Nařízení ze dne 2.1.1920 o zřízení státní elektrárenské rady

17.1.1920 | Sbírka:  26/1920 Sb. | Částka:  5/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 438/1919 Sb.
Pasivní derogace: 79/1957 Sb., 83/1924 Sb.
26/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 2. ledna 1920
o zřízení státní elektrárenské rady.
Změna: 83/1924 Sb.
Na základě § 31 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., nařizuje se takto:
Působení státní elektrárenské rady.
§ 1.
(1) Při ministerstvu veřejných prací zřizuje se elektrárenský poradní sbor zvaný "Státní elektrárenská rada", aby podával dobrá zdání o zamýšlených nařízeních prováděcích a technických předpisech, jakož i o nejdůležitějších opatřeních v záležitostech soustavné elektrisace a elektrického hospodářství vůbec pro celou oblast státu československého.
(2) Sídlo státní elektrárenské rady jest v Praze.
(3) Státní elektrárenská rada podává ministerstvu veřejných prací dobrá zdání buď k podnětu ministerstva veřejných prací neb z vlastního popudu.
Složení státní elektrárenské rady.
§ 2.
(1) Členy státní elektrárenské rady, jimiž mohou býti jen svéprávní českoslovenští státní občané, jmenuje z kruhů uvedených v § 31 cit. zákona na dobu tří let ministr veřejných prací.
(2) Úhrnný počet členů státní elektrárenské rady nemá býti větší než 55.
(3) Odstoupí-li některý ze členů státní elektrárenské rady před uplynutím funkčního období, jmenuje ministr veřejných prací člena náhradního.
(4) Po uplynutí funkčního období mohou býti dosavadní členové znovu jmenováni.
Předseda elektrárenské rady.
§ 3.
Předsedou elektrárenské rady jest ministr veřejných prací, jejž zastupuje úředník ministrem veřejných prací určený.
Plenum a výbory.
§ 4.
Státní elektrárenská rada jedná:
a) v plenu,
b) v stálém elektrárenském výboru (§ 6, odst. 1. nařízení),
c) ve tříčlenných výborech dle § 27, odst. 4. cit. zákona,
d) v jiných zvláštních výborech, jež zřídí státní elektrárenská rada.
Zasedání.
§ 5.
(1) Státní elektrárenská rada shromažďuje se k zasedání na pozvání ministra veřejných prací dle potřeby, nejméně však jednou do roka. V pozvání budiž uveden předmět jednání. Na žádost aspoň čtvrtiny členů svolává se státní elektrárenská rada k mimořádnému zasedání nejdéle do čtyř neděl od doručení žádosti ministerstvu veřejných prací.
(2) Zasedání státní elektrárenské rady jsou neveřejná. Jednotlivým ministerstvům jest ponecháno, aby vysílala do zasedání své zástupce. Předseda může k valným schůzím neb schůzím výboru přizvati též znalce, kteří nejsou členy elektrárenské rady a též zástupce elektrických podniků, o jichž záležitosti se jedná.
(3) Státní elektrárenská rada podává dobrá zdání usnesením, jež se stane většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů buďtež oba návrhy, o nichž bylo hlasováno, sděleny ministerstvu veřejných prací. Mínění, která se s usnesením neshodují, buďtež na žádost protokolována.
(4) Protokoly, jež dlužno o zasedání vésti, buďtež předkládány ministerstvu veřejných prací.
Výbory.
§ 6.
(1) Ku přípravě jednání ve valných schůzích zřídí se ze státní elektrárenské rady stálý výbor o desíti členech. Z nich 4 jmenuje ministr veřejných prací a 6 volí státní elektrárenská rada.
(2) Státní elektrárenská rada zřídí pro jednotlivá území státu tříčlenné výbory k vyřizování záležitostí dle § 27, odstavec 4. cit. zákona.
(3) Kromě těchto výborů může státní elektrárenská rada zříditi též jiné zvláštní výbory.
(4) Výbory svolává zpravidla ministerstvo veřejných prací. Tříčlenné výbory podle odst. 2. zřízené mohou býti vyslechnuty úřady ministerstvem veřejných prací k tomu zmocněnými.
(5) Schůzím výboru předsedá zástupce ministerstva veřejných prací neb zástupce úřadu ministerstvem veřejných prací zmocněného.
(6) Ustanovení § 5, bod 2-4 platí obdobně i pro výbory.
(7) Jednacím řádem bude stanoveno, pokud výbory mohou podávati definitivní dobrá zdání, o nichž platí pak obdobně ustanovení § 5, bod 3.
Jednací řád.
§ 7.
Stanoviti jednací řád státní elektrárenské rady a výboru přísluší ministerstvu veřejných prací po vyslechnutí státní elektrárenské rady.
Kancelář.
§ 8.
Kancelářské práce státní elektrárenské rady si opatřuje ministerstvo veřejných prací.
Členové.
§ 9.
Úřad členů státní elektrárenské rady jest čestný. Členové, kteří nebydlí v obvodu Velké Prahy, mají nárok na stravné 30 K denně a na náhradu útrat cestovních (II. třídy na dráze) z místa svého bydliště do Prahy a zpět ze státní pokladny. Státní zaměstnanci mají nárok na stravné a cestovné dle norem platných pro státní zaměstnance. Výkazy výloh předkládají se ministerstvu veřejných prací.
Nároků na odměny ze státní pokladny nemají členové, kteří zastupují zemskou a místní samosprávu, obchodní komory, zemědělské rady a elektrické podniky.
§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho se pověřuje ministr veřejných prací.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Franke v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.