7. 1. 2016
ID: 100050

Recenze: Jaroslav Stránský a kolektiv: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

V roce 2014 vzešla z pera autorů, kteří jsou zaměstnanci a doktorští studenti Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně, publikace s názvem Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Vedoucím autorského kolektivu je JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., který působí jako odborný asistent na výše zmíněné katedře a je autorem či spoluautorem celé řady odborných textů a publikací týkajících se právě vztahu občanského a pracovního práva[1].

Recenzovaná publikace na svých 199 stranách obsahuje seznam autorů jednotlivých kapitol, úvod a 10 kapitol, z nichž poslední dvě tvoří shrnutí v angličtině (summary) a seznam literatury a dalších zdrojů.

V úvodu si kniha klade za cíl mimo jiné „vyjít ze současné podoby právní úpravy a podrobit zkoumání otázky související s podpůrným použitím občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích v rovině obecné i zvláštní“. V prvé kapitole publikace čtenáři přibližuje vývoj vztahu pracovního a občanského práva. Tento vývoj je vysvětlen jasně a přehledně a historický exkurz neopomíjí ani přelomový nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl ÚS 83/06, který měl za bezprostřední následek nahrazení delegace občanského práva jeho subsidiaritou. Dále se v podkapitolách této kapitoly čtenář seznámí s obecnými principy vztahu pracovního a občanského práva včetně zákazu aplikace některých občanskoprávních institutů v pracovněprávních vztazích či srovnání delegace a subsidiarity z hlediska zvláštností pracovního práva.

Tuto „obecnou kapitolu“ považuji za klad této publikace, jelikož čtenáře mile a nenásilně uvede do problematiky v historických souvislostech a čtenář pak má usnadněnou práci v dalších, již specifičtějších, kapitolách.

Následující kapitoly se zaměřují na propojení konkrétních institutů občanského zákoníku[2] a zákoníku práce[3] a důsledků jejich aplikace. Toto propojení je čtenáři představeno jasně a výstižně, bez toho, aby se autoři omezovali na suchý popis změn v důsledku rekodifikace soukromého práva. Čtenáři jsou tyto „novinky“ podány v souvislostech a s odkazy na daná ustanovení právních předpisů. Jednotlivé kapitoly jsou pak psány čtivě, uspořádány od obecného ke konkrétnímu a dobře vysvětlující různé aspekty subsidiárního použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích.

Dalším nesporným kladem této publikace je i to, že se neomezuje toliko na vztah občanského zákoníku k individuálním pracovněprávním vztahům, ale celá jedna kapitola je věnována i důsledkům rekodifikace soukromého práva na kolektivní pracovněprávní vztahy.

Oko a mysl čtenáře rozhodně potěší i to, že se na různých místech publikace vyskytuje i historické představení jednotlivých institutů (např. vývoj povinné školní docházky či exkurz do vývoje právní úpravy odměňování). Takovéto výpravy do vývoje právního pojmu, institutu či jeho právní úpravy považuji za přínosné, jelikož nelze izolovat platnou a účinnou právní úpravu od jejího vývoje, a jejich zařazení v této publikaci považuji za velmi obohacující.

Další silnou stránkou tohoto díla je i to, že na určitých místech obsahuje komparaci české právní úpravy s jinou právní úpravou (např. porovnání české právní úpravy s polskou pokud je o vznik a zánik odborových organizací).

Dle mého názoru se jedná o velice zdařilou publikaci, která rozhodně splnila svůj cíl prozkoumat změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a subsidiárním použitím občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích, a tak jistě potěší každého civilistu a snad i každého, kdo se jen náznakem o soukromé právo zajímá.
 

Mgr. Michal Smejkal,
doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Namátkou lze jmenovat STRÁNSKÝ, Jaroslav, Vít SAMEK a Jan HORECKÝ. Nový občanský zákoník a pracovní právo. Praha: Sondy, s.r.o., 2014. 125 s. Paragrafy do kapsy. ISBN 9788086846521 nebo STRÁNSKÝ, Jaroslav. Nový občanský zákoník v pracovněprávních vztazích. Souvislosti podpůrného použití. Sondy Revue, Praha: SONDY, s.r.o., 2013, XXIII, č. 6, s. XVII-XX. ISSN 1802-906X.
[2] Zákon č. 89/2012, občanský zákoník.
[3] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
STRÁNSKÝ, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Milan GALVAS, Jan HORECKÝ, Lukáš HORŇÁK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Martin ŠMÍD a Vojtěch KADLUBIEC.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 9788021077294.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz