29. 1. 2016
ID: 100324

10 otázek pro … doc. JUDr. Tomáše Gřivnu, Ph.D.

Zdroj: UO ČR

eFocus

Tomáš Gřivna se věnuje trestnímu právu, a to nejen v rovině praktické, ale i teoretické a legislativní. Je docentem v oboru trestní právo, kriminalistika a kriminologie. Působí na Právnické fakultě UK. Je rovněž členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro trestní právo procesní, resp. od r. 2014 Komise pro nový trestní řád, členem komise pro trestní právo Legislativní rady vlády (od 2011 předseda komise), členem rozkladové komise ministra obrany a členem Rady Justiční akademie.

1. Co máte na své práci nejraději?

Obhajoba obviněných či zastupování obětí není jen o právu, ale o osudech lidí, dnes i právnických osob. Toto úzké propojení je jedinečné. K tomu se u obviněných (ale někdy i obětí) přičte nerovné postavení ve srovnání s nositeli veřejné moci, státními zástupci, kteří jsou na rozdíl od obviněných právními profesionály v oboru trestního práva. Obhájce je zároveň tak trochu zpovědníkem obviněného, mnohdy se dozví i to, co by raději nevěděl. Obhájce je ten, kdo nakonec za obviněného svádí právní bitvu s veřejnou mocí. Spolu s klientem je to on, kdo tvoří strategii a taktiku obhajoby. To všechno mě baví. Mám tu práci prostě rád takovou, jaká je.

2. Co Vás při práci (v životě) nejvíce motivuje?


V životě je to určitě moje rodina. V práci důvěra lidí, kteří se na mě obrátí s přesvědčením, že jim mohu pomoci. Samozřejmě, že hnacím motorem je i úspěch. Někdy i neúspěch.

3. Největší pracovní úspěch?

V akademické dráze nepochybně jmenování docentem Univerzity Karlovy v oboru trestního práva. V advokátní praxi považuji za úspěch vybudování advokátní kanceláře specializované na trestní právo. Od nuly, kdy jsem byl samostatným advokátem bez koncipienta, až do dnešního stavu, který čítá 6 advokátů a stejný počet koncipientů.

4. (Pracovní) konflikt, který Vám utkvěl v paměti, jak jste ho řešil a co Vás naučil?

Pracovním konfliktům se snažím vyhýbat, i když to vždy nejde. Za svůj advokátní život jsem jich absolvoval několik. Naučily mě, že je lépe konfliktům předcházet. V případě vzniku konfliktu ovládnout nával emocí a řešit konflikt s časovým odstupem. Nejlepším řešením konfliktu je stav, kdy žádný ze zúčastněných není ani vítězem ani poraženým.

5. Kde se vidíte za 10 let?

Nemám příliš odlišné představy od dnešního stavu. Pokud budu stále v advokacii, přál bych si, abych i za 10 let měl klienty, kteří by mi řekli, že tu práci dělám dobře. Rád bych se také i nadále věnoval akademické činnosti.

6. Kdyby pro Vás peníze nebyly vůbec důležité, co byste dělal?

Trestnímu právu bych se věnoval tak jako tak, možná bych se snažil v advokacii zvolnit, více se věnovat rodině, výuce, vědě a aktivitám pro bono.

7. Jaké jsou vaše silné stránky a jaké ty slabé?

Za silnou stránku u sebe považuji cílevědomost. Snažím se dělat věci naplno a nespokojuji se s polovičatými řešeními. Myslím si, že slabých stránek jsem si vědom, ale nebudu je prozrazovat.

8. Vaše práce vyžaduje rozhodnost. Přesto – jsou v životě nějaké situace, kdy jste nerozhodný?

U věcí, které nejsou z mého pohledu důležité, i když pro někoho jiného mohou být zásadní. Je mi jedno, jestli bude kancelář vymalovaná do bíla nebo světle modře. Nemám názor na to, jestli má být logo kanceláře vlevo, vpravo nebo uprostřed záhlaví. Naštěstí se většinou najde někdo, kdo mi doporučí zaručeně nejlepší řešení nebo rovnou rozhodne za mě. A když nikdo takový není? Hodím si korunou.

9. Jací lidé vás nejvíce dokáže rozčílit?

Patřím mezi obdivovatele Jana Wericha a ten jednou řekl, že nejhorší karambol je srážka s blbcem! A to se většinou musím hodně ovládat.

10. Ideální způsob relaxace?

Čas strávený v nejužším rodinném kruhu a podle nálady také dobrý film, kniha, sauna či masáž.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz