ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/K pojmu „obchodního rizika“ jako podstatné náležitosti koncesí ve smyslu zákona o veřejných službách v přepravě cestujícíchhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmu-obchodniho-rizika-jako-podstatne-nalezitosti-koncesi-ve-smyslu-zakona-o-verejnych-sluzbach-v-preprave-cestujicich-107753.htmlZákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen „ZVS“), je významným předpisem v oblasti veřejného zadávání, protože dle pravidel v něm obsažených postupuje velké množství subjektů veřejného práva při zajišťování dopravních služeb pro veřejnost. V českém prostředí pak ZVS hraje důležitou roli zejména při zajišťování veřejné linkové a tramvajové dopravy ve smyslu § 21 ZVS.Fri, 22 June 2018 0:15:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, správní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 22 June 2018 0:15:00 CESTModerace smluvní pokuty po provedení zápočtuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/moderace-smluvni-pokuty-po-provedeni-zapoctu-107761.htmlObchodní zákoník umožňoval soudu do 31. 12. 2013, aby snížil nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu. Konkrétně tak obchodní zákoník v § 301 stanovil následující:Fri, 22 June 2018 0:14:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 22 June 2018 0:14:00 CEST30. červen – kritické datum pro určení nástupu nevyčerpané loňské dovolenéhttps://www.epravo.cz/top/clanky/30-cerven-kriticke-datum-pro-urceni-nastupu-nevycerpane-lonske-dovolene-107704.htmlPoslední červnový den by měl být varováním všem zaměstnavatelům, kteří při určování dovolené svým zaměstnancům nedodržují literu zákoníku práce. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Měl by sestavovat ve spolupráci s odbory nebo radou zaměstnanců, pokud u něj působí, rozvrh čerpání dovolené. V určitých případech však nástup dovolené určuje sám zaměstnanec a ten rozvrh čerpání dovolené respektovat nemusí.Fri, 22 June 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 22 June 2018 0:10:00 CESTSpecifika žaloby z rušené držbyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/specifika-zaloby-z-rusene-drzby-107706.htmlRekodifikace občanského práva v roce 2014 přinesla rovněž i nový způsob možné ochrany vlastnictví – žaloby z rušené držby. Ačkoliv se jedná o velmi účinný prostředek právní ochrany, nejsou jeho podstata a smysl odbornou veřejností dosud vnímány zcela jednotně.Fri, 22 June 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeFri, 22 June 2018 0:09:00 CESTCo by mohlo být znovelizováno - Návrh do nového trestního řáduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/co-by-mohlo-byt-znovelizovano-navrh-do-noveho-trestniho-radu-107758.htmlNa podobné téma jsem psal již v EPRAVU.CZ, Magazín č. 4/2017. Profesní život advokáta ovšem přináší stále nové poznatky o možnostech vylepšit pozici občana ve vztahu ke státu a státním orgánům. V Bulletinu advokacie č. 5/2018 byla publikována informace Unie obhájců ČR, že nic nebrání, aby osoba podávající vysvětlení dle § 158 odst. 3, písm. a) tr. ř. obdržela kopii úředního záznamu. Doposud tento postup umožňovala pouze dobrá vůle policejního orgánu. Nejvyšší státní zastupitelství v dubnu letošního roku informovalo Unii obhájců, že je možné, aby orgány činné v trestním řízení kopii záznamu osobě podávající vysvětlení poskytly.Thu, 21 June 2018 0:15:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 21 June 2018 0:15:00 CESTPojem provozu vozidla ve světle revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidelhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-provozu-vozidla-ve-svetle-revize-smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-2009103es-o-pojisteni-obcanskopravni-odpovednosti-z-provozu-motorovych-vozidel-107760.htmlDne 24. 5. 2018 publikovala Evropská komise návrh[1] nového znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (dále jen „Směrnice“), kterým, vedle dalších změn, má dojít také k začlenění definice pojmu „provoz vozidla“ do Směrnice, a to v návaznosti na předchozí rozhodovací činnost Soudního dvora EU.Thu, 21 June 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 21 June 2018 0:10:00 CESTÚskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitouhttps://www.epravo.cz/top/clanky/uskali-vypovedi-z-najmu-bytu-na-dobu-neurcitou-107695.htmlObčanský zákoník (dále též jen „obč. zák.“) upravuje v ustanovení § 2288 odst. 2 specifické důvody výpovědi nájmu bytu, sjednaného na dobu neurčitou (potažmo též na dobu delší, než 50 let, ve smyslu § 2204 odst. 2 obč. zák.), s výpovědní dobou v případě, že je tato výpověď dávána ze strany pronajímatele. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že citované ustanovení nepřináší větší výkladové obtíže, opak je pravdou, jak se ostatně zřejmě z recentní judikatury Nejvyššího soudu, v níž byly posuzovány otázky platnosti výpovědi jak v případě skutkové podstaty dle písm. a) citovaného ustanovení, tak písm. b).Thu, 21 June 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeThu, 21 June 2018 0:09:00 CESTMarně vynaložená mzda jako součást náhrady škodyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/marne-vynalozena-mzda-jako-soucast-nahrady-skody-107732.htmlV obchodní praxi (zejména v případě dlouhodobějších a komplikovanějších závazkových vztahů) se lze často setkat se situací, kdy v důsledku porušení povinností jedné strany nedosáhne druhá strana zamýšleného a sjednaného výsledku, ačkoliv k jeho dosažení sama aktivně jedná a vynakládá vlastní prostředky. V převážné většině případů nevzbuzuje pochybnosti, zda a kdy takové náklady představují škodu, kterou je možné po škůdci vyžadovat. Předmětem tohoto příspěvku je zamyšlení nad tím, zda a kdy mezi takové případy může patřit i marné vynaložení mzdových (či obdobných) nákladů za práci zaměstnanců poškozeného.Thu, 21 June 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 21 June 2018 0:08:00 CESTNulové oddlužení - zpeněžení majetku nízké hodnoty a posílení role insolvenčního správcehttps://www.epravo.cz/top/clanky/nulove-oddluzeni-zpenezeni-majetku-nizke-hodnoty-a-posileni-role-insolvencniho-spravce-107759.htmlNávrh novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeno (dále pouze „Insolvenční zákon“ nebo „IZ“) obsažený ve sněmovním tisku č. 71/0 (dále pouze „Navrhovaná novela“) má do právního řádu České republiky zavést koncept „nulového oddlužení“ neboli „dluhovou amnestii“. Představuje proto realizaci dlouho očekávaného a diskutovaného záměru Ministerstva spravedlnosti ČR, jehož účelem má být zejména zpřístupnění sanačního způsobu řešení úpadku, oddlužením, bez relativní povinnosti uspokojit minimálně 30 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. Opuštění od stanovení minimální hranice uspokojení pohledávek je však „vykoupeno“ tím, že dlužníci budou za naplnění dalších podmínek nuceni vydat ke zpeněžení majetek, jež by za účinků stávající právní úpravy oddlužení splátkovým kalendářem zůstal v jejich dispozici. To se neobejde bez posílení role insolvenčního správce jako administrátora celého procesu a bez přenosu řady nových úkolů na jeho bedra. Insolvenční správce se tak fakticky stane poskytovatelem nové veřejné služby v podobě oddlužení osob, které doposud neměly k tomuto benefitu přístup, což přinese jejich ekonomický a sociální restart. Wed, 20 June 2018 0:17:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoWed, 20 June 2018 0:17:00 CESTUkládání ochranného léčení a jeho prostupnost s institutem zabezpečovací detencehttps://www.epravo.cz/top/clanky/ukladani-ochranneho-leceni-a-jeho-prostupnost-s-institutem-zabezpecovaci-detence-107762.htmlOchranné léčení je druhem trestní sankce, konkrétně ochranného opatření, jehož hlavním účelem je terapeutické působení na osoby, které se dopustily trestného činu nebo činu jinak trestného. Ochranné léčení je upraveno v ustanovení § 99 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“), a v ustanoveních § 83 až 89 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění. Wed, 20 June 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryWed, 20 June 2018 0:10:00 CESTK povaze zadávacího řízení a škod způsobených uchazeči takového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-povaze-zadavaciho-rizeni-a-skod-zpusobenych-uchazeci-takoveho-rizeni-dle-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-107694.htmlK problematice povahy řízení a z nich vzniklých škod dle již neplatného zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, dále jen „ZVZ“, se v minulosti již několikrát vyjadřoval Nejvyšší soud České republiky[1], dále jen „NSS“, naposledy ve svém rozsudku ze dne 31. Března 2015, č. j. 4 As 249/2014-43, dále jen „rozsudek“.Wed, 20 June 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, veřejné zakázkyWed, 20 June 2018 0:09:00 CESTAntedatování dokumentů – datum a čas u elektronických souborůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/antedatovani-dokumentu-datum-a-cas-u-elektronickych-souboru-107705.htmlU elektronických dokumentů může nastat situace, kdy se potřebujeme ujistit o době jejich vzniku nebo naopak potřebujeme potvrdit své pochyby o této době. Datace nějakého dokumentu často hraje roli ve sporech s konkurencí nebo bývalými zaměstnanci ohledně krádeže know-how, vynášení informací nebo sexuálního obtěžování.Wed, 20 June 2018 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 20 June 2018 0:05:00 CESTPovinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajůmhttps://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-mlcenlivosti-zamestnance-ve-vztahu-k-osobnim-udajum-107750.htmlDne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation) (dále též „GDPR“).Tue, 19 June 2018 0:17:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeTue, 19 June 2018 0:17:00 CESTVesničko má středisková aneb střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgiehttps://www.epravo.cz/top/clanky/vesnicko-ma-strediskova-aneb-strediskove-divizni-akcie-nejen-z-plasticke-chirurgie-107693.htmlKdo by neznal dnes již kultovní film v hlavní roli se závozníkem Jánosem Bánem (alias Otíkem Rákosníkem), kterému řidič družstevního náklaďáku Marián Labuda (alias Karel Pávek) – čest jeho památce – v jeden moment rozhořčeně sděluje: „Už jsem řek, po žních jdeš k Turkovi!“ Sluší se zmínit rovněž hláška Pávka: „Vy ste se zase kochal, že jo, pane doktore“ pronesená směrem k doktoru MUDr. Skružnému, kterého hrál Rudolf Hrušínský. Dominujícím prvkem názvu tohoto filmu je středisko. Víte, že akciová společnost může vydávat tzv. střediskové (divizní) akcie, neboli tracking shares? Tue, 19 June 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, finanční právo, podnikání, Články a komentářeTue, 19 June 2018 0:10:00 CESTSplynutí osoby pronajímatele a osoby podnájemce – když se podnájemce stane vlastníkem (pronajaté a dále podnajaté) věcihttps://www.epravo.cz/top/clanky/splynuti-osoby-pronajimatele-a-osoby-podnajemce-kdyz-se-podnajemce-stane-vlastnikem-pronajate-a-dale-podnajate-veci-107703.htmlPředstavme si modelovou situaci: Osoba A, jakožto vlastník věci, pronajme tuto věc (předmět nájmu) osobě B (nájemci) na základě nájemní smlouvy. Za splnění všech zákonem, popř. též smlouvou vymezených podmínek poté osoba B zřídí další osobě, tj. osobě C, užívací právo k předmětu nájmu, tedy jinými slovy uzavře podnájemní smlouvu s osobou C. Osoba C (podnájemce) ovšem po určité době zjistí, že pro ni bude výhodnější předmět nájmu zakoupit a domluví s vlastníkem věci (osobou A, pronajímatelem) a uzavřou spolu kupní smlouvu.Tue, 19 June 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeTue, 19 June 2018 0:09:00 CESTPovinnost mlčenlivosti pro zdravotníky. Platí však absolutně?https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-mlcenlivosti-pro-zdravotniky-plati-vsak-absolutne-107723.htmlProblematika