Zákon ze dne 7.11.1946 o poště (poštovní zákon)

13.12.1946 | Sbírka:  222/1946 Sb. | Částka:  98/1946ASPI
222/1946 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. listopadu 1946
o poště (poštovní zákon).
Změna: 86/1950 Sb., 88/1950 Sb.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
I.
Poštovní výhrada.
§ 1.
Vymezení poštovní výhrady.
Stát má výhradní právo dopravovati věci vytčené v § 2, jakož i zříditi a provozovati podnik k dopravě těchto věcí. Souhrn těchto práv tvoří poštovní výhradu.
§ 2.
Věci podléhající poštovní výhradě.
(1) Poštovní výhradě podléhají otevřené nebo uzavřené písemnosti, obsahující aktuální sdělení určitým adresátům, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto písemnosti pořízeny.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro písemnosti tam vytčené, dopravované do ciziny, z ciziny nebo v průvozu státním územím.
§ 3.
Výjimky z poštovní výhrady.
(1) Poštovní výhradě nepodléhají
1. věci vytčené v § 2, dopravuje-li je někdo sám nebo je dává dopravovati osobou k tomu zjednanou
a) v obvodu obce, ve které má své bydliště nebo podnik (místní doprava);
b) do jiného místa, pokud dopravované věci nejsou určeny různým adresátům nebo nepocházejí od různých odesilatelů;
2. písemnosti ve vzájemném styku služeben státních dopravních podniků, pokud běží o styk služební a pokud jej zprostředkují zaměstnanci těchto podniků;
3. otevřené listiny, které se odevzdávají dopravcům jako průkaz o zasílaných věcech, pokud se údaje v těchto průkazech vztahují k zasílaným věcem a nemají ráz osobního oznámení.
(2) Věci podléhající poštovní výhradě a určené různým adresátům je dovoleno sdružiti pro úsporu poštovních poplatků v jednu zásilku jen tehdy, jsou-li tyto věci určeny osobám bydlícím s adresátem.
II.
Činnost pošty.
§ 4.
Výkon poštovní výhrady.
(1) Práva státu, vyplývající z poštovní výhrady, vykonává pošta, která podle potřeby zřizuje, udržuje nebo ruší vlastní poštovní zařízení.
(2) Místní dopravu [§ 3, odst. 1, č. 1, písm. a)] není dovoleno provozovati jako podnik, slouží-li této místní dopravě poštovní zařízení.
§ 5.
Ostatní činnost pošty.
(1) Pošta obstarává mimo dopravu věcí, podléhajících poštovní výhradě, také dopravu novin a časopisů, dopravu peněz a jiných cenností, zprostředkuje poukazy a výplaty peněz, vybírá peníze podle zvláštních příkazů a obstarává dopravu zásilek zboží do váhy stanovené zvláštními předpisy.
(2) Pošta vykonává po předchozím souhlasu věcně příslušného ústředního úřadu státní správy i jiné služby, může-li je obstarávati svými zařízeními.
§ 6.
Služební povinnost pošty.
(1) Kde má pošta potřebná zařízení, je povinna poskytovati své služby bez rozdílu každému, kdo vyhoví stanoveným podmínkám.
(2) Pošta může však své služby omeziti, odepříti nebo zastaviti, vyžaduje-li toho zájem veřejný nebo bezpečnost poštovních zaměstnanců a věcí poštou dopravovaných.
§ 7.
Používání pošty.
(1) Zvláštní předpisy (řády), vydané poštou stanoví
1. podmínky pro používání pošty, jakož i práva a závazky pošty a těch, kdo pošty používají;
2. poplatky za použití pošty.
(2) Není dovoleno
1. použíti pošty, aniž jsou splněny podmínky a zaplaceny poplatky stanovené řády;
2. podati k poštovní dopravě za nižší poplatek nebo připojiti k zásilce za nižší poplatek věc, které taková poplatková výhoda nepřísluší.
(3) Každý má právo nahlédnouti u poštovních služeben do předpisů uvedených v odstavci 1.
§ 8.
Poštovní tajemství.
(1) Pošta, její zaměstnanci nebo jiní zaměstnanci v poštovní službě, byť i jen dočasně činní, nesmějí nikomu dávati zprávy o poštovním styku určitých osob nebo o obsahu třeba otevřených poštovních zásilek. Pokud ustanovení odstavce 4 nestanoví jinak, nesmějí otvírati uzavřené poštovní zásilky, ani jinak pátrati po jejich obsahu. Osobám třetím nesmějí dáti ani možnost, aby se o poštovních zásilkách něčeho dovídaly.
(2) Zprávy o poštovních zásilkách smí pošta dávati jen odesilateli a adresátu nebo jejich oprávněným zástupcům nebo právním nástupcům. Soudům a úřadům smí pošta vydati poštovní zásilky, dávati o nich zprávy nebo dovoliti nahlíženi do poštovních dokladů jen v případech stanovených zákonem.
(3) Všeobecná povinnost oznamovati určité trestné činy, stanovená zákonem, není dotčena ustanovením odstavce 1 a 2.
(4) Pošta má právo otevříti uzavřené poštovní zásilky:
1. nemohou-li býti ani dodány adresátovi, ani vráceny odesilateli (neodbytné zásilky);
2. zjistí-li se na nich po podání vnější závada, která by mohla míti podstatný vliv na odpovědnost pošty;
3. je-li důvodné podezření, že obsahují věci, jejichž doprava je zakázána zákonem, nebo je nebezpečná, t. j. věci, které by mohly ohroziti lidskou bezpečnost nebo lidské zdraví nebo poškoditi jiné věci.
III.
Zvláštní oprávnění pošty.
§ 9.
Exekuce a zajištění; zadržovací právo.
(1) Nejsou přípustné exekuční a zajišťovací úkony na peníze plynoucí poště z její činnosti nebo přijaté poštou pro státní pokladnu, na zásilky odevzdané poště k dopravě, dokud nebyly vydány příjemci, na dopravní prostředky, zařízení a nářadí určené pro poštovní službu a na úplatu poskytovanou státem osobám obstarávajícím poštovní dopravu, pokud úplata je určena pro úhradu nákladů na tuto dopravu.
(2) Pokud nejsou přípustné exekuční a zajišťovací úkony, nelze ani zříditi dobrovolné zástavní právo.
(3) Poště přísluší zadržovací právo na zásilky odevzdané jí k dopravě za poplatky a výdaje na zásilkách váznoucí.
§ 10.
Ostatní oprávnění.
(1) Mimo případy stanovené zákonem nelze poště naříditi výkon veřejných služeb nebo ukládati jí břemena, kterými by byl postižen řádný a nerušený chod poštovní služby.
(2) Úřady a orgány státní a jiné veřejné správy jsou povinny poskytnouti poště na její žádost neodkladnou a účinnou pomoc k výkonu její služby nebo jejích práv.
(3) Veřejní dopravci a soukromí živnostenští dopravci jsou povinni dopravovati na žádost pošty za přiměřenou náhradu poštovní zásilky a zaměstnance je doprovázející. Pošta při tom přihlédne ke zřetelům hospodárného provozu dopravcova.
(4) Poště je vyhrazeno vydávati poštovní známky a jiné poštovní ceniny, jakož i používati pro poštovní službu zvláštní služební odznaky a oděv.
IV.
Stížnosti. Odpovědnost pošty.
§ 11.
Stížnosti.
(1) Při sporech o tom, byly-li náležitě splněny podmínky pro používání pošty, vyhovuje-li postup při poštovní dopravě nebo byl-li poštovní poplatek správně vyměřen, je pořad práva vyloučen.
(2) Kdo se cítí poškozen jednáním pošty, může si stěžovati u poštovních správních úřadů. O stížnostech rozhodují tyto úřady v pořadí stolic; jsou povinny projednat je neodkladně a podle okolností zjednati nápravu.
(3) Pro řízení o stížnostech podle odstavce 2 použije se obdobně předpisů, platných pro řízení ve věcech správních.
§ 12.
Odpovědnost pošty.
(1) V případech, ve kterých poštovní správní úřad rozhoduje o nárocích vyplývajících z odpovědnosti pošty za věci poštou dopravované, jest straně dotčené rozhodnutím ponecháno na vůli dovolávati se po vyčerpání opravných prostředků nápravy ve výroku o těchto nárocích pořadem práva.
(2) Pro řízení, kterým poštovní správní úřady rozhodují o nárocích podle odstavce 1, platí obdobně ustanovení § 11, odst. 2 a 3.
V.
Trestní ustanovení.
§ 13.
zrušen
§ 14.
zrušen
VI.
Závěrečná ustanovení.
§ 15.
Úprava vládním nařízením.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením upravila odpovědnost pošty za věci poštou dopravované, jakož i ostatní podrobnosti o věcech upravených tímto zákonem.
§ 16.
Mezinárodní poštovní styk.
(1) Mezinárodní poštovní styk a věci s ním souvisící upravují mezinárodní dohody, úmluvy a ujednání. Ustanovení těchto dohod, úmluv a ujednání mají po dobu své mezinárodní účinnosti též účinnost vnitrostátní.
(2) Pokud mezinárodní dohody, úmluvy a ujednání nestanoví nic jiného, platí ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných též pro mezinárodní poštovní styk.
§ 17.
Zrušovací ustanovení.
Dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, se zrušují:
cís. patent ze dne 5. listopadu 1837, č. 47 sb. zák. pol. z roku 1838 a č. 240 sb. zák. soud., kterým byl vyhlášen poštovní zákon,
cís. patent ze dne 26. prosince 1850, č. 4 ř. z. z roku 1851, kterým byl vyhlášen provisorní poštovní zákona pro Uhry, Sedmihradsko atd.,
§§ 423 až 435 důchodkového trestního zákona, vyhlášeného cís. patentem ze dne 11. července 1835, č. 112 sb. zák. pol.,
jakož i všechna v jiných předpisech obsažená ustanovení odporující tomuto zákonu.
§ 18.
Účinnost a provedení.
Tento zákon nabývá účinnosti 30. dnem po vyhlášení; provede jej ministr pošt v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Hála v. r.