ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-8-srpna-2017-sp-zn-pl-us-915-ve-veci-navrhu-na-vysloveni-protiustavnosti-10b-odst-1-pism-a-zakona-c-5651990-sb-o-mistnich-poplatcich-ve-zneni-zakona-c-1852001-sb-21851.htmlMon, 16 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 6. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-6-rijna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1892009-sb-o-atestacni-zkousce-zkousce-k-vydani-osvedceni-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani-bez-odborneho-dohledu-zaverecne-zkousce-akreditovanych-kvalifikacnich-kurzu-a-aprobacni-zkousce-a-o-postupu-pri-overeni-znalosti-ceskeho-jazyka-vyhlaska-o-zkouskach-podle-zakona-o-nelekarskych-zdravotnickych-povolanich-21850.htmlMon, 16 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 10. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-rijna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1972004-sb-k-provedeni-zakona-c-992004-sb-o-rybnikarstvi-vykonu-rybarskeho-prava-rybarske-strazi-ochrane-morskych-rybolovnych-zdroju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-rybarstvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21849.htmlMon, 16 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 10. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-rijna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2751998-sb-o-agrochemickem-zkouseni-zemedelskych-pud-a-zjistovani-pudnich-vlastnosti-lesnich-pozemku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21848.htmlMon, 16 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 10. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-rijna-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1292012-sb-o-podrobnostech-uvadeni-osiva-a-sadby-pestovanych-rostlin-do-obehu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21847.htmlMon, 16 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 20. září 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017--2033, 2,00 % https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-20-zari-2017-jimz-se-urcuji-emisni-podminky-pro-statni-dluhopis-ceske-republiky-2017-2033-200-21844.htmlThu, 12 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 22. září 2017 o vydání zlaté mince ˙Hrad Pernštejn˙ po 5 000 Kč https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-22-zari-2017-o-vydani-zlate-mince-hrad-pernstejn-po-5-000-kc-21843.htmlThu, 12 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 2. října 2017 o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-rijna-2017-o-stanoveni-dalsich-odrud-ovocnych-druhu-s-uredne-uznanym-popisem-ktere-se-povazuji-za-zapsane-do-statni-odrudove-knihy-21842.htmlWed, 11 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 27. září 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhuhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-27-zari-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-4012010-sb-o-obsahovych-nalezitostech-pravidel-provozovani-prenosove-soustavy-pravidel-provozovani-distribucni-soustavy-radu-provozovatele-prepravni-soustavy-radu-provozovatele-distribucni-soustavy-radu-provozovatele-podzemniho-zasobniku-plynu-a-obchodnich-podminek-operatora-trhu-21841.htmlWed, 11 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 26. září 2017 o požadavcích na projekt jaderného zařízení https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-26-zari-2017-o-pozadavcich-na-projekt-jaderneho-zarizeni-21840.htmlWed, 11 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-25-zari-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-592015-sb-o-sluzebnich-tarifech-a-o-zvlastnim-priplatku-pro-vojaky-z-povolani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21837.htmlFri, 06 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 5. září 2017, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-5-zari-2017-kterym-se-meni-zakon-c-4352004-sb-o-zamestnanosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-2512005-sb-o-inspekci-prace-ve-zneni-zakona-c-932017-sb-21836.htmlFri, 06 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 5. září 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-5-zari-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1002001-sb-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21835.htmlFri, 06 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czZÁKON ze dne 5. září 2017, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-5-zari-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1531994-sb-o-zpravodajskych-sluzbach-ceske-republiky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-21834.htmlFri, 06 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 27. září 2017 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-27-zari-2017-o-aktualizaci-klasifikace-hospitalizovanych-pacientu-ir-drg-21833.htmlWed, 04 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 26. září 2017, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-26-zari-2017-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2682009-sb-o-technickych-pozadavcich-na-stavby-ve-zneni-vyhlasky-c-202012-sb-21832.htmlWed, 04 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 25. září 2017 o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-25-zari-2017-o-stanoveni-seznamu-odvetvi-zamestnani-ktera-zahrnuji-cinnosti-zavisle-na-rocnim-obdobi-21831.htmlWed, 04 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-25-zari-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-3302016-sb-kterym-se-stanovi-stupnice-zakladnich-tarifu-pro-prislusniky-bezpecnostnich-sboru-pro-rok-2017-ve-zneni-narizeni-vlady-c-1262017-sb-21830.htmlWed, 04 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-18-zari-2017-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-1762008-sb-o-technickych-pozadavcich-na-strojni-zarizeni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21829.htmlWed, 04 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 21. září 2017 o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-zari-2017-o-odborne-zpusobilosti-pro-distribuci-na-kapitalovem-trhu-21828.htmlMon, 02 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-11-zari-2017-o-vysi-odmen-clenu-zastupitelstev-uzemnich-samospravnych-celku-21827.htmlMon, 02 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.cz