ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Kdo se může u soudu domáhat zrušení služebnosti?https://www.epravo.cz/top/clanky/kdo-se-muze-u-soudu-domahat-zruseni-sluzebnosti-107988.htmlObčanský zákoník přiznává právo domáhat se zrušení služebnosti výslovně pouze vlastníkovi touto služebností zatížené věci, tedy povinnému ze služebnosti. Ve většině případů to ostatně bude on, kdo se bude zrušení služebnosti domáhat, protože jeho práva omezuje. Znamená to však, že oprávněný tak učinit nemůže? V nedávném rozhodnutí na tuto otázku odpověděl Nejvyšší soud.Tue, 14 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 14 August 2018 0:10:00 CESTRada zaměstnanců jako partner vedení firmyhttps://www.epravo.cz/clanky-a-komentare/rada-zamestnancu-jako-partner-vedeni-firmy-108019.htmlJen málo zaměstnavatelů i zaměstnanců má vědomosti o tom, že vedle odborových organizací mohou na pracovištích působit další subjekty zastupující zaměstnance - jde o rady zaměstnanců (dále rady). Podrobnosti jsou stanoveny v § 281 a násl. zákoníku práce (ZP). Jedná se o volený orgán z řad zaměstnanců, který má nejméně tři a nejvýše 15 členů. Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou být voleni zástupci v závislosti na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací. Je možné ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců. Počet členů rady zaměstnanců a zástupce pro bezpečnost práce určuje zaměstnavatel ve své působnosti po projednání s volební komisí.Tue, 14 August 2018 0:09:00 CESTČlánky a komentáře, Články, občanské právo, obchodní právo, praktické rady, podnikání, zaměstnáníTue, 14 August 2018 0:09:00 CESTVýznamné změny v řešení mezinárodních investičních sporůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyznamne-zmeny-v-reseni-mezinarodnich-investicnich-sporu-108020.htmlMezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (dále jen „Středisko pro řešení sporů“)[1] před několika dny představilo soubor komplexních změn[2] svých stávajících pravidel pro řešení sporů z mezinárodních investic.[3] Změny se týkají mezinárodní arbitráže i smírčího řízení a státům i investorům nabízí širší okruh nástrojů pro efektivní řešení vzájemných sporů.Tue, 14 August 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, evropské právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 14 August 2018 0:08:00 CESTFlexibilní formy zaměstnávání https://www.epravo.cz/top/clanky/flexibilni-formy-zamestnavani-108016.htmlMotto: Česká republika by podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) měla podporovat flexibilní pracovní úvazky nebo práci z domova (Ze zprávy OECD pro ČR v červenci 2018).Mon, 13 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 13 August 2018 0:10:00 CESTCestovní náklady při překonání větší vzdálenosti za účelem styku s dítětemhttps://www.epravo.cz/top/clanky/cestovni-naklady-pri-prekonani-vetsi-vzdalenosti-za-ucelem-styku-s-ditetem-108018.htmlÚstavní soud ve svém Nálezu sp. zn. I. ÚS 29996/17 ze dne 29. 5. 2018 poukázal na problematiku vyživovací povinnosti rodiče k nezletilým dětem a ne/zohlednění nákladů na dojíždění za nezletilými dětmi. Mon, 13 August 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeMon, 13 August 2018 0:09:00 CESTK nepřípustnosti správní žaloby z důvodu nevyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánemhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-nepripustnosti-spravni-zaloby-z-duvodu-nevycerpani-radnych-opravnych-prostredku-v-rizeni-pred-spravnim-organem-108014.htmlV průběhu procesu obrany příjemce dotace proti krácení jeho dotace se nezřídka stává, že ochrana práv příjemce dotace vyžaduje podání správní žaloby proti rozhodnutí poskytovatele dotace o nevyplacení části dotace ve smyslu § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).Fri, 10 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeFri, 10 August 2018 0:10:00 CESTTrestní řád v koncích?https://www.epravo.cz/top/clanky/trestni-rad-v-koncich-108012.htmlNáš trestní řád, neboli zákon č. 141/1961 Sb., už toho má za sebou opravdu hodně. Vzhledem ke svému věku se pomalu blíží důchodu, který by si podle názoru většiny právnické veřejnosti už opravdu zasloužil. Dlouhá léta přece poctivě sloužil prosazování socialistické zákonnosti a teď ho ještě k tomu trápíme samými novotami, jako je například trestní odpovědnost právnických osob. A on, chudák starý, si s tím teď najednou už nějak neví rady.Thu, 09 August 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 09 August 2018 0:09:00 CESTTrestněprávní směrnice jako doplnění obecného nařízení na ochranu osobních údajůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/trestnepravni-smernice-jako-doplneni-obecneho-narizeni-na-ochranu-osobnich-udaju-108013.htmlObecné nařízení o ochraně osobních údajů[1], tzv. GDPR, je jedním z nejmedializovanějších a nejrevolučnějších dokumentů týkajících se revize právního rámce ochrany osobních údajů na unijní úrovni. Není však na místě opomenout další, neméně důležitý, legislativní akt EU, který byl zveřejněn současně s GDPR a doplňuje jej, tzv. trestněprávní směrnici (angl. Law Enforcement Directive, LED)[2].Thu, 09 August 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 09 August 2018 0:08:00 CESTKonkurz a výkon funkce statutárního orgánuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/konkurz-a-vykon-funkce-statutarniho-organu-108007.htmlZpůsobilost fyzické osoby vykonávat funkci jednatele je upravena v ust. § 46 ZOK[1] a ust. § 159 NOZ[2], přičemž tato úprava navazuje na způsobilost vykonávat funkci jednatele a člena představenstva upravenou v obchodním zákoníku. Tato způsobilost byla vždy provázána s ust. § 8 živnostenského zákona[3], který v návaznosti na vývoj konkurzního práva doznal podstatných změn.Wed, 08 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeWed, 08 August 2018 0:10:00 CESTObnovení nájmu na dobu určitou u prostor sloužících podnikáníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/obnoveni-najmu-na-dobu-urcitou-u-prostor-slouzicich-podnikani-108011.htmlOtázka, za jakých podmínek dochází k obnovení nájmu na dobu určitou u prostor sloužících podnikání, nebyla doposud v poměrech zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník řešena. Určité světlo do této problematiky vnáší rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 3821/2017, ze dne 14. 3. 2018, podrobněji rozebraný v tomto článku.Wed, 08 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeWed, 08 August 2018 0:10:00 CESTSouhlas se zpracováním osobních údajů u zaměstnancůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-u-zamestnancu-108010.htmlPřed účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ ) bylo u zaměstnavatelů běžnou praxí uvádění souhlasu se zpracováním osobním údajů v pracovní smlouvě (nebo dohodě o provedení práce či pracovní činnosti). Od účinnosti GDPR od této praxe někteří zaměstnavatelé upustili, někteří však vyžadují souhlas na oddělené listině a to často ke zpracováním, u kterých je souhlas nadbytečný.Wed, 08 August 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 08 August 2018 0:08:00 CESTPřelom v pojetí odpovědnosti advokátů?https://www.epravo.cz/top/clanky/prelom-v-pojeti-odpovednosti-advokatu-108008.htmlNejvyšší soud ČR vydal koncem roku 2017 poměrně přelomový rozsudek ve sp. zn. 25 Cdo 347/2016[1], který by rozhodně neměl uniknout pozornosti nikoho, kdo v České republice poskytuje právní služby podle zákona o advokacii. Konkrétně rozebírá, kam až může v praxi sahat poučovací povinnost v souvislosti s výkonem advokacie a jaké následky má její zanedbání.Tue, 07 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 07 August 2018 0:10:00 CESTK podmínce právního zájmu pro účely posouzení možnosti uchazeče nahlédnout do spisu v rámci přezkumu úkonů v zadávacím řízeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-podmince-pravniho-zajmu-pro-ucely-posouzeni-moznosti-uchazece-nahlednout-do-spisu-v-ramci-prezkumu-ukonu-v-zadavacim-rizeni-108006.htmlV rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže může vyvstat potřeba účastníka zadávacího řízení (dále jen „uchazeč“) nahlédnout do správního spisu vedeného ve věci konkrétní veřejné zakázky.Tue, 07 August 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, správní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 07 August 2018 0:09:00 CESTPříliš obecná výpověď a její absolutní neplatnosthttps://www.epravo.cz/top/clanky/prilis-obecna-vypoved-a-jeji-absolutni-neplatnost-108009.htmlZatímco zákoník práce neklade na výpověď ze strany zaměstnance žádné zvláštní požadavky, u výpovědi dané zaměstnavatelem je tomu zcela odlišně. Zaměstnavatel je povinen podřadit výpovědní důvod pod některou z alternativ vypočtených v § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZP") a současně musí skutkově výpovědní důvody vymezit tak, aby dostál požadavkům uvedeným v § 50 odst. 4 ZP.Tue, 07 August 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 07 August 2018 0:08:00 CESTPrávo styku rodiče zbaveného osobní svobody s nezletilým dítětemhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-styku-rodice-zbaveneho-osobni-svobody-s-nezletilym-ditetem-107985.htmlDle ustanovení § 865 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, náleží rodičovská odpovědnost oběma rodičům, ledaže by jí byli zbaveni. Rodičovská odpovědnost dle ust. § 858 občanského zákoníku zahrnuje práva a povinnosti rodičů, které spočívají kromě jiného také v osobním styku s dítětem. Mon, 06 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeMon, 06 August 2018 0:10:00 CESTSoudní spor může vyjít pěkně drahohttps://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-spor-muze-vyjit-pekne-draho-107996.htmlDnes předkládaný nález Ústavního soudu není nijak průlomový. Naopak, spíše jen upozorňuje na skutečnost, že snaha vyhrát za každou cenu a odmítání smírného řešení mohou vyjít pěkně draho.Mon, 06 August 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, ústavní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 06 August 2018 0:09:00 CESTSoudní příslušnost a požadavky na přiměřenost protiplnění při vytěsnění minoritních akcionářůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-prislusnost-a-pozadavky-na-primerenost-protiplneni-pri-vytesneni-minoritnich-akcionaru-107968.htmlV rámci právní úpravy squeeze-outu ukotvené bývalým institutem práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník („ObchZ“) či nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“), tedy institutem nuceného převodu účastnických cenných papírů v ust. § 375 a dále ZOK, byla řada výkladových nejasností řešena zejména soudní judikaturou. Fri, 03 August 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 03 August 2018 0:09:00 CEST„Nejhorší“ je hodnotící soud a „ekonomicky zruinoval“ skutkové tvrzení https://www.epravo.cz/top/clanky/nejhorsi-je-hodnotici-soud-a-ekonomicky-zruinoval-skutkove-tvrzeni-107974.htmlV aktuálním nálezu ze dne 11. 6. 2018 sp. zn. I. ÚS 4022/17 doplnil Ústavní soud judikaturu ve věci ochrany osobnosti. Ústavní soud navázal na již rozsáhle judikované rozdělení pojmů hodnotící soud a skutkové tvrzení a provedl další výklad a především aplikaci na další skutkový stav. Nález provádí standartní a přehlednou aplikaci právní úpravy a soudního výkladu na skutkový stav, čímž představuje v mnohém tolik potřebný přínos pro srozumitelnou a předvídatelnou aplikaci práva. Fri, 03 August 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 03 August 2018 0:08:00 CESTGDPR / Adaptační zákon versus novináři https://www.epravo.cz/top/clanky/gdpr-adaptacni-zakon-versus-novinari-107966.htmlZatím není přijatý adaptační zákon a mnozí novináři i redakce se dotazují, zda kvůli novým pravidlům ochrany osobních údajů hrozí omezování svobody tisku.Thu, 02 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 02 August 2018 0:10:00 CESTZájezdy ve světle novely občanského zákoníku a souvisejících předpisůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zajezdy-ve-svetle-novely-obcanskeho-zakoniku-a-souvisejicich-predpisu-107973.htmlŘada z nás již letní dovolenou absolvovala, řada z nás ji má ještě před sebou. Většina z nás však ani nezaznamenala, že k 1. 7. 2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, která významným způsobem mění ustanovení části čtvrté zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“), týkající se obecné právní úpravy zájezdů. Thu, 02 August 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, cestování, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 02 August 2018 0:09:00 CESTFikce uznání jakožto výjimečný procesní instituthttps://www.epravo.cz/top/clanky/fikce-uznani-jakozto-vyjimecny-procesni-institut-107965.htmlPodle ust. § 114b odst. 1 o.s.ř. „vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, Wed, 01 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 01 August 2018 0:10:00 CEST