ePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/ePravo.cz - ZákonycsePravo.cz - Zákonyhttps://www.epravo.cz/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.cz/NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. ledna 2018 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-31-ledna-2018-o-prohlaseni-nekterych-kulturnich-pamatek-za-narodni-kulturni-pamatky-22041.htmlFri, 09 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. ledna 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-31-ledna-2018-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-1702008-sb-o-prohlaseni-nekterych-kulturnich-pamatek-za-narodni-kulturni-pamatky-narizeni-vlady-c-1062014-sb-o-prohlaseni-nekterych-kulturnich-pamatek-za-narodni-kulturni-pamatky-a-narizeni-vlady-c-692017-sb-o-prohlaseni-nekterych-kulturnich-pamatek-za-narodni-kulturni-pamatky-22040.htmlFri, 09 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czNAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. ledna 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-31-ledna-2018-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-1942001-sb-kterym-se-stanovi-technicke-pozadavky-na-aerosolove-rozprasovace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22039.htmlFri, 09 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. ledna 2018 o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věkuhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-ze-dne-23-ledna-2018-o-antigennim-slozeni-ockovaci-latky-proti-pneumokokovym-infekcim-pro-ockovani-pojistencu-nad-65-let-veku-22036.htmlWed, 07 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-ledna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3422012-sb-o-zdravi-zvirat-a-jeho-ochrane-o-premistovani-a-preprave-zvirat-a-o-opravneni-a-odborne-zpusobilosti-k-vykonu-nekterych-odbornych-veterinarnich-cinnosti-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22035.htmlWed, 07 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2018 o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-ledna-2018-o-veterinarnich-pozadavcich-na-chov-vcel-a-vcelstev-a-o-opatrenich-pro-predchazeni-a-zdolavani-nekterych-nakaz-vcel-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-vyhlasek-22034.htmlWed, 07 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-ledna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2062012-sb-o-odborne-zpusobilosti-pro-nakladani-s-pripravky-22033.htmlWed, 07 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 29. ledna 2018 o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-29-ledna-2018-o-vyhlaseni-celkoveho-vysledku-volby-prezidenta-republiky-konane-ve-dnech-12-a-13-ledna-2018-i-kolo-a-ve-dnech-26-a-27-ledna-2018-ii-kolo-22032.htmlTue, 30 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 17. ledna 2018 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-17-ledna-2018-o-vydani-pametni-stribrne-dvousetkoruny-k-500-vyroci-vydani-klaudyanovy-mapy-22031.htmlTue, 30 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 24. ledna 2018 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-24-ledna-2018-o-platebnich-systemech-s-neodvolatelnosti-zuctovani-22029.htmlMon, 29 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-ledna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-5002006-sb-o-uzemne-analytickych-podkladech-uzemne-planovaci-dokumentaci-a-zpusobu-evidence-uzemne-planovaci-cinnosti-ve-zneni-vyhlasky-c-4582012-sb-22028.htmlMon, 29 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-18-ledna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3232002-sb-o-rozpoctove-skladbe-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22026.htmlWed, 24 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnostihttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-nagojsko-kualalumpurskeho-doplnkoveho-protokolu-o-odpovednosti-a-nahrade-skod-ke-cartagenskemu-protokolu-o-biologicke-bezpecnosti-22045.htmlThu, 15 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czVYHLÁŠKA ze dne 12. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-ledna-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2152008-sb-o-opatrenich-proti-zavlekani-a-rozsirovani-skodlivych-organismu-rostlin-a-rostlinnych-produktu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22025.htmlFri, 19 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgányhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-umluvy-rady-evropy-proti-obchodovani-s-lidskymi-organy-22044.htmlTue, 13 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 15. ledna 2018 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo) https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-statni-volebni-komise-ze-dne-15-ledna-2018-o-vyhlaseni-a-uverejneni-celkovych-vysledku-doplnovacich-voleb-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-ve-volebnim-obvodu-c-39-sidlo-trutnov-konanych-ve-dnech-5-a-6-ledna-2018-i-kolo-a-ve-dnech-12-a-13-ledna-2018-ii-kolo-22022.htmlTue, 16 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikouhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-spravniho-ujednani-k-provadeni-smlouvy-o-socialnim-zabezpeceni-mezi-ceskou-republikou-a-tuniskou-republikou-22043.htmlMon, 12 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. ledna 2018 o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-ze-dne-5-ledna-2018-o-vydani-cenoveho-predpisu-12018dzp-o-regulaci-cen-poskytovanych-zdravotnich-sluzeb-stanoveni-maximalnich-cen-zdravotnich-sluzeb-poskytovanych-zubnimi-lekari-hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni-a-specifickych-zdravotnich-vykonu-22021.htmlTue, 16 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikouhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-smlouvy-o-socialnim-zabezpeceni-mezi-ceskou-republikou-a-tuniskou-republikou-22042.htmlMon, 12 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czNÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanoveníhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/nalez-ustavniho-soudu-ze-dne-12-prosince-2017-sp-zn-pl-us-2616-ve-veci-navrhu-na-zruseni-zakona-c-1122016-sb-o-evidenci-trzeb-nebo-jeho-jednotlivych-ustanoveni-22020.htmlTue, 16 January 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.czSDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského královstvíhttps://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-dohody-o-hospodarske-spolupraci-mezi-vladou-ceske-republiky-a-vladou-jordanskeho-hasimovskeho-kralovstvi-22038.htmlWed, 07 February 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.cz