ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/VYHLÁŠKA ze dne 10. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-cervence-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1021994-sb-kterou-se-stanovi-pozadavky-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-a-bezpecnosti-provozu-v-objektech-urcenych-pro-vyrobu-a-zpracovani-vybusnin-ve-zneni-vyhlasky-c-761996-sb-a-vyhlaska-c-3271992-sb-kterou-se-stanovi-pozadavky-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-a-bezpecnosti-provozu-pri-vyrobe-a-zpracovani-vybusnin-a-o-odborne-zpusobilosti-pracovniku-pro-tuto-cinnost-ve-zneni-vyhlasky-c-3402001-sb-21708.htmlFri, 21 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. července 2017 o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-10-cervence-2017-o-stanoveni-vyjimek-z-vizove-povinnosti-a-z-osvobozeni-od-vizove-povinnosti-21707.htmlTue, 18 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 10. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-cervence-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-311995-sb-kterou-se-provadi-zakon-c-2001994-sb-o-zememerictvi-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-souvisejicich-s-jeho-zavedenim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21706.htmlTue, 18 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 12. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-cervence-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4582003-sb-kterou-se-provadi-zakon-o-genetickych-zdrojich-rostlin-a-mikroorganismu-21705.htmlTue, 18 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 10. července 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-10-cervence-2017-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-21704.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunechhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-27-cervna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3132014-sb-o-oznacovani-a-pasech-psu-kocek-a-fretek-v-zajmovem-chovu-pri-jejich-neobchodnich-presunech-21703.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-26-cervna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1072005-sb-o-skolnim-stravovani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21702.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017 o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-26-cervna-2017-o-vzoru-prukazu-zamestnance-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-povereneho-vykonem-kontroly-elektronickych-komunikaci-a-postovnich-sluzeb-21701.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametryhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-27-cervna-2017-kterou-se-stanovi-rozsah-technickych-parametru-pro-zarizeni-jejichz-prostrednictvim-jsou-provozovany-hazardni-hry-pozadavku-na-ochranu-a-uchovavani-hernich-a-financnich-dat-a-jejich-technicke-parametry-21700.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-23-kvetna-2017-sp-zn-pl-us-1012-ve-veci-navrhu-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-2622006-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakona-c-4352004-sb-o-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21699.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-4352004-sb-o-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21696.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákonyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1812014-sb-o-kyberneticke-bezpecnosti-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti-ve-zneni-zakona-c-1042017-sb-a-nektere-dalsi-zakony-21695.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-2562004-sb-o-podnikani-na-kapitalovem-trhu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21694.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1551995-sb-o-duchodovem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21693.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-3732011-sb-o-specifickych-zdravotnich-sluzbach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-21692.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-962004-sb-o-podminkach-ziskavani-a-uznavani-zpusobilosti-k-vykonu-nelekarskych-zdravotnickych-povolani-a-k-vykonu-cinnosti-souvisejicich-s-poskytovanim-zdravotni-pece-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-952004-sb-o-podminkach-ziskavani-a-uznavani-odborne-zpusobilosti-a-specializovane-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani-lekare-zubniho-lekare-a-farmaceuta-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21691.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-8-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1171995-sb-o-statni-socialni-podpore-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21690.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-3612000-sb-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu-zakon-o-silnicnim-provozu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-2472000-sb-o-ziskavani-a-zdokonalovani-odborne-zpusobilosti-k-rizeni-motorovych-vozidel-a-o-zmenach-nekterych-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-6342004-sb-o-spravnich-poplatcich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21689.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-3491999-sb-o-verejnem-ochranci-prav-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21688.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-cervna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1152000-sb-o-poskytovani-nahrad-skod-zpusobenych-vybranymi-zvlaste-chranenymi-zivocichy-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21687.htmlWed, 12 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 31. května 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-31-kvetna-2017-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-prumysloveho-vlastnictvi-v-souvislosti-s-vyuzivanim-udaju-z-informacnich-systemu-verejne-spravy-21686.htmlMon, 10 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz