ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Výjimka nahodilého nákupuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyjimka-nahodileho-nakupu-106410.htmlČlánek si klade za cíl odpovědět na otázku, zda se změnily přijetím zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů[1] (dále jen „ZZVZ“), podmínky pro výjimku nahodilého nákupu a jak na výjimku nahodilého nákupu nahlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a doktrína. Fri, 22 September 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, veřejné zakázkyFri, 22 September 2017 0:10:00 CESTSjednání delší výpovědní doby z pracovního poměruhttps://www.epravo.cz/top/clanky/sjednani-delsi-vypovedni-doby-z-pracovniho-pomeru-106384.htmlVýpovědní doba může být dohodnuta i delší než v zákonné délce 2 měsíců, musí se tak ale stát předem, před jejím započetím, s ohledem na judikaturu nikoliv až v době, kdy výpovědní doba začala běžet.Fri, 22 September 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 22 September 2017 0:09:00 CESTNovinky v povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluvhttps://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-v-povinnosti-zverejnovat-smlouvy-v-registru-smluv-106407.htmlOd měsíce května letošního roku opětovně řada, především právnických, osob věnovala zvýšenou pozornost dění v našem parlamentu. Po zdlouhavých snahách byl totiž dne 18. května 2017 Poslanecké sněmovně předložen (další) návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Poslanci předložený návrh přijali již v prvém čtení dne 28. června 2017. Senátem, který první sněmovní návrh ve věci neschválil, tentokrát návrh prošel, když k němu Senát na své schůzi konané dne 27. července 2017 nepřijal žádné usnesení. Prezident republiky novelu zákona o registru smluv podepsal dne 1. srpna 2017. Ve Sbírce zákonů byla novela vyhlášena dne 18. srpna 2017 jako zákon č. 249/2017 Sb. (zákon o registru smluv ve znění zákona č. 249/2017 Sb. dále jen „zákon“ nebo „ZoRS“). Uvedeným dnem nastala účinnost přijatých změn.Fri, 22 September 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeFri, 22 September 2017 0:09:00 CESTK návrhu zákona o zpracování osobních údajůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-navrhu-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-106415.htmlOčekávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů, který má nahradit stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a související návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, jež adaptují nařízení GDPR[1] do české právní úpravy, čeká připomínkové řízení. Návrh je poměrně úzce zaměřen a využívá prostoru pro zvláštní úpravu členskými státy pouze v některých dílčích otázkách. Lze očekávat, že podoba návrhu, který vstoupí do Poslanecké sněmovny se bude od současného textu lišit.Fri, 22 September 2017 0:03:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 22 September 2017 0:03:00 CESTTrestní odpovědnost v závislosti na nepříčetnosthttps://www.epravo.cz/top/clanky/trestni-odpovednost-v-zavislosti-na-nepricetnost-106404.htmlZákladním předpokladem pro trestní odpovědnost je spáchání trestného činu, který definuje trestní zákoník v § 13 odst. 1 takto: ,,Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ [1] Mezi takové znaky uvedené v trestním zákoně patří znaky skutkové podstaty trestného činu, zákonem stanovený věk pro trestní odpovědnost, jehož hranice je stanovena dovršením věku 15 let a příčetnost.Thu, 21 September 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, trestní právo, Články a komentářeThu, 21 September 2017 0:10:00 CESTKopie dokladů totožnosti podle AML zákona – znovu (ne)jasno?https://www.epravo.cz/top/clanky/kopie-dokladu-totoznosti-podle-aml-zakona-znovu-nejasno-106431.htmlJiž od prvního ledna 2017 je účinné novelizované znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinné osoby od novely mimo jiné očekávaly, že vyjasní, zda mají při identifikaci a kontrole klientů právo a povinnost opatřovat kopie jejich osobních dokladů. Ukazuje se však, že zejména pro zahraniční subjekty nová úprava právní jistotu nepřinesla.Thu, 21 September 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, podnikání, Články a komentářeThu, 21 September 2017 0:10:00 CESTProdlužování dob podle zákoníku práce: Kdy počítat ve dnech kalendářních a kdy pracovníchhttps://www.epravo.cz/top/clanky/prodluzovani-dob-podle-zakoniku-prace-kdy-pocitat-ve-dnech-kalendarnich-a-kdy-pracovnich-106382.htmlZ praxe podnikového právníka vím, že počítání dob a lhůt činí značné problémy zaměstnavatelům a jejich personalistům a což teprve zaměstnancům. Z odborné literatury pak, že dokonce i právníkům specializujícím se na pracovní právo. Mají potíže