ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-13-dubna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5032006-sb-o-podrobnejsi-uprave-uzemniho-rozhodovani-uzemniho-opatreni-a-stavebniho-radu-ve-zneni-vyhlasky-c-632013-sb-22098.htmlFri, 20 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. dubna 2018, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-5-dubna-2018-kterym-se-vyhlasuje-castka-odpovidajici-50-prumerne-mesicni-mzdy-v-narodnim-hospodarstvi-pro-ucely-zivotniho-a-existencniho-minima-a-castka-50-a-25-prumerne-mesicni-mzdy-v-narodnim-hospodarstvi-pro-ucely-statni-socialni-podpory-22097.htmlWed, 18 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 12. dubna 2018 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-dubna-2018-o-zpusobu-ocenovani-nakladu-na-zdravotni-sluzby-pro-ucely-prerozdelovani-22096.htmlWed, 18 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2018 o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobkyhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-11-dubna-2018-o-zruseni-nekterych-narizeni-vlady-v-oblasti-technickych-pozadavku-na-vyrobky-22095.htmlWed, 18 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-30-ledna-2018-sp-zn-pl-us-1515-ve-veci-navrhu-na-vysloveni-neustavnosti-41b-odst-2-a-4-a-41c-pism-g-zakona-c-2021990-sb-o-loteriich-a-jinych-podobnych-hrach-ve-zneni-ucinnem-do-31-prosince-2015-22094.htmlThu, 12 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 4. dubna 2018 o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-dubna-2018-o-seznamu-nebezpecnych-chemickych-latek-smesi-a-prachu-a-podminkach-nakladani-s-nebezpecnymi-chemickymi-latkami-a-smesmi-a-podminkach-vykonu-cinnosti-spojenych-s-nebezpecnou-expozici-prachu-22093.htmlThu, 12 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisůhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-12-prosince-2017-sp-zn-pl-us-1117-ve-veci-navrhu-na-zruseni-nekterych-ustanoveni-zakona-c-4241991-sb-o-sdruzovani-v-politickych-stranach-a-v-politickych-hnutich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22092.htmlThu, 12 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 4. dubna 2018 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-ze-dne-4-dubna-2018-o-vyhlaseni-aktualizovaneho-seznamu-vyzkumnych-organizaci-schvalenych-pro-prijimani-vyzkumnych-pracovniku-ze-tretich-zemi-22091.htmlThu, 12 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 29. března 2018 o doplňcích stravy a složení potravin https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-brezna-2018-o-doplncich-stravy-a-slozeni-potravin-22090.htmlThu, 12 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 3. dubna 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018 https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-3-dubna-2018-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-novych-voleb-do-zastupitelstev-obci-konanych-dne-31-brezna-2018-22088.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. března 2018 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-23-brezna-2018-o-vysi-prumerne-hrube-rocni-mzdy-v-ceske-republice-za-rok-2017-pro-ucely-vydavani-modrych-karet-podle-zakona-c-3261999-sb-o-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22087.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 16. března 2018 o vydání zlaté mince ˙Hrad Zvíkov˙ po 5 000 Kč https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-16-brezna-2018-o-vydani-zlate-mince-hrad-zvikov-po-5-000-kc-22086.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. března 2018 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-20-brezna-2018-o-rozsireni-zavaznosti-dodatku-c-1-ke-kolektivni-smlouve-vyssiho-stupne-22085.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. března 2018 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-ze-dne-23-brezna-2018-o-rozhodne-castce-pro-urceni-celkove-vyse-mzdovych-naroku-vyplacenych-jednomu-zamestnanci-podle-zakona-c-1182000-sb-o-ochrane-zamestnancu-pri-platebni-neschopnosti-zamestnavatele-a-o-zmene-nekterych-zakonu-22084.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. března 2018 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-brezna-2018-o-zmene-a-zruseni-nekterych-pravnich-predpisu-o-vyhlaseni-zvlaste-chranenych-uzemi-22083.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. března 2018 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně ˙ Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-brezna-2018-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-rezervace-brehyne-pecopala-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-22082.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. března 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-brezna-2018-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-pamatky-piskovna-erika-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-22081.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. března 2018 o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-brezna-2018-o-vyhlaseni-narodni-prirodni-pamatky-kocelovicke-pastviny-a-stanoveni-jejich-blizsich-ochrannych-podminek-22080.htmlWed, 04 April 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 21. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-brezna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1771995-sb-kterou-se-vydava-stavebni-a-technicky-rad-drah-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22079.htmlThu, 29 March 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 21. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-brezna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-1731995-sb-kterou-se-vydava-dopravni-rad-drah-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22078.htmlThu, 29 March 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 16. března 2018, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-16-brezna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zemedelstvi-c-2212002-sb-kterou-se-stanovi-sazebnik-nahrad-nakladu-za-odborne-a-zkusebni-ukony-vykonavane-v-pusobnosti-ustredniho-kontrolniho-a-zkusebniho-ustavu-zemedelskeho-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22072.htmlFri, 23 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.cz