ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-prosince-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3272012-sb-o-ochrane-vcel-zvere-vodnich-organismu-a-dalsich-necilovych-organismu-pri-pouziti-pripravku-na-ochranu-rostlin-21956.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-6-prosince-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-502015-sb-o-stanoveni-nekterych-podminek-poskytovani-primych-plateb-zemedelcum-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-narizeni-vlady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21955.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-6-prosince-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-1122008-sb-o-stanoveni-nekterych-podminek-poskytovani-narodnich-doplnkovych-plateb-k-primym-podporam-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21954.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-6-prosince-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-3182008-sb-o-provadeni-nekterych-opatreni-spolecne-organizace-trhu-s-ovocem-a-zeleninou-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21953.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhuhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-1-prosince-2017-o-informacnich-povinnostech-nekterych-osob-podnikajicich-na-kapitalovem-trhu-21952.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-7-listopadu-2017-sp-zn-pl-us-3315-ve-veci-navrhu-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-1822006-sb-o-upadku-a-zpusobech-jeho-reseni-insolvencni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21950.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-listopadu-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1052010-sb-o-planu-prideleni-kmitoctovych-pasem-narodni-kmitoctova-tabulka-21951.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 5. prosince 2017 o vydání cenových rozhodnutí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-energetickeho-regulacniho-uradu-ze-dne-5-prosince-2017-o-vydani-cenovych-rozhodnuti-21949.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 30. listopadu 2017 o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-30-listopadu-2017-o-aktualizaci-seznamu-vybraneho-zbozi-a-doplnkovych-statistickych-znaku-21948.htmlMon, 11 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-prosince-2017-kterou-se-meni-nektere-vyhlasky-v-souvislosti-s-upravou-sluzebnich-stejnokroju-zamestnancu-organu-statni-spravy-lesu-myslivosti-a-rybarstvi-21943.htmlFri, 08 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-1-prosince-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3452012-sb-o-dispecerskem-rizeni-plynarenske-soustavy-a-o-predavani-udaju-pro-dispecerske-rizeni-21942.htmlFri, 08 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-prosince-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-financi-c-2051999-sb-kterou-se-provadi-zakon-c-1681999-sb-o-pojisteni-odpovednosti-za-skodu-zpusobenou-provozem-vozidla-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21941.htmlFri, 08 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-272016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-a-zaku-nadanych-ve-zneni-vyhlasky-c-2702017-sb-21940.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017 k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2017-k-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-lecivech-tykajicich-se-elektronickych-receptu-21939.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-842008-sb-o-spravne-lekarenske-praxi-blizsich-podminkach-zachazeni-s-lecivy-v-lekarnach-zdravotnickych-zarizenich-a-u-dalsich-provozovatelu-a-zarizeni-vydavajicich-lecive-pripravky-ve-zneni-vyhlasky-c-2542013-sb-21938.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-listopadu-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-542008-sb-o-zpusobu-predepisovani-lecivych-pripravku-udajich-uvadenych-na-lekarskem-predpisu-a-o-pravidlech-pouzivani-lekarskych-predpisu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21937.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-listopadu-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3642009-sb-o-seznamu-obecnich-uradu-a-zastupitelskych-uradu-ktere-jsou-kontaktnimi-misty-verejne-spravy-vyhlaska-o-kontaktnich-mistech-verejne-spravy-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21936.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-1-prosince-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2702010-sb-o-inventarizaci-majetku-a-zavazku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21935.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2017, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-29-listopadu-2017-kterym-se-stanovi-stupnice-zakladnich-tarifu-pro-prislusniky-bezpecnostnich-sboru-21934.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-listopadu-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-362006-sb-o-overovani-shody-opisu-nebo-kopie-s-listinou-a-o-overovani-pravosti-podpisu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21933.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-listopadu-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3882011-sb-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-poskytovani-davek-osobam-se-zdravotnim-postizenim-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21932.htmlThu, 07 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.cz