ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Spotřebitelské soutěže v novém... a na co si dát pozorhttps://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-souteze-v-novem-a-na-co-si-dat-pozor-105955.html Euroskeptici často říkají: Evropská unie je přeregulovaná, nutí nás stále přijímat zbytečné, složité či dokonce nesmyslné zákony, které brzdí podnikatelské subjekty v rozletu a vůbec ztrpčují život nám všem spotřebitelům. Poslední legislativní vývoj na poli regulace spotřebitelských soutěží – u nás tolik populárního marketingového nástroje – je však pěkným příkladem vyvracejícím taková tvrzení. Možnost od 1. 1. 2017 vyhrát po nákupu v supermarketu nebo drogerii ve slosování auto totiž Čechům vlastně vymohla Evropská unie. Ani v novém jednodušším režimu se však organizace akce neobejde bez úskalí.Tue, 30 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 30 May 2017 0:09:00 CESTMístní poplatek za zhodnocení pozemku jeho připojením na vodovod nebo kanalizacihttps://www.epravo.cz/top/clanky/mistni-poplatek-za-zhodnoceni-pozemku-jeho-pripojenim-na-vodovod-nebo-kanalizaci-105912.htmlStavba vodovodu nebo kanalizace představuje velkou investiční akci, která bývá zpravidla hrazena z veřejných prostředků. Vybudování těchto inženýrských sítí je sice motivováno zlepšením komfortu obyvatel obce, dále sleduje ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel obce, jako vedlejší efekt s sebou ale přináší (mnohdy nemalé) zvýšení hodnoty nemovitostí v dané lokalitě. Tue, 30 May 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 30 May 2017 0:07:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 22.5.2017 – 28.5.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-2252017-2852017-105946.htmlPrávní pomoc chudším lidem na státní útratu se zřejmě rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Sněmovna úpravu schválila v poslanecké novele o advokacii, jež mění mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.Mon, 29 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 29 May 2017 0:09:00 CESTOddlužovací novelu už poslanci spíše neschválí aneb Právní živothttps://www.epravo.cz/top/aktualne/oddluzovaci-novelu-uz-poslanci-spise-neschvali-aneb-pravni-zivot-105945.htmlZačátkem roku se kolem toho strhla docela mela, nakonec z toho ale patrně nic nebude. Alespoň v nejbližší době ne. O čem je řeč? O revoluční „oddlužovací“ novele insolvenčního zákona.Mon, 29 May 2017 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, Aktuálně, názoryMon, 29 May 2017 0:08:00 CESTÚprava podílu s vyloučením hlasovacích práv ve společnosti s ručením omezenýmhttps://www.epravo.cz/top/clanky/uprava-podilu-s-vyloucenim-hlasovacich-prav-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-105911.htmlTento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s některými praktickými a teoretickými aspekty úpravy práv a povinností souvisejících s podílem ve společnosti s ručením omezeným, a to konkrétně se zaměřením na možnost vytvořit podíl s omezením, resp. úplným vyloučením, hlasovacích práv. Zároveň se věnuje i aktuálnímu legislativnímu vývoji, tedy navrhované novele Zákona o obchodních korporacích, která má potenciál tuto problematiku významným způsobem ovlivnit. Mon, 29 May 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 29 May 2017 0:07:00 CESTÚrazy při jiných úkonech zaměstnancůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/urazy-pri-jinych-ukonech-zamestnancu-105901.htmlNáhrada škody za pracovní úrazy přichází v úvahu nejen v důsledku úrazu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, ale i při výkonu jiných úkonů souvisejících s prací. Zákoník práce tyto úkony charakterizuje v § 273 a v § 274. Vždy je nutno individuelně posuzovat charakter práce a pracoviště.Fri, 26 May 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 26 May 2017 0:07:00 CESTRozsah práva akcionáře na podání vysvětleníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/rozsah-prava-akcionare-na-podani-vysvetleni-105941.htmlAby mohl akcionář plnohodnotně vykonávat svá práva spojená s akciemi, musí mít o společnosti dostatek informací. Na rozdíl od společníka s.r.o. má akcionář právo na informace poměrně omezené, a to mimo jiné proto, že kontrolní pravomoci a s tím spojený přístup k informacím má v akciové společnosti povinně zřizovaná dozorčí rada. Akcionář tak realizuje právo na informace až na výjimky na valné hromadě společnosti. V případě, že akcionář nemá dostatek informací potřebných pro výkon svých práv na valné hromadě, může se jich domáhat prostřednictvím žádosti o vysvětlení. Ani právo akcionáře na vysvětlení však není neomezené, a právě jeho hranicemi se bude zabývat tento článek.Thu, 25 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 25 May 2017 0:09:00 CESTPrávo soudu omezit rozsah dokazování v trestním řízení a právo obžalovaného na spravedlivý proceshttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-soudu-omezit-rozsah-dokazovani-v-trestnim-rizeni-a-pravo-obzalovaneho-na-spravedlivy-proces-105942.htmlLze konstatovat, že základem dokazování v trestním řízení je s ohledem na zásadu ústnosti provádění důkazů před soudem prvního stupně v hlavním líčení a před soudem odvolacím při veřejném zasedání. Uvedené se odráží v ustanovení § 2 odst. 12 tr. řádu, který stanoví, že soud smí přihlížet pouze k důkazům, které byly provedeny při tomto jednání. Na danou povinnost soudu fakticky navazuje právo obžalovaného vyjádřené v ustanovení § 33 odst. 1 tr. řádu, který vymezuje, že obviněný může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě a dále ustanovení § 89 odst. 2 tr. řádu, a to právo důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout.Thu, 25 May 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 25 May 2017 0:08:00 CESTNovela zákona o dluhopisech a zavedení institutu agenta pro zajištěníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-dluhopisech-a-zavedeni-institutu-agenta-pro-zajisteni-105928.html Vláda předložila dne 21. března 2017 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), a to jako Sněmovní tisk 1062. Spolu s tímto zákonem návrh mění také insolvenční zákon[1], zákon o podnikání na kapitálovém trhu[2] a zákon o bankách[3].Wed, 24 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, daně a finance, Články a komentářeWed, 24 May 2017 0:09:00 CESTNemajetková újma při ublížení na zdravíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nemajetkova-ujma-pri-ublizeni-na-zdravi-105906.htmlV případě ublížení na zdraví dochází k zásahu do přirozených práv člověka, která jsou chráněna zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), kdy se jedná zejména o právo na život, právo na zdraví a právo na důstojnost člověka, jeho čest a soukromí (přirozená práva uvedená a chráněná v první části občanského zákoníku). Wed, 24 May 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 24 May 2017 0:07:00 CESTVyčíslení slevy z ceny v případě vad zájezdu a praxehttps://www.epravo.cz/top/clanky/vycisleni-slevy-z-ceny-v-pripade-vad-zajezdu-a-praxe-105902.htmlS blížící se letní sezónou se stává opět aktuální problematika vyčíslení výše slevy z ceny v případě vad zájezdu. Základní zákonná východiska vyčíslení výše slevy z ceny jsou zachycena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Dále je nezbytné brát v potaz ujednání smluvních stran smlouvy o zájezdu a v neposlední řadě soudní rozhodnutí, potažmo rozhodovací praxi České obchodní inspekce. Tento krátký příspěvek si klade za cíl přiblížit vyčíslení slevy z ceny v praxi, pokud zakoupený zájezd vykazuje vady.Tue, 23 May 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 23 May 2017 0:08:00 CESTSpor o odstupné odvolané jednatelky vyplývající ze smlouvy o výkonu funkcehttps://www.epravo.cz/top/clanky/spor-o-odstupne-odvolane-jednatelky-vyplyvajici-ze-smlouvy-o-vykonu-funkce-105910.htmlNejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 30. listopadu 2016, sp. zn. 29 Cdo 4499/2015, zabýval otázkou přípustnosti přezkumu odvolání z funkce jednatelky společnosti s ručením omezeným v případě, kdy se dotčená jednatelka domáhala vyplacení odstupného dle smlouvy o výkonu funkce.Tue, 23 May 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, podnikání, zaměstnání, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 23 May 2017 0:07:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 15.5.2017 – 21.5.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-1552017-2152017-105915.htmlSněmovna v úvodním kole podpořila návrh skupiny poslanců, kteří navrhuji zavést celkový přehled povinností podnikatelů. Přehled má vést Hospodářská komora ČR. Podnikatelé by tak měli mít od příštího roku ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Systém může podle komory podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně. Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko, má k němu ale zásadní výhrady, je podle ní například v rozporu s ústavním pořádkem.Mon, 22 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 22 May 2017 0:09:00 CESTRoboti místo advokátů aneb Právní živothttps://www.epravo.cz/top/aktualne/roboti-misto-advokatu-aneb-pravni-zivot-105918.htmlPokud se advokáti zrovna něčeho bojí, pak toho, že je v dohledné době nahradí roboti. I tak by se dal shrnout jeden ze závěrů konference Innovative Legal Service Forum 2017, která proběhla minulý týden v Praze. Asi to nikdy nebude tak hrozné, že by právní poradenství začala poskytovat jen umělá inteligence, právníci se ale musí připravovat na to, že budou, minimálně v části svých činností, stále nahraditelnější.Mon, 22 May 2017 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, Aktuálně, názoryMon, 22 May 2017 0:08:00 CESTNová zákonná licence pro užití autorských dělhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nova-zakonna-licence-pro-uziti-autorskych-del-105909.htmlDne 5.4.