Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2019, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Sbírka:  115/2019 | Částka:  50/2019
2.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


115

VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů
do Národního zdravotnického informačního systému


      Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdra- votních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 74 odst. 1 písm. o) a § 78 zákona o zdravotních službách:

Čl. I

      Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, se mění takto:

      1.  V § 3 se za slovo ˙příloze˙ vkládá text ˙č. 1˙.

      2.  V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Seznam skupin zdravotnických prostřed-ků, které jsou přístrojem, používaných poskytovateli při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb (dále jen ˙významný zdravotnický prostředek˙), a rozsah údajů o nich předávaných do Národního registru poskytovatelů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.˙.

      3.  V příloze č. 1 části 1 bodu 1.1 písm. b) se za slova ˙nezhoubné novotvary˙ vkládají slo- va ˙a dysplázie děložního hrdla˙ a za slova ˙kó- dy D10 ˙ D36˙ se vkládá text ˙ , N87˙.

      4.  V příloze č. 1 části 7 bod 7.1 včetně poznámek pod čarou č. 4, 5 a 8 zní:
˙7.1  Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje:  7.1.1  Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4), jde-li o zdravotní služby.


  7.1.2  Každý poskytovatel sociálních služeb8) poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4), jde-li o sociální služby5).

    4)  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.  5)  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  8)  § 70 odst. 4 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.˙.
      5.  V příloze č. 1 části 13 bodu 13.1 text zní:˙Každý subjekt uvedený v § 75 odst. 1 zákona o zdravotních službách; jde-li o významné zdravotnické prostředky, údaje předává každý poskytovatel, který je používá při poskytování zdravotních služeb.˙.
      6.  V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 se doplňuje podbod 13.2.3, který zní:˙13.2.3  Údaje o významných zdravotnických prostředcích používaných v období od 1. ledna do 30. června a v období od 1. července do 31. prosince kalendářního roku se předávají vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po uvedeném
období.˙.

      7.  Dosavadní příloha se označuje jako přílo- ha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 373/2016 Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-ce 2019.
Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.