Nařízení ze dne 30.12.1920 ku provedení zákona ze dne 23. května 1919, č. 282 Sb. z. a n., o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů

19.1.1921 | Sbírka:  12/1921 Sb. | Částka:  5/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 282/1919 Sb.
12/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 30. prosince 1920
ku provedení zákona ze dne 23. května 1919, č. 282 Sb. z. a n., o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů.
Změna: 202/1922 Sb.
§ 1
Pro dosazení legionářů v úřad je potřebí povolení ústředního úřadu, jestliže legionář překročil 45. rok věku a nebyl dosud ve státní službě.
§ 2
Při posuzování tělesné způsobilosti legionáře-invalidy ke službě, pro niž má býti ustanoven, buď postupováno co nejblahovolněji; tělesná vada není překážkou pro přijetí do služby, není-li na závadu jejímu řádnému výkonu.
§ 3
Do administrativní služby konceptní (právnické) nebo do přípravné služby soudcovské mohou býti přijati ti legionáři-absolventi vysoké školy, kteří prokáží, že s úspěchem vykonali alespoň 2 státní zkoušky, zaváží-li se, že vykonají dodatečně do jednoho roku třetí státní zkoušku.
§ 4
Do státních služeb lesnických (jak lesnicko-technických, tak pro správu státních lesů) mohou býti přijati legionáři, kteří absolvovali vysokou školu lesnickou, prokáží-li, že s úspěchem složili alespoň 2 předepsané státní zkoušky, a zaváží-li se, že třetí státní zkoušku do jednoho roku dodatečně složí.
§ 5
Do státní služby zdravotní mohou býti přijati legionáři-doktoři lékařství, i když nemají předepsané státní zkoušky fysikální, zaváží-li se, že ji do 2 let dodatečně vykonají.
§ 6
Do státní služby veterinářské mohou býti přijati legionáři-zvěrolékaři, i když nemají předepsané státní fysikální zkoušky zvěrolékařské, jestliže se zaváží, že ji v přiměřené lhůtě vykonají.
§ 7
Legionářům, kteří chtějí vstoupiti do státní služby technické finanční kontroly, může býti předepsaná dvouletá praxe v závodech dani spotřební podrobených z části a za okolností zvláštního zřetele hodných i zcela prominuta.
§ 8
Legionářům, ucházejícím se o přijetí do státní služby spadající do skupiny B státních úředníků (§ 52 služ. pragm. ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.), může ministerská rada k návrhu příslušného ústředního úřadu povoliti přiměřené úlevy.
§ 9
Do odvětví státní služby, pro které stanoveno jest jako podmínka ustanovení absolvování střední školy neb ústavu jí na roveň postaveného, nebo vykonání příslušné zkoušky dospělosti, mohou býti přijímáni legionáři, kteří prokáží, že před vstupem do legií s prospěchem absolvovali ať řádně, ať na základě výroční zkoušky 6 tříd střední školy a že nemohli pro službu vojenskou (legionářskou) dokončiti další studia a vykonati zkoušku dospělosti na škole střední, pokud nemají již na základě úlev studijních pro legionáře nároku na vydání vysvědčení o zkoušce dospělosti bez výkonu této zkoušky.
Dva ročníky vyššího odborného učiliště, absolvované po předchozí návštěvě nižší střední školy neb školy občanské, rovnají se 6 třídám školy střední.
Složí-li žadatel-legionář odbornou zkoušku předepsanou pro definitivní ustanovení ve státní službě uvedené v odstavci 1., může býti požadavek, stanovený co do počtu tříd v odstavci 1. a 2., snížen o dvě třídy.
§ 10
Do státních služeb, spadajících do úřednické skupiny D, mohou býti přijímáni legionáři, kteří prokáží, že absolvovali tři nižší třídy některého středoškolského ústavu nebo tři třídy občanské školy.
Výjimečně lze přijmouti do státních služeb v úřednické skupině D ony legionáře, kteří absolvovali dvě nižší třídy některého středoškolského ústavu nebo dvě třídy občanské školy, zaváží-li se, že se dodatečně do doby dvou let podrobí zkoušce z učiva třetí třídy středoškolského ústavu nebo třetí třídy školy občanské.
Složení zkoušek z učiva některé z tříd uvedených v předchozím odstavci má pro uchazeče-legionáře stejný význam, jako by tyto třídy byli absolvovali.
§ 11
Ustanovení § 9 a § 10 nevztahují se na případy, ve kterých předepsané předběžné vzdělání je odbornou průpravou pro přijetí do odborné služby státní.
V těchto případech přípustny jsou úlevy jen potud, pokud se to stanoví v tomto nařízení.
§ 12
Legionářům, absolventům vyšších ústavů lesnických, kteří se hlásí k vyšší státní zkoušce pro lesní hospodáře, může býti snížena předepsaná 3letá praxe po absolvování školy na 1 rok.
§ 13
Legionářům, absolventům revírnických škol, může býti povoleno skládati vyšší státní zkoušku pro lesní hospodáře, prokáží-li, že absolvovali revírnickou školu alespoň s dobrým prospěchem a vykonali po absolvování alespoň 3letou praxi lesnickou.
§ 14
Pro legionáře, kteří studovali na vyšších lesnických školách a nemohli studie dokončiti a zkoušku dospělosti vykonati z toho důvodu, že musili nastoupiti vojenskou službu, budiž zřízen při některé střední škole lesnické zvláštní doplňovací 10měsíční kurs, do něhož mohou býti přijati i schopní legionáři, kteří absolvovali některou revírnickou školu s prospěchem nejméně dobrým.
§ 15
Legionáři-absolventi vyšších ústavů lesnických, resp. doplňovacích kursů mohou býti přijati do státní lesní služby, zaváží-li se, že složí do 2 let státní zkoušku pro lesní hospodáře.
§ 16
V kategorii sluhovské nebuďtež legionáři přijímáni jako výpomocní sluhové.
Služební poměr dosavadních výpomocných sluhů legionářů budiž změněn v poměr provisorního sluhy s platností ode dne přijetí za výpomocného sluhu.
Jmenování provisorního sluhy legionáře definitivním staniž se po roce uspokojivé služby, a to - není-li volného místa - nad systemisovaný stav.
§ 17
Tříletá služba pomocnická, jež jest předepsána pro ustanovení kancelářským oficiantem (§ 1, odst. 1., vládního nařízení ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n.), zkracuje se legionářům, kteří byli ustanoveni kancelářskými pomocníky, o trojnásobnou službu v československých legiích, nejvýše však na 6 měsíců.
Tato trojnásobná služba legionářská započítá se legionářům, jakmile byli ustanoveni kancelářskými oficianty, celá do postupu do vyšších požitků, pokud spolu se skutečnou pomocnickou službou převyšuje stanovenou tříletou pomocnickou službu.
Legionářům, přijatým za kancelářského pomocníka, budiž dnem, kdy skutečná pomocnická služba s připočtením trojnásobné služby legionářské dosáhne aspoň 3 let, vyplácen denní plat, odpovídající oficiantským požitkům příslušné třídy služebního stáří.
Ustanovení tohoto paragrafu mají zpětnou účinnost od 1. září 1919.
§ 18
Úlevy v tomto nařízení stanovené povoluje ústřední úřad anebo z jeho zmocnění i úřad, který legionáře ustanovuje.
§ 18a
Úlevy tímto nařízením legionářům poskytnuté platí podle § 7, poslední odstavec, zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., též pro přijímání do jiných služeb v § 4 tohoto zákona uvedených.
§ 19
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedením jeho pověřují se všichni ministři.
Černý v.r.
Dr. Beneš v.r.
Průša v.r.
Dr. Popelka v.r.
Dr. Kovařík v.r.
Dr. Burger v.r.
Dr. Procházka v.r.
Dr. Fatka v.r.
Dr. Brdlík v.r.
Dr. Gruber v.r.
Husák v.r.
Dr. Šusta v.r.
Dr. Engliš v.r.,
jako ministr financí a za nepřítomného ministra obchodu, zároveň správce úřadu pro zahraniční obchod.
Dr. Fajnor v.r.,
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy a za nepřítomného ministra s plnou mocí pro správu Slovenska.