ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/DEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/clanky/deal-monitor-108266.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.Wed, 17 October 2018 0:11:00 CESTČlánky, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 17 October 2018 0:11:00 CESTAkcie s vysílacím právemhttps://www.epravo.cz/top/clanky/akcie-s-vysilacim-pravem-108238.htmlTzv. vysílacím právem se rozumí zvláštní právo akcionáře jmenovat (namísto valné hromady) jednoho nebo více členů představenstva, resp. dozorčí rady, společnosti a takto jmenované členy odvolat. V důvodové zprávě k připravované novele zákona o obchodních korporacích se hovoří o tom, že v reakci na nejednotnost odborné veřejnosti v řešení otázky, zda je možné vydat akcie, s nimiž je spojeno vysílací právo, a v zájmu zvýšení právní jistoty, se navrhuje výslovně tuto možnost připustit (§ 438a a § 448b z. o. k.). Obdobná úprava má být přijata také u společnosti s ručením omezeným.Wed, 17 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, finanční právo, daně a finance, podnikání, Články a komentářeWed, 17 October 2018 0:10:00 CESTKonec apostil u veřejných listin o osobním stavu aneb soumrak apostilování v EU?https://www.epravo.cz/top/clanky/konec-apostil-u-verejnych-listin-o-osobnim-stavu-aneb-soumrak-apostilovani-v-eu-108239.htmlUznávání veřejných listin vydaných orgány jednoho státu ve státu druhém je dlouhodobý právní problém. Velké množství „papírování“ má za následek jednak průtahy v soudních řízeních, zvýšení finančních nákladů nebo i časové prodlevy spojené s opatřováním si razítek či úředního překladu. Evropská unie se již od roku 2010 intenzivně zabývá zjednodušením stávajícího systému uznávání veřejných listin v cizině – apostilace, popř. superlegalizace.Wed, 17 October 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, evropské právo, veřejná správa, Články a komentáře, ostatní právní obory, veřejné zakázkyWed, 17 October 2018 0:09:00 CESTSmart contracts jako budoucnost závazkového práva aneb pacta sunt servanda v absolutní podobě?https://www.epravo.cz/top/clanky/smart-contracts-jako-budoucnost-zavazkoveho-prava-aneb-pacta-sunt-servanda-v-absolutni-podobe-108248.htmlV poslední době se často můžeme setkat, a to zejména v souvislosti s rychle se rozvíjející technologií blockchain, s termínem smart contracts. Obecně jako smart contracts označujeme technologické řešení, které má za cíl samostatně zajistit výkon smluvního závazku prostřednictvím specifického technologického nástroje (zejm. softwaru).Wed, 17 October 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 17 October 2018 0:08:00 CESTK dohodě manželů o vyloučení družstevního podílu v bytovém družstvu ze společného jmění manželů v poměrech rekodifikace soukromého právahttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-dohode-manzelu-o-vylouceni-druzstevniho-podilu-v-bytovem-druzstvu-ze-spolecneho-jmeni-manzelu-v-pomerech-rekodifikace-soukromeho-prava-108234.htmlPředmětem tohoto krátkého článku je zhodnocení změny právní úpravy družstevního podílu v bytovém družstvu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a praktický dopad této změny do dohod o změně rozsahu společného jmění manželů, které se týkají nakládání s družstevním podílem v bytovém družstvu.Tue, 16 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, bydlení a nemovitosti, manželství a rodina, Články a komentářeTue, 16 October 2018 0:10:00 CESTNakolik je konkurenční doložka závazná pro zaměstnance?https://www.epravo.cz/top/clanky/nakolik-je-konkurencni-dolozka-zavazna-pro-zamestnance-108235.htmlNejvyšší soud vynesl poněkud překvapivé, až z pohledu zaměstnavatele zarážející, rozhodnutí, jímž osvobodil zaměstnankyni, která nedodržela dohodu o konkurenční doložce, od placení smluvní pokuty, ačkoliv byla sjednána v přiměřené výši. Předmětné rozhodnutí NS pro praxi v podstatě až neguje smysl a význam konkurenční doložky pro zaměstnavatele.Tue, 16 October 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, veřejná správa, Články a komentářeTue, 16 October 2018 0:09:00 CESTDrag-along, tag-along, deadlock – vedlejší dohody společníků v praxihttps://www.epravo.cz/top/clanky/drag-along-tag-along-deadlock-vedlejsi-dohody-spolecniku-v-praxi-108236.htmlAčkoli dohody společníků (či akcionářů) jsou již mnoho let součástí praxe advokátů věnujících se transakcím a korporátnímu právu, nelze říci, že by byly častým předmětem článků v odborných periodikách či na internetu. Zejména advokátům, kteří se transakcím věnují pouze ojediněle, nemusí být význam cizojazyčně nazvaných doložek ve vedlejších dohodách společníků jasný. Účelem tohoto článku je tak stručně představit a popsat ty nejběžnější z nich.Tue, 16 October 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeTue, 16 October 2018 0:08:00 CESTNakládání s rodnými čísly v kontextu GDPRhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nakladani-s-rodnymi-cisly-v-kontextu-gdpr-108254.htmlRodné číslo je beze sporu nutné považovat za specifický osobní údaj. Ačkoliv nepatří mezi zvláštní kategorie osobních údajů[1], jedná se o unikátní identifikátor fyzických osob uvedených v § 16 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, z něhož lze vyčíst jejich pohlaví, datum narození a věk. Právě pro svou jedinečnou povahu vzbuzuje nakládání s rodnými čísly ze strany zaměstnavatelů, úřadů či bank u laické veřejnosti značné obavy, že jejich údaje mohou být zneužity. Cílem tohoto článku je analyzovat současnou právní úpravu a ověřit, zda garantuje subjektům údajů dostatečně účinnou ochranu. Analýze je podrobena právní úprava podmínek zpracování rodných čísel v kontextu nedávno přijatého obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tue, 16 October 2018 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 16 October 2018 0:07:00 CESTNejvyšší soud k nároku na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí https://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-k-naroku-na-odstupne-pri-skonceni-pracovniho-pomeru-fikci-108259.htmlNejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4578/2017 ze dne 28. 2. 2018 dovodil, že zaměstnanci, který ztratil zdravotní způsobilost k výkonu práce z důvodu pracovního úrazu, onemocnění z povolání či ohrožení touto nemocí, a jehož pracovní poměr skončil fikcí dohody dle ust. § 69 odst. 3 zákoníku práce, vzniká nárok na odstupné ve výši minimálně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce. Mon, 15 October 2018 15:28:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 15 October 2018 15:28:00 CESTZástavní právo k nemovité věci: dohoda o braní plodů a užitkůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zastavni-pravo-k-nemovite-veci-dohoda-o-brani-plodu-a-uzitku-108231.htmlZástavní právo prošlo po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v určitých oblastech citelnými změnami. V rámci tohoto článku pojednáváme o zákazu braní plodů a užitku nemovité věci před splatností dluhu, který zde v minulosti za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nebyl.Mon, 15 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, správní právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeMon, 15 October 2018 0:10:00 CESTOznačení původu – zápis „dalšího uživatele“ https://www.epravo.cz/top/clanky/oznaceni-puvodu-zapis-dalsiho-uzivatele-108232.htmlAutor se v příspěvku věnuje otázce, zda je možné zapsat „dalšího uživatele“ tak, jak byl upraven zák. 159/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu a zeměpisných označení, do zapsaného označení původu či zeměpisného označení i za účinnosti platného zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení (dále jen jako „OOZPO“), a zda má vůbec nějaký význam o zápis dalšího uživatele usilovat.Mon, 15 October 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryMon, 15 October 2018 0:09:00 CESTÚvaha nad otázkou novotvarů v podobě „primárních“ a „sekundárních“ (neboli „přirostlých“) pohledávek v insolvenčním řízení v kontextu nahlížení na závazky při rozhodování soudů před vydáním rozhodnutí o úpadku https://www.epravo.cz/top/clanky/uvaha-nad-otazkou-novotvaru-v-podobe-primarnich-a-sekundarnich-neboli-prirostlych-pohledavek-v-insolvencnim-rizeni-v-kontextu-nahlizeni-na-zavazky-pri-rozhodovani-soudu-pred-vydanim-rozhodnuti-o-upadku-108233.htmlZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje mezi závazky dlužníka určitou (na pomyslném žebříčku) tzv. „hodnotovou“ úroveň závazků dlužníka a nabízí se tak otázka samotné existence členění závazků na tzv. „primární“ a tzv. „sekundární“ (neboli přirostlé), to vše při úvaze soudů před samotným rozhodnutím o úpadku. Existují vůbec takové rozlišovací aspekty?Mon, 15 October 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, daně a finance, Články a komentáře, insolvenční právoMon, 15 October 2018 0:08:00 CESTPřísněji proti nelegální prácihttps://www.epravo.cz/top/clanky/prisneji-proti-nelegalni-praci-108229.htmlKoncem srpna 2018 se na společném jednání zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce a Policie České republiky dohodli, že se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnání.Fri, 12 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeFri, 12 October 2018 0:10:00 CESTPoskytnutí neplaceného volna po skončení rodičovské dovolenéhttps://www.epravo.cz/top/clanky/poskytnuti-neplaceneho-volna-po-skonceni-rodicovske-dovolene-108221.htmlJe zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci neplacené volno po skončení rodičovské dovolené z důvodu péče o dítě do čtyř let jeho věku? Jaké okolnosti by měl vzít zaměstnavatel v potaz, zvažuje-li, zda vyhoví žádosti zaměstnance o poskytnutí neplaceného volna po skončení rodičovské dovolené? Fri, 12 October 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, manželství a rodina, zaměstnání, Články a komentářeFri, 12 October 2018 0:09:00 CESTPrávo odborové organizace na informacehttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-odborove-organizace-na-informace-108228.htmlPrávní úprava zakotvující právo zaměstnanců na informace je v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZP") promítnuta jen velmi obecně. V každém jednotlivém případě tak není vůbec jednoduché odpovědět na otázku, zda na tu či onu konkrétní informaci má zaměstnanec (či odborová organizace) právo a zda je zaměstnavatel povinen tuto informaci poskytnout.Fri, 12 October 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 12 October 2018 0:08:00 CESTObrana proti krácení dotace: nikoliv každé porušení příslušné povinnosti je zároveň neoprávněné použití prostředků a jako takové musí být vráceno zpět do veřejného rozpočtuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/obrana-proti-kraceni-dotace-nikoliv-kazde-poruseni-prislusne-povinnosti-je-zaroven-neopravnene-pouziti-prostredku-a-jako-takove-musi-byt-vraceno-zpet-do-verejneho-rozpoctu-108220.htmlVe své praxi se často setkávám s případy, kdy orgány finanční správy vydají platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně a to často i pro zcela malicherná či nedůležitá porušení dotačních pravidel, které zjevně nemají žádný vliv a žádnou vazbu na účel a cíle poskytnuté dotace, popřípadě na správnost použití finančních prostředků státu. V případě těchto formálních vad pak orgány finanční správy často vyměřují odvody za porušení rozpočtové kázně v jednotkách procent z poskytnuté dotace, přičemž lze se setkat i s případy, kdy jsou vyměřeny odvody ve výši setin procenta.Thu, 11 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, správní právo, daně a finance, veřejná správa, Články a komentářeThu, 11 October 2018 0:10:00 CESTPropadnutí prekluzivní lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru (§ 72 zákoníku práce) lze prominout za podmínek pro promlčeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/propadnuti-prekluzivni-lhuty-k-podani-zaloby-na-neplatnost-rozvazani-pracovniho-pomeru-72-zakoniku-prace-lze-prominout-za-podminek-pro-promlceni-108223.htmlNejvyšší soud zaujal velmi významné a dosavadní přístup radikálně měnící stanovisko k otázce začátku běhu a konci prekluzivních lhůt podle zákoníku práce od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, explicitně pak ke lhůtě pro podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru ve smyslu ust. § 72 zákoníku práce.Thu, 11 October 2018 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, pracovní právo, zaměstnání, veřejná správa, Články a komentářeThu, 11 October 2018 0:09:00 CESTSoumrak hotovostních plateb? https://www.epravo.cz/top/clanky/soumrak-hotovostnich-plateb-108230.htmlS rokem 2018 v Praze i celé České republice přibývá míst, kde již není možné zaplatit hotovostí a jediná možná platba je skrze kreditní či debetní kartu. K tomu dochází na různých letních festivalech, zahrádkách, food-festivalech či gastro tržištích. Důvody jsou nasnadě: rychlost a pohodlnost pro zákazníky i pro samotné provozovatele a pokladní, kdy nutnost manipulace s hotovostí zdržuje a v případě následné manipulace s jídlem ani není příliš praktická.Thu, 11 October 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeThu, 11 October 2018 0:08:00 CESTK zákazu diskriminace při zadávání veřejných zakázekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-zakazu-diskriminace-pri-zadavani-verejnych-zakazek-108209.htmlZákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), vymezuje základní zásady, které musí být ze strany zadavatelů veřejných zakázek dodržovány. Jednou z těchto zásad je také zásada zákazu diskriminace, které je věnován tento článek.Wed, 10 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní obory, veřejné zakázkyWed, 10 October 2018 0:10:00 CESTI při rozhodování o vazbě je nutno dodržovat zásadu „rovnosti zbraní“https://www.epravo.cz/top/clanky/i-pri-rozhodovani-o-vazbe-je-nutno-dodrzovat-zasadu-rovnosti-zbrani-108218.htmlÚstavní soud svým nálezem sp. zn. IV. 1463/18 ze dne 31. července 2018 usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2018 sp. zn. 44 To 169/2018, a to pro rozpor s čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 37 odst. 3 a 38 odst. 2 Listiny. Tento rozpor byl shledán v porušení zásady kontradiktornosti řízení, kdy obviněnému (dále jen „stěžovateli“) nebylo umožněno vyjádřit se k procesnímu návrhu druhé strany – státní zástupkyně.Wed, 10 October 2018 0:09:00 CESTČlánky, občanské právo, trestní právo, ústavní právo, Články a komentářeWed, 10 October 2018 0:09:00 CESTOdškodnění ve faktickém pracovním poměru pohledem nedávné soudní praxehttps://www.epravo.cz/top/clanky/odskodneni-ve-faktickem-pracovnim-pomeru-pohledem-nedavne-soudni-praxe-108227.htmlFaktický pracovní poměr je právní stav, kdy fyzická osoba koná pro zaměstnavatele s jeho vědomím a dle jeho pokynů závislou práci, ačkoliv mezi nimi nevznikl platný pracovněprávní vztah (nebyla sjednána pracovní smlouva nebo dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo byla sjednána neplatně). Typicky se může jednat např. o vztah fyzické osoby pracující na stavbě u zaměstnavatele podle jeho pokynů, přičemž pracovník ani zaměstnavatel neměli v úmyslu žádnou pracovní smlouvu uzavírat.Wed, 10 October 2018 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentářeWed, 10 October 2018 0:08:00 CEST