Nařízení ze dne 21.1.1921, jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý

16.2.1921 | Sbírka:  53/1921 Sb. | Částka:  13/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Pasivní derogace: 296/1922 Sb., 222/1922 Sb.
53/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 21. ledna 1921,
jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý.
Změna: 222/1922 Sb.
Změna: 296/1922 Sb.
Na základě § 41 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový, se nařizuje:
§ 1.
Při vyměřování náhrady za zabraný majetek pozemkový převzatý státem podle náhradového zákona buďtež vzaty za základ ceny vypočtené podle připojených tabulek (ceny základní), pokud jde o majetek záležející v pozemcích bez budov nebo s budovami nebo pouze v budovách.
§ 2.
Cena základní se zjišťuje tabulkami:
1. označenými I. pro půdu převzatou bez budov;
2. označenými II. pro půdu převzatou s budovami;
3. označenými III. pro hospodářské, obytné a správní budovy, pokud převzaty budou bez příslušné půdy;
4. tabulkou označenou IV. pro vinice na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a
5. označenou V. pro lesní majetek.
Tabulky I., II. a III. jsou roztříděny dle jednotlivých výrobních oblastí, vyznačených v příloze.
§ 3.
Náhrady za převzatý zabraný majetek jest vyměřiti zpravidla cenou základní (§ 1) s výhradou použití ustanovení § 42 zákona náhradového.
Jestliže zvláštní okolnosti cenu převzatého majetku měrou podstatnou buď zvyšují nebo snižují, budiž vyměřena náhrada cenou poměrně vyšší nebo nižší. Tyto přirážky, pokud se týče srážky, nesmějí však překročiti při půdě bez budov (tabulka I) 5 %, při půdě s budovami (tabulka II), při vinicích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tabulka IV) a při lesním majetku (tabulka V) 10 % a při budovách bez půdy převzatých (tabulka III) 15 % základní ceny.
§ 4.
Za okolnosti, jež cenu majetku podstatně zvyšují, pokládá se zejména, leží- li majetek v obvodu větších měst a středisk průmyslových, je-li v nadprůměrném, vzorném stavu hospodářském s výstavnými a dobře zachovalými budovami, s plodností půdy mimořádně zvýšenou vydatným hnojením.
§ 5.
Za okolnosti, jež cenu majetku podstatně snižují, pokládá se zejména, je-li majetek pozemkový rozptýlen nebo nesnadno přístupný od veřejných komunikací, v chatrném celkovém stavu hospodářském, s nedostatečnými a sešlými budovami, s půdou špatně nebo zanedbale obdělanou, řádně (v dostatečné míře) nehnojenou, ohroženou zátopami.
§ 6.
Okolnosti, jež odůvodňují přirážky nebo srážky ze základní ceny, buďtež odborně vyšetřeny na místě samém.
Straně budiž poskytnuta možnost, se vyjádřila o těchto okolnostech. Pokud státní pozemkový úřad použil svého práva činiti přirážky nebo srážky ze základní ceny, obsahujž nález o ceně také příslušné odůvodnění.
§ 7.
Přejímá-li státní pozemkový úřad současně ať v celku nebo z části více samostatných jednotek hospodářských nebo lesních, vypočte se náhrada podle předchozích předpisů za každou z těchto jednotek zvláště, při čemž jest šetřiti předpisu § 45 náhradového zákona.
§ 8.
Pro použití tabulek I. až IV. (§ 2) platí tyto předpisy:
1. průměrným čistým katastrálním výnosem rozumí se podíl z úhrnného čistého katastrálního výnosu majetku podle téže tabulky oceňovaného a celkové výměry jeho;
2. odbytištěm rozumí se nejvhodnější nakládací stanice železniční nebo plavební; vzdálenost oceňovaného majetku počítá se od hospodářského střediska jeho (dvora, hospodářských budov), při půdě bez vlastního hospodářského střediska, od středu obce, v jejímž katastru oceňované pozemky leží;
3. v tabulkách I. a II. zahrnuta jest veškera půda, vyjímajíc vinice, půdu lesní, půdu neplodnou a plochu stavební;
4. půdou neplodnou rozumí se půda zapsaná jako neplodná v katastru daně pozemkové; pokud nedává samostatného pravidelného výtěžku a slouží k provozu hospodářství na ostatní převzaté půdě (jako soukromé cesty, lomy, pískovny a pod.), počítá se za příslušenství této převzaté půdy a jest cena její zahrnuta v náhradě za ostatní převzatou půdu (§ 3). Ostatní neplodná půda ocení se na místě samém, náhrada však nesmí přesahovati základní cenu půdy s čistým katastrálním výnosem 50 haléřů z 1 ha, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 10 haléřů z 1 katastrálního jitra, vypočtenou dle tabulek I.;
5. plochou stavební rozumí se ona plocha pozemková, jež zapsána jest jako stavební v katastru daně pozemkové, jiné pozemky, resp. plochy nebuďtež považovány za stavební;
6. budovami rozumějí se všechny stavby hospodářské, správní a obytné, pokud slouží nebo byly určeny k provozu hospodářství.
7. Hospodářskou jednotku, ležící na rozhraní dvou různých oblastí (řepařské, obilnářské a pod.), zařadí pozemkový úřad do příslušné oblasti dle skutečného stavu hospodářské výroby této jednotky při oceňování na místě samém.
§ 9.
Čistým katastrálním výnosem rozumí se výnos zapsaný v katastru daně pozemkové k 1. lednu 1914.
Na Hlučínsku přepočítá se čistý katastrální výnos vyznačený v tolarech na československé koruny podle poměru jednoho tolaru ku pěti Kč. Při oceňování dle tabulek může státní pozemkový úřad na základě odborného šetření přiměřeně upraviti čistý katastrální výnos (zvýšiti nebo snížiti) pro účely vyšetření náhrady, jestliže v době oceňování převzatého pozemku zjištěno bylo trvalé zlepšení pozemku jako důsledek provedených meliorací nebo zhoršení jeho jakosti jako důsledek znehodnocení pozemku ať nedostatkem péče hospodářovy nebo vlivy přírodními.
§ 10.
