Vyhláška ze dne 23.10.1947 o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948

5.11.1947 | Sbírka:  177/1947 Sb. | Částka:  85/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 3/1948 Sb.
177/1947 Sb.
Vyhláška
ministerstva národní obrany
ze dne 23. října 1947
o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:
§ 1
(1) Pro příslušníky náhradní zálohy ročníku narození 1922 a pro starší příslušníky náhradní zálohy, jimž byl prodloužen odsun vojenského výcviku z moci úřední, stanoví se jako nástupní termíny do vojenského výcviku v roce 1948
a) 2. květen 1948 pro zemědělce a brance, kteří podle svého vzdělání mohou býti určeni do škol pro důstojníky v záloze,
b) 1. červenec 1948 pro všechny ostatní brance, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Pro lékaře, zvěrolékaře a magistry farmacie stanoví se jako nástupní termíny do presenční služby a vojenského výcviku 2. leden, 2. květen a 1. září 1948.
(3) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavcích 1 a 2 jednotlivě svolávacími lístky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
arm. gen. Svoboda v. r.