ZÁKON ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  280/2003 | Částka:  93/2003
28.8.2003

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

280

ZÁKON
ze dne 7. srpna 2003,
kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      V § 2 odst. 1 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb., se slova ,,o 600 Kč měsíčně" nahrazují slovy ,,měsíčně o částku, kterou pro jednotlivé typy diet stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou".

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Pokud bylo řízení o dávku sociální péče poskytovanou z důvodu sociální potřebnosti pravomocně ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a dávka k tomuto dni nadále náleží, příslušný orgán posoudí nárok na dávku a její výši podle článku I nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, že by podle nové právní úpravy měla náležet vyšší dávka, zvýší se dávka též za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nového rozhodnutí a rozdíl ve výši dávky se doplatí; ostatní změny v nároku a výši dávky se provedou nejdříve ode dne nového rozhodnutí.

Čl. III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.


Klaus v. r.


Špidla v. r.