Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 10. dubna 2019, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Sbírka:  106/2019 | Částka:  46/2019
16.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


106

VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona


      Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

Čl. I

      Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 části I bodě 2. se věta poslední nahrazuje větou ˙Maximální počet položek jednoho celního prohlášení je 999.˙.

      2.  V příloze č. 1 části I bod 3. zní:

      ˙3. Tiskopis a doplňkový list se vyplňují strojo-pisem nebo mechanografickým či podobným postupem. Vyplnění ručně je povoleno pouze tehdy, pokud celní prohlášení podává cestující a vztahuje se na zboží, které přepravuje v osobních zavazadlech. V takovém případě musí být celní prohlášení vyplně- no pouze hůlkovým písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.˙.

      3.  V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 2 zní:

      ˙Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce˙.

      4.  V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 4 zní:

      ˙Kolonka 4: Ložné listy˙.

      5.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon- ce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

      ˙2. Bylo-li na základě povolení ˙Zápis do záznamů deklaranta˙ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.˙.

      6.  V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 31 zní:

      ˙Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh˙.

      7.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon- ce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

      8.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon- ce 31 bod 2. zní:

      ˙2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů (˙R1˙ až ˙R13˙ nebo ˙D1˙ až ˙D15˙). Dále se uvede kód druhu odpadu:

      ˙WZE˙ ˙ je-li zboží uvedeno v zeleném sezna-mu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

      ˙WZL˙ ˙ je-li zboží uvedeno ve žlutém sezna-mu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

      ˙WAX˙ ˙ není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.˙.

      9.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon- ce 31 bodě 3. se slova ˙Do této kolonky se uvede kód ˙IN˙,˙ nahrazují slovy ˙Zakládá-li vývoz zboží nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropské unie4), uvede se do této kolonky kód ˙IN˙,˙.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

––––––––––––––––––––

˙4)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/ /2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.˙.

     10.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon- ce 31 bodě 4. se slovo ˙deklarant˙ nahrazuje slo- vem ˙se˙ a slovo ˙zkratku˙ se nahrazuje slovem ˙zkratka˙.

     11.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon- ce 33 větě druhé se slovo ˙deklarant˙ nahrazuje slovem ˙se˙, slovo ˙odpovídající˙ a slova ˙způsobem uvedeným v bodě 11˙ se zrušují.

      12.  V příloze č. 1 části II písmenu A. text Kolonky 37 zní:

      ˙Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód ˙000˙.˙.

      13.  V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 44 zní:

      ˙Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení˙.

      14.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-ce 44 bodě 1. větě druhé se slovo ˙předpis˙ nahrazuje slovem ˙předpisu˙, věta třetí se nahrazuje větou ˙Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.˙ a věta čtvrtá se zrušuje.

      15.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-ce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

      ˙b)  evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,˙.

      16.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-ce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

      ˙c)  částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,˙.

      17.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-ce 44 se bod 3. zrušuje.

      18.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-ce 46 bodě 1. větě druhé se slovo ˙unie˙ nahrazuje slovem ˙unie1)˙.

      19.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolon-ce 46 bodě 6. se za slovo ˙DVD,˙ vkládají slova ˙Blu-ray disk,˙.

      20.  V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 4 zní:

      ˙Kolonka 4: Ložné listy˙.

      21.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

      ˙2. Bylo-li na základě povolení ˙Zápis do záznamů deklaranta˙ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.˙.

      22.  V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 31 zní:

      ˙Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh˙.

      23.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 31 bodě 1. se věta poslední zrušuje.

      24.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 31 bod 2. zní:

      ˙2. Je-li zboží odpadem podle zákona o odpadech, označení zboží se doplní kódem odpadu uvedeným v průvodních dokladech pro přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2) a příslušným kódem způsobu využití nebo odstranění odpadů (˙R1˙ až ˙R13˙ nebo ˙D1˙ až ˙D15˙). Dále se uvede kód druhu odpadu:

      ˙WZE˙ ˙ je-li zboží uvedeno v zeleném sezna-mu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

      ˙WZL˙ ˙ je-li zboží uvedeno ve žlutém sezna-mu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů2),

      ˙WAX˙ ˙ není-li zboží, které je odpadem podle zákona o odpadech, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.˙.

