ePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ČlánkycsePravo.cz - Článkyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/„Zpoplatněný“ podnět versus zásada oficialityhttps://www.epravo.cz/top/clanky/zpoplatneny-podnet-versus-zasada-oficiality-105718.htmlCílem tohoto článku je se v krátkosti zamyslet nad smyslem a účelem zpoplatnění podnětu k zahájení správního řízení z moci úředním, který byl do právní úpravy veřejných zakázek vtělen zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále také jen „Zákon“).Thu, 30 March 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeThu, 30 March 2017 0:09:00 CESTHromadné postupování pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního souduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/hromadne-postupovani-pohledavek-prihlasenych-do-insolvencniho-rizeni-z-pohledu-insolvencniho-soudu-105562.htmlInsolvenční řízení vedené na majetek dlužníka můžeme laicky řečeno nazývat hromadnou exekucí. Proč? Hlavní podstatou zahájeného insolvenčního řízení je vyrovnání všech vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli, včetně vztahů závazkových. Obecně lze říci, že v insolvenčním řízení je zpeněžen veškerý majetek ve vlastnictví dlužníka včetně majetku (který nemusí být ve vlastnictví dlužníka), který je ale možné zpeněžit a jehož výtěžek je možné použít pro uspokojování věřitelů. Věřitelé mají v insolvenčním řízení rovné postavení, pokud jim nesvědčí právo některého ze zajišťovacích institutů nebo právo z pohledávky za majetkovou podstatou. Thu, 30 March 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, podnikání, Články a komentáře, insolvenční právoThu, 30 March 2017 0:05:00 CESTPrávo a televizní seriályhttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-a-televizni-serialy-105700.htmlMožná, že titulek dnešní úvahy neodpovídá tomu, čím chci začít. Ale vysvětelní přijde později. V souvislosti s novelou zákoníku práce, která je v současnosti projednávána v zákonodárných orgánech, někteří poslanci předložill pozměňovací a doplňovací návrhy v tom smyslu, aby do pracovního kodexu byla dána možnost výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem bez uvedení důvodu. Odůvodnění těchto návrhů je nejen v rozporu s mezinárodními právními dokumenty, ale ovlivńuje do určité míry právní vědomí a veřejné mínění všech občanů, co si vlastně myslí o právu a jistotě v pracovních vztazích.Thu, 30 March 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeThu, 30 March 2017 0:05:00 CESTK povinnosti zhotovitele dokončit dílohttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnosti-zhotovitele-dokoncit-dilo-105356.htmlObvykle se uvádí, že smlouva o dílo zastává co do svého společenského a hospodářského významu jedno z předních míst mezi smluvními typy soukromého práva. Často se pak dodává, že co do složitosti materie a zejména praktických aplikačních problémů jí patří místo vůbec nepřednější.Wed, 29 March 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeWed, 29 March 2017 0:09:00 CESTSprávní právo pod mikroskopem aneb K otázce (ne)vázanosti orgánu obce právním názorem souduhttps://www.epravo.cz/top/clanky/spravni-pravo-pod-mikroskopem-aneb-k-otazce-nevazanosti-organu-obce-pravnim-nazorem-soudu-105561.htmlSprávní akty orgánů obcí (ale i krajů) jsou stále častěji mj. přezkoumávány v rámci správního soudnictví. Správní akty orgánů obcí (ale i krajů) jsou stále častěji mj. přezkoumávány v rámci správního soudnictví. Ve správním soudnictví platí, že je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil. Wed, 29 March 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, správní právo, veřejná správa, Články a komentářeWed, 29 March 2017 0:05:00 CESTKdy je pracovnělékařský posudek závazný? https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-je-pracovnelekarsky-posudek-zavazny-105568.htmlPrávní úprava lékařských posudků v rámci pracovnělékařských služeb, která je v účinnosti od 1. 4. 2012, je odlišná od právní úpravy předchozí. Nejvyšší soud ČR v důsledku toho nastolil nový trend v posuzování platnosti výpovědí zaměstnavatelů daných zaměstnancům z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti (dle ust. § 52 písm. d) a e) zákoníku práce).Wed, 29 March 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeWed, 29 March 2017 0:05:00 CESTNávrat „obecného“ zákonného předkupního práva u nemovitých věcíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/navrat-obecneho-zakonneho-predkupniho-prava-u-nemovitych-veci-105686.htmlPrávní úprava zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům prošla v posledních letech několika zvraty. V rámci rekodifikace v roce 2012 a přijetí nového občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 bylo (časově neomezené) zákonné předkupní právo k převáděným spoluvlastnickým podílům podle předchozího občanského zákoníku zrušeno. Nově pak bylo nahrazeno úpravou, jež zavedla (časově omezené) předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví v případech, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Novela občanského zákoníku z prosince 2016, jež nabude účinnosti 1. ledna 2018 však časově neomezené zákonné předkupní právo ve vztahu k nemovitým věcem však vrací zpět.Tue, 28 March 2017 0:09:00 CESTČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeTue, 28 March 2017 0:09:00 CESTNález Ústavního soudu z pohledu revizorahttps://www.epravo.cz/top/clanky/nalez-ustavniho-soudu-z-pohledu-revizora-105560.htmlV listopadu 2016 osvobodil Ústavní soud nálezem II.ÚS 2230/16 slepého muže od exekučního vymožení přirážky k jízdnému, tzv. pokuty v MHD.[1] Za poněkud nejasných okolností - snad podvodem třetí osoby - ÚS detaily příliš nerozvádí - zaevidoval dopravce vůči stěžovateli (tj. žalovanému, později povinnému) pohledávku z titulu několika přirážek k jízdnému. V důsledku doručování fikcí se muž o svých "finančních problémech" ani nedozvěděl.Tue, 28 March 2017 0:05:00 CESTČlánky, praktické rady, Články a komentáře, ostatní právní obory, ostatní právní oboryTue, 28 March 2017 0:05:00 CESTSouhrn významných legislativních událostí 20.3.2017 – 26.3.2017https://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-2032017-2632017-105668.htmlVelký senát Nejvyššího soudu (NS) připustil možnost trestního postihu člověka, který už byl kvůli krácení daně penalizován finančním úřadem. Pokud se obě řízení doplňují, zaměřují se na různé aspekty daného protiprávního jednání a je mezi nimi věcná a časová souvislost, nejde o porušení zákazu dvojího postihu téže osoby za týž skutek. Senát rozhodl už v lednu, obsáhlý verdikt ujasňující důležitou problematiku je dostupný na webu soudu.Mon, 27 March 2017 0:09:00 CESTČlánky, Články a komentářeMon, 27 March 2017 0:09:00 CESTProvokativní myšlení o Ústavě aneb Právní živothttps://www.epravo.cz/top/aktualne/provokativni-mysleni-o-ustave-aneb-pravni-zivot-105670.htmlKolem české Ústavy je v poslední době živěji, než by bylo vhodné. Opakovaně se mluví o změnách nejrůznějších pravidlech, které jsme se naučili vnímat jako základní. Možná naštěstí ale stále jen mluví. A tak se o těchto věcech mluvilo i na konferenci Ústava de iure a de facto, kterou začal minulý týden v pátek v Poslanecké sněmovně letošní ročník už tradičního projektu Pražský právnický podzim, respektive Pražské právnické jaro. Zatímco Pavel Rychetský rozvíjel své již mnohokrát prezentované myšlenky o vztahu českého ústavního soudnictví a evropského práva, profesor Aleš Gerloch opět tak trochu „provokoval“.Mon, 27 March 2017 0:08:00 CESTČlánky a komentáře, Aktuálně, názoryMon, 27 March 2017 0:08:00 CESTPoznámky k připravované koncepční novele zákoníku práce – 7. dílhttps://www.epravo.cz/top/clanky/poznamky-k-pripravovane-koncepcni-novele-zakoniku-prace-7-dil-105664.htmlObdobně jako pokračuje projednávání koncepční novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně PČR, pokračujeme i my v našem seriálu o připravovaných změnách. Mon, 27 March 2017 0:07:00 CESTČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeMon, 27 March 2017 0:07:00 CESTWhistleblowing v českém právním prostředíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/whistleblowing-v-ceskem-pravnim-prostredi-105650.htmlWhistleblowing neboli oznamování trestných činů zejména ze strany zaměstnanců je fenomén, který si pro svou kontroverznost zaslouží pozornost nejen právníků, nýbrž celé společnosti. V první polovině února vláda v souvislosti s touto problematikou podpořila novelu Občanského soudního řádu, která toto téma po několika měsících opět oživila. Pro tyto důvody mi prosím dovolte krátký exkurz do této problematiky.Fri, 24 March 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, pracovní právo, zaměstnání, Články a komentářeFri, 24 March 2017 0:09:00 CET10 otázek pro ... Ivanu Nemčekovouhttps://www.epravo.cz/top/aktualne/10-otazek-pro-ivanu-nemcekovou-105372.htmlMgr. Ivana Nemčeková působí druhým rokem jako advokátní koncipientka ve společnosti NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Již v rámci praxí v době studia na právnické fakultě se věnovala právní oblasti ochrany duševního vlastnictví, na kterou zaměřuje i nyní v rámci právní praxe. Dále se věnuje právu moderních technologií a přípravě obchodních smluv na lokální i mezinárodní úrovni. Zabývá se též problematikou korporátního práva. Ivana se aktivně zajímá zejména o aktuální trendy v oblasti práva regulujícího internet a IT, oblasti ochrany osobních údajů a obecně ochrany duševního vlastnictví. Fri, 24 March 2017 0:08:00 CETČlánky a komentáře, Aktuálně, 10 otázekFri, 24 March 2017 0:08:00 CETSoukromoprávní odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem se zaměřením na význam spolupůsobení poškozeného na vznik škodyhttps://www.epravo.cz/top/clanky/soukromopravni-odpovednost-za-skodu-zpusobenou-zviretem-se-zamerenim-na-vyznam-spolupusobeni-poskozeneho-na-vznik-skody-105531.htmlPrávní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem byla s účinností od 1. 1. 2014 do českého právního řádu zavedena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 1964“), se škoda způsobená zvířetem posuzovala podle obecné úpravy odpovědnosti za škodu, přičemž konstantní judikatura z období účinnosti OZ 1964 kladla na majitele či chovatele zvířat velmi vysoké požadavky, a to prakticky na hranici objektivní odpovědnosti. Fri, 24 March 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryFri, 24 March 2017 0:07:00 CETPředkupní právo spoluvlastníků ve světle novely občanského zákoníkuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/predkupni-pravo-spoluvlastniku-ve-svetle-novely-obcanskeho-zakoniku-105536.htmlPo dobu účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (pozn. účinného do 31. prosince 2013), měli spoluvlastníci nemovitých věcí v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu ze zákona.[1] Výjimkou ze zákonného předkupního práva spoluvlastníků byl převod předmětného převodu na osobu blízkou.Thu, 23 March 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, bydlení a nemovitosti, Články a komentářeThu, 23 March 2017 0:09:00 CETUmístění podpisu na závětihttps://www.epravo.cz/top/clanky/umisteni-podpisu-na-zaveti-105558.htmlZávěť, která neobsahuje podpis zůstavitele na konci textu (tj. až za projevem vůle povolat někoho za dědice), nemá náležitosti stanovené zákonem, a proto je neplatná.Thu, 23 March 2017 0:05:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, Články a komentáře, ostatní právní oboryThu, 23 March 2017 0:05:00 CETAktuálně k opatrovnictví kapitálových obchodních korporacíhttps://www.epravo.cz/top/clanky/aktualne-k-opatrovnictvi-kapitalovych-obchodnich-korporaci-105501.htmlV poměrech právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 zákon stanoví rozličné situace ve vztahu k obsazení orgánů obchodní korporace a jmenování osob oprávněných obchodní korporaci zastupovat vůči třetím osobám, kdy do právního postavení obchodní korporace může zasáhnout soud. Konkrétně se jedná o instituty jmenování opatrovníka právnické osobě soudem a jmenování člena statutárního orgánu právnické osoby v případě, že statutární orgán nemá dostatečný počet členů k rozhodování.[1] Předmětem tohoto příspěvku je upozornit na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky k této problematice.Wed, 22 March 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 22 March 2017 0:09:00 CETK některým aspektům mající vliv na určení výše výživného pro nezletilé či zletilé dítěhttps://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-aspektum-majici-vliv-na-urceni-vyse-vyzivneho-pro-nezletile-ci-zletile-dite-105476.htmlVyživovací povinnost rodiče vůči dítěti vzniká již narozením dítěte a prakticky trvá až do doby, kdy je dítě schopno samo se živit, ať už se jedná o dítě nezletilé, či zletilé. K určení výše vyživovací povinnosti však dochází zpravidla až ve chvíli, kdy rodič svoji vyživovací povinnost neplní dobrovolně nebo jsou třeba upravit poměry k nezletilému dítěti například při rozvodu rodičů. Při úvahách o určení výše výživného je třeba zohlednit nejen to, jaké jsou příjmy povinného rodiče nebo potřeby dítěte, ale je třeba zohlednit i další skutečnosti, které mohou mít zcela zásadní vliv na finální výši určeného výživného.Wed, 22 March 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, manželství a rodina, Články a komentářeWed, 22 March 2017 0:07:00 CETPřevod podílu ve společnosti s ručením omezeným a jeho vliv na výplatu podílu na ziskuhttps://www.epravo.cz/top/clanky/prevod-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-a-jeho-vliv-na-vyplatu-podilu-na-zisku-105452.htmlV praxi se lze setkat s určitými pochybnostmi a zmatky při posuzování otázky převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným a jeho vlivu na výplatu podílu na zisku. Jde konkrétně o případ, kdy společnost s ručením omezeným rozhodne o rozdělení zisku mezi společníky a jeho výplatě (např. ve splátkách), avšak před výplatou podílu na zisku (či jeho splátky) společník převede svůj podíl ve společnosti na třetí osobu. Předmětem pochybností pak může být otázka, zda pohledávka na výplatu podílu na zisku přechází na nabyvatele podílu, či nikoliv, resp. kdo je oprávněn k přijetí výplaty podílu na zisku. Wed, 22 March 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, obchodní právo, podnikání, Články a komentářeWed, 22 March 2017 0:07:00 CETSoukromoprávní vymáhání škody způsobené porušením soutěžního práva: Zpřístupnění důkazůhttps://www.epravo.cz/top/clanky/soukromopravni-vymahani-skody-zpusobene-porusenim-soutezniho-prava-zpristupneni-dukazu-105354.htmlSoukromoprávní vymáhání soutěžního práva je v České republice stále relativně neznámý pojem. Tento, v některých západních jurisdikcích již poměrně zažitý mechanismus, se nyní u nás dostává na pořad dne především díky blížícímu se projednávání návrhu zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže („Návrh“). Návrh především implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/104/EU („Směrnice“) a snaží se zaplnit určitou mezeru, která je zcela nepochybně v oblasti soutěžního práva přítomna. Směrnice zavazuje členské státy zajistit, aby každá fyzická nebo právnická osoba, která je poškozena na svých právech při porušení pravidel hospodářské soutěže, měla nárok na přiměřenou náhradu.[1] Jsou to totiž především odběratelé a jiné osoby v podobném postavení, kterým je protisoutěžním jednáním způsobena škoda, a právě Návrh má umožnit její jednodušší reparaci.Tue, 21 March 2017 0:09:00 CETČlánky, praktické rady, obchodní právo, správní právo, podnikání, veřejná správa, Články a komentářeTue, 21 March 2017 0:09:00 CETPrávnická osoba jako spotřebitel? Možná anohttps://www.epravo.cz/top/clanky/pravnicka-osoba-jako-spotrebitel-mozna-ano-105513.htmlÚčelem norem upravujících práva a povinnosti spotřebitele je ochrana slabší nepodnikatelské strany před silnější podnikatelskou stranou v uzavírání obchodů. V českém právu jsou normy obsaženy především v občanském zákoníku a zákoně na ochranu spotřebitele.[1] Aktivitou Evropského parlamentu je úprava v této oblasti živá a nově přicházející směrnice budou oblast ještě přetvářet.[2] V následujícím textu zhodnotím, zda by právnická osoba mohla požívat ochrany spotřebitele, a přidám exkurz do platné španělské právní úpravy.Tue, 21 March 2017 0:07:00 CETČlánky, praktické rady, občanské právo, podnikání, Články a komentářeTue, 21 March 2017 0:07:00 CET