VYHLÁŠKA ze dne 9. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  171/2017 | Částka:  62/2017
16.6.2017

171

VYHLÁŠKA
ze dne 9. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:

Čl. I

      Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb. a vyhlášky č. 308/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta na samostatný řádek ˙Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ /ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.˙.

      2.  V příloze č. 1 Poznámka 1 zní:˙Poznámka 1:
Pojmy v ˙uvozovkách˙ jsou vymezené pojmy uvedené ve ,Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu˙.˙.
      3.  V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 písmeno a) zní:˙a.      palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo neschopné vystřelit střelu;˙.
      4.  V příloze č. 1 v SVMe 1 Poznámka 3 zní:˙Poznámka 3:
Bod SVMe 1 b) 2 se nevztahuje na zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2.˙.
      5.  V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 4 písm. d) bod 2. zní:˙2.   AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k ˙programovému vybavení˙, a˙.
      6.  V příloze č. 1 v SVMe 7 písm. b. bodu 4 písmeni b. se slova ˙s 2,4 dichlorfenoxyoctovou kyselinou˙ nahrazují slovy ˙s 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou˙.

      7.  V příloze č. 1 v SVMe 7 písm. b. bodu 4 písm. c. bodu 4 se text ˙(CAS 704057-5)˙ nahrazuje textem ˙(CAS 7040-57-5)˙.

      8.  V příloze č. 1 v SVMe 8 Technická poznámka 1 zní:˙1.   Pro účely bodu SVMe 8, s výjimkou bodu SVMe 8 c) 11 nebo SVMe 8 c) 12, se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech SVMe 8.˙.
      9.  V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bodu 5 se text ˙(CAS 7024732-4)˙ nahrazuje textem ˙(CAS 70247-32-4)˙.

      10.  V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bod 10. zní:˙10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenyl) nebo dipikramid (CAS 17215-44-0);˙.
      11.  V příloze č. 1 v SVMe 8 písm. a. bod 13. zní:˙13. HMX a deriváty (viz také jeho ˙prekurzory˙ pod bodem SVMe 8 g) 5.):


      a.   HMX   (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazocin, 1,3,5, 7-tetranitro-1,3,5,7-tetraacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);


      b.  difluoroaminované analogy HMX;


      c.   K-55   (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktan-3-on; tetranitrosemiglykoluril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);˙.
      12.  V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. a. bod 24. zní:˙24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrakis(difluoroamin) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);˙.
      13.  V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. a. bodu 32 písmeni b. se text ˙(CAS 229176-04-9)˙ nahrazuje textem ˙(CAS 1614-08-0)˙.

      14.  V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 40., který zní:˙40.   BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3);˙.
      15.  V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni c. bod 1. zní:˙1.      paliva pro ˙letadla˙ se speciálním složením pro vojenské použití;˙.
      16.  V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni c. bod 5. zní:˙5.   kovová paliva, palivové ,směsi˙ nebo ˙pyrotechnické˙ ,směsi˙ s částicemi v kulové, rozprášené, sféroidické, vločkové nebo mleté formě, vyráběné z materiálu s 99% nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:            a.    tyto kovy a jejich ,směsi˙:


                 1.  beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 ˙m;


                 2.  železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 ˙m nebo méně vyráběný redukcí oxidu železa vodíkem;            b.    ,směsi˙ obsahující některou z těchto položek:


                 1.  zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 ˙m; nebo


                 2.  bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 ˙m;˙.
      17.  V příloze č. 1 v SVMe 8 v písm. f. v bodu 12 se text ˙(CAS 8506872-0)˙ nahrazuje textem ˙(CAS 85068-72-0)˙.