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).Mon, 22 May 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryMon, 22 May 2017 0:07:00 CESTOdpovědnost pomocníka za škodu způsobenou při činnosti jiného z pohledu třetích osobhttps://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-pomocnika-za-skodu-zpusobenou-pri-cinnosti-jineho-z-pohledu-tretich-osob-105895.htmlZa účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platilo, že třetí osoby, kterým byla způsobena škoda pomocníkem, se mohly se svým nárokem obrátit přímo pouze na osobu (ať fyzickou či právnickou), která pomocníka pro svoji činnost použila, a nemohly se tak domáhat náhrady škody přímo vůči pomocníkovi samému. Nová právní úprava (zákon č. 89/2012 Sb.; dále jen „OZ“) je k možnosti poškozených domoci se náhrady škody i vůči pomocníkovi podstatně přívětivější.Fri, 19 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 19 May 2017 0:09:00 CESTVýklad podmínky bezúhonnosti jako předpokladu k provozování živnostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyklad-podminky-bezuhonnosti-jako-predpokladu-k-provozovani-zivnosti-105879.htmlZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) stanovuje k provozování živnosti pouze dvě všeobecné podmínky. První z nich je představována plnou svéprávností, kterou je možné nahradit přivolením soudu, a druhou z nich tvoří tzv. podmínka bezúhonnosti. Tuto na první pohled abstraktní podmínku bezúhonnosti zákon blíže specifikuje pomocí negativního vymezení, dle kterého se za bezúhonnou osobu nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním. A právě ona „souvislost s podnikáním“ představuje interpretační problém, kterým se již několikráte zabýval i Nejvyšší správní soud.Fri, 19 May 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, správní právo, podnikání, Články a komentářeFri, 19 May 2017 0:07:00 CESTTrestní odpovědnost společností zabývající se počítačovými systémyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/trestni-odpovednost-spolecnosti-zabyvajici-se-pocitacovymi-systemy-105894.htmlPrávnická osoba - společnost má trestněprávní odpovědnost vyplývající ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění (dále jen “TOPO”). Společnost se porušení odpovědnosti z TOPO dopustí, pokud fyzická osoba, jednající ve prospěch společnosti v rámci oblasti činnosti, se dopustí trestného činu uvedeného v trestním zákoníku[1]. Thu, 18 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 18 May 2017 0:09:00 CESTPrávo na obhajobu je právem klienta a nikoli jeho obhájcehttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-obhajobu-je-pravem-klienta-a-nikoli-jeho-obhajce-105878.htmlSvým nálezem ze dne 3. ledna 2017 sp. zn. III. ÚS 2847/14 se Ústavní soud vyjádřil k charakteru či lépe k obsahu práva na obhajobu. Tímto nálezem ÚS zamítl ústavní stížnost advokáta (dále jen stěžovatel), který byl odsouzen pro trestný čin podvodu. Toho se měl, stručně řečeno, dopustit tím, že od svého klienta (dále jen poškozeného), který se nacházel ve vězení, převzal částku 550.000 Kč, které měl požít k ovlivnění svědků. Aby vypovídali ve prospěch poškozeného v řízení o povolení obnovy řízení. Stěžovatel však přijaté peníze na ovlivnění svědeckých výpovědí nechtěl použít a ani nepoužil a ponechal si ji pro vlastní potřebu. Poškozeného však utvrzoval v přesvědčení, že tato částka bude na zajištění a ovlivnění svědků použita.Thu, 18 May 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryThu, 18 May 2017 0:08:00 CESTPosouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle GDPRhttps://www.epravo.cz/top/clanky/posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-podle-gdpr-105892.htmlV našem dalším článku věnovaném obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které bude účinné již za rok (od 25. 5. 2018), podrobně rozebereme povinnost správce údajů provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA – Data Protection Impact Assessment). Tato povinnost bude významnou novinkou v oblasti ochrany osobních údajů, a proto Evropská unie nedávno vydala výkladové pokyny k DPIA, které mají sloužit správcům údajů jako manuál vysvětlující, zda a jak mají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů provést.[1]Wed, 17 May 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 17 May 2017 0:09:00 CESTDEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/clanky/deal-monitor-105907.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.Wed, 17 May 2017 0:08:00 CESTČlánky, Články a komentářeWed, 17 May 2017 0:08:00 CEST