Vyhláška ze dne 3.12.1946, jíž se stanoví, jak má býti naloženo s některými movitými věcmi hmotnými, konfiskovanými podle dekretu č. 108/1945 Sb., které jsou v úschově, opatrování, správě, detenci nebo v držbě osob fysických nebo právnických

3.12.1946 | Sbírka:  2141/1946 Ú.l.I | Částka:  219/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 108/1945 Sb.
Pasivní derogace: 303/1952 Ú.l.
2141/1946 Ú.l.I
Vyhláška
osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze
ze dne 3. prosince 1946,
jíž se stanoví, jak má býti naloženo s některými movitými věcmi hmotnými, konfiskovanými podle dekretu č. 108/1945 Sb., které jsou v úschově, opatrování, správně, detenci nebo v držbě osob fysických a právnických.
Osidlovací úřad a Fond národní obnovy v Praze vyhlašují podle § 5, odst. 1 č. 1 a 2 a § 6, odst. 1, písm. a) dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy v dohodě s ministerstvem vnitra, národní obrany, spravedlnosti, financí, vnitřního obchodu, průmyslu, dopravy, techniky, zdravotnictví, školství, sociální péče nejvyšším účetním kontrolním úřadem, nejvyšším úřadem cenovým a Hospodářskou radou a po slyšení Ústředních svazů průmyslu, obchodu a řemesel, Ústřední rady odborů a Stálého poradního sboru při Fondu národní obnovy, podle 4 odst. 1, č. 6 vládního nařízení ze dne 1. března 1946, č. 45 Sb., jímž se vydává statut a jednací řád Fondu národní obnovy:
§ 1
Rozsah vyhlášky.
(1) Veškeré movité věci hmotné, které byly po řízení podle § 1, odst. 4 dekretu č. 108/1945 Sb. prohlášeny za konfiskované, nebudou přidělovány ve smyslu části III, oddíl 2 dekretu č. 108/1945 Sb., nýbrž se jimi naloží ve smyslu § 6, odst. 1, písm. a) cit. dekretu podle § 2 této vyhlášky, pokud:
a) se nalézají v úschově, opatrování, správě, detenci nebo držbě národně spolehlivých osob fysických české, slovenské, nebo jiné slovanské národnosti, neb osob právnických uvedených v § 2 vyhlášky osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy ze dne 15. dubna 1946 (Ú. l. I č. 83, běž. č. 1242), které tyto věci řádně k soupisu podle směrnic osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze ze dne 15. března 1946, č. 395/1946 pres. a vyhlášky osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze ze dne 15. dubna 1946 (Ú. l. I č. 83, běž. č. 1242) přihlásily nebo je přihlásí ještě do lhůty, která bude stanovena vyhláškou místního národního výboru (místní správní komise) po dohodě s osidlovacím úřadem a Fondem národního obnovy v Praze (dále jen Fondem) a
b) nejsou součástí majetkové podstaty, t. j. souvislého hospodářského celku schopného osídlení, pokud národní správa do majetkové podstaty zavedená nebude zrušena nebo správa převzata Fondem,
c) nejsou k nim osobami třetími, jichž majetek nepodléhá konfiskaci, uplatňována práva věcná (na př. právo vlastnické) nebo nárok podle zákona z 16. května 1946, č. 128 Sb. o neplatnosti některých majetkově-právních jednáních z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a jiných zásahů do majetku vzcházejících, a
d) nejsou a nebudou vyňaty podle § 3 této vyhlášky.
(2) Tato vyhláška nevztahuje se na movité věci hmotné, které se nalézají v úschově, opatrování, správě, detenci nebo držbě subjektů (osob) jmenovaných v § 2 vyhlášky osidlovacího úřadu z 23. července 1946 (Ú. l. I č. 138, běž. č. 1587).
§ 2
Způsob nakládání a kupci.