      18.  V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 1 zní:˙Poznámka 1:
Paliva pro ˙letadla˙ podle bodu SVMe 8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.˙.
      19.  V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 4 zní:˙Poznámka 4:
Bod SVMe 8 c) 5. b) se vztahuje pouze na kovová paliva ve formě částic, pokud jsou smíchaná s jinými látkami za účelem vytvoření ,směsi˙ pro vojenské účely, jako jsou suspenze tekutých ˙hnacích hmot˙, pevné ˙hnací hmoty˙ nebo ˙pyrotechnické˙ ,směsi˙.˙.
      20.  V příloze č. 1 v SVMe 8 se doplňuje Poznámka 14, která zní:˙Poznámka 14: Bod SVMe 8 a) se vztahuje na ˙výbušné směsné krystaly (kokrystaly)˙.


            Technická poznámka


            ,Výbušný směsný krystal (kokrystal)˙ je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více výbušných molekul, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu ML 8 a).˙.
      21.  V příloze č. 1 v SVMe 9 písm. a. bodu 2 písmena a. až d. znějí:      ˙a. samočinné zbraně s ráží 12,7 mm nebo větší, uvedené v bodě SVMe 1, nebo zbraně uvedené v bodech SVMe 2, SVMe 4, SVMe 12 nebo SVMe 19, nebo ,úchyty˙ či místa upevnění pro takové zbraně;


            Technická poznámka


            ,Úchytem˙ se rozumí úchyt či zesílení konstrukce pro účely instalace zbraní.


      b. systémy řízení palby uvedené v bodě SVMe 5;


      c. obě tyto položky:


            1. ,Ochrana CBRN˙ (ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním)
      a


            2. ,oplachovací či mycí systém˙ určený pro dekontaminaci; nebo


            Technické poznámky


            1.  ,Ochrana CBRN˙ je oddělený vnitřní prostor obsahující přetlakování, izolace ventilačních systémů, omezené výstupy ventilace s filtry CBRN a omezené vchody pro posádku obsahující přechodovou komoru.


            2. ,Oplachovací či mycí systém˙ je systém rozstřikující mořskou vodu schopný pokropit současně vnější nástavbu a paluby plavidla.


      d. aktivní systémy zbraňových protiopatření uvedené v bodech SVMe 4 b), SVMe 5 c) nebo SVMe 11 a), který má kteroukoli z následujících vlastností:


            1. ,Ochrana CBRN˙;


            2. trup a nástavba navržené speciálně ke snížení profilu zachytitelného radarem;


            3. prostředky na redukci termální stopy (například chladicí systém výfukových plynů), s výjimkou těch, jež jsou speciálně určeny ke zvýšení celkového výkonu energetické centrály nebo ke snížení dopadu na životní prostředí; nebo


            4. demagnetizační systém, jehož účelem je omezit magnetickou stopu celého plavidla;˙.
      22.  V příloze č. 1 v SVMe 9 v písm. b. bod 4. zní:      

˙4. ,na vzduchu nezávislé pohonné systémy (AIP)˙ zvláště určené pro ponorky;


            Technická poznámka


            ,Na vzduchu nezávislý pohonný systém (AIP)˙ umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Pro účely bodu SVMe 9 b) 4. AIP nezahrnuje pohon využívající jadernou energii.˙.
      23.  V příloze č. 1 v SVMe 9 v Poznámce se za slovo ˙konektory˙ vkládají slova ˙pro plavidla˙.

      24.  V příloze č. 1 v SVMe 10 nadpis zní:˙˙Letadla˙, ˙vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch˙, ˙bezpilotní vzdušné prostředky˙ (˙UAV˙), letecké motory a výzbroj a výstroj ˙letadel˙, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:˙.
      25.  V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeno c. zní:˙c.      bezpilotní ˙letadla˙ a ˙vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch˙, jejich vybavení a pro ně speciálně určené součásti:


      1.  ˙UAV˙, dálkově pilotované vzdušné prostředky (RPV) a autonomní programovatelné prostředky a bezpilotní ˙vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch˙;


      2.  startovací zařízení, návratové vybavení a pozemní vybavení;


      3.  vybavení určené pro řídicí a kontrolní účely;˙.
      26.  V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeni e) bodu 2 se slova ˙bezpilotní letadla˙ nahrazují slovy ˙bezpilotní ˙letadla˙˙.