rozlišit, kdy má právní úprava na mysli dny kalendářní a dny pracovní.Thu, 21 September 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 21 September 2017 0:08:00 CESTKlakson! Troubení v Česku a ve Španělskuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/klakson-troubeni-v-cesku-a-ve-spanelsku-106389.htmlVzpomeňte si, kde a při jaké příležitosti jste naposled v autě troubili. Pravděpodobně jste se dopustili dopravního přestupku, protože jste neoprávněně použili výstražné zvukové zařízení. Troubit klaksonem je možné jen v určitých krajních situacích a za podmínek, které jsou překvapivě trochu jiné v Česku a ve Španělsku. Úplný zákaz troubení ve městě však (až na výjimku) platí pro řidiče v obou zemích a zneužití Vás může alespoň ve Španělsku vyjít docela draho.Thu, 21 September 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 21 September 2017 0:07:00 CESTPředstavení nových nařízení o zdravotnických prostředcích a in vitro diagnostických prostředcíchhttps://www.epravo.cz/top/clanky/predstaveni-novych-narizeni-o-zdravotnickych-prostredcich-a-in-vitro-diagnostickych-prostredcich-106414.htmlPo mnoha letech vyjednávání vešla dne 25. 5. 2017 v platnost nová nařízení týkající se zdravotnických prostředků a in vitro diagnostických prostředků (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation,) („MDR“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (In Vitro Diagnostics Regulation) („IVDR“)). Účinnost obou nařízení je odložena, aby jednotlivé osoby zacházející s těmito prostředky měly dostatek času provést potřebné kroky k přizpůsobení se nové legislativě. Nová právní úprava zdravotnických prostředků nabude účinnosti ke dni 26. 5. 2020 a in vitro diagnostických prostředků o dva roky později ke dni 26. 5. 2022.Wed, 20 September 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 20 September 2017 0:10:00 CESTTři otázky pro Daniela Mikuhttps://www.epravo.cz/top/aktualne/tri-otazky-pro-daniela-miku-106430.htmlDaniel Mika je nemladším kandidátem do představenstva komory. V roce 2012 vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, advokátem je dva roky, praxi v advokacii má sedmiletou. Specializuje se na litigace, insolvence a kryptoměnu, v oblibě má trestní právo a start-upy.Wed, 20 September 2017 0:09:00 CESTČlánky a komentáře, AktuálněWed, 20 September 2017 0:09:00 CESTDEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/clanky/deal-monitor-106429.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.Wed, 20 September 2017 0:08:00 CESTČlánky, Články a komentářeWed, 20 September 2017 0:08:00 CESTOtcovská jako další krok k prolomení stereotypů v oblasti sociálních dávekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/otcovska-jako-dalsi-krok-k-prolomeni-stereotypu-v-oblasti-socialnich-davek-106388.htmlPočínaje lednem roku 2018 nabývá účinnosti zákon, který zavádí nový institut otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“). Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „zákon“) byl vyhlášen ve sbírce předpisů dne 22. května 2017. Zákon vedl k zakotvení nového institutu otcovské a dalších novinek, jako například zvýšení nemocenské pro dobrovolné hasiče a posílení sirotčího důchodu do pole nemocenského pojištění.Wed, 20 September 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 20 September 2017 0:07:00 CESTPřechod nároků na náhradu nemajetkové újmy na zdraví na dědicehttps://www.epravo.cz/top/clanky/prechod-naroku-na-nahradu-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-na-dedice-106379.htmlNejvyšší soud ČR v usnesení spis. zn. 25 Cdo 3556/2016, ze dne 27. 4. 2017, podal výklad přechodu (dědění) nároků na náhradu nemajetkové újmy na zdraví na dědice zesnulého poškozeného v souvislosti s odlišnou úpravou ve zrušeném a novém občanském zákoníku.Wed, 20 September 2017 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeWed, 20 September 2017 0:06:00 CESTJak správně zaslat zápočtový list?https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-spravne-zaslat-zapoctovy-list-106377.htmlJednou z povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru je vydání potvrzení o zaměstnání. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnance (pracovní poměr i dohody) a to bez ohledu na způsob skončení pracovního poměru.Wed, 20 September 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 20 September 2017 0:05:00 CESTVšichni jsme na vyhazov aneb aktuální názor Nejvyššího soudu ČR na udělení výpovědi za porušení pracovních povinnostíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vsichni-jsme-na-vyhazov-aneb-aktualni-nazor-nejvyssiho-soudu-cr-na-udeleni-vypovedi-za-poruseni-pracovnich-povinnosti-106412.htmlNejvyšší soud ČR svým nedávným rozhodnutím naboural běžnou představu o tom, že víceméně bezproblémový a pozitivně hodnocený zaměstnanec se nemusí bát výpovědi. V tomto článku shrnujeme detaily uvedeného rozhodnutí a upozorňujeme též na další aktuální pracovněprávní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.Tue, 19 September 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 19 September 2017 0:10:00 CESTMusí mít obec, město, kraj, nebo příspěvková organizace pověřence pro ochranu osobních údajů?https://www.epravo.cz/top/clanky/musi-mit-obec-mesto-kraj-nebo-prispevkova-organizace-poverence-pro-ochranu-osobnich-udaju-106367.htmlO GDPR se v poslední době hodně mluví a hodně se s ním straší. Jedním z termínů, který je velmi často používán je tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Zjednodušeně „někdo, kdo bude mít materii na starost“. Musí mít takového pověřence obce, měst a kraj, nebo příspěvková organizace? Tue, 19 September 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, veřejná správa, Články a komentářeTue, 19 September 2017 0:08:00 CESTNová víza pro koncerny: Vnitropodnikové převedení zaměstnancehttps://www.epravo.cz/top/clanky/nova-viza-pro-koncerny-vnitropodnikove-prevedeni-zamestnance-106372.htmlNovela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů („zákon“) přinesla s účinností od 15. 8. 2017 podstatnou změnu v oblasti povolení k dlouhodobému pobytu a výkonu zaměstnání na našem území pro některé konkrétní osoby a podniky. Zavedenou novinkou je tzv. Karta podnikově převedeného zaměstnance v rámci koncernu. Žadatelé musí nově zvážit, zda mají podat žádost o zaměstnaneckou kartu nebo žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Nesprávnou žádost totiž zastupitelský úřad nemusí přijmout. Vnitropodnikové převedení navíc vyžaduje jiné přílohy k žádosti než doposud využívaná zaměstnanecká karta.Tue, 19 September 2017 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 19 September 2017 0:06:00 CESTNový návrh zákona o zpracování osobních údajů: česká adaptace GDPR a dvojí metr při ukládání pokut?https://www.epravo.cz/top/clanky/novy-navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-ceska-adaptace-gdpr-a-dvoji-metr-pri-ukladani-pokut-106385.htmlDne 18. srpna 2017 byl zveřejněn návrh zákona o zpracování osobních údajů („Návrh zákona“) z dílny Ministerstva vnitra, který byl připraven ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a má nahradit stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jaké zásadní změny přináší Návrh zákona v souvislosti s adaptací českého právního řádu na obecné nařízení o ochraně osobních údajů?Tue, 19 September 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 19 September 2017 0:05:00 CESTStanovení podpory v nezaměstnanosti nikoliv z výdělku, ale průměrné mzdy v národním hospodářstvíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-podpory-v-nezamestnanosti-nikoliv-z-vydelku-ale-prumerne-mzdy-v-narodnim-hospodarstvi-106383.htmlV případě, že uchazeč o zaměstnání splní podmínku předchozí doby důchodového pojištění (12 měsíců v posledních 2 letech) započtením náhradní doby nebo nemůže svůj příjem doložit, stanoví se mu podpora v nezaměstnanosti jen v minimální částce určené z průměrné mzdy v národním hospodářství.Mon, 18 September 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 18 September 2017 0:10:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 11.9.2017 – 17.9.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1192017-1792017-106400.htmlSněmovna dala souhlas s ratifikací hospodářské a obchodní dohody CETA mezi EU, jejími členskými státy a Kanadou. Odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují obchodování mezi unijními zeměmi a Kanadou. Má také pomoci k většímu uplatnění českých podnikatelů na kanadském trhu. Evropský parlament dohodu schválil v polovině února, Senát ji schválil v dubnu.Mon, 18 September 2017 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 18 September 2017 0:10:00 CESTPovinnost akciových společností zasílat pozvánky akcionářům Vlastnícím zaknihované akcie na majitelehttps://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-akciovych-spolecnosti-zasilat-pozvanky-akcionarum-vlastnicim-zaknihovane-akcie-na-majitele-106306.htmlNásledující příspěvek si klade za cíl analyzovat, zda u akciových společností, které emitují zaknihované akcie na majitele, postačí, pokud je pozvánka na valnou hromadu vůči vlastníkům takových akcií zveřejněna na internetových stránkách či v celostátním vydání denního tisku (stanoví-li tento způsob stanovy dané společnosti), nebo je potřeba též jejího doručování na adresy jednotlivých akcionářů. Mon, 18 September 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentářeMon, 18 September 2017 0:08:00 CEST