Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 28. května 2019, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.

Sbírka:  140/2019 | Částka:  60/2019
4.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


140

VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie
a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.


      Ministerstvo obrany stanoví podle § 55 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii):

Čl. I

      Vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 nadpis zní: ˙Zevní označení vojenského policisty˙.

      2.  V § 2 odst. 1 se slova ˙Zevní označení služebního stejnokroje tvoří˙ nahrazují slovy ˙Při výkonu služby ve vojenském stejnokroji Vojenské policie tvoří zevní označení vojenského policisty˙.

      3.  V § 2 odst. 2 se slova ˙Zevní označení služebního stejnokroje v zeleném nebo béžovém potisku tvoří˙ nahrazují slovy ˙Při výkonu služby ve vojenském stejnokroji Vojenské policie v zeleném nebo béžovém potisku tvoří zevní označení vojenského policisty˙.

      4.  V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo ˙stříbřitá˙ vkládají slova ˙nebo šedá˙.

      5.  V § 2 odst. 2 písm. b) se za slova ˙vojenského policisty˙ vkládají slova ˙a v případě, že vojenský policista při plnění svých úkolů užívá reflexní, ochranné nebo taktické pomůcky, také na těchto pomůckách˙.

      6.  V § 2 odstavec 3 zní:

      ˙(3)  Rukávový znak vojenského policisty, který vykonává službu v operačním nasazení mimo území České republiky ve vojenském stejnokroji Vojenské policie v zeleném nebo béžovém potisku, je tvořen obdélníkem černé barvy, v jehož plné ploše jsou centrálně umístěna stříbřitá nebo šedá písmena ˙MP˙; vzor rukávového znaku označujícího vojenského policistu při působení Vojenské policie v operačním nasazení mimo území České republiky je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.˙.

      7.  V § 2 odstavec 4 zní:

      ˙(4)  Rukávový znak je umístěn na levém rukávu vojenského stejnokroje Vojenské policie.˙.

      8.  V § 2 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Hodnostním označením a žlutým, stříbřitým nebo šedým nápisem ˙VOJENSKÁ POLICIE˙ nebo ˙MILITARY POLICE˙ mohou být opatřeny také reflexní, ochranné nebo taktické pomůcky.˙.

      9.  § 2a se zrušuje.

     10.  § 2b včetně nadpisu zní:

˙§ 2b

Označování nátělníku jako součásti vojenského stejnokroje Vojenské policie

      Pokud je součástí vojenského stejnokroje Vojenské policie nátělník s dlouhými nebo krátkými rukávy v černé barvě, musí být opatřen žlutým, stříbřitým nebo šedým nápisem ˙VOJENSKÁ POLICIE˙ nebo ˙MILITARY POLICE˙, hodnostním označením a identifikačním číslem. Hodnostní označení a identifikační číslo se v takovém případě viditelně umístí na pravé straně hrudi vojenského policisty.˙.

     11.  V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

      ˙(4)  Vojenská policie může použít i vozidlo, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavcích 1 až 3. Takové vozidlo lze označit
a)
snímatelnými nápisy ˙VOJENSKÁ POLICIE˙ a snímatelnými znaky ˙VOJENSKÁ POLICIE˙ v provedení uvedeném v odstavcích 1 až 3, nebo
b)
nápisem ˙VOJENSKÁ POLICIE˙ v černé barvě na bílém podkladu umístěném za čelním sklem vozidla; za takové označení se považuje rovněž označení vozidla světelným nápisem ˙VOJENSKÁ POLICIE˙ podle právního předpisu upravujícího schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích1).

––––––––––––––––––––

1)
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      12.  V § 4 se na konci odstavce 8 doplňuje věta ˙Pro označení vozidla, plavidla, letadla nebo jiné věci, pokud jsou použity při plnění úkolů Vojenské policie, lze použít nápis ˙VOJENSKÁ POLICIE˙ v černé barvě na bílém podkladu.˙.

      13.  Příloha č. 2 zní:

˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.
      14.  Přílohy č. 7, 8 a 8a se zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Do 31. prosince 2024 lze k zevnímu označení vojenského policisty užívat rukávový znak, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr obrany:


Mgr. Metnar v. r.