zachování povinnosti mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb se v České republice řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon“). V rámci článku se zaměřujeme na otázku, do jaké míry mají poskytovatelé zdravotních služeb povinnost zachovávat mlčenlivost i před orgánem činným v trestním řízení, který se na ně obrátí s žádostí o součinnost.Mon, 18 June 2018 0:15:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryMon, 18 June 2018 0:15:00 CESTK časově omezené možnosti dodavatele rozporovat zadávací dokumentacihttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-casove-omezene-moznosti-dodavatele-rozporovat-zadavaci-dokumentaci-107687.htmlV souvislosti s novou úpravou veřejných zakázek obsaženou v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ 2016“), došlo mimo jiné i ke změnám v úpravě podávání námitek proti zadávací dokumentaci. Konkrétně již neplatí, že tyto námitky lze podat nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, tak jako tomu bylo v případě předešlé právní úpravy dle § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ 2006“). Nově je zvyšován tlak na ostražitost dodavatele v tom smyslu, že dle § 242 odst. 4 ZVZ 2016 platí, že tyto námitky proti zadávací dokumentaci musejí být podány nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.Mon, 18 June 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, veřejné zakázkyMon, 18 June 2018 0:09:00 CESTKomerční arbitráže v roce 2017: další silný rokhttps://www.epravo.cz/top/clanky/komercni-arbitraze-v-roce-2017-dalsi-silny-rok-107665.htmlMezinárodní obchodní komora (ICC) a Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (LCIA) nedávno zveřejnili statistiky ohledně nových sporů za rok 2017. Statistiky ukazují další silný rok pro obchodní arbitráže. Přestože obě instituce zaznamenaly drobný pokles počtu nových kauz oproti předchozímu roku, z dlouhodobého pohledu pokračuje stabilní růst.Fri, 15 June 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 15 June 2018 0:10:00 CESTZvyšování vs. prohlubování kvalifikace lékařůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zvysovani-vs-prohlubovani-kvalifikace-lekaru-107688.htmlDle § 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lékařích“), se rozumí: Fri, 15 June 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 15 June 2018 0:09:00 CESTSoudní řízení ve Franciihttps://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-rizeni-ve-francii-107722.htmlFrancie je významným hráčem na mezinárodním trhu zboží a služeb, a tak se interakce mezi francouzskými a zahraničními společnostmi stává poměrně běžnou a častou praxí. Není nic neobvyklého, že má být přeshraniční spor řešen francouzskými soudy. Cílem tohoto článku je představit soudní proces ve Francii se zvláštním zaměřením na přeshraniční spory.Fri, 15 June 2018 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryFri, 15 June 2018 0:07:00 CESTPověření dalšího zástupce zaměstnancem jako zákonným zástupcem právnické osobyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/povereni-dalsiho-zastupce-zamestnancem-jako-zakonnym-zastupcem-pravnicke-osoby-107721.htmlPodle ustanovení § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), právnickou osobou zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo. Aplikace tohoto ustanovení OZ, byť částečně modifikuje ustanovení § 20 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., nečiní větších problémů. Třetí osoba jednající se zaměstnancem právnické osoby jako jejím zákonným zástupcem (dále jen „Zastupující zaměstnanec“) nemusí znát vnitřní předpisy této právnické osoby, rozhodující je charakter konkrétního pracovního zařazení Zastupujícího zaměstnance. Pokud je právnická osoba podnikatelem, je nutné z hlediska jejího zastoupení zaměstnancem aplikovat ustanovení § 430 a násl. OZ.Thu, 14 June 2018 0:15:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 14 June 2018 0:15:00 CEST