Nařízení ze dne 17.9.1920, jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. zák. a nař.)

30.9.1920 | Sbírka:  536/1920 Sb. | Částka:  111/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 329/1920 Sb.
Pasivní derogace: 496/1921 Sb.
536/1920 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 17. září 1920,
jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. zák. a nař.).
Na základě § 73, posl. odst., zákona náhradového, nařizuje se:
Článek I.
Příspěvek ročních 3 Kč z každého hektaru půdy zvyšuje se počínaje 1. lednem 1921 o 2 Kč ročně z hektaru, tedy na 5 Kč.
Článe k II.
Všeobecný pensijní ústav v Praze odepíše, po případě vrátí podle rozhodnutí Pozemkového úřadu 3/5 příspěvku vlastníkům zabraného majetku pozemkového ohledně té plochy pozemkové, na níž sami hospodaří, nebo kterou dali do drobného pachtu (do 8 ha jednotlivě), jestliže prokáží nejdéle do 31. října 1920 za rok 1920, v dalších pak létech nejdéle do konce února toho kterého roku, že zaplatili nejméně 2/5 splatného příspěvku a že, zavazujíce sebe a své právní nástupce, že
1. zvýšili nebo doplnili alespoň o 100 % v poměru ke stavu ze dne 1. ledna 1917 na hotovosti trvale jednak služební platy všem svým zaměstnancům, kteří podléhají nebo se zřetelem na své zaměstnání podléhali by pensijní povinnosti po rozumu zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., jednak pense, provise a jiné zaopatřovací platy bez rozdílu, kdo jest nositelem pojištění, dále dary z milosti a jiné starobní a invalidní požitky svých bývalých zaměstnanců a jich pozůstalých, aniž by zkrátili dosavadní jakékoliv požitky činných neb bývalých zaměstnanců a jich pozůstalých.
2. dle týchž zásad a na výši v bodu 1. uvedenou upravili pense, provise a jiné zaopatřovací platy, dále dary z milosti a jiné starobní a invalidní požitky osob po 1. lednu 1917 z činné služby vystoupivších, nebo jich pozůstalých.
Jestliže prokázané zvýšení neb doplnění všech platů a požitků v odst. 1. jmenovaných činí alespoň 150 % v poměru k stavu těch platů a požitků ze dne 1. ledna 1917, buďtež odepsány nebo vráceny, pokud jde o rok 1920, 2/3 příspěvku, pokud o další léta, 4/5 příspěvku splatného za ten který rok.
Článek III.
Rozhodnutí Pozemkového úřadu, jímž nařízen byl odepis nebo vrácení příspěvku, platí také pro další léta jako sleva příspěvku, pokud vlastník není se splatným zbytkem příspěvku v prodlení a jestliže oznámí Pozemkovému úřadu zvláštním podání, že výše požitků zaměstnanců a pensistů není menší než byla v době rozhodnutí Pozemkového úřadu. Dluhuje-li vlastník déle než 2 měsíce splatný příspěvek, pozbývá pro ten který rok nároku na odepis podle článku II. a povinen jest zaplatiti celý příspěvek 5 Kč z každého hektaru půdy.
Článe k IV.
O slevu příspěvků podle zásad článku I., platných pro vlastníky zabraného majetku, pokud příspěvky ty přesunul vlastník po rozumu § 73 náhradového zákona na své pachtýře, musí žádati a podmínky odepisu neb vrácení poplatku v článku I., pod č. 1. a 2., uvedené Pozemkovému úřadu každoročně prokazovati ti pachtýři, kteří mají najato ze zabraného majetku více půdy než 8 ha.
Článe k V.
Všeobecný pensijní ústav vymáhá politickou nebo soudní exekucí splatné příspěvky.
K splatnosti příspěvku není zapotřebí doručení platebního rozkazu.
Článe k VI.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Nařízení provede veškeré ministerstvo.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Kovařík v. r.