Vyhláška ze dne 24.4.1948 o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce

5.5.1948 | Sbírka:  93/1948 Sb. | Částka:  36/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
93/1948 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 24. dubna 1948
o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce.
Podle § 3, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:
§ 1
(1) Na paměť třetího výročí květnové revoluce se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.
(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 28 mm.
(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé, který se dotýká téměř horního okraje mince. Kolem státního znaku jest nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce.
(4) Na rubu padesátikoruny jest uprostřed postava vítěze vracejícího se z boje s mečem ve zdvižené pravici; levou rukou drží nad hlavou vavřínovou ratolest, která věnčí jilec meče. Vítěz, přes jehož levé rámě jest přehozen vlající šat, překračuje trnový trs. V dolní levé části jest umístěno označení hodnoty mince číslicí "50". V pravé části plochy mince jsou data tříletí květnové revoluce, uprostřed vodorovně nápis "5. KVĚTEN", který odděluje letopočty při okraji "1945" a "1948". Pod levou nohou postavy vítěze jest jméno původcovo "O. ŠPANIEL".
(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.
§ 2
Pamětní stříbrné padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 5. května 1948.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.