      25.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 31 bodě 3. se slovo ˙deklarované˙ zrušuje.

      26.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 31 bodě 4. se slovo ˙deklarant˙ nahrazuje slovem ˙se˙ a slovo ˙zkratku˙ se nahrazuje slovem ˙zkratka˙.

      27.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 31 bodě 5. se slova ˙volný oběh˙ nahrazují slovy ˙volného oběhu˙ a slovo ˙sazební˙ se nahrazuje slovem ˙Sazební˙.

      28.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 33 větě druhé se slovo ˙uvedeny˙ nahrazuje slovem ˙stanoveny˙, slovo ˙deklarant˙ se nahrazuje slovem ˙se˙ a slovo ˙odpovídající˙ a slova ˙způsobem uvedeným v bodě 31˙ se zrušují.

      29.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 33 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

      ˙2. Přídavný kód daně z přidané hodnoty stanovený v části III. této přílohy se uvede pouze v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty.˙.

      30.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 37 se věta první nahrazuje větou ˙Do pravé části této kolonky se uvede kód upřesňující celní režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo části V. této přílohy.˙.

      31.  V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 38 zní:

      ˙Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)˙.

      32.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 39 se slovo ˙deklarované˙ zrušuje.

      33.  V příloze č. 1 části II písmenu B. text Kolonky 43 zní:
      ˙Za použití odpovídajícího kódu stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie1) se uvede navrhovaný způsob hodnocení.˙.

      34.  V příloze č. 1 části II písmenu B. název Kolonky 44 zní:

      ˙Kolonka 44: Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení˙.

      35.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 44 bodě 1. se věta druhá nahrazuje větou ˙Do levého dolního rohu se uvádějí kódy zajištění cla a jiného peněžitého plnění, které je spravováno společně se clem, nebo kódy nepožadování poskytnutí jistoty uvedené v části IV. této přílohy.˙ a věta třetí se zrušuje.

      36.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 44 bodě 2. písmeno b) zní:

      ˙b)  evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout, není-li vydáno osvědčení o tomto povolení,˙.

      37.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 44 bodě 2. písmeno c) zní:

      ˙c)  částka převedená na účet správce cla v celých korunách českých, je-li jistota poskytnuta ve formě složení částky, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení částky přidělen správcem cla variabilní symbol, uvede se za částkou lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být částka jistoty opakovaně použita k zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo povolení k opakovanému použití,˙.

      38.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 44 bod 3. zní:

      ˙3. Nad tečkovaně vyznačené okénko se v případě, kdy propuštěním zboží do celního režimu vzniká povinnost zaplatit daň podle zákona o dani z přidané hodnoty, uvede kód ˙DPH˙, pomlčka a částka vedlejších výdajů podle zákona o dani z přidané hodnoty v celých korunách českých.˙.

      39.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 46 bodě 6. se za slovo ˙DVD,˙ vkládají slova ˙Blu-ray disk,˙.

      40.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 47 bodě 1. úvodní části ustanovení se za slovo ˙oběhu˙ vkládají slova ˙ , včetně propuštění podle ustanovení o konečném užití,˙.

      41.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 47 bodě 1. písm. a) se číslo ˙61˙ nahrazuje čís- lem ˙3˙.

      42.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 47 bodě 1. písm. d) se za kód A vkládá nový kód B, který zní:

      ˙B -- Platba platební kartou,˙.

      43.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 47 bodě 2. se věta první nahrazuje větou ˙Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 1, se uvede pouze prohlašovaná celní hodnota.˙.

      44.  V příloze č. 1 části II písmenu B. v Kolon- ce 47 bodě 5. větě první se slova ˙deklarant uvede˙ nahrazují slovy ˙se uvede˙ a věta druhá se zrušuje.