      27.  V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeni f) se slovo ˙letadla˙ nahrazuje slovem ˙˙letadla˙˙.

      28.  V příloze č. 1 v SVMe 13 písmeno c. zní:˙c.      přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem a jejich speciálně konstruované skořepiny přilby nebo vnitřní vystýlky a vycpávky;


Odkaz: Jiné součásti či příslušenství vojenských přileb viz v příslušné položce SVMe.˙.
      29.  V příloze č. 1 v SVMe 15 v Poznámce 2 v úvodní části se slovo ˙určené˙ nahrazuje slovem ˙konstruované˙.

      30.  V příloze č. 1 v SVMe 17 v písmeni o. se slovo ˙laserům˙ nahrazuje slovem ˙˙laserům˙˙.

      31.  V příloze č. 1 v SVMe 17 Technické poznámky znějí:


            ˙Technické poznámky


1.  Od roku 2014 se nepoužívá.


2.  Pro účely bodu SVMe 17 se slovem ,upravený˙ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.˙.
      32.  V příloze č. 1 v SVMe 21 v písmeni a. se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo ˙nebo˙.

      33.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka˙SVMe 15
˙Elektronkové zesilovače jasu obrazu první generace˙ Elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek.˙ nahrazuje položkou


˙SVMe 15
˙Zesilovače jasu obrazu první generace˙ Elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek.˙.
      34.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka˙SVMe 9, 19
˙Laser˙ Montážní celek se součástí, které vytvářejí prostorově i časově koherentní světlo, které je zesilováno vynucenou emisí záření.˙ nahrazuje položkou


˙SVMe 9, 19
˙Laser˙ Zařízení, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření.˙.
      35.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se za položku˙SVMe 8, 10, 14
˙Letadlo˙ Letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, měnitelnou geometrií křídel, točivými křídly (vrtulník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.˙ vkládá položka, která zní:


˙SVMe 21
˙Mikroprogram˙ Sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.˙.
      36.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se za položku˙SVMe 8
˙Prekurzory˙ Speciální chemické látky používané při výrobě výbušnin.˙ vkládá položka, která zní:


˙SVMe 21
˙Program˙ Sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.˙.
      37.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka˙SVMe 22
˙Technologie˙ Specifické informace nezbytné pro ˙vývoj˙, ˙výrobu˙ nebo užití zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů˙ nebo ,technické pomoci˙. Kontrole podléhají ˙technologie˙ pro účely Společného vojenského seznamu EU je uvedena v bodě ML22.Technické poznámky
1.  ˙Technické údaje˙ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).2.  ˙Technická pomoc˙ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ˙Technická pomoc˙ může zahrnovat i přenos ˙technických údajů˙.˙ nahrazuje položkou


˙SVMe 22
˙Technologie˙ Specifické informace nezbytné pro ˙vývoj˙, ˙výrobu˙ nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů˙ nebo ,technické pomoci˙. ˙Technologie˙ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě ML22.Technické poznámky1.  ˙Technické údaje˙ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).2.  ˙Technická pomoc˙ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ˙Technická pomoc˙ může zahrnovat i přenos ˙technických údajů˙.˙.
      38.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se za položku˙SVMe 21, 22
˙Vývoj˙ Operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.˙ vkládá položka, která zní:


˙SVMe 10
˙Vzducholoď˙ Poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia) lehčího než vzduch.˙.
      39.  V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka˙SVMe 10
˙Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch˙ Balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.˙ nahrazuje položkou


˙SVMe 10
˙Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch˙ Balony a ˙vzducholodě˙, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.˙.Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. června 2017.
Ministr:


Ing. Havlíček, MBA, v. r.