ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-cervence-2019-kterym-se-meni-zakon-c-2182003-sb-o-odpovednosti-mladeze-za-protipravni-ciny-a-o-soudnictvi-ve-vecech-mladeze-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-soudnictvi-ve-vecech-mladeze-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakon-c-1411961-sb-o-trestnim-rizeni-soudnim-trestni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-2931993-sb-o-vykonu-vazby-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22661.htmlThu, 15 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-cervence-2019-kterym-se-meni-zakon-c-292000-sb-o-postovnich-sluzbach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-postovnich-sluzbach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-3192015-sb-kterym-se-meni-zakon-c-292000-sb-o-postovnich-sluzbach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-postovnich-sluzbach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-771997-sb-o-statnim-podniku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22660.htmlThu, 15 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. července 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-31-cervence-2019-o-ulozeni-kolektivnich-smluv-vyssiho-stupne-22659.htmlThu, 15 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-srpna-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3832001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-vyhlaska-c-2942005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-povrchu-terenu-a-zmene-vyhlasky-c-3832001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22658.htmlThu, 15 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-srpna-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-942016-sb-o-hodnoceni-nebezpecnych-vlastnosti-odpadu-22657.htmlThu, 15 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 1. srpna 2019 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-1-srpna-2019-o-aktualizaci-klasifikace-hospitalizovanych-pacientu-ir-drg-22656.htmlFri, 09 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 1. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-1-srpna-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1832018-sb-o-nalezitostech-rozhodnuti-a-dalsich-opatreni-vodopravniho-uradu-a-o-dokladech-predkladanych-vodopravnimu-uradu-22655.htmlThu, 08 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 30. července 2019, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-cervence-2019-kterou-se-meni-nektere-vyhlasky-v-oblasti-skolstvi-22654.htmlThu, 08 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-cervence-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-752005-sb-o-stanoveni-rozsahu-prime-vyucovaci-prime-vychovne-prime-specialne-pedagogicke-a-prime-pedagogicko-psychologicke-cinnosti-pedagogickych-pracovniku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-narizeni-vlady-c-1232018-sb-o-stanoveni-maximalniho-poctu-hodin-vyuky-financovaneho-ze-statniho-rozpoctu-pro-zakladni-skolu-stredni-skolu-a-konzervator-zrizovanou-krajem-obci-nebo-svazkem-obci-22653.htmlThu, 08 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 30. července 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-30-cervence-2019-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-22652.htmlFri, 09 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2019, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-cervence-2019-kterou-se-stanovi-vzor-prukazu-insolvencniho-spravce-22651.htmlThu, 08 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-cervence-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-592015-sb-o-sluzebnich-tarifech-a-o-zvlastnim-priplatku-pro-vojaky-z-povolani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22650.htmlThu, 08 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-22-cervence-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-3132010-sb-o-ocenenich-udelovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-ve-zneni-narizeni-vlady-c-832018-sb-22649.htmlThu, 08 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-22-cervence-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-742017-sb-o-stanoveni-nekterych-podminek-pro-poskytovani-podpory-na-dodavky-ovoce-zeleniny-mleka-a-vyrobku-z-nich-do-skol-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-narizeni-vlady-ve-zneni-narizeni-vlady-c-1282018-sb-22648.htmlThu, 08 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2019 o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněženíhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-22-cervence-2019-o-zpusobu-urceni-hodnoty-obydli-ktere-dluznik-neni-povinen-vydat-ke-zpenezeni-22647.htmlWed, 31 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 24. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-24-cervence-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4412013-sb-k-provedeni-zakona-o-ocenovani-majetku-ocenovaci-vyhlaska-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22646.htmlWed, 31 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní službyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-cervence-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4662012-sb-o-postupu-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pri-vypoctu-cistych-nakladu-na-plneni-povinnosti-poskytovat-zakladni-sluzby-22643.htmlThu, 25 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacíchhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-18-cervna-2019-sp-zn-pl-us-2515-ve-veci-navrhu-na-vysloveni-protiustavnosti-10-odst-4-pism-b-zakona-c-131997-sb-o-pozemnich-komunikacich-22644.htmlThu, 25 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisováníhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-1-cervence-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-572015-sb-o-stanoveni-rozsahu-udaju-zapisovanych-do-informacniho-systemu-o-sluzebnim-platu-a-zpusobu-jejich-zapisovani-22642.htmlThu, 25 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz184/2019 0/2019 25.7.2019 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/1842019-02019-2572019-narizeni-vlady-ze-dne-15-cervence-2019-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-3512013-sb-kterym-se-urcuje-vyse-uroku-z-prodleni-a-nakladu-spojenych-s-uplatnenim-pohledavky-urcuje-odmena-likvidatora-likvidacniho-spravce-a-clena-organu-pravnicke-osoby-jmenovaneho-soudem-a-upravuji-nektere-otazky-obchodniho-vestniku-verejnych-rejstriku-pravnickych-a-fyzickych-osob-a-evidence-sverenskych-fondu-a-evidence-udaju-o-skutecnych-majitelich-ve-zneni-narizeni-vlady-c-4342017-sb-22639.htmlThu, 25 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-4-cervna-2019-sp-zn-pl-us-4818-ve-veci-navrhu-na-zruseni-cl-11-obecne-zavazne-vyhlasky-mesta-milovice-c-12015-o-stanoveni-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalniho-odpadu-a-nakladani-se-stavebnim-odpadem-na-uzemi-mesta-milovice-ve-zneni-obecne-zavaznych-vyhlasek-c-32016-a-c-52017-22637.htmlFri, 19 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz