Nařízení ze dne 3.2.1921, jímž se obmezuje dovoz a přijímání drobných mincí korunové měny rakousko- uherské

9.2.1921 | Sbírka:  44/1921 Sb. | Částka:  11/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
44/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 3. února 1921,
jímž se obmezuje dovoz a přijímání drobných mincí korunové měny rakousko-uherské.
Podle §§ 7 a 8 zák. ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Dovážeti a zasílati mince korunové měny rakousko-uherské po 1, 2, 10 a 20 haléřích do území republiky Československé jest zakázáno.
Cestujícím do tohoto území dovoleno jest míti těchto drobných mincí nejvíce za 2 Kč na jeden cestovní průkaz.
§ 2.
Nikdo není povinen přijímati mincí v § 1 uvedených za den od téže osoby úhrnem více než za 2 Kč.
§ 3.
Kdo překročí ustanovení § 1, dopouští se přečinu a bude potrestán pokutou do 30.000 Kč, při nedobytnosti vězením do 3 měsíců dle čl. III., § 5, cís. nařízení ze dne 16. března 1917, čí. 124 ř. z.
Obnosy nad dovolenou míru dovezené propadají ve prospěch státu bez dalšího řízení.
§ 4.
Dvacetihaléře s rokem 1920 nejsou na území republiky Československé zákonným platidlem.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedení jeho ukládá se ministru financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.