Vinice na Slovensku a v Podkarpatské Rusi s úrodností neúplnou nebo vinice částečně vyhynulé oceňují se aspoň dvěma třetinami a vinice bez kultury révové nejvýše jednou třetinou základní ceny vypočtené podle tabulky IV. Vinice v ostatním území Československé republiky buďtež oceněny podle § 41, odst. 3., náhradového zákona.
§ 11.
V ocenění půdy podle tabulek I. - IV. zahrnuta jest i cena veškerého příslušenství jejího a práv s držením jejím společných, pokud práva ta netvoří samostatný majetek.
Ovocné stromy (i v zahradách) a drátěnky ve chmelnicích buďtež oceněny zvláště podle § 41, odst. 3., náhradového zákona.
V ocenění půdy (odst. 1.) nejsou zahrnuty rovněž výlohy vynaložené k docílení nové úrody, případně hodnota této úrody a nutno tyto (tuto) zvláště oceniti. Podobně budiž zvláště oceněna hodnota investicí v § 43, odst. 1., zákona náhradového uvedených, pokud na ně nebylo již vzato plně zřetele po rozumu §u 3 tohoto nařízení.
§ 12.
Budovy a příslušenství budov hospodářského a lesního průmyslu (lihovary, pivovary, cukrovary, škrobárny, cihelny, mlýny a pily atd.) ocení státní pozemkový úřad zvláště na místě samém odborným odhadem podle §u 41, odst. 3., náhradového zákona.
§ 13.
Pro použití tabulky V. při oceňování lesního majetku platí tyto předpisy:
1. bonita (jakost) I. odpovídá katastrální bonitě půdy 1 a 2,
bonita (jakost) II. odpovídá katastrální bonitě půdy 3,
bonita (jakost) III. odpovídá katastrální bonitě půdy 4,
bonita (jakost) IV. odpovídá katastrální bonitě půdy 5 a
bonita (jakost) V. odpovídá katastrální bonitě půdy 6 a 7;
2. celková výměra podle jednotlivých tříd stáří u vysokého lesa počítá se v tabulce po 10ti stupních (1 - 10, 11 - 20, 21 - 30 let atd.);
3. výpočtu podle tabulky budiž vzat za základ poměr smíšení druhu dřevin v jednotlivých třídách stáří vyjádřený v procentech celkové výměry; dřeviny zastoupené v porostu méně než 10 % připočítávají se k dřevině hlavní;
4. výpočty v tabulce platí pro normální zakmenění.
Podle druhu dřevin, bonity půdy a stáří porostů vyhledá se v tabulce příslušná cena jednoho hektaru lesa plně zakmeněného a ležícího bezprostředně u odbytiště (§ 8, č. 2.) a násobí se celkovou výměrou lesní půdy téže třídy stáří.
§ 14.
U porostů, jež nejsou plně zakmeněny, budiž cena vypočtená podle tabulky (§ 13) snížena až o 80 % podle stupně zakmenění (0,9 až 0,2) zjištěného na místě samém. Toto snížení budiž provedeno násobitelem 0,9 až 0,2.
§ 15.
K ceně vypočtené podle tabulky (§ 13) a stupně zakmenění (§ 14) budiž dle průměru let 1913 - 1915 připočítán pěti ze sta kapitalisovaný čistý výnos roční pravidelné mezitěžby (sečí výchovných, probírek a pod.) a pěti ze sta kapitalisovaný čistý výnos pravidelné roční vedlejší těžby (tráva, stlaní a pod.).
§ 16.
Od ceny vypočtené podle předchozích předpisů (§ 13 až 15) buďtež dle průměru let 1913 až 1915 odpočítány:
1. pěti ze sta kapitalisovaná hodnota pravidelných ročních správních a hospodářských (režijních) výloh (daní, přirážek, poplatků, požitků lesních zaměstnanců, nákladů kulturních - zalesňovacích - a na ochranu lesů, udržovacích výloh stavebních jako na opravu cest, budov a pod.);
2. pěti ze sta kapitalisované dopravní výlohy, jež třeba by bylo vynaložiti, aby hmota dřevní pravidelné roční těžby dopravena byla z lesa k nejvhodnější nakládací stanici železniční neb plavební. Pravidelná roční těžba ustanoví se násobením průměrného ročního přírůstku dřevní hmoty na jednom hektaru celkovou výměrou lesa.
Průměrný roční přírůstek dřevní hmoty na jednom hektaru lesů jehličnatých vysokého tvaru lesního a plně zakmeněných činí:
při bonitě I. 6 m3,
" " II. 5 m3,
" " III. 4 m3,
" " IV. 3 m3,
" " V. 2 m3.
U drobných a zanedbaných lesů jehličnatých a listnatých porostů plně zakmeněných činí průměrný roční přírůstek:
při bonitě I. 5 m3,
" " II. 4 m3,
" " III. 3 m3,
" " IV. 2 m3,
" " V. 1 m3.
§ 17.
Přirážky dle § 15 a srážky dle § 16 vypočítávají se podle průměru let 1913 - 1915 se zřetelem na § 41 náhradového zákona.
§ 18.
U porostů složených z dřevin v tabulce neuvedených, pokud činí aspoň 10 % celkového porostu, vyšetří se cena lesního majetku zvláštním odhadem podle zásad §§ 41 až 43 náhradového zákona.
§ 19.
Budovy lesní správy buďtež oceněny zvláště vyšetřením jejich ceny na místě samém podle § 41, odst. 3., náhradového zákona.
§ 20.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provésti je ukládá se všem ministrům.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.,
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy a v zastoupení nepřítomného ministra s plnou mocí pro správu Slovenska.
Příloha
ČECHY.
a) Oblast řepařská.
Soudní okres: Benátky Nové, Bělá (sev. část přechod k obiln.), Bílina, Boleslav Mladá, Brandýs n. L., Brod Český, Bydžov Nový, Čáslav, Holice, Hora Kutná, Hořice, Hradec Králové, Hradiště Mnichovo (sev. část přechod k obiln.), Chlumec n. C., Chrudim, Jaroměř, Jičín, Karlín, Kladno, Kolín, Kostelec n. Čer. lesy (již. část přechod k obiln.), Kostele n. Orl. (vých. část přechod k obiln. - bramb.), Kouřim, Kralupy n. Vlt., Libáň, Libochovice, Litoměřice, Louny, Lovosice, Mělník, Městec Králův, Most, Mýto Vysoké (vých. část přechod k obiln. - bramb.), Nechanice, Nusle, Nymburk, Opočno, Pardubice, Poděbrady, Postoloprty, Praha, Přelouč, Říčany (již. část přechod k obiln.), Roudnice, Slaný, Smíchov, Sobotka, Štětí (sev. část přechod k obiln.), Unhošť (jih.-záp. část přechod k obiln.), Velvary, Vinohrady, Vršovice, Zbraslav (již. část přechod k obiln.), Žatec, Žižkov.
b) Oblast obilnářská.
Soudní okres: Bečov (záp. část přechod k pícn.), Benešov n. Plouč., Beroun, Bezdružice, Blatná, Blovice, Bochov, Březnice, Budějovice Čes., Děčín, Dobřany, Dobříš, Domažlice, Doupov, Dubá, Duchcov (sev. část přechod k písn.), Falknov, Hluboká, Horažďovice, Hořovice, Hostouň, Chabařovice (sev. část přechod k pícn.), Cheb, Chomutov, Jáchymov (sev. část přechod k pícn.), Janovice Uhl., Jesenice, Jílové, Jirkov (sev. část přechod k pícn.), Kadaň, Karlovy Vary, Kdýně, Klatovy, Královice, Křivoklát, Lípa Česká, Lišov, Litvínov Horní (sev. část přechod k pícn.), Loket, Lomnice n. Luž., Manětín, Mimoň, Mírovice, Nepomuk, Netolice, Ouštěk, Písek, Příbram, Plánice, Plzeň, Podbořany, Přeštice, Rakovník, Rokycany, Ronšperk, Sedlčany, Stodo, Strakonice, Strašecí Nové, Stříbro, Sušice, Teplá, Teplice- Šanov (sev. část přechod k pícn.), Touškov, Třeboň, Týn Horšův, Týn n. Vlt., Ústí n. L., Veselí n. Luž., Vodňany, Volyně, Zbirov, Žlutice.
c) Oblast obilnářsko-bramborářská.
Soudní okres: Bechyně, Benešov, Brod Německý, Bystřice Nová, Dub Český, Dvůr Králové n. L., Habry, Hlinsko, Hostinné, Hradec Jindřichův, Humpolec, Chotěboř, Kamenic n. L., Královice Dolní, Lanškroun, Ledeč, Litomyšl, Lomnice n. Popl. Nové Město n. Met., Milevsko, Náchod, Nasavrky, Neveklov, Pacov, Paka Nová, Pelhřimov, Počátky, Polička, Polná, Přibyslav, Rychnov n. Kn., Sedlec, Skalice Česká, Skuteč, Soběslav, Štoky, Tábor, Turnov, Ústí n. Orl., Vlašim, Votice, Vožice Mladá, Žamberk (vých. část přechod k pícn.).
d) Oblast pícninářská.
Soudní okres: Aš, Baštianperk, Blatno, Brod Vyšší, Brod Železný, Broumov, Cvikov, Frýdland, Hajda, Hanšpach, Hartmanice, Hora sv. Kateřiny, Hrady Nové, Chrastava, Chvalšiny, Jablonné Něm., Jablonec n. N., Jilemnice, Kamenice Česká, Kaplice, Kašperské Hory, Králíky, Kraslice, Krumlov Český, Kynžvart, Liberec, Mariánské Lázně, Maršov, Nové Město pod Smrkem, Neydek, Nýrsko, Planá (Oberplan), Planá (Plan), Police, Prachatice, Přimda, Přísečnice, Roketnice n. Jiz., Rokytnice, Rumburk, Semily, Sviny Trhové, Šluknov, Tachov, Tannwald, Teplice (Wekelsdorf), Trutnov, Úpice, Vejprty, Vimperk, Volary, Vrchlabí, Vysoké n. Jiz., Varnsdorf, Vildstein, Žacléř.
MORAVA.
a) Oblast řepařská.
Soudní okres: Brno (sev. a záp. část přechod k obiln.), Břeclava, Bučovice (jih.-vých. část přechod k obiln.), Hodonín, Holšov (vých. část přechod k obiln.), Hradiště Uherské, Jaroslavice, Klobouky (jih.-vých. část přechod k obiln.), Kojetín, Kroměříž, Kyjov (sev. část přechod k obiln.), Litovel, Mikulov, Napajedla, Olomouc, Ostroh Uherský (vých. část přechod k obiln.), Pohořelice, Prostějov, Přerov, Slavkov, Strážnice (vých. část přechod k obiln.), Unčov (sev. část přechod k obiln.), Vyškov (sev. část přechod k obiln.), Zdounky (již. část přechod k obiln.), Židlochoivce;
b) Oblast obilnářská.
Soudní okres: Blánsko, Byteš Velká, Boskovice, Brod Uherský, Budějovice Mor., Bystřice pod Hostýnem, Dvorec, Fulnek, Hranice, Hrotovice, Hustopeč, Ivančice, Jemnice, Jevíčko, Jičín Nový, Konice, Krumlov Mor., Libava, Lipník, Místek (jižní část přechod k pícnin.), Mohelnice, Náměšť n. Osl., Ostrava Mor., Plumlov, Příbor, Tišnov, Třebová Mor., Vizovice (vých. část přechod k pícnin.), Vranov, Zábřeh, Znojmo, Žďánice.
c) Oblast obilnářsko-bramborářská.
Soudní okres: Bystřice (okr. hejtm. Nové Město), Dačice, Jihlava, Kunštát, Město Nové na Moravě, Meziříčí Velké, Slavonice, Svitava, Telč, Třebíč, Třešť, Zďár.
d) Oblast pícninářská.
Soudní okres: Bojkovice, Frenštát, Klobouky Val., Město Staré, Meziříčí Val., Rožnov pod Radhoštěm, Rýmařov, Šilperk, Šumperk, Vsetín, Wiesenberk.
SLEZSKO.
a) Oblast řepařská.
Soudní okres: Bohumín, Fryštát (již. část přechod k obiln.), Ostrava Slezská.
b) Oblast obilnářská.
Soudní okres: Benešov, Bílovec, Frýdek (již. část přechod k pícnin.), Klimkovice (sev. část přechod k přepař.), Krnov, Odry, Opava (sev.-vých. část přechod k řepař.), Těšín, Vítkov a Hlučínsko.
c) Oblast pícninářská.
Soudní okres: Albrechtice, Bruntál, Cukmantl, Frývaldov, Jablunkov, Javorník, Jindřichov, Osoblaha, Vidnava, Vrbno.
SLOVENSKO A PODKARPATSKÁ RUS.
Oblast A.
Ze župy Bratislavské: okresy: Bratislava, Dunajská Streda, Galanda, Senec, Šamorýn; z okresu Tranvského: velké obce: Hrnčiarovce pri Trnave, Sered, Dolný Čepen, Stredný Čepen, Špačince; notariáty: Cifer, Kerestúr, Linč, Majcichov, Zavar, Velké Šúrovce, Voderady; obce: Jaslovce, Halmeš, Biele Kostoly a mesto so sriad. mag. Trnava.
Ze župy Hontianské: okres Pastúchovo a z okresu Šahy velká obec Šahy a notariáty: Šahy a Vyška nad Iplom.
Župa Ostrihomsko-rábskokomárňánská celá.
Ze župy Nitrianské: z okresu Hlohovec: velká obec Hlohovec; notariáty: Horné Zelenice, Malý Báb, Mestečko, Trakovice, Udvarnok a Verešvár, Obce: Tornóseg, Koplotovce a sv. Peter pri Hlohovci; z okresu Holič: velké obce: Brocké Gbely, Holič, Kopčany a Kúty a notariáty: Horné Radošovce, Petrová Ves, Popudiny, Unin a Vrádišť; z okresu Nitra: notariáty: Cabaj Ivánka, Jagerség, Nitra, Ujlak, Urmin, Velké Janikovce, Velký Citýň a Zbehy; z okresu Nitranské Žabokreky: velká obec Chynotany; notariáty: Najdlice, Nitranské Žabokreky a obce: Krásno, Nedanovce, Novojovce, Velká Bielice, Malé Bošany, Praznovce a Velké Bošany; z okresu Nové Mesto nad Váhom: velké obce: Čachtice, Nové Mesto nad Váhom a notariáty: Krakovany, Pobedim a Podolie; z okresu Piešťany: velké obce: Drahovce, Piešťany, Malé Orviště a Velké Orviště a notariáty: Kostolany a Veselá; z okresu Senica: velké obce: Dojčice, Senica, Šaštín a Štěpanov a notariáty: Cerová, Lieskové, Čáčov, Jablonica, Stráže a Sotina; okres Šurany celý; z okresu Topolčany: velká obec Topolčany a notariáty: Krušovce, Ludany nad Váhom, Obdokovce, Preserany, a Továrniky; okres Tornok celý a mesta so sriad. mag.: Nitra, N. Zámky a Skalica.
Ze žápy Tekovské: z okresu Levice: velká obec Velké Šerluhy a notariáty: Časta, Dolný Varad, Lekir, Ludany, Málaš, Nový Tekov, Sendurď, Velká Kalnica, Velká Seč, Velké Ondrejovce, Velké Šiarovce a Želiezovce; z okresu Vráble: velká obec Vráble; notariáty: Beša, Všetky Kúty, Bešeňov, Dolný Duraď, Čifáre, Dolný Ohaj, Dolný Pial, Ďarmoty, Fakó-Vozokany a Fiš a mesto so sriad. mag. Levice.
Ze župy Trenčianské: z okresu Bánovce; notariát Bánovského okolia a obce: Malé Borčany, Malé a Velké Ostratice, Rybäny, Bánovské Biskupice, Dolné Naštice a Velké Chlievany; z okresu Ilava: notariát Trenčanská Teplá; obce: Dubnice, Ilava, Klobušice, Prejta; z okresu Puchov: obce: Bolešov, Borčice, Kamenčany, Pjechov, Slávnica, Vaska, Klučov, Liborča, Dvorec, Nemšová, Bohunice a Pruské; z okresu Trenčín: notariáty: Istebník a Melčice; obce: Kostolná, Malá a Velká Chocholná, Velečice, Zariečie, Kočovce, Rakoluby, Viesky, Halužice, Menšice, Štvrtok, Krivosúd-Bodovka, Opatovce nad Váhom, Rozvadze Velké Bierovce a Turna a mesto so sriad. mag. Trenčín.
Oblast B.
Ze župy Abaujturňanské: z okresu Košice: velká obec Velká Ida; notariáty: Haniska, Mindsent, Malá Ida, Rozhanovce, Siplak a Seňa a obce: Bukovec, Košická Nová Ves, Bužinka a Šaca; z okresu Moldava: velká obec Moldava a notariáty: Buzita, Čecejovce, Perina a Šamodi; z okresu Turňa: notariáty: Hrhov, Jablonkov a Jánok a obce: Háj, Horváty a Turňa, Tur, Nová Ves a Vendig; z okresu Žďany: notariáty: Bohdanovec, Čaňa, Nižná Mysla, Salanc a Herlány; obce: Durkov, Bidovec Durdošík, Klačanov, Ničná Kamenica, Svinica a Trstené a samosprávne mesto Košice.
Ze župy Bratislavské: z okresu Malacky: velké obce: Gajare, Láb, Malacky, Plav. Štvrtok, Rarbok, Burský Sv. Jur, Burský Sv. Mikuláš, Burský Sv. Peter, Hasprunka, Kuklov, Sekule, Sväté Jány a Závody; notariáty: Kiripolc, Kuchyňa, Lozorno, Plav, Sv. Mikuláš, Sološnica, Uhorská Ves u Moravy, Velké Leváry a Lakšarská Nová Ves; z okresu Trnava: notariáty: Boleraz, Suchá pri Trnave, Horné Orešany, Ompitál a Smolenice; obce: Bohunice, Dolní Dubové, Paderovce, Borová, Rašindol, Horné Dubové, Katlovce, Dolná Krupá, Horná Krupá, Binovce, Pudmerice, Dechtice, Nahač, Biksard, Nádaš a Štefanov.