Předměty uvedené v § 1 vyhlášky budou československým státem zcizeny prodejem státně spolehlivým osobám fysickým a právnickým, vyhovujícím podmínkám uvedeným v § 1, v jejichž úschově, opatrování, správě, detenci nebo držbě tyto předměty se nalézají, které je řádně k soupisu podle směrnic osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze ze dne 15. března 1946, č. j. 395/1946 pres. a vyhlášky osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy z 15. dubna 1946 (Ú. l. I č. 83, běž. č. 1242), přihlásily nebo je přihlásí ještě do lhůty, která bude stanovena vyhláškou příslušného místního národního výboru (místní správní komise) po dohodě s osidlovacím úřadem a Fondem národní obnovy (dále řádní dosavadní držitelé), a které se o ně jako kupci budou ucházeti.
§ 3
Vyňaté předměty.
(1) Z prodeje v § 2 uvedeného jsou vyňaty tyto předměty:
1. Přímo z této vyhlášky:
a) drahé kovy a předměty z nich zhotovené, drahokamy, perly a skvosty, zlaté a stříbrné mince,
b) cenné papíry a cizí platidla (devisy a valuty),
c) průmyslové suroviny a polotovary,
d) umělecké předměty všeho druhu (obrazy, plastiky, cenná keramika, vzácný porculán, vzácné broušené sklo, starožitnosti atd.),
e) sbírky poštovních známek a celin, mincí, mineralií a pod.,
f) orientální koberce, předložky, přehozy, dále gobeliny, krajky, výšivky a jiné drahocenné textilie,
g) speciální a vzácné hudební nástroje, zvláště výrobky starých mistrů nástrojařů,
h) cenné a nepoškozené vyčiněné a nevyčiněné kožešiny a přepychové a mimořádně nákladné kožichy.
2. Podle výsledků vytřídění provedeného podle § 6 vyhlášky:
a) nábytek a bytové kompletní zařízení, jež budou komisí uznána za přepychová, pokud místní národní výbor (místní správní komise) neuzná v případech zvláštního zřetele hodných u dosavadního držitele potřebu takového nábytku za opodstatněnou,
b) koberce, předložky a přehozy ruční výroby, které budou komisí uznány za zvláště cenné,
c) psací, počítací a jiné kancelářské stroje, optické stroje včetně fotoaparátů, hudební nástroje, zejména klavíry, pianina a harmonia, dále zbraně, pokud řádný dosavadní držitel neosvědčí komisi, že předmět potřebuje pro svou domácnost nebo své povolání,
d) léčiva a zdravotní materiál, pokud jejich řádný dosavadní držitel jich nutné nepotřebuje k výkonu svého povolání,
e) kožešiny a kožichy, pokud jich má řádný dosavadní držitel větší množství než nejvýše jeden kus pro každého člena své domácnosti.
3. Pro účely, které budou stanoveny pozdějšími právními předpisy:
a) zařízení lékařských, zubotechnických a zvěrolékařských ordinací a vědeckých laboratoří,
b) stroje pro průmysl a živnosti, hospodářské stroje, dále motorová vozidla,
c) knihy, brožury, hudebniny a jiné tisky.
4. Podle zákona z 16. května 1946, č. 137 Sb., o národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku, věci všech druhů a stupňů kulturní (umělecké, historické, vědecké) hodnoty bez rozdílu doby vzniku.
(2) Předměty vyňaté z prodeje podle odstavce 1, č. 1 a 2 odebéře dosavadnímu držiteli příslušný místní národní výbor (místní správní komise) a odveze je podle pokynů oblastní úřadovny osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy (dále jen oblastní úřadovny).
(3) Předměty uvedené v odstavci 1, č. 3 ponechají se až do dalších opatření v detenci řádných dosavadních držitelů.
(4) Ve výjimečných případech a ze závažných důvodů může komise uvedená v § 4 předměty z prodeje vyňaté, s výjimkou předmětů jmenovaných v odstavci 1, č. 1, písm. a) a b), prozatím ponechati v držení dosavadního řádného držitele proti případnému stanovení úplaty za jejich užívání (nájemného nebo pachtovného).
§ 4
Orgány pověřené vytříděním a zcizením.
(1) Vytřídění, zjištění a odhad (§§ 3 a 6) i zcizení prodejem podle této vyhlášky osobám, uvedeným v § 2, provedou místní národní výbory (místní správní komise); ku provedení úkolů této vyhlášky určí místní národní výbor (místní správní komise) ze svého středu nebo ze zaměstnanců svého úřadu nebo vedle či na místě členů a zaměstnanců místních národních výborů (místních správních komisí), přibráním jiných spolehlivých osob komisí, jejímž členem bude znalec (po př. znalci), ustanovený podle § 5 této vyhlášky, a dva členové místního národního výboru (místní správní komise) nebo zaměstnanci jeho úřadu, z nichž jeden bude jmenován vedoucím komise. Řízení komise může se zúčastniti jako její člen též zástupce Fondu národní obnovy.
(2) Veškeré řízení (vytřiďovací, zjišťovací, odhad, prodej) koná se v místě, kde se předměty nalézají.
(3) K řízením (odhadu, zapůjčení, prodeji) provedeným dříve národními výbory (správními komisemi), pokud nejsou v rozporu s touto vyhláškou, budiž přihlédnuto.
§ 5
Ustanovení znalců.
Oblastní úřadovna k návrhu a v dohodě s okresními národními výbory stanoví pro každý okres potřebný počet znalců pro vytřídění a odhad předmětů, uvedených v § 1 a § 3 této vyhlášky, hledíc především k znalcům soudním a úředním. Znalec nemá býti pověřen pro obec svého bydliště. Znalci buďtež ustanoveni pro celé skupiny předmětů. Přednosta oblastní úřadovny vezme znalce, pověřené agendou podle této vyhlášky, do slibu, že úkoly na ně vznesené budou plniti řádně a svědomitě. Pokud již tyto osoby ve svém postavení vykonaly úřední slib, buďtež na slib upamatovány. O ustanovení znalců a jejich vzetí do slibu buď sepsán zápis, který osoby na tomto jednání zúčastněné podepíší. Znalec jest úřední osobou a požívá ochrany zákona; jest odpověden za škody jeho zaviněním způsobené. Bližší ustanovení budou uvedena ve směrnicích, jež budou vydány.
§ 6
Zjištění a odhad.
(1) Místní národní výbor (místní správní komise) vyhlásí veřejnou vyhláškou po předchozím souhlasu oblastní úřadovny, která přezkoumá, zda všechny předpoklady úspěšného provedení jsou splněny, den a dobu, kdy se bude prováděti vytřídění, odhad a prodej movitých věcí hmotných dosavadním řádným držitelům.
(2) Místní národní výbor (místní správní komise) provede komisionelně vytřídění a odhad předmětů, uvedených v § 1 a podle § 3 této vyhlášky, a to podle soupisových přihlášek u místních národních výborů (místních správních komisí). Znalec odhadne jednotlivé předměty obecnou hodnotou, přihlížeje k jejich stavu a znehodnocení a k platným předpisům nejvyššího úřadu cenového. Pokud je tu odhad provedený úředním znalcem na příkaz národních výborů (správních komisí), vezme jej znalec za podklad dalšího řízení; tuto okolnost vyznačí znalec v odhadním zápise. Současně zjistí s přihlédnutím k účtům a dokladům přiměřené náklady, které řádný dosavadní držitel nutně a prokazatelně vynaložil na předměty, aby se staly užívání schopné, a naproti tomu i škody, které dosavadní řádný držitel na věcech ode dne jejich převzetí způsobil. Zjistí též i odhadní náklady.
(3) O vytřídění a odhadu se sepíše protokol, v němž se uvede, které předměty řádný dosavadní držitel již předal, které podle rozhodnutí komise nebo této vyhlášky jest povinen předati a které jako uchazeč hodlá odkoupiti. Všichni členové komise i dosavadní řádný držitel podepíší odhadní zápis. V zápise se vyznačí, zda a ve kterém případě se jedná o majetek říšských Němců.
(4) K ustanovení odhadní hodnoty i k rozhodnutí, že předmět nepodléhá či podléhá vynětí z prodeje, může podati řádný dosavadní držitel připomínky do osmi dnů od podpisu odhadního zápisu u komise zřízené podle § 4 vyhlášky.
(5) Do zápisu o vytřídění a odhadu může každý nahlédnouti a podati k vytřídění a odhadu připomínky do osmi dnů od podpisu odhadního zápisu u komise zřízené podle § 4 vyhlášky.
(6) Komise připojí připomínky k odhadnímu zápisu, který zašle s odhadními listy oblastní úřadovně. Oblastní úřadovna přihlédne při rozhodování o schválení koupě (§ 7, odst. 3) k připomínkám.
(7) Fondu přísluší právo přezkoumati odhad i odhadní řízení, zejména také odhad předmětů vyňatých podle § 3 vyhlášky. V pochybnostech o ceně předmětů může se též znalec dotázati Fondu národní obnovy.
§ 7
Řízení prodejové.
(1) Komise stanoví vůči dosavadnímu držiteli, který protokolárně v odhadním zápise prohlásil o které věci se uchází, trhovou cenu těchto věcí a podmínky koupě. Trhovou cenou jest obecná hodnota stanovená odhadem po odpočtu nákladů, které uchazeč prokazatelně na věc vynaložil, aby se stala schopnou užívání, nebo po přípočtu oceněných škod, které kupující po převzetí věci na nich způsobil, poměrné části odhadních nákladů a daně z obratu. Z trhové ceny lze v mimořádných případech s přihlédnutím k sociálnímu postavení kupujícího nebo v zájmu osidlování poskytnouti podle pokynů osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy přiměřenou slevu. Jde-li o osoby, u nichž je to sociálně odůvodněno a o předměty pro domácnost, jichž kupující s řádným a stálým bydlištěm v pohraničí nutně potřebuje k vybavení svého jediného, nikterak nadměrného bytu (§§ 7 a 12 zák. č. 163/1946 Sb., o mimořádných opatřeních bytové péče), vychází znalec při stanovení jejich odhadní hodnoty, z níž se vypočte trhová cena, z hodnoty, kterou předměty stejného druhu a jakosti nebo předměty srovnatelné měly ke dni 20. června 1939; z trhové ceny vypočtené z takto stanovené odhadní hodnoty se sleva podle předchozí věty neposkytuje.
(2) Koupi a její podmínky schvaluje příslušná oblastní úřadovna.
(3) Koupě jest pravoplatně uzavřena, jakmile kupující vůči komisi projeví souhlas s trhovou cenou a podmínkami koupě a koupi schválí příslušná oblastní úřadovna. Komise doplní odhadní zápis výpočtem kupní ceny; k odhadní hodnotě připočte výdaje odhadu, odečte uznané zálohy a kauce podle stvrzenek, které jí kupující předložil a určí podmínky koupě a způsob, jak bude kupní cena placena. Komise vyhotoví v souhlase s odhadním zápisem odhadní list, jehož prvopis podepíše kupující a druhopis komise. Obě vyhotovení zašle komise oblastní úřadovně. Schválí-li oblastní úřadovna koupi, zašle kupujícímu druhopis odhadního lisu a na něm připojí potvrzení o tom, že schvaluje koupi.
(4) K uzavření koupě nedojde, nesouhlasí-li kupující s trhovou cenou a podmínkami koupě nebo neschválí-li oblastní úřadovna koupi. S předměty, k jejichž koupi nedošlo, naloží se způsobem uvedeným v § 3, odst. 2.
(5) Kupující jest povinen zaplatiti trhovou cenu v hotovosti při uzavření koupě (§ 7, odst. 2). Převyšuje-li trhová cena částku Kčs 1000,--, může komise povoliti k žádosti kupujícího, aby zaplatil trhovou cenu ve splátkách ve lhůtě přiměřené zuživatelnosti kupovaného předmětu, hledíc k sociálnímu postavení kupujícího a účelu osídlení a za podmínek, které podle směrnic k této vyhlášce vydaných komise stanoví. Kupující podepíše komisí vyhotovené písemné prohlášení, které obsahuje způsob a výši splátek, podmínky splátkového prodeje a výhradu, že předmět až do úplného zaplacení trhové ceny zůstává ve vlastnictví Československé republiky. Komise vyznačí povolení splátek a podmínky v odhadním listě. Oblastní úřadovny vedou splátkové prodeje, k nimž došlo v jejich obvodě, v evidenci a bdí nad dodržením stanovených podmínek.
(6) Kupující v odhadním listě prohlásí, že předmět podle této vyhlášky koupený kupuje pro svou vlastní potřebu.