      45.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R007 se slovo ˙dětské˙ nahrazuje slovem ˙Dětské˙.

      46.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavných kódů R013, R016, R018, R019, R020, R201, R202, R203, R204, R205 a R206 se uvozovky zrušují.

      47.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavných kódů R018, R019, R020, R201, R202, R203, R204, R205 a R206 se zrušuje druhá tečka na konci věty.

      48.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R018 se text ˙25.˙ nahrazuje textem ˙25:˙.

      49.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R019 se text ˙ , 40, 48, 56, 61 a 62.˙ a slova ˙- jen určené pro zdravotní péči, farmaceutické výrobky˙ zrušují a za číslo ˙30˙ se doplňuje dvojtečka.

      50.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R020 se text ˙49.˙ nahrazuje textem ˙49:˙ a slova ˙noviny a časopisy,˙ se zrušují.

      51.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R201 se text ˙2106.˙ nahrazuje textem ˙2106:˙.

      52.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R202 se text ˙3006.˙ nahrazuje textem ˙3006:˙.

      53.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R203 se za text ˙4901,˙ vkládá text ˙4902,˙, text ˙4904.˙ se nahrazuje textem ˙4904:˙ a za slova ˙pro děti˙ se vkládají slova ˙ , noviny a časopisy˙.

      54.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R204 se text ˙2005.˙ nahrazuje textem ˙2005:˙.

      55.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R205 se text ˙3505.˙ nahrazuje textem ˙3505:˙.

      56.  V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R206 se text ˙2106.˙ nahrazuje textem ˙2106:˙.

      57.  V příloze č. 1 části III písmenu B. u přídavného kódu S172 se za text ˙písm. a)˙ vkládá text ˙a k)˙.

      58.  V příloze č. 1 části III písmenu B. se za přídavný kód S172 vkládá nový přídavný kód S173, který zní:

˙S173 ˙ Metylestery mastných kyselin uvedené v § 45 odst. 3 písm. k) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů˙.

      59.  V příloze č. 1 části III písmenu B. se za přídavný kód S504 vkládá nový přídavný kód S505, který zní:

˙S505 ˙ Zahřívané tabákové výrobky˙.

      60.  V příloze č. 1 části IV v záhlaví tabulky se slova ˙KÓD JISTOTA:˙ nahrazují slovem ˙Kód˙ a slova ˙Popis dokladu˙ se nahrazují slovem ˙Popis˙.

      61.  V příloze č. 1 části IV u kódu 9110 se slova ˙povolená v České republice˙ zrušují a slovo ˙poskytnou˙ se nahrazuje slovem ˙poskytnout˙.

      62.  V příloze č. 1 části IV se kód 9120 zrušuje.

      63.  V příloze č. 1 části IV u kódu 93CJ se slovo ˙Jistota˙ nahrazuje slovy ˙Jednotlivá jistota˙ a slova ˙včetně případů jejího opakovaného použití (§ 27 celního zákona)˙ se zrušují.

      64.  V příloze č. 1 části IV u kódu 9ZD1 se slova ˙a povolená v České republice˙ zrušují.

      65.  V příloze č. 1 části IV se kód 9ZD2 zrušuje.

      66.  V příloze č. 1 části IV u kódu 95ZP se slova ˙Poskytnutí jistoty˙ nahrazují slovy ˙Jednotlivá jistota˙ a slova ˙povolené v České republice (§ 26 celního zákona)˙ se zrušují.

      67.  V příloze č. 1 části IV popis kódu 9N01 zní: ˙Nepožadování jistoty dle čl. 51 odst. 2 nebo 88 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 v rámci přechodného období pro platnost povolení˙.

      68.  V příloze č. 1 části IV u kódu 9NPH se za slova ˙v hotovosti˙ vkládají slova ˙nebo platební kartou˙.

      69.  V příloze č. 1 části IV se kód 9NPV zrušuje.

      70.  V příloze č. 1 části V v záhlaví tabulky se slova ˙(dále jen ˙Kodex˙)˙ nahrazují slovy ˙(dále jen ˙celní kodex Unie˙)˙ a text ˙č. 1186/09˙ se nahrazuje textem ˙č. 1186/2009˙.

      71.  V příloze č. 1 části V se řádek tabulky obsahující ve třech sloupcích čísla 1, 2 a 3 zrušuje.

      72.  V příloze č. 1 části V u kódu 06B se za slovo ˙období˙ doplňují slova ˙pro vyřízení celního režimu˙.

      73.  V příloze č. 1 části V u kódu 25C se za slovo ˙předmětů˙ vkládá slovo ˙určených˙ a za text ˙NR1186˙ se vkládají slova ˙ , dovážené určitými institucemi nebo organizacemi˙.

      74.  V příloze č. 1 části V u kódu 01F se slovo ˙Kodexu˙ nahrazuje slovy ˙celního kodexu Unie˙.

      75.  V příloze č. 1 části V u kódu 050 se text ˙e)˙ nahrazuje textem ˙d)˙ a slova ˙(§ 34 zákona o SPD)˙ se zrušují.

      76.  V příloze č. 1 části V u kódu 070 se slovo ˙Kodexu˙ nahrazuje slovy ˙celního kodexu Unie˙, text ˙e)˙ se nahrazuje textem ˙d)˙ a slova ˙(§ 34 zákona o SPD)˙ se zrušují.

      77.  V příloze č. 1 části V u kódu 071 se slovo ˙Kodexu˙ nahrazuje slovy ˙celního kodexu Unie˙, text ˙e)˙ se nahrazuje textem ˙d)˙ a slova ˙(§ 34 zákona o SPD)˙ se zrušují.

      78.  V příloze č. 1 části V se kód 888 zrušuje.

      79.  V příloze č. 1 části V se kód 9A9 zrušuje.

      80.  V příloze č. 1 části V pod nadpisem ˙Použi-té zkratky:˙ a označením 0 se slova ˙neplátce daně z přidané hodnoty˙ nahrazují slovy ˙osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty˙.

      81.  V příloze č. 1 části V pod nadpisem ˙Použi-té zkratky:˙ a označením 1 se slova ˙pouze plátce daně z přidané hodnoty˙ nahrazují slovy ˙plátce daně z přidané hodnoty i osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty˙.

      82.  V příloze č. 1 části V pod nadpisem ˙Použi-té zkratky:˙ se slova ˙Poznámka: Při psaní kódů a symbolů ˙SUB˙ nelze místo znaku ˙0˙ (nula) použít písmeno ˙O˙.˙ zrušují.

      83.  V příloze č. 3 se slovo ˙Parlamentu˙ nahrazuje slovem ˙parlamentu˙ a slova ˙zákona č. .../ /2016 Sb.˙ se nahrazují slovy ˙zákona č. 242/2016 Sb.˙.

      84.  V příloze č. 5 části I. se slova ˙Finskou republiku,˙ nahrazují slovy ˙Finskou republiku a˙, slova ˙a Spojené království Velké Británie a Severního Irska˙ se zrušují, slova ˙Švýcarské konfederace a Turecké republiky3˙ se nahrazují slovy ˙Švýcarské konfederace, Turecké republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska3˙.

      85.  V příloze č. 6 části I. se slova ˙Finskou republiku,˙ nahrazují slovy ˙Finskou republiku a˙, slova ˙a Spojené království Velké Británie a Severního Irska˙ se zrušují, slova ˙Švýcarské konfederace a Turecké republiky3˙ se nahrazují slovy ˙Švýcarské konfederace, Turecké republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska3˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 84 a 85, která nabývají účinnosti
a)
dnem vyhlášení této vyhlášky, pokud do tohoto dne pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestaly být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupila-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,
b)
dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, pokud tento den nastane ode dne vyhlášení této vyhlášky.

Ministryně financí:


JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.