Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 2. dubna 2002, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.

Sbírka:  160/2002 | Částka:  65/2002
19.4.2002

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

160

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 2. dubna 2002,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k)
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen ,,zákon") pro zmrazené potraviny:

Čl. I

      Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odstavec 2 zní:

      ,,(2)  Za zmrazené potraviny se nepovažují zmrzliny, mražené krémy a zmrazené máslo.".

      2.  V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo ,,doba" nahrazuje slovem ,,datum".

      3.  V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

      ,,(3)  Teplota vzduchu v mrazírenských skladech s výjimkou skladů menších než 10 m3 musí být měřena vhodnými přístroji pro záznam teplot.3) V mrazírenských skladech o objemu mrazícího prostoru menším než 10 m3 stačí, aby teplota byla měřena alespoň jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru. Zázna- my s registrovanými teplotami musí být označeny datem pořízení záznamu a uchovány po dobu nejméně 1 roku; v případě, že minimální trvanlivost skladova-né potraviny je delší než 1 rok, záznamy se uchovávají až do data minimální trvanlivosti.

––––––––––––––––––––

3)  ČSN EN 12830.".

      4.  V § 3 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

      ,,(6)  Odběr vzorků pro měření teploty zmrazené potraviny a vlastní měření teploty se provádí v souladu s příslušnou českou technickou normou.4)

––––––––––––––––––––

4)  ČSN 560290 část 2 čl. 6.2.4. -- 6.2.4.4 a část 7.".

      5.  V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

      ,,(1)  Zmrazené potraviny se přepravují dopravními prostředky, které umožňují zachování teploty zmrazených potravin minus 18 °C nebo nižší. Při přepravě se může teplota výrobku krátkodobě zvýšit nejvýše na minus 15 °C. Dopravní prostředek musí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu schváleným podle zvláštního právního předpisu.5) Záznamy s registrovanými teplotami musí být označeny datem pořízení záznamu a uchovány po dobu nejméně 1 roku; v případě, že minimální trvanlivost potraviny je delší než 1 rok, záznamy se uchovají do data minimální trvanlivosti.

––––––––––––––––––––

5)  Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.".

      6.  V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

      ,,(2)  Dopravní prostředek nemusí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu podle odstav- ce 1 v případě, že jde o rozvoz zmrazených potravin do maloobchodu, zařízení společného stravování a dodávku do domácností, maximálně však do vzdálenosti 200 km; v tomto případě musí být dopravní prostředek vybaven jedním teploměrem umístěným na viditelném místě.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

      7.  V § 4 odstavec 3 zní:

      ,,(3)  Zmrazené potraviny se uchovávají v mrazících boxech a v mrazícím nábytku schopných udržet jejich teplotu minus 18 °C nebo nižší a vybavených nejméně jedním teploměrem umístěným na viditelném místě. V otevřeném mrazícím nábytku se teplota měří v místě sání vzduchu na úrovni vyznačeného maximálního plnění.".
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Zmrazené potraviny lze přepravovat v dopravních prostředcích vybavených přístrojem pro záznam teploty vzduchu podle § 4 odst. 1 a dosud neschvále- ných podle zvláštního právního předpisu5) nejpozději do 31. prosince 2002.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti 30. dnem po dni vyhlášení.
Ministr:


Ing. Fencl v. r.