(7) Pokud záloha nebo kauce kupujícím složená převyšuje jeho platební povinnost, jemu vypočtenou, vrátí mu Fond přeplatek. Rovněž tak vrátí se dosavadnímu řádnému držiteli, který věc předal podle § 3, odst. 2 vyhlášky, záloha nebo kauce po srážce oceněných škod na věci dosavadním řádným držitelem způsobených, a užitků, které věc dosavadnímu držiteli poskytla. Tyto přeplatky vracejí se podle § 15, odst. 2 dekretu č. 91/1945 Sb.
(8) Kupující nabývá vlastnictví teprve po úplném zaplacení trhové ceny a po splnění podmínek, jež byly komisí stanoveny. Jakmile prokáže listinnými doklady, že úplně zaplatil trhovou cenu, vyhotoví mu oblastní úřadovna zvláštní prodejní list nebo prodejní prohlášení na odhadním listu, jakožto doklad o řádném nabytí vlastnického práva.
(9) Jinak na tento prodej platí ustanovení hlavy páté a dvacáté čtvrté druhého dílu všeobecného zákoníka obč. Námitky ze správy (§§ 922 a násl. obč. zák.) a pro zkrácení přes polovici ceny obecné při tomto prodeji nemají místa.
§ 8
Působnost fondu při provádění této vyhlášky.
(1) Fond bdí nad řádným prováděním této vyhlášky.
(2) Místní národní výbory (místní správní komise) podávají podrobnou zprávu o prodejích podle této vyhlášky provedených, jejich průběhu a výsledku za každý uplynulý měsíc příslušné oblastní úřadovně vždy do pátého dne měsíce bezprostředně následujícího.
(3) Fond jest oprávněn přezkoumati kdykoliv hlášení podle tohoto ustanovení učiněná a požadovati vysvětlení od národních výborů.
§ 9
Zúčtování a evidence prodejů.
(1) Místní národní výbor (místní správní komise) zašle neprodleně příslušné oblastní úřadovně úplné vyúčtování příjmů a výdajů spojených s odhadem a prodejem, jež doloží řádnými doklady, účty a cestovními deníky. Všechny příjmové platby z prodejů skládají se na šekový účet oblastní úřadovny u Poštovní spořitelny.
(2) Příslušná oblastní úřadovna vede podle zaslaných jí odhadních listů a zápisů o prodeji v patrnosti všechny prodeje a dbá na to, aby trhové ceny nebo jejich doplatky byly včas a řádně zaplaceny.
(3) Všechny úřady a orgány, které přidělovaly movité věci hmotné dosavadním řádným držitelům do správy nebo detence jakéhokoliv druhu a přijaly částky zaplacené při přidělení předmětů nebo zálohy, jsou povinny tyto částky (zálohy a kauce) poukázati (zaplatiti) Fondu národní obnovy v Praze s uvedením držitele a přesným označením věci, která byla držiteli dána do správy nebo detence, do 30 dnů od účinnosti této vyhlášky; tato lhůta může býti prodloužena příslušnou oblastní úřadovnou a Fondem národní obnovy.
§ 10
Majetek osob německé národnosti, žádajících o zachování československého státního občanství a osob, jimž byly poskytnuty úlevy.
(1) Předměty, které jsou ve vlastnictví osob, jež podaly žádost o zachování československého státního občanství a jsou podle osvědčení okresního národního výboru až do pravoplatného vyřízení jejich žádosti za zachování československého státního občanství pokládány za československé státní občany (§ 2 dekretu č. 33/1945 sb.), a ty předměty, které jsou ve vlastnictví osob, jimž byly podle směrnic ministerstva vnitra ze dne 15. dubna 1946, číslo B-300/3825/1946 přiznány úlevy, pokud jde o předměty, jichž se úlevy týkají, budou, pokud nebylo pravoplatně rozhodnuto, že majetek vlastníka podléhá konfiskaci (§ 1, odst. 4 dekretu č. 108/1945 Sb.), prozatím ponechány jejich dosavadním držitelům a nebudou odhadovány a zcizovány. Místní národní výbory (místní správní komise) provedou pouze zjištění a soupis podle §§ 3 a 6 této vyhlášky a vedou je v patrnosti.
(2) Bude-li žádost osob, v odstavci 1 uvedených pravoplatně zamítnuta, neb úlevy odvolány, bude postupováno podle této vyhlášky.
§ 11
Trestní ustanovení.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 19 dekretu č. 108/1945 Sb.
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.