Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 2. ledna 2017 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  4/2017 | Částka:  1/2017
9.1.2017

4

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Lichnice (dále jen ˙národní přírodní rezervace˙).

      (2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)
přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, suchých borů a mokřadních olšin,
b)
skalních a travinných ekosystémů skal a drolin a suchých trávníků a
c)
vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.

      (3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Dolní Počátky, Lhůty, Podhradí v Železných horách, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubravou a Závratec. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Podhradí v Železných horách, Rudov a Starý Dvůr. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
povolovat nebo provádět zásahy do koryta vodního toku, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení podle jiných předpisů,
c)
provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, nebo
d)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.