Články

Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi

Do pracovního řádu v jedné firmě zařadili ustanovení, že " přes vrátnici nesmí být přenesena jediná láhev alkoholu." Zaměstnanci " dobrou " snahu zaměstnavatele obcházeli tím, že přenášeli dvě a více lahví alkoholu… Podobně postupují někteří zaměstnavatelé, když zakáží požívání alkoholu na " půdě" pracoviště. Přitom kanceláře nebo výrobní prostory…

Povaha překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v souvislosti preventivními opatřeními přijatými vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Řada zaměstnavatelů pociťuje velmi výrazně dopady současných preventivních opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Opatření doléhají s nebývalou tvrdostí zejména na segment ubytovacích a gastronomických služeb, zejména těch úzce navázaných na turistický ruch. V prvé řadě jde samozřejmě o ty, kteří byli nuceni zcela uzavřít…

Česká advokátní komora zřídila rubriku COVID-19 na Advokátním deníku

Redakce médií České advokátní komory zřídila ve čtvrtek 12. března 2020 v souvislosti s aktuálním děním v ČR rubriku COVID-19 na Advokátním deníku (internetové médium ČAK – www.advokatnidenik.cz).

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Manželství a náhradní mateřství

Hlavním účelem manželství je podle § 655 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Ne vždy se však manželům podaří tento účel naplnit přirozenou cestou, ačkoli by si to přáli. Jedním z možných řešení může být náhradní mateřství. Podrobná…

Jak na pružnou pracovní dobu ve státní svátky

Pracovní trh se dnes potýká s nedostatkem pracovní síly. Zaměstnavatelé se tak často předhánějí ve snaze oslovit uchazeče o zaměstnání formou nejrůznějších pracovních benefitů. Stále populárnějším benefitem je pružné rozvržení pracovní doby.

Skutkové omyly v Trestním právu

Omylem se obecně rozumí nesoulad pachatelova vědění, jeho vnímání či představy se skutečností, a to z důvodu, že si pachatel nějakou skutečnost vůbec neuvědomuje, nebo proto, že o ní měl nesprávnou představu. Omyly se mohou dělit podle předmětu, kterého se omyl týká, na právní (omyl v právní normě) a skutkový (omyl ohledně skutkových faktů), nebo…

Odpovědnost státu za škodu způsobenou opatřeními přijatými v boji s koronavirem

V souvislosti s aktuálními opatřeními přijatými orgány veřejné moci za účelem boje proti koronaviru a škodami s tím souvisejícími se ve veřejném prostoru diskutuje otázka případné odpovědnosti státu za škodu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Postřehy ze správního řádu

Dne 1. 2. 2020 vešel mj. v účinnost § 18 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu a o změně některých zákonů, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Toto ustanovení mění § 6 odst. 2 správního řádu a ruší § 71 odst. 4 a § 79 odst. 7 správního řádu.

Jak ideálně nastavit zadávací podmínky pro změnu dodavatele

Zadavatel si může v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhradit změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky.

10 otázek pro ... Jana Kyselu

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. je profesorem ústavního práva a státovědy, na pražské právnické fakultě vede katedru politologie a sociologie, působí také jako tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Učí státovědu, politologii a různé výběrové předměty na pomezí ústavního práva. Literárně se věnuje ústavní teorii, v…

Vybrané otázky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů kapitálové společnosti s ohledem na novelu ZOK

Jedním ze základních práv společníka kapitálové obchodní společnosti je právo podílet se na zisku společnosti. Aby mohlo být toto právo realizováno, musí být splněny nezbytné podmínky, zejména musí být valnou hromadou společnosti rozhodnuto o rozdělení zisku a poté statutárním orgánem o jeho výplatě. Následující text se zabývá zejména limity pro…

Jak pro případ rozvodu uzavřít universálně použitelnou smlouvu o vypořádání společného jmění manželů

I přes mírný pokles se rozvodovost v ČR stále blíží 50 %. Nikoliv nezbytnou, ale obvyklou součástí procesu rozvodu nebo jeho následkem je vypořádání společného jmění manželů.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Vláda vyhlásila nouzový stav. Co to pro občany znamená? | Koronavirus a odpovědnost pořadatelů akcí, finanční kompenzace a vyšší moc | Matzner: Za zájezdy do Itálie a Číny musí cestovky vracet peníze. Jinak prohrají u soudu | Třetina samoživitelů čelí chudobě. Dlužné výživné často vymůže až exekutor, zní z Alimenty dětem | Sněmovna je připravena k…

Povinnost uvést v rámcové dohodě maximální možné množství následně poptávaného plnění?

Evropský soudní dvůr („ESD“) vydal na konci roku 2018 rozhodnutí ve věci Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice (C-216/07, „Rozhodnutí“), ze kterého vyplývá, že rámcová smlouva má obsahovat informaci o maximálním množství služeb, které může veřejný zadavatel následně v rámci plnění…

Souhlas společníka s rozhodnutím valné hromady mimo zasedání v novele ZOK

Nedávno schválená novela zákona o obchodních korporacích přináší mimo jiné změnu v právní úpravě dodatečného výkonu hlasovacího práva společníka nepřítomného na jednaní valné hromady, upraveného v ustanovení § 174 zákona o obchodních korporacích.

Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpovědi, aneb za jakých podmínek je možné rozvázat pracovní poměr vícero způsoby?

Nejvyšší soud vydal dne 11. 12. 2019 rozsudek, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019, v němž se vyjádřil k podmínkám, za nichž může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr současně jak okamžitým zrušením, tak výpovědí, které odůvodní stejným porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance.

COVID-19 a plnění smluvních závazků. Co dělat, když vám mimořádné opatření zrušilo zaplacenou akci?

COVID-19 vstupuje do závazkových vztahů

Epidemie onemocnění COVID-19 a opatření, která za účelem zamezení šíření tzv. koronaviru přijímají české úřady (včetně nouzového stavu vyhlášeného pro celé území České republiky od 12. března), komplikují či přímo znemožňují plnění některých smluvních…

Nová úprava odpovědnosti členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace

Dne 13 2. 2020 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon o obchodních korporacích (sněmovní tisk č. 207). [1] Tato novela významným způsobem rozšiřuje odpovědnost členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace a důsledky za porušení jejich povinností při výkonu funkce v upadnuvší korporaci. Zcela…

Vymahatelnost práva v ČR. Princip teritoriality exekutorů není žádná velká výhra. Čtyři zásadní důvody proč jí netleskat!

I středoškoláci dnes vědí, že patrně žádné povolání v ČR není méně populární než exekutor. Prostě není.