ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu městahttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-8-ledna-2019-sp-zn-pl-us-3018-ve-veci-navrhu-na-zruseni-cl-2-pism-a-a-cl-3-odst-1-obecne-zavazne-vyhlasky-mesta-postoloprty-c-12011-o-zabezpeceni-mistnich-zalezitosti-verejneho-poradku-a-estetickeho-vzhledu-mesta-22470.htmlThu, 21 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 14. února 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-vnitra-ze-dne-14-unora-2019-o-vyhlaseni-novych-voleb-do-zastupitelstva-obce-22469.htmlThu, 21 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 18. února 2019, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-18-unora-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-622001-sb-o-hospodareni-organizacnich-slozek-statu-a-statnich-organizaci-s-majetkem-statu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22468.htmlThu, 21 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. února 2019 o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-7-unora-2019-o-ulozeni-kolektivni-dohody-vyssiho-stupne-22467.htmlThu, 21 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 18. února 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019˙2021, 0,00 % https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-18-unora-2019-jimz-se-urcuji-emisni-podminky-pro-statni-eurodluhopis-ceske-republiky-20192021-000-22466.htmlThu, 21 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-18-prosince-2018-sp-zn-pl-us-2716-ve-veci-navrhu-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-1101997-sb-o-potravinach-a-tabakovych-vyrobcich-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22465.htmlThu, 21 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 1. února 2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-1-unora-2019-kterym-se-meni-zakon-c-1212000-sb-o-pravu-autorskem-o-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-o-zmene-nekterych-zakonu-autorsky-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22464.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-31-ledna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-2452000-sb-o-statnich-svatcich-o-ostatnich-svatcich-o-vyznamnych-dnech-a-o-dnech-pracovniho-klidu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22463.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-31-ledna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-2452000-sb-o-statnich-svatcich-o-ostatnich-svatcich-o-vyznamnych-dnech-a-o-dnech-pracovniho-klidu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22462.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-31-ledna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-1082006-sb-o-socialnich-sluzbach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22461.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-31-ledna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-5612004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-skolsky-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22460.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-30-ledna-2019-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-prijetim-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-o-rtuti-22459.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-30-ledna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-3782007-sb-o-lecivech-a-o-zmenach-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-lecivech-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-3722011-sb-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovani-zakon-o-zdravotnich-sluzbach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22458.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-18-prosince-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2272016-sb-o-nalezitostech-formularu-zadosti-o-opis-nebo-vypis-z-evidence-rejstriku-trestu-a-zadosti-o-opis-z-evidence-prestupku-22457.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-30-ledna-2019-kterym-se-meni-zakon-c-2691994-sb-o-rejstriku-trestu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22456.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. února 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-3-unora-2019-o-ulozeni-kolektivnich-smluv-vyssiho-stupne-22455.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 5. února 2019 o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-financi-ze-dne-5-unora-2019-o-vydani-vymeru-mf-c-022019-kterym-se-vydava-seznam-zbozi-s-regulovanymi-cenami-pro-rok-2019-22454.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 8. února 2019, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-8-unora-2019-kterou-se-meni-vyhlasky-provadejici-volebni-zakony-22453.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czZÁKON ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-23-ledna-2019-kterym-se-meni-volebni-zakony-zakon-o-mistnim-referendu-zakon-o-krajskem-referendu-a-soudni-rad-spravni-22452.htmlFri, 15 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 7. února 2019, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-7-unora-2019-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5292005-sb-o-administrativni-bezpecnosti-a-o-registrech-utajovanych-informaci-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22449.htmlThu, 14 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. února 2019 o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-4-unora-2019-o-podrobnostech-sluzebniho-hodnoceni-statnich-zamestnancu-a-vazbe-osobniho-priplatku-statniho-zamestnance-na-vysledek-sluzebniho-hodnoceni-a-o-zmene-narizeni-vlady-c-3042014-sb-o-platovych-pomerech-statnich-zamestnancu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22448.htmlThu, 14 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.cz