Ze župy Gemer-Malohontianské: z okresu Tornala: velká obec Tornala; notariáty: Kralík, Mehy, Oldalfalva, Šajovský Gemer, Horka Gemerská, Hosúsovo, Hrkač, Poniata a Skerešovo; obce: Behynce, Otrokoč, Žor, Nižné Kološovo, Léheška, Gergelovce, Michalovce, Nižné Valice, Vyšné Kalošovo a Vyšné Valice; okres Veledin celý a mesto so sriad. mag. Rimavská Sobota; z okresu Hnúšťa: notariáty: Hrachovo, Melecheď, Nižný Skalník a Vyšný Blh; obce: Ožďany, Uhorské Zahorany, Tomašovce, Kijatice, Lukovište, Ostrany, Pápča, Hrnčianské Zalužany, Priboj, Rim. Zalužany, Cerenčany, Slovenská Pokoradz, Uhorská Pokoradz, Zacharovce, Pondelok, Velká Suchá a Sušany.
Ze župy Hontianské: z okresu Krupina: notariáty: Nemce, Čabradský Vrbovok a Sebechleby; obec Cerovo; z okresu Nekije: notariáty: Bátorova, Kamenné Kosihy, Nekije, Sičinka, Velká Čalonia, Čebovce a Dolné Plachtince; z okresu Šahy: notariáty: Demändice, Egeg, Pláštovce, Tompa, Hontianské Tesare, Horné Rikynčice a Kostolné Moravce; z okresu Bátovce: notariáty: Bátovce, Dalmad, Dolný Prandorf a Varšany.
Ze župy Nitrianské: z okresu Hlohovec: notariáty: Dolné Rišňovce, Horné Otrokovce a Lukačovce; obce: Jalšove a Horné Vašardice; z okresu Holič: notariát Vieska pri Horliči; z okresu Nitra: notariáty: Ašakerd, Dolné Lefantovce, Kálaz, Pegranice a Dýmeš; z okresu Žabrokreky: obce: Turčanka, Chudolehota, Libichová, Hradiště pri Skačanoch, Nedašovce, Skačany, Baštín, Klátová Nová Ves, Malé Hostie, Pochabany, Sišov a Velké Hostie; z okresu Nové Mesto nad Váhom: velké obce: Vrbové a Šípkové; notariát Sväty Kríž nad Váhom; obce: Lúka, Malá Modrôvka a Velká Modrôvka; z okresu Piešťany: notariát Dolní Lopašov; velké obce: Dobrá Voda, Chtelnica, Dolné Radošovce a Nižná; obce: Ducov, Ratnovce, Sokolovce, Banka a Moravany; z okresu Senica: notariáty: Hlboké a Sobotiště; velká obec Vrbovce; z okresu Topolčany: notariáty: Velké Ripňany, Kovárce a Radošina; obce: Blešovce, Malé a Velké Dvorany, Tvrdomestice, Velušovce, Nemecky, Prašice a Závada pri Topolčanoch; z okresu Prievidza; notariát Bojnice; velká obec Prievidza; obce: Vrbany, Horné Lehovce, Laskar nad Nitrou, Nováky, Koš, Necpaly nad Nitrou a Sebedražie.
Ze župy Novohradské: z okresu Halič: obce: Halič, Mašková, Tomašovce pri Lučenci, Lahotka, Lupoč, Praha, Stará Halič, Podrečany, Točnica, Vieska pri Haliči a Uderiná; z okresu Lučenec: notariáty: Opatová, Ceredovce, Filákovské Klačany a Raďovce a Rapovce, Savol, Šomašová, Veliká a Pinčiná; velká obec Filákovo; obce: Breznička, Lahota, Poltar, Zelonovo, Mladzovo, Bystrička pri Lučenci, Rovňany a Uhorské; z okresu Modrý Kameň: notariáty: Buša, Vrbovo, Želovce a Senno; obce: Dolna Strehová, Malá Vieska, Poter, Žihlava, Malé a Velké Straciny, Malý Krtiš, Chrťany, Klačany pri Modrom Kameni, Luboreč, Luboriečka, Zaváda Novohradská, Dolné a Horné Strháre, Selec pri Modrom Kameni, Modrý Kameň, Velký Krtiš a mesto so sriad. mag. Lučenec.
Ze župy Šarišské: z okresu Lemešany: notariáty: Kečerské Peklany a Turina; obce: Bohdanovce, Nižné Merkovce, Kostolany nad Hornadom, Sokol, Tepličany, Vieska Sarišská, Drinovská Nová Ves, Ličartovce, Obišovce, Trebijov, Bretejovce, Drinov, Habžany, Janovik, Lemešany, Leňakovce, Brestov, Bloske, Bišné Merkovce, Kavečany a Budimír; z okresu Prešov: notariáty: Nižný Sebeš, Solivar, Tulčík a Kojetice; velká obec Velký Sariš; obce: Kapušany, Lada, Nemcoves, Vagaš, Bzimov, Janov, Meretice a Radačov, Gulváš, Haršak, Kakašovce, Kendice, Močiarmany, Petrovany, Bajerov, Lubovec, Poklany, Rokycany a Suchá dolina; z okresu Sabinov: notariát Horného okolia Sabinova (sídlo Sabinov); obce: Medzan, Michalany, Ostrovany, Červenice, Jakubová Volá, Pečovská Nová Ves, Orkucany, Dalečice, Jarovnice, Močidlany, Gergelak, Naršany, Šalgov, Somma, Uhorské Peklamy, Balpotok, Mošútov, Terna, Malý Slivník, Velký Slivník, Žatkovce a meste so sriad. mag.: Prešov a Sabinov; okres Giraltovce.
Ze župy Tekovské: z okresu Levice: notariáty: Hornská Nová Ves, Rybník a Starý Tekov; z okresu Oslany: velká obec Oslany; notariát Šimmovany a obce: Chalmová, Malé Bystričany, Zem, Kostolany a Pažiť; z okresu Vráble: notariát Nová Ves pri Žitve; z okresu Zlaté Moravce velká obec Zlaté Moravce; notariáty: Beladice, Nemčiňany, Tesáre, Zlaté Moravce, Kozarovce, Obice, Sv. Benadik, Topolčiánky a Velké Slažany; obec Hosťovce a mesto so sriad. mag. Nová Baňa.
Ze župy Trenčianské: z okresu Bánovce: notariáty: Děžerice a Svinná; obce: Cimenná, Čuklašovce, Dolné Držkovce, Dubodiel, Horné Držkovce, Mala Hradná, Pravotice, Halačovce, Otrhánky, Pečeňany, Ruskovce a Vysočany; z okresu Ilava: notariát Beluša a obce: Košeca, Ladce, Tunežice; z okresu Púchov: notariáty: Lednic, Rovne a Púchov; obce: Sedmerovce, Dulov, Nová Ves, Savčica, Podvaržie, Tuchyna a Krivoklát; z okresu Trenčín: notariát Dolná Súča; obce: Drietoma, Dolná Novejsa, Bohuslavice, Dolné Srnie, Hámry pri Trenčine, Mnichová Lehota, Opatova nad Váhom, Soblahov, Beckov, Kubra a Kubrica; z okresu Povážská Bystrica: notariáty: Malá Udica, Plevník, Podhradie, nad Váhom a Povážská Bystrica; obce: Bytčianská Lhota, Dolný a Horný Hričov, Horné Hlboké, Hričovské Podhradie, Ovčársko, Paština, Závada, Dolné Hlboké, Hrabové, Jablonové, maršová a Predmier; z okresu Velká Bytča: notariáty: Velká Bytča a Zemianská a Malá Kotešová; obce: zarieč-Keblov a Hvozdnica.
Ze župy Zemplínské: okresy: Humenné, Královský Chlumec, Lastovce, Michalovce, Šecovce, Vranov; notariáty: Nižný Hrabovec, Dobrá, Slovenský Žipov, Vranov a Žalobín; obce: Vranovské Dlhé, Sačurov, Vranovské Čemerné, Benhovce, Kazimír, Majerovce, Sedliská, Tovarné, Tovarňanská polánka, Čeklov, Hlinné, Sul, Banské, Davidov, Juskova Vola, Kamenná Poruba a Vechec; z okresu Užhorod: notariáty: Bezovce a Jelenkovce; obce: Vyšné Nemecké a Mináj; okres Velké Kapušany; mesto so sriad. mag. Užhorod.
Ze župy Spišské: z okresu Levoča: notariát Namešany a obec Uloža; z okresu Spišská Nová Ves: notariát Markušovce a obce: Matejovce pri Hornáde, Harihovce, Leskoviany a Teplička nad Hornádom; z okresu Spišské Podhradie: velká obec Krompachy; notariáty: Hrušov nad Hornádom, Spišské Podhradie, Velbachy a Žegra; obce: Spišská Dúbrava, Kolbachy a Olšavice a mesta so sriad. mag.: Levoča, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie a Spišské Vlachy.
Ze župy Zvolenské: z okresu Baňská Bystrica: notariáty: Badín, Hronsek, Rakitovce, Vlkanova a Peťová; obce: Kostivěrská, Sásová, Králová nad Hronem, Zvolenská Kremnička, Radvaň a Podlavice; z okresu Slatina: velké obce: Slatina a Vigláš; z okresu Zvoleň: notariát Hajníky; obce: Kovačova, Lieskovec, Lukovo a Motová a mesta so sriad. mag.: Baňská Bystrica a Zvolen.
Podkarpatská Rus: Všechny okresy, pokud nejsou uvedeny v oblasti D.
Oblast C.
Ze župy Abaujturňanské: z okresu: Košice: notariát Košická Bela; obce: Hylov, Nižný Tejkeš, Vyšný Tejkeš, Baškov, Hodkovce a Šemša; z okresu Moldava: obce: Novočany a Rudna.
Ze župy Gemer-Malohontianské: z okresu Hnúšťa: obce: Hadčava, Hnúšťa, Likier, Rimavské Brezovo, Babinec, Kraskovo, Rimavica, Rim. Baňa, Rim. Lehota, Selce nad Rimavou a Valkovo; z okresu Ratkova: velká obec Ratkova; notariáty: Hrušovo a Ratkovský Rybník; obce: Polom, Poproč pri Ratkovej, Ratkovská Suchá a Rovné pri Ratkovej; z okresu Revuca: notariáty: Huciň a Šiletice; obce: Nandraž a Rakoš; z okresu Rožňava: velké obce: Plešivec a Štitník; notariáty: Brzotýn, Kunova Teplica a Rožňavské Bystré; obce: Nadabula, Drnava, Joles, Krásnohorské Podhradie, Borka, Lúčka pri Rožňave, Redová a Achtiná a mesta so sriad. mag.: Jelšava a Rožnava.
Ze župy Hontianské: z okresu Bátovce: velká obec Pukanec; notariáty Baďaň a Bjarg; z okresu Krupina: notariáty: Bzovík, Horný Dačalom a Prenčov; obce: Laskov, Litava a Trpín a mesta so sriad. mag.: Báňská Štiavnica a Belá a Krupina.
Ze župy Nitrianské: z okresu Myjava: velká obec Brezová; notariáty: Kostolné a Krajné; z okresu Žabokreky: notariát Dvorníky; obce: Janová Nová Ves, Ježkova Nová Ves, Klíž a Hradiště; z okresu Nové Mesto nad Váhom: notariáty: Lubina a Stará Lehota; obce: Horka nad Váhom a Hradok nad Váhom; z okresu Piešťany: obec Hubiná; z okresu Prievidza: velká obec Nemecké Pravno; obce: Báňská Prievidza, Diviadská Nová Ves, Máčov, Cách, Chvojnica, Kaňanka, Nitrianská Poruba, Dlžín, Dobročná, Kostelná Ves, Kršťanová, Séč, Cígla, Hradec, Malá a Velká Léhotka, Jalovec pri Prievidzi a Velká Čausa; z okresu Topolčany: obce: Bojná, Lipovník pri Bojnej a Tesáry.
Ze župy Novohradské: z okresu Halič: obce: Lentvora, Nedeliště, Polichno, Ružiná, Šulá a Tuhár; z okresu Lučenec: obce: Dobroč, Kotmanová, Lovinobáňa, Mýtna, Sinobáňa, Turíčky, Hradiště, Krná a Ozdín; z okresu Modrý Kámeň: velká obec Léšť; obce: Horný Tisovník a Vereš.
Ze župy Spišské: z okresu Kežmarok: velké obce: Tvarožná a Vrbov; notariáty: Humcovce a Kežmarok; obce: Bušovce, Krížová Ves, Maldur, Krig a Slovenská Ves; z okresu Levoča: velká obec Ruskynovce; notariáty: Machalovce a Štvrtok nad Hornádom; obce: Hradisko, Ilašovce, Kurimiany a Vilkovce; z okresu Spišská Nová Ves: notariáty: Hrabušice a Tamašovce; obec Smižany; z okresu Stará Lubovňa: velké obce: Gňazdy, Podolinec, Stará Lubovňa a Sulín; obce: Forbasy, Lacková, Granastov, Krempach pri Lubovni, Nižné Ružbachy, Hobgart, Kolačkovo, Nová Lubovňa, Podsádek a Lubovensky Zámok a mesta so sriad. mag.: Lubica, Spišská Belá a Kežmarok.
Ze župy Šarišské: okres Bardijov; z okresu Giraltovce: obce: Hermanovce nad Teplou, Petrovce a Pavlovce; z okresu Lemešany: obce: Kesag, Malá Lodziná, Starý Ružín a Velká Lodziná; z okresu Lipiany: velká obec Lipiany; notariáty: Čirč, Lipník, Lubotňa; obce: Brezovica nad Torisou, Dačov, Kamenica nad Torisou, Krivany, Lúčka nad Torisou, Gromoš, Plavnica, Hajtuvka, Ujak, Olšov, Torisa a Zdravce; z okresu Prešov, notariát Klembark; obce: Kereštvel, Kokiňa a Zlatá Baňa; z okresu Sabinov: notariát Chmiňany; z obce: Bertotovce, Hermanovce, Štefanovce, Hanigovce, Jakubovany, Lucina, Olejníkov, Geraltovce, Hradisko u Sabinova a Závadka Šarišská; okres Vyšný Svidník a mesto sto sriad. mag. Bardiov.
Ze župy Tekovské: z okresu Hronský Sv. Kríž: velká obec Vyhne-Peserany; notariáty: Hliník, Horné Hámry, Ladomír, Skleno nad Hronom, Voznica a Žarnovica; obce: Hronský Sv. Kríž a Kremička; z okresu Oslany: velká obec Velké Pole; obce: Bystřičany, Čereňany, Horný a Dolný Kamenec, Horná Ves, Kolacnov, Rádobica a Velké Uherce; z okresu Zlaté Moravce: notariáty: Jedlové Kostolány a Breznica.
Ze župy Trenčianské: z okresu Bánovce: notariáty: Horné Motešice a Uhrovec; obce: Žitná, Krásná Ves, Timoradza a Velká Slatina; z okresu Ilava: notariát Trenčianské Teplice a obce: Lieskovce, Malý a Velký Kolačín a Ilavka; z okresu Kysucké Nové Mesto: velká obec Kysucké Nové Mesto; notariáty: Budatín a Kysucké Nové Mesto; obec Nesluša; z okresu Povážská Bystrica: notariát Prečín a obec Peklina; z okresu Púchov: notariáty: Dohňany, Lúky a Zarieč; obce Horná Bereznica, Kvašov pri Lednici, Lednica, Lednic, Lehota, Horné Srnie a Závada; z okresu Trenčín: obce: Kálnica, Malé Stankovce, Sedlična, Selec a Velké Stankovce; z okresu Velká Bytča: obec Pšurnovice; z okresu Žilina: notariát Bánová; obce: Horky, Sviná, Závada pri Žiline, Moyš Lúčka, Rosina, Trnové, Gbelany, Moyš, Nedzedza, Teplička n. V., Varín a Zástranie a mesto so sriad. mag. Žilina.
Ze župy Zemplínské: z okresu Perečín: notariát Dubrinič a obce: Perečín a Voročov; okres Sobrance; z okresu Užhorod: notariát Nevicky a obce: Husak, Koromla, Krčava, Petrovce a Domanince; z okresu Velikoje Bereznoje: obce: Malikoje Bereznoje, Mirče, Zausine, Velikoje Bereznoje a Zábroď; okres Stropkov; z okresu Vranov: obce: Rudľov, Zamutov a Zlatník u Vranova.
Ze župy Zvolenské: z okresu Báňská Bystrica: velká obec Slov. Lupča; notariáty: Selce a Ulica; obce: Bečov, Čačín, Dolná a Horná Míčíná, Dúbravica, Oravce, Králíky, Skubín, Horné Pršany a Malochov - Dolné Pršany; z okresu Slatina: velké obce: Detva, Očová, Očovské Dúbravy a Slatinka; notariát Viglašská Huta; obce: Sebedín a Zolna; z okresu Zvolen: notariáty: Ostrá Lúka a Trnie; obce: Buča, Hronská Breznica, Kozelník, Turová, Michalková a Královské Dúbravy.
Oblast D.
Ze župy Abaujturňanské: z okresu Košice: notariát Aranidka; z okresu Moldava: velké obce: Nižný Medzev, Štos a Vyšný Medzev; notariáty: Jasov a Turňa; obce: Poproč a Vieska pri Turni.
Ze župy Gemer-Malohontianské: z okresu Hnúšťa: velké obce: Klenovec, Rimavská Kokava a Tisovec; notariáty: Lom a Soltýska; obec Rimavská Pila; okres Pohorelá; z okresu Ratková: notariát Sírk; obce: Krokava, Ratkovská Zdychava; z okresu Revúca: notariáty: Lubeník, Muráň a Revúčka a obec Kameňany; z okresu Rožňava: notariáty: Gočovo, Hanková a Velká Poloma; obce: Betliar, Čučína, Henclova, Krásnohorská, Dlhá Lúka, Lipovník, Pača, Úhorná, Gemer Kováčová, Brdárka, Vyšná Slaná, Čierná Lehota, Rochovce a Slavošovce a mesta so sriad. mag.: Dobšiná a Revúca.
Ze župy Hontianské: z okresu Krupina: notariáty: Senohrad a Svätý Antol.
Župa Liptovská celá.
Ze župy Nitrianské: z okresu Myjava: velká obec Myjava a notariát Turá Lúka; z okresu Prievidza: notariáty: Handlová a Valašská Belá; obce: Ježkova Ves, Nitr. Divijaky, Gajdel, Majzel, Solka, Tužina, Nedožer, Polusy, Pravenec, Lešťany, Lomnica pri Prividzi, Nevidzany, Nitr. Rudno, Rudno Lehota, Malá Lehota nad Nitrou, Velká Lehota, Podhradie pri Prievidzi, Brusno pri Handlovej, Chrenovec, Lipník pri Prievidzi, Malá
Čausa a Raztočno.
Ze župy Novohradské: z okresu Halič: velká obec Trhanová a obce: Abelová, Madačka, Budiná, Divíň, a Píla pri Haliči; z okresu Lučenec: velká obec Málinec a obec České Brezové; z okresu Modrý Kameň: velká obec Turiepole a obce: Dolný Tisovník a Stará Húta.
Župa Oravská celá.
Ze župy Spišské: okres Gelnica; z okresu Kežmarok: notariát Hololumnica a obce: Toporec, Lendak, Viborna, Javorina a Ždiar; z okresu Levoča: notariát Toriska a obec Dvorec pri Levoči; z okresu Spišská Nová Ves: velká obec Vondrišel; notariáty: Vondrišel a Stratená; obce: Koterba a Poráč; okresy: Spišská Sobota a Spišská Stará Ves; z okresu Spišské Podhradie: notariát Bejacovce a obce: Beharovec nad Ilornádom, Harakovce, Korotnok, Polanovce, Brutovce, Ordzoviany a Podproč; z okresu Stará Lubovňa: notariát Jarabina; obce: Kamionka, Mníšek nad Poprádom, Pilhov, Lomnička, Velké Ružbachy a Jakubiany a mesta so sriad. mag.: Gelnica a Poprad.
Ze župy Šarišské: z okresu Lipiany: notariát Široké a obce: Blažov, Hamborg, Nižný Slavkov, Štelbach, Vysoké, Dolina, Dubovica, Rožkovany, Šanbron, Bajerovec, Poloma a Šenviz.
Ze župy Tekovské: z okresu Hronský Svätý Kríž: velká obec Kremnica; notariáty: Horná Ždaňa, Hrabičov, Ostrý Gruň, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kremnica, Lovša a Pytelová a obec Lutila; z okresu Zlaté Moravce: obce: Lovce, Mankovce, Zlatno a Žikava.
Ze župy Trenčianské: z okresu Bánovce: obce: Kšiná, Omastiná, Podhradie pri Uhrovci, Závada Bánovská, Čierná Lehota, Malá Slatina, Šípkov a Trebichová; okres Čadca; z okresu Ilava: notariáty: Dolní Lieskova, Horná Poruba, Pružiná, Zliechov a obec Košické Velké Podhradie; z okresu Kysucké Nové Mesto: notariáty: Horný Vadičov, Krasno, Nové Bystrice, Ochodnica, Staré Bystrice a Velká Divina; obce: Rudina a Rudinka a Rudinská; z okresu Povážská Bystrica: notariáty: Domaniža, Maríková a Popradno; obce: Šúlov a Hradna; z okresu Púchov: notariáty: Červený Kameň a Lazy a obec Zubák; z okresu Trenčín: velká obec Horná Súča a notariát Bošáca a obec Moravské Lieskové; z okresu Velká Bytča: velké obce: Kolárovice a Rovné; obce: Dlhépole, Petrovice, Setechov a Šťavník; z okresu Žilina: velké obce: Čičmany, Rajec; notariáty: Belá pri Varine, Fačkov, Rájec, Rájecké Teplice a Terchová; obce: Babkov, Bitarová, Brezany, Podhorie, Stráňavy, Strečno, Turo, Tridvory, Vyšnové pri Žiline, Dolná Tižina, Krasňapy, Nezbud Lúčka a Stráža pri Varine.
Župa Turčianská celá.
Ze župy Zemplínské: z okresu Velikoje Bereznoje: notariát Sola a obce: Lubňa, Novaja Stužica, Stará Stužica, Zágorb, Systroje, Lugy, Užok a Volosjanka; okresy: Medzillaborcie a Snina.
Ze župy Zvolenské: z okresu Báňská Bystrica: velké obce: Donovaly, Lubietová, Povraznik, Šajba, Poniky, Ponická Huta a Špania Dolina; notariáty: Moštenica, Podkonice a Staré Hory; obce: Harmanec, Rudlová, Svätý Jakub, Ulmanka, Lukavica, Molča, Jabriková, Kordíky, Riečka a Tajov; okres Brezno; z okresu Slatina: obce: Devianská Huta, Hriňová a Chrochoť; z okresu Zvolen: velké obce: Babiná, Dobronivá a Pliešovce; notariát Sási; obce: Breziny a Podzámčok a mesto so sriad mag. Brezno.
Podkarpatská Rus.
Okresy: Brezno, Perečín, Verecky, Volové, Dovhe, Rahovo; okres Hust vyjma obce: Hust, Sokycniva, Saldoboš a Vyškovo; okres Tiačovo vyjma obce: Buština, Ujbardovo, Vonjovo, Urmeziovo a Tiačov; okres Terešva vyjma obce: Terešva, Bedvlja, M. a V. Kriva; okres Marmaroš vyjma obce: Hrušovo, Faluszlatina, Biserica; okres Svaljava vyjma obce: Ignecz, Cserlend, Kajdan, Bakoš, Davidhaza, Benedeky, Ruszkocz, Ivanyi, Klacsano, Klastromalja, Podhoriany, Kustanfalva, Kölbain, Falva a St.-Mikloš; z okresu Serednie: obce: Rahonča, Arok, Antalovce, Köbler, N. Gajdós, Horbja, F. Slatina, Gziganijocz, Stripa a Uglinč; z okresu Munkačevo: obce: Brestov, Vulchovica, Leczfalva a Répede; z okresu Bílky: obce: Papfalva, Kutkafalva, Bakalut, Gátfalva, Iváškofalva, N. Abránka, Ilátmeg, Tökéš, Krajna, Martinka, Oláncsertesz, Bród, Iljnica, Szalkófalva, Zadné, Lukova a Imsