ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-13-cervna-2018-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-482017-sb-o-stanoveni-pozadavku-podle-aktu-a-standardu-dobreho-zemedelskeho-a-environmentalniho-stavu-pro-oblasti-pravidel-podminenosti-a-dusledku-jejich-poruseni-pro-poskytovani-nekterych-zemedelskych-podpor-22164.htmlFri, 22 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 13. června 2018 o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-13-cervna-2018-o-informacich-uvadenych-ve-zdravotne-pojistnem-planu-a-vyhledu-a-o-zpusobu-jejich-predkladani-zdravotnimi-pojistovnami-22163.htmlFri, 22 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 14. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-14-cervna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1622015-sb-o-podrobnostech-urednicke-zkousky-22162.htmlFri, 22 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2018 o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-kvetna-2018-o-stanoveni-maximalniho-poctu-hodin-vyuky-financovaneho-ze-statniho-rozpoctu-pro-zakladni-skolu-stredni-skolu-a-konzervator-zrizovanou-krajem-obci-nebo-svazkem-obci-22161.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 13. června 2018 o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-13-cervna-2018-o-vzorech-formularu-pro-jednotlive-typy-zajezdu-a-spojenych-cestovnich-sluzeb-22160.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-cervna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-spravedlnosti-c-1771996-sb-o-odmenach-advokatu-a-nahradach-advokatu-za-poskytovani-pravnich-sluzeb-advokatni-tarif-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22159.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018 o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-cervna-2018-o-stanoveni-formularu-zadosti-o-urceni-advokata-a-formulare-podnetu-k-poskytnuti-jednorazove-pravni-porady-22158.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-13-cervna-2018-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-3902017-sb-o-pouziti-peneznich-prostredku-statniho-fondu-rozvoje-bydleni-na-regeneraci-verejnych-prostranstvi-na-sidlistich-22157.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-cervna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1882009-sb-o-atestacni-zkousce-aprobacni-zkousce-a-zaverecne-zkousce-certifikovaneho-kurzu-a-o-postupu-overeni-znalosti-ceskeho-jazyka-pohovorem-lekaru-zubnich-lekaru-a-farmaceutu-o-zkouskach-lekaru-zubnich-lekaru-a-farmaceutu-22156.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018 o zkušebním řádu aprobační zkoušky https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-cervna-2018-o-zkusebnim-radu-aprobacni-zkousky-22155.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-16-kvetna-2018-sp-zn-pl-us-1516-ve-veci-navrhu-na-zruseni-10-odst-3-zakona-c-3612000-sb-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu-zakon-o-silnicnim-provozu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-na-vysloveni-protiustavnosti-125f-odst-1-zakona-c-3612000-sb-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu-zakon-o-silnicnim-provozu-ve-zneni-ucinnem-do-30-cervna-2017-22154.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 12. června 2018 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-energetickeho-regulacniho-uradu-ze-dne-12-cervna-2018-o-celkovem-poctu-odbernych-mist-zakazniku-odebirajicich-elektrinu-a-o-celkovem-mnozstvi-plynu-spotrebovanem-v-ceske-republice-v-roce-2017-22153.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 12. června 2018 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-12-cervna-2018-o-aktualizaci-ciselniku-men-a-fondu-cmf-22152.htmlThu, 21 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-29-kvetna-2018-kterym-se-meni-zakon-c-2542001-sb-o-vodach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-vodni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-3881991-sb-o-statnim-fondu-zivotniho-prostredi-ceske-republiky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22151.htmlFri, 15 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-29-kvetna-2018-kterym-se-meni-zakon-c-1592006-sb-o-stretu-zajmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22150.htmlFri, 15 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-29-kvetna-2018-kterym-se-meni-zakon-c-1591999-sb-o-nekterych-podminkach-podnikani-a-o-vykonu-nekterych-cinnosti-v-oblasti-cestovniho-ruchu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-22149.htmlFri, 15 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 12. června 2018 o tabákových nálepkách https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-cervna-2018-o-tabakovych-nalepkach-22148.htmlFri, 15 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-cervna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5122002-sb-o-zvlastni-odborne-zpusobilosti-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22147.htmlFri, 15 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-cervna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3042012-sb-o-uznani-rovnocennosti-vzdelani-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku-ve-zneni-vyhlasky-c-382016-sb-22146.htmlFri, 15 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-cervna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4002011-sb-kterou-se-provadi-zakon-o-obcanskych-prukazech-a-zakon-o-cestovnich-dokladech-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22145.htmlFri, 15 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 4. června 2018 o vydání cenového rozhodnutí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-energetickeho-regulacniho-uradu-ze-dne-4-cervna-2018-o-vydani-cenoveho-rozhodnuti-22144.htmlTue, 12 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz