VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  72/2019 | Částka:  30/2019
14.3.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

72


VYHLÁŠKA
ze dne 7. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7f odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4 a § 79 odst. 8 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb. a vyhlášky č. 158/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 až 8 se v textu pod nadpisem text ˙§ 5 odst. 8˙ nahrazuje textem ˙§ 5 odst. 9˙.

      2.  V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňuje text ˙ , Z˙.

      3.  V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:
˙a)
druh provedené technické prohlídky,˙.

      4.  V § 15 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova ˙kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy˙ nahrazují slovy ˙technická silniční kontrola˙.

      5.  V § 20 odst. 1 písm. f) se slovo ˙příloh˙ nahrazuje slovem ˙přílohy˙ a text ˙a 9˙ se zrušuje.

      6.  V § 22 odst. 1 a 2 se číslo ˙445˙ nahrazuje číslem ˙297˙.

      7.  V § 23 se za písmeno b) vkládá nové písme-no c), které zní:
˙c)
registrační značky pro elektrická vozidla,˙.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme- na d) a e).

     8.  V § 25, 27, 29, 31 a 32 se v textu pod nadpisem text ˙§ 7b odst. 6˙ nahrazuje textem ˙§ 7b odst. 8˙.

     9.  V § 25 se za slova ˙je provedena 7˙ vkládá text ˙ , vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde je provedena 8˙.

      10.  Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 25a

Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky

(K § 7b odst. 8 zákona)

      (1)  Registrační značka elektrického vozidla je složena z velkých písmen ˙EL˙ a z dalších arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých je u automobilů 5, u motocyklů 4, vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se šlapadly, kde jsou 3.

      (2)  Tabulky s registrační značkou elektrického vozidla svými rozměry, geometrickým uspořádáním číslic a písmen a barevným provedením odpovídají tabulkám se standardní registrační značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.˙.

      11.  V § 26 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ˙latinské abecedy˙.

      12.  V § 26 se na konci textu odstavců 3 a 4 doplňují slova ˙nebo písmeny latinské abecedy˙.

      13.  V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta ˙Je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se mezera pro umístění nálepky o pravidel-né technické prohlídce vpravo na konci prvního řádku.˙.

      14.  V § 29 odst. 1 písm. a) se za slova ˙nákladní automobil,˙ vkládají slova ˙pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b) nebo e); pro˙.

      15.  V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ˙ ; pro ostatní vozidla, pokud nemají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d)˙.

      16.  V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo ˙silniční˙ zrušuje.

      17.  V § 29 odst. 1 písm. e) a v § 29 odst. 1 písm. l) se za slovo ˙osobní˙ vkládají slova ˙a nákladní˙.

      18.  V § 29 odst. 1 písm. h) se za slova ˙nákladní automobil,˙ vkládají slova ˙pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i) nebo l); pro˙.

      19.  V § 32 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

      20.  V § 32 odst. 4 písmeno b) zní:
˙b)
její horní hrana nebyla výše než 2 000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet maximální vzdálenost 1 200 mm nad rovinou vozovky.˙.

      21.  V § 33 se v textu pod nadpisem text ˙§ 38 odst. 6˙ nahrazuje textem ˙§ 38c odst. 6˙.

      22.  V § 33 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova ˙nebo v souladu se schvalovací dokumentací˙.

      23.  V § 33 odst. 3 se za slovo ˙značkou˙ vkládají slova ˙pro vozidla kategorie L˙.

      24.  V § 33 odst. 3 se slova ˙schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu˙ nahrazují slovy ˙posouzení zkušební stanice nebo technické zkušebny, jde-li o dodatečnou úpravu˙.

      25.  V příloze č. 4 se v bodě 5 text ˙NG˙ nahrazuje textem ˙CNG˙.

      26.  V příloze č. 5 v části označené ˙NÁKLAD-NÍ AUTOMOBIL˙ se ve druhém sloupci za text ˙BE˙ doplňují slova ˙PICK UP˙.

      27.  V příloze č. 5 v části označené ˙NÁKLADNÍ AUTOMOBIL˙ se ve třetím sloupci za slovo ˙PRODEJNA˙ doplňují slova ˙NEBO REKLAMA˙.

      28.  V příloze č. 5 v části označené ˙NÁKLADNÍ AUTOMOBIL˙ se ve třetím sloupci slovo ˙LETECKÉ˙ nahrazuje slovem ˙VÝŠKO-VÉ˙.

      29.  V příloze č. 5 se slova ˙SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL (M1, M1G, N1, N2, N2G, N3G, O1, O2, O3, O4)˙ nahrazují textem ˙(M, N, O)˙.

      30.  V příloze č. 5 v části označené ˙MOTOCYKL˙ se text ˙(L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LM)˙ nahrazuje textem ˙(L1e až L7e, včetně podkategorií, LZ)˙.

      31.  Příloha č. 8 zní:


˙Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014
Sb.
      32.  Příloha č. 9 se
zrušuje.

      33.  Příloha č. 10 zní:
˙Příloha č. 10 k vyhlášce č. 343/2014
Sb.

      34.  Příloha č. 11 zní:
˙Příloha č. 11 k vyhlášce č. 343/2014
Sb.

      35.  Příloha č. 17 zní:

˙Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014
Sb.
Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Platné technické průkazy silničních vozidel a platné technické průkazy zvláštních vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

      2.  Tiskopisy technického průkazu silničního vozidla a technického průkazu zvláštního vozidla podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2020, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.

      3.  Tiskopisy žádosti o vydání tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020.

Čl. III

ÚČINNOST

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
Ministr:


Ing. Ťok v. r.