Zákon ze dne 19.12.1949 o soustavné elektrisaci venkova

29.12.1949 | Sbírka:  273/1949 Sb. | Částka:  87/1949ASPI

Vztahy

Prováděcí: 416/1950 Ú.l.I
Aktivní derogace: 235/1946 Sb., 161/1944 Sb., 72/1932 Sb., 46/1929 Sb., 226/1928 Sb., 112/1928 Sb., 139/1926 Sb.
Pasivní derogace: 79/1957 Sb.
273/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o soustavné elektrizaci venkova
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Soustavnou elektrizací venkova podle tohoto zákona se rozumí soustavná výstavba transformačních stanic, sekundárních rozvodných sítí a domovních přípojek, která se ve venkovských místech provádí podle jednotného hospodářského plánu.
§ 2
K soustavné elektrizaci venkova nepatří výstavba zařízení pro veřejné osvětlení.
§ 3
(1) Soustavnou elektrizaci venkova provádějí národní energetické podniky jako investoři.
(2) Národní energetické podniky nejsou investory zařízení uvedených v § 2, ani nehradí jejich stavební, provozovací a udržovací náklady.
§ 4
(1) Soukromí místní účastníci jsou povinni uhraditi 25 % nákladů spojených s výstavbou zařízení podle § 1.
(2) Soukromými místními účastníky jsou soukromí majitelé budov, nemovitostí nebo podniků, které lze připojiti v rámci projektované rozvodné sítě.
(3) Pro území poškozená činností okupantů nebo válkou a pro hospodářsky slabé oblasti a místa může krajský národní výbor podle směrnic ministerstva průmyslu vydaných v dohodě s ministerstvy zemědělství a financí povoliti úlevy z ustanovení odstavce 1.
§ 5
(1) Výši příspěvků jednotlivých soukromých místních účastníků k úhradě části nákladů podle § 4 stanoví okresní národní výbor po slyšení jednotného zemědělského družstva. Přitom dbá, aby drobným a středním zemědělcům a osobám sociálně slabým byly přiznány přiměřené úlevy.
(2) Příspěvky vybere a Fondu znárodněného hospodářství odvede okresní národní výbor nebo jednotné zemědělské družstvo.
(3) Ministerstvo průmyslu může v dohodě s ministerstvem zemědělství upravit směrnicemi způsob rozvržení příspěvků, jejich vybírání a odvádění.
§ 6
Zákon ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb., o finanční podpoře elektrizace venkova, ve znění zákonů ze dne 28. června 1928, č. 112 Sb., ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb., ze dne 18. prosince 1946, č. 235 Sb., a zákon ze dne 27. ledna 1942, č. 12 Sl. z., o podpoře soustavné elektrizace, se zrušují.
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministry.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.