Vládní nařízení ze dne 22.8.1942 o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě

25.8.1942 | Sbírka:  294/1942 Sb. | Částka:  138/1942ASPI
294/1942 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 22. srpna 1942
o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.), ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):
§ 1
(1) Zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě organisuje se ve Svazu zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu (dále "Svaz").
(2) Ministr zemědělství a lesnictví určí, které osoby v zemědělství a lesnictví činné a která zařízení zemědělství a lesnictví sloužící náležejí ke Svazu jako členové.
(3) Zemědělství podle tohoto nařízení zahrnuje také zahradnictví, vinařství, rybářství a včelařství.
§ 2
(1) Úkolem Svazu jest podporovati zemědělskou výrobu v Čechách a na Moravě a hájiti zájmy zemědělského a lesnického stavu. Podpora lesní výroby náleží podle zvláštních předpisů lesnickým služebnám a zařízením.
(2) Ministr zemědělství a lesnictví může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady přenésti na Svaz určité úkoly veřejného zájmu za účelem zvýšení zemědělské výroby a sociální, osvětové a hospodářské podpory zemědělského a lesnického stavu.
(3) K provedení těchto úkolů může Svaz ukládati svým členům povinnosti.
§ 3
(1) Svaz je samosprávná korporace veřejnoprávní, která jest vedena orgány, vykonávajícími tuto funkci jako úřad čestný. Má sídlo v Praze.
(2) Svaz podléhá dozoru ministra zemědělství a lesnictví.
§ 4
(1) Svaz se člení na:
a) Zemský svaz zemědělství a lesnictví pro Čechy v Praze a Zemský svaz zemědělství a lesnictví pro Moravu v Brně (dále "Zemský svaz");
b) Okresní spolky zemědělství a lesnictví (dále "Okresní spolky");
c) Místní spolky zemědělství a lesnictví (dále "Místní spolky").
(2) V každém politickém okrese má býti zřízen Okresní spolek a v každé obci Místní spolek. Vyžadují-li toho okolnosti, může býti zřízen pro několik obcí jeden Místní spolek.
§ 5
(1) Orgány Svazu a jeho složek (§ 4, odst. 1), jsou:
a) předsednictvo,
b) výbor, na jehož místo může nastoupit v Místních spolcích shromáždění členů.
(2) Předsednictvo Svazu jmenuje a odvolává ministr zemědělství a lesnictví.
(3) Předseda předsednictva (předseda) vede běžné záležitosti.
§ 6
Svaz může zříditi se souhlasem ministra zemědělství a lesnictví pro několik politických okresů pobočky Zemského svazu.
§ 7
Svaz jest oprávněn se souhlasem ministra zemědělství a lesnictví a ministra financí ustanovovati vlastní zaměstnance ve veřejnoprávním nebo soukromoprávním služebním poměru. Služební a platové poměry těchto zaměstnanců upraví se služebním a platovým řádem, který vyžaduje souhlasu ministrů zemědělství a lesnictví, vnitra, hospodářství a práce a ministra financí.
§ 8
(1) Správní náklad Svazu a jeho složek (§ 4) hradí se členskými příspěvky, příspěvky Protektorátu a jinými příjmy (taxy, pořádkové pokuty atd.).
(2) Svaz vydá příspěvkový řád, který vyžaduje souhlasu ministra zemědělství a lesnictví, ministra financí a nejvyššího úřadu cenového. Příspěvkový řád uveřejní se v Úředním listě.
(3) Členské příspěvky vybírají se zásadně jako přirážky k dani pozemkové. Pro vyměřování, předpisování, vybírání a vymáhání přirážek k pozemkové dani platí přiměřeně všeobecná ustanovení o pozemkové dani a o přirážkách k dani pozemkové. Ustanovení o obecních přirážkách k dani pozemkové tu neplatí.
(4) Přirážky k dani pozemkové mohou býti vybírány také od poplatníků daně pozemkové, kteří nejsou členy Svazu.
(5) Členské příspěvky, které podle bližšího ustanovení příspěvkového řádu nejsou vybírány jako přirážky k pozemkové dani, mohou býti vymáhány politickou exekucí na základě výkazu nedoplatků potvrzeného Svazem.
(6) Rozpočet Svazu vyžaduje souhlasu ministra zemědělství a lesnictví a ministra financí.
§ 9
(1) Česká zemědělská rada v Praze, Česká zemědělská rada v Brně a Německá zemědělská rada v Brně (opatření Stálého výboru ze dne 27. října 1938, č. 254 Sb., kterým se činí některé změny v organisaci zemědělských rad v Praze a v Brně a kterým se ruší Slezská zemědělská rada, ve znění vládního nařízení ze dne 4. července 1939, č. 199 Sb.) budou včleněny v době, kterou určí ministr zemědělství a lesnictví, do Svazu s tím účinkem, že od této doby přejdou jim příslušející oprávnění, jakož i jejich jmění včetně všech práv a závazků na Svaz. Ke jmění zemědělských rad počítají se také pozemky a zařízení, kterých tyto užívají a které jsou ve vlastnictví zemí Čech a Moravy. Zaměstnanci zemědělských rad stávají se zaměstnanci Svazu.
(2) Ve stejné době zanikne účast zemí Čech a Moravy na správě zemědělských rad, jakož i jejich povinnost hraditi správní náklady zemědělských rad. Závazek zemí Čech a Moravy platiti odpočivné a zaopatřovací platy zaměstnanců zemědělských rad, přeložených do výslužby nebo zemřelých před účinností tohoto nařízení, zůstává nedotčen.
(3) Zemský úřad je zastoupen ve výboru Zemského svazu členem výboru, kterého sám jmenuje.
§ 10
(1) Ministr zemědělství a lesnictví vydá bližší ustanovení o výstavbě a úkolech Svazu, jakož i o ustanovování a odvolávání jeho orgánů.
(2) Ministr zemědělství a lesnictví vydá také veškeré jiné předpisy a nařízení potřebné k provádění tohoto vládního nařízení. Při tom může zejména:
a) dosavadní zemědělské nebo lesnické organisace a zařízení do Svazu včleniti nebo k němu přičleniti anebo do zemědělské nebo lesní veřejné správy převésti,
b) zemědělské nebo lesnické organisace a zařízení zrušiti, sloučiti nebo nově zříditi,
c) při včlenění nebo zrušení zemědělských nebo lesnických organisací a zařízení určiti, že jejich jmění přechází do jmění Svazu,
d) stanovy nebo společenské smlouvy zemědělských nebo lesnických organisací a zařízení měniti nebo nové stanovy vydati,
e) určiti způsob ustanovování a odvolávání vedení zemědělských nebo lesnických organisací a zařízení,
f) za účelem ohraničení příslušnosti zemědělské nebo lesní veřejné správy od působnosti Svazu převésti úkoly zemědělské nebo lesní veřejné správy s příslušnými zaměstnanci [vládní nařízení č. 379/1938 Sb., ve znění nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 30. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 7 ex 1941)] na Svaz a provésti ve výstavbě zemědělské a lesní veřejné správy změny nutné z důvodu zřízení Svazu.
(3) Podrobnější ustanovení, předpisy a nařízení všeobecné povahy, vydávané podle odstavců 1 a 2, vyhlásí se ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 11
(1) V mezích své veřejnoprávní působnosti (§ 2) je Svaz osvobozen od zvláštní daně výdělkové, ode všech kolků a poplatků, jakož i od dávek za úřední úkony ve věcech správních a od jiných veřejných dávek.
(2) Movité jmění Svazu a jeho složek je osvobozeno od poplatkového ekvivalentu.
§ 12
Za škodu, která vznikne provedením tohoto nařízení, neposkytuje se náhrada.
§ 13
(1) Svaz je oprávněn uložiti členům, kteří úmyslně nebo z nedbalosti překročí nařízení Svazu, pořádkovou pokutu až do 100.000 K.
(2) Pořádkové pokuty se vymáhají politickou exekucí na základě výkazu potvrzeného Svazem.
§ 14
(1) Až do 31. prosince 1942 mohou zemědělské a lesnické organisace a zařízení učiniti majetkoprávní opatření, která nenáležejí k běžnému vedení hospodářství, nebo jiná opatření zvláštní důležitosti pouze se souhlasem ministra zemědělství a lesnictví. Souhlasu potřebují zvláště zcizení, zatížení, nájem a pronájem jmění a součástí jmění. To, co bylo opatřeno a zařízeno bez potřebného souhlasu, jest právně neúčinné.
(2) Tato ustanovení (odstavec 1) neplatí pro zemědělská společenstva (družstva) a pro Českomoravské trhové svazy. Ministr zemědělství a lesnictví může připustiti další výjimky.
§ 15
Z právních a úředních jednání, nutných ku provedení tohoto nařízení, nevybírají se daně, kolky, poplatky a veřejné dávky.
§ 16
Ustanovení vládních nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství, o dohledu a jinaké působnosti ministerstva financí v oboru peněžnictví, ze dne 13. března 1941, č. 114 Sb., o povinné organisaci peněžnictví, a ze dne 15. května 1941, č. 185 Sb., o povinné organisaci soukromého pojišťovnictví, jakož i předpisy vydané na podkladě těchto ustanovení, zůstávají nedotčeny.
§ 17
(1) Kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti překročí příkaz nebo zákaz tohoto nařízení nebo předpisu vydaného podle § 10 anebo jiné nařízení vydané ministrem zemědělství a lesnictví na základě tohoto nařízení, bude potrestán okresním úřadem pro správní přestupek pokutou do 100.000 K anebo vězením do jednoho roku. Je-li uložena peněžitá pokuta, musí býti pro případ její nedobytnosti současně uložen náhradní trest vězení podle míry zavinění až do jednoho roku.
(2) Trestní řízení může býti zavedeno jen na návrh ministra zemědělství a lesnictví. Dokud nebyl vydán trestní nález, může býti návrh odvolán.
§ 18
Do rozhodnutí a opatření vydaných na základě tohoto nařízení jest stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu vyloučena.
§ 19
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství a lesnictví v dohodě s ministry vnitra, hospodářství a práce, financí, školství a ministrem lidové osvěty.
Státní president:
Dr. Hácha v. r.
Předseda vlády:
Dr. Krejčí v. r.
Ministr vnitra:
V zastoupení ministra:
Reischauer v. r.
Ministr hospodářství a práce:
V zastoupení ministra:
Dr. Dennler v. r.
Ministr školství a ministr lidové osvěty:
Moravec v. r.
Ministr zemědělství a lesnictví:
Hrubý v. r.
Ministr financí:
Dr. Kalfus v. r.