ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/Stavební zákon 2018: Koordinované řízení https://www.epravo.cz/top/clanky/stavebni-zakon-2018-koordinovane-rizeni-106541.htmlNovela stavebního zákona, která nabývá účinnosti 1. ledna 2018, s sebou přináší řadu novinek, jejichž záměrem je zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Jednou z nich je zavedení tzv. koordinovaného povolovacího řízení, které v některých případech sloučí územní a stavební řízení, případně i řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v jedno. Stavba má být jedním rozhodnutím umístěna a současně povolena.Wed, 18 October 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, správní právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeWed, 18 October 2017 0:10:00 CESTDEAL MONITORhttps://www.epravo.cz/top/clanky/deal-monitor-106546.htmlPřinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.Wed, 18 October 2017 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeWed, 18 October 2017 0:09:00 CESTK možnosti zahájení řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby i bez návrhu a k související otázce náhrady nákladů řízeníhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-moznosti-zahajeni-rizeni-o-vysloveni-neplatnosti-rozhodnuti-organu-pravnicke-osoby-i-bez-navrhu-a-k-souvisejici-otazce-nahrady-nakladu-rizeni-106480.htmlDle názoru některých soudů lze řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby, např. neplatnosti usnesení valné hromady obchodní společnosti nebo usnesení členské schůze družstva, zahájit i bez návrhu. V návaznosti na tento názor pak soudy nepřiznávají úspěšné straně náhradu nákladů řízení. Cílem tohoto článku je posouzení dané otázky, zda lze uvedené řízení zahájit i bez návrhu (tj. z moci úřední - ex officio).Wed, 18 October 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 18 October 2017 0:08:00 CESTDobrá víra jako právní zásada?[1]https://www.epravo.cz/top/clanky/dobra-vira-jako-pravni-zasada1-106405.htmlMezi soukromoprávními autory existují různé názory ohledně povahy dobré víry v subjektivním slova smyslu (resp. její ochrany) jako obecné právní zásady. Aspirací tohoto článku je přednést některá relevantní stanoviska právní doktríny, jakož i přispět vlastním pohledem na tuto problematiku.Wed, 18 October 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryWed, 18 October 2017 0:05:00 CESTČástečné pracovní úvazky (pracovní poměry na kratší pracovní dobu) – několik dalších poznámekhttps://www.epravo.cz/top/clanky/castecne-pracovni-uvazky-pracovni-pomery-na-kratsi-pracovni-dobu-nekolik-dalsich-poznamek-106510.htmlL. Jouza publikoval 30. 8. 2017 příspěvek o zaměstnávání na kratší pracovní dobu.[1] Uvedl několik zajímavostí - ztotožnit se mohu např. s jeho úvahami de lege ferenda, avšak jeho článek obsahoval spoustu statistických a sociologických dat na úkor praktických informací o právní úpravě a judikatuře, kterou právníci – specialisté na pracovní právo zajisté dobře znají, avšak čtenáři www.epravo.cz nejsou jen specialisté na pracovní právo, a tak si dovolím téma doplnit o několik poznámek k vybraným aspektům právní úpravy kratší pracovní doby.Wed, 18 October 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 18 October 2017 0:05:00 CESTOdvolání daruhttps://www.epravo.cz/top/clanky/odvolani-daru-106508.htmlDarování je dvoustranný právní vztah, kterým jedna smluvní strana převádí na druhou smluvní stranu vlastnické právo k určité věci, a to bezúplatně. Jedná se tedy o vztah ekonomicky velmi nerovný, neboť dárce zásadně neobdrží za své plnění žádné protiplnění. Z tohoto důvodu je darování institut typický pro rodinné vztahy a vztahy obdobně blízké osobní povahy; darování nelze vyloučit ani v rámci obchodních vztahů, v těchto případech však zpravidla nestojí samo o sobě a přistupuje souhrnu dalších vzájemných právních vztahů. Možnost odvolání daru do jisté míry vyrovnává tuto ekonomickou nerovnost, když dává dárci možnost účinky darování ex post „zrušit“. Práva odvolat dar, a to ať už pro nouzi či pro nevděk, se při darování mezi živými nelze vzdát.Tue, 17 October 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeTue, 17 October 2017 0:10:00 CESTGDPR a TOPO a jejich význam pro obchodní společnostihttps://www.epravo.cz/top/clanky/gdpr-a-topo-a-jejich-vyznam-pro-obchodni-spolecnosti-106475.htmlVedle pokuty ve výši až do 4% celkového obratu společnosti, kterou po 25.5. 2018 bude moct jako správní sankci pro porušení povinností vyplývajících z nařízení GDPR udělit společnosti Úřad pro ochranu osobních údajů, může nesprávné nakládání s osobními údaji založit vznik trestní odpovědnosti právnické osoby dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „TOPO“)[1]. Trestný čin dle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní zákoník“) – neoprávněné nakládání s osobními údaji - není mezi vyloučenými trestnými činy vypočtenými v § 7 zákona TOPO a každá společnost tak musí počítat s aktivací trestní odpovědnosti a nastoupení hrozící sankce.Tue, 17 October 2017 0:06:00 CESTČlánky, praktické rady, trestní právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryTue, 17 October 2017 0:06:00 CESTO konceptu nejlepšího zájmu dítětehttps://www.epravo.cz/top/clanky/o-konceptu-nejlepsiho-zajmu-ditete-106509.htmlaneb Proč lze nejnovější judikaturu Ústavního soudu k nejlepšímu zájmu dítěte vnímat jako nevyužitou příležitost a jak to souvisí s novým obecným komentářem Výboru OSN pro práva dítěte k „dětem ulice“? Tue, 17 October 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeTue, 17 October 2017 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 9.10.2017 – 15.10.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-9102017-15102017-106527.htmlPožadavky na obsah kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH) zřejmě dostanou zákonnou úpravu. Obsahuje ji takzvaná změnová norma k návrhu nového zákona o platebním styku, kterou schválil Senát, stejně jako schválil i samotný zákon o platebním styku. Dosavadní znění, které se týkalo podoby kontrolního hlášení, zrušil loni na podnět skupiny senátorů Ústavní soud, a to s účinností ke konci letošního roku. Předlohu musí ještě podepsat prezident.Mon, 16 October 2017 0:15:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 16 October 2017 0:15:00 CESTVýzva k vrácení dotačních prostředků jakožto možný nezákonný zásah správního orgánuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vyzva-k-vraceni-dotacnich-prostredku-jakozto-mozny-nezakonny-zasah-spravniho-organu-106483.htmlDle § 14f odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“) platí, že poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části v jím stanovené lhůtě, pokud se na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace, v přímé souvislosti s ní, porušil povinnost stanovenou právním předpisem, nedodržel účel dotace, nebo porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, když povaha pochybení nápravu neumožňuje.Mon, 16 October 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, Články a komentářeMon, 16 October 2017 0:10:00 CESTZastavení exekuce pro nezpůsobilost exekučního tituluhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zastaveni-exekuce-pro-nezpusobilost-exekucniho-titulu-106468.htmlVěřitel vedl jako oprávněný exekuci proti povinnému na základě exekučního titulu, jímž byl rozhodčí nález rozhodce – fyzické osoby. V roce 2015 vydal soudní exekutor oznámení o ukončení exekuce vymožením, v roce 2016 pak povinný podal návrh na zastavení exekuce z důvodu nezpůsobilosti exekučního titulu. Povinný argumentoval tím, že rozhodčí doložka byla neplatná pro neurčitost, a tím pádem exekuční titul – rozhodčí nález nebyl formálně ani materiálně vykonatelný.Mon, 16 October 2017 0:08:00 CESTČlánky, občanské právo, Články a komentářeMon, 16 October 2017 0:08:00 CESTKrátké zamyšlení: Musí být návod na použití zdravotnického prostředku v České republice uveden v českém jazyce?https://www.epravo.cz/top/clanky/kratke-zamysleni-musi-byt-navod-na-pouziti-zdravotnickeho-prostredku-v-ceske-republice-uveden-v-ceskem-jazyce-106474.htmlProblematika zdravotnických prostředků se v České republice řídí zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „zákon“) a navazuje na evropskou právní úpravu. Zaměřili jsme se na problematiku týkající se povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb uvádět údaje v návodu k použití zdravotnického prostředku v České republice v českém jazyce.Mon, 16 October 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, evropské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryMon, 16 October 2017 0:08:00 CESTSrážky z příjmů podnikatelů v oddlužení – co soudce, to názorhttps://www.epravo.cz/top/clanky/srazky-z-prijmu-podnikatelu-v-oddluzeni-co-soudce-to-nazor-106523.htmlDne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti významná novela insolvenčního zákona[1]. Touto novelou dochází rovněž k další úpravě pravidel pro řešení úpadku podnikajících fyzických osob v oddlužení. Novela opět mění pravidla pro přípustnost oddlužení těchto osob, nevyřešila však bohužel jeden z nejpalčivějších problému, se kterým se musí dlužníci, zpracovatelé insolvenčních návrhů a zejména pak insolvenční správci, potýkat. Tímto problémem je nejednotný postup při postihování příjmů podnikajících osob v oddlužení plněním splátkového kalendáře.Fri, 13 October 2017 0:15:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoFri, 13 October 2017 0:15:00 CESTNovelizace přestupkového práva stručně a přehledněhttps://www.epravo.cz/top/clanky/novelizace-prestupkoveho-prava-strucne-a-prehledne-106524.htmlDne 1. července tohoto roku nabyly účinnosti dva podstatné zákony v oblasti přestupkového práva. Tím rozsáhlejším je zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „Přestupkový zákon“), tím druhým pak zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Níže přehledně shrneme, k jakým zásadním změnám dochází a na co bychom nově měli brát zřetel, pokud se setkáme s problematikou přestupkového práva.Fri, 13 October 2017 0:14:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeFri, 13 October 2017 0:14:00 CESTJednostranné zvyšování nájemného bytu podle nového občanského zákoníku vs. regulované nájemnéhttps://www.epravo.cz/top/clanky/jednostranne-zvysovani-najemneho-bytu-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-vs-regulovane-najemne-106470.htmlMohlo by se zdát, že nová právní úprava jednostranného zvyšování nájemného bytu pronajímatelem nevyvolává v praxi přílišné komplikace z hlediska výkladu. V některých případech však může být i toto zvýšení komplikované.Fri, 13 October 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeFri, 13 October 2017 0:10:00 CESTVydědění pro vedení trvale nezřízeného života – ne pokud jej zůstavitel svým nevhodným výchovným působením zapříčinilhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vydedeni-pro-vedeni-trvale-nezrizeneho-zivota-ne-pokud-jej-zustavitel-svym-nevhodnym-vychovnym-pusobenim-zapricinil-106482.htmlDůvod vydědění uvedený v ust. § 469a odst. 1 písm. d) zrušeného občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tedy vedení trvale nezřízeného života, je shodný i s důvodem uvedeným v ust. § 1646 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a proto lze říci, že výklad i posuzování důvodnosti a intenzity naplňující pojem „nezřízený život“ by se s novou právní úpravou v budoucnu neměly měnit, konstatoval Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 2547/2016, ze dne 3. 6. 2017. Fri, 13 October 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeFri, 13 October 2017 0:10:00 CESTNásledky porušení smluvního zákazu postoupení pohledávkyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/nasledky-poruseni-smluvniho-zakazu-postoupeni-pohledavky-106507.htmlDle nového občanského zákoníku („ObčZ“) lze postoupit pohledávku v případě, že to smluvní ujednání věřitele a dlužníka nevylučuje. Jak se však můžete bránit v případě, kdy Váš smluvní partner navzdory sjednanému zákazu postoupení svou pohledávku proti Vaší osobě postoupí? Současná právní úprava nedává jednoznačnou odpověď na to, jaké následky bude mít postoupení, které smluvní zákaz porušuje.Fri, 13 October 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentářeFri, 13 October 2017 0:07:00 CESTZastupování obchodní společnosti jakožto společníka a odpovědnost člena statutárního orgánuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zastupovani-obchodni-spolecnosti-jakozto-spolecnika-a-odpovednost-clena-statutarniho-organu-106521.htmlU statutárního orgánu je již napříč praxí dobře známé, že jeho členové mají provádět vůči „své společnosti“ obchodní vedení a zastupovat ji navenek s péčí řádného hospodáře, jinak mohou být z výkonu funkce vůči společnosti odpovědní. V praxi nicméně nastávají nejasnosti ohledně způsobu zastupování společnosti statutáry a z toho plynoucí odpovědnost v případě, kdy je obchodní korporace, kterou reprezentují, společníkem či akcionářem jiné obchodní společnosti.Thu, 12 October 2017 0:13:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 12 October 2017 0:13:00 CESTSmluvní alokace nebezpečí změny okolnostíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/smluvni-alokace-nebezpeci-zmeny-okolnosti-106467.htmlV předkládané stati se zabývám otázkou smluvního rozložení nebezpečí podstatné změny okolností, které mají zásadní vliv na smluvní závazek. Navazuji tak na řadu článků věnovaných institutu změny okolností v českém právu.[1] Thu, 12 October 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentářeThu, 12 October 2017 0:10:00 CESTPojištění cestovní kanceláře proti úpadkuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pojisteni-cestovni-kancelare-proti-upadku-106481.htmlMá klient cestovní kanceláře nárok, v případě podpojištěnosti cestovní kanceláře v úpadku, na vyplacení celé jím uhrazené částky za zájezd od pojišťovny?Thu, 12 October 2017 0:10:00 CESTČlánky, praktické rady, finanční právo, cestování, Články a komentáře, ostatní právní obory, insolvenční právoThu, 12 October 2017 0:10:00 CESTVybrané právní aspekty down-stream mergerhttps://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-pravni-aspekty-down-stream-merger-106473.htmlFúze společností jsou současným trendem korporátního práva. Motivy k fúzi mohou být různé, např. snaha o zjednodušení struktury společností v rámci skupiny, snížení nákladů a administrativní zátěže, koncentrace vědomostí a know-how, či jiný podnikatelský záměr. Není překvapením, že nejčastěji k fúzi dochází v případě skupiny společností, neboť právě v těchto případech je přeměna společnosti nejsnazší. Tyto fúze lze pak rozdělit v zásadě do tří skupin: fúze nahoru (up-stream merger), fúze dolů (down-stream merger) a fúze sesterských společností (merger of sister companies), a právě některé právní aspekty tzv. fúze dolů se v tomto článku pokusíme čtenářům nastínit.Thu, 12 October 2017 0:08:00 CESTČlánky, praktické rady, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeThu, 12 October 2017 0:08:00 CEST