ZÁKON ze dne 14. listopadu 2002, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Sbírka:  517/2002 | Částka:  179/2002
13.12.2002

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

517

ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
a mění některé zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZMĚNY V SOUSTAVĚ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

      (1)  Zřizuje se Ministerstvo informatiky, které je ústředním orgánem státní správy; jeho působnost stanoví zvláštní zákony.1)

      (2)  Zrušuje se Úřad pro veřejné informační systémy.

      (3)  Ministerstvo informatiky je účetní jednotkou.2)


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 2

      Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 bodu 13 se slova ,,a spojů" zrušují.

      2.  V § 1 se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:

,,15. Ministerstvo informatiky.".

      3.  V § 2 odst. 1 se bod 6 zrušuje.

Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11.

      4.  V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

      ,,(5)  Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

––––––––––––––––––––

1)
Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.".

      5.  V § 17 se slova ,,a spojů" zrušují.

      6.  V § 17 se slova ,, , telekomunikací a pošt, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání" nahrazují slovy ,,a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování".


      7.  § 18 zní:

,,§ 18

      Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.".


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

§ 3

      Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

      1.  V § 1 se věta druhá zrušuje.

      2.  V nadpisu § 4 se slova ,,Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy ,,Ministerstvo informatiky".

      3.  V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

      4.  V § 4 odst. 1 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovy ,,Ministerstvo informatiky (dále jen ,,ministerstvo")".

      5.  V § 4 odst. 2 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,Ministerstvo".

      6.  V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo ,,Úřadem" na začátku a na konci písmene nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      7.  V § 5 odst. 2 písm. j) se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      8.  V § 6 odst. 1 se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      9.  V § 6 odst. 2 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstvu".

      10.  V § 6 odst. 3 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,Ministerstvo".

      11.  V § 6 odst. 6 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      12.  V § 6 odst. 9 větě čtvrté se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstvu".

      13.  V § 6 odst. 9 větě páté se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      14.  V § 6 odst. 10 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      15.  V § 7 odst. 1 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      16.  V § 7 odst. 2 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      17.  V § 7 odst. 3 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      18.  V § 7 odst. 4 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      19.  V § 7 odst. 5 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      20.  V § 9 odst. 1 se slova ,,Úřad je oprávněn" nahrazují slovy ,,Ministerstvo je oprávněno".


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

§ 4

      Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., se mění takto:

      1.  V § 64d odst. 1 se slovo ,,schválil" nahrazuje slovem ,,schválilo" a slova ,,Úřad pro státní informační systém" se nahrazují slovy ,,Ministerstvo informatiky".

      2.  V § 64d odst. 2 se slova ,,Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy ,,Ministerstvo informatiky".


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o veřejných dražbách

§ 5

      Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

      1.  V § 62 odst. 1 se slovo ,,schválil" nahrazuje slovem ,,schválilo" a slova ,,Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy ,,Ministerstvo informatiky".

      2.  V § 62 odst. 2 se slova ,,Úřad pro státní informační systém" nahrazují slovy ,,Ministerstvo informatiky".


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o telekomunikacích

§ 6

      Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/ /2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

      1.  V § 93 se slova ,,Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy ,,Ministerstvo informatiky".

      2.  V § 94 se slova ,,Ministerstvu dopravy a spojů" nahrazují slovy ,,Ministerstvu informatiky".

      3.  V § 95 bodu 1 písm. g) se slova ,,Ministerstvu dopravy a spojů" nahrazují slovy ,,Ministerstvu informatiky."

      4.  V § 103 odst. 1 se slova ,,Ministerstva dopravy a spojů" nahrazují slovy ,,Ministerstva informatiky".


ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o poštovních službách

§ 7

      V § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se slova ,,Ministerstvo dopravy a spojů" nahrazují slovy ,,Ministerstvo informatiky".


ČÁST OSMÁ

Změna zákona o elektronickém podpisu

§ 8

      Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto:

      1.  V § 6 odst. 1 písm. j) se slova ,,Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen ,,Úřad")" nahrazují slovy ,,Ministerstvem informatiky (dále jen ,,ministerstvo")".

      2.  V § 6 odst. 1 písm. n) se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      3.  V § 6 odst. 4 se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      4.  V § 6 odst. 5 se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      5.  V § 6 odst. 5 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstvu".

      6.  V § 9 odst. 1 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstvu".

      7.  V § 9 odst. 2 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,Ministerstvo".

      8.  V § 9 odst. 2 písm. c) se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstvu".

      9.  V § 9 odst. 3 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstva".

      10.  V § 9 odst. 4 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      11.  V § 10 odst. 1 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      12.  V § 10 odst. 3 větě první a druhé se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      13.  V § 10 odst. 4 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      14.  V § 10 odst. 6 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstva".

      15.  V § 10 odst. 7 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstva" a slovo ,,Úřadem" se nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      16.  V § 13 odst. 1 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstvu".

      17.  V § 13 odst. 2 větě první a druhé se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      18.  V § 14 odst. 1 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      19.  V § 14 odst. 2 se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      20.  V § 14 odst. 2 se slova ,,Úřad oprávněn" nahrazují slovy ,,ministerstvo oprávněno".

      21.  V §14 odst. 3 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      22.  V § 15 odst. 1 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,Ministerstvo".

      23.  V § 16 odst. 2 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstva".

      24.  V § 16 odst. 2 se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      25.  V § 18 odst. 1 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      26.  V § 18 odst. 3 se slovo ,,Úřadem" nahrazuje slovem ,,ministerstvem".

      27.  V § 18 odst. 4 se slovo ,,Úřadu" nahrazuje slovem ,,ministerstvu".

      28.  V § 18 odst. 7 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,ministerstvo".

      29.  V § 20 se slovo ,,Úřad" nahrazuje slovem ,,Ministerstvo".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů

§ 9

      Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 2 se slova ,,a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem1)" včetně poznámky pod čarou č. 1) zrušují.

      2.  V § 29 odst. 1 se písmeno e) včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 24a) zrušuje.

      3.  V § 29 odst. 1 se dosavadní písmena f), g), h), i) a j) označují jako písmena e), f), g), h) a i).

      4.  V § 29 se odstavec 4 zrušuje.


ČÁST DESÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 10

      (1)  Práva a povinnosti z pracovněprávních a
ji-ných právních vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Úřadu pro veřejné informační systémy, z Ministerstva dopravy a spojů a z Úřadu pro ochranu osobních údajů na Ministerstvo informatiky, o čemž uvedené ústřední orgány státní správy uzavřou příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti.

      (2)  Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byl příslušný hospodařit Úřad pro veřejné informační systémy ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo informatiky.

      (3)  Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ministerstvo informatiky.


ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 11

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Zaorálek v. r.


Havel v. r.


Špidla v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.