se neúprosně blíží a obsah základních institutů Obecného nařízení se konkretizuje a připravuje na uvedení v praxi. Předmětem tohoto krátkého příspěvku je přiblížit požadavky institutu souhlasu se zpracováním osobních údajů, jakožto jednoho z právních titulů pro zpracovávání osobních údajů, a to zejména ve světle aktuálního stanoviska Pracovní skupiny 29, jakožto orgánu složeného z vedoucích zástupců dozorových úřadů členských zemí Evropské unie.Fri, 09 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 09 February 2018 0:10:00 CETGDPR ve VZ aneb ochrana osobních údajů v rámci zadávání veřejných zakázekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/gdpr-ve-vz-aneb-ochrana-osobnich-udaju-v-ramci-zadavani-verejnych-zakazek-107046.htmlZkratka „GDPR“, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je v posledních měsících všudypřítomná. Stejně jako samotná oblast ochrany osobních údajů, která rovněž prostupuje v každé organizaci téměř všemi interními procesy. Ne jinak je tomu u zadavatelů veřejných zakázek, kteří by v rámci procesů zadávání měli rovněž zohlednit oblast ochrany osobních údajů.Fri, 09 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, Články a komentáře, veřejné zakázkyFri, 09 February 2018 0:10:00 CETRestrukturalizace ve světle návrhu směrnice – příležitost, nebo hrozba?https://www.epravo.cz/top/clanky/restrukturalizace-ve-svetle-navrhu-smernice-prilezitost-nebo-hrozba-107022.htmlOrgány EU v současné době intenzivně projednávají návrh směrnice, která by mohla mít zásadní dopad na insolvenční řízení a proces restrukturalizace v jednotlivých státech Evropské unie. Návrh směrnice č. 2016/0359/COD[1] („Návrh“) předložený Evropskou komisí počítá mimo jiné s vytvořením zákonného rámce upravujícího neformální restrukturalizaci finanční angažovanosti korporací („Neformální restrukturalizace“). Takový instrument, po kterém nezřídka volají nejen naši klienti, dosud v ČR chybí. Kromě Neformální restrukturalizace je z Návrhu jednoznačně patrné, že má i nadále docházet k postupnému zvyšování harmonizace vnitrostátního insolvenčního práva jednotlivých států EU. V tomto článku představíme koncept Neformální restrukturalizace a poukážeme na vybrané problematické body Návrhu. U mnoha ustanovení se totiž nabízí riziko jejich zneužití.Thu, 08 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoThu, 08 February 2018 0:10:00 CETK otázce vzniku bezdůvodného obohacení plněním za jiného proti jeho vůlihttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-vzniku-bezduvodneho-obohaceni-plnenim-za-jineho-proti-jeho-vuli-107047.htmlPodle ustanovení § 2991 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (nového občanského zákoníku) se bezdůvodně obohatí také ten, kdo získá majetkový prospěch tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.[1] Skutková podstata tohoto bezdůvodného obohacení spočívá v tom, že splněním dlužníkova dluhu věřiteli jinou osobou se majetkový stav dlužníka nesnížil, jak by tomu bylo, pokud by svému věřiteli plnil dlužník ze svého. Ke vzniku bezdůvodného obohacení na straně dlužníka dochází v okamžiku, kdy splněním jinou osobou zanikl dlužníkův dluh vůči jeho věřiteli. Je však otázkou, zda došlo ke vzniku bezdůvodné obohacení i v případě, kdy bylo plněno za dlužníka proti jeho vůli, tj. kdy s tím dlužník nesouhlasil.Thu, 08 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 08 February 2018 0:10:00 CETNeplatnost konkurenční doložky pro sjednání nižší než zákonné výše peněžitého vyrovnáníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/neplatnost-konkurencni-dolozky-pro-sjednani-nizsi-nez-zakonne-vyse-peneziteho-vyrovnani-107005.htmlV souvislosti se změnou právní úpravy je třeba vždy bedlivě zvažovat, zdali se uplatní dosud formulované judikatorní závěry i na právní případy řídící se recentní právní úpravou. Tak např. v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2/2012, ze dne 28. 11. 2012 Nejvyšší soud vysvětlil, že konkurenční doložku nelze platně sjednat v případě, že obsahem dohody je ujednání o peněžitém vyrovnání v nižší než v zákonem stanovené minimální výši a že proto, pokud neobsahuje dohoda o tzv. konkurenční doložce peněžité vyrovnání alespoň v této výši, je pro rozpor se zákonem (§ 18 ZP, § 39 obč. zák.) neplatná celá dohoda o konkurenční doložce, s tím, že jde o neplatnost relativní (§ 20 ZP). Obstojí tyto závěry i ve světle nové právní úpravy? Z důvodů vyložených níže máme za to, že nikoliv.Wed, 07 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 07 February 2018 0:10:00 CETNejvyšší správní soud potvrdil, že rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z úroků a licenčních poplatků lze získat také za předchozí zdaňovací obdobíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-spravni-soud-potvrdil-ze-rozhodnuti-o-priznani-osvobozeni-prijmu-z-uroku-a-licencnich-poplatku-lze-ziskat-take-za-predchozi-zdanovaci-obdobi-107041.htmlNejvyšší správní soud vydal velmi pozitivní rozhodnutí[1] potvrzující možnost žádat o osvobození daně z úrokových příjmů a licenčních poplatků i za předchozí zdaňovací období.Wed, 07 February 2018 0:10:00 CETČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeWed, 07 February 2018 0:10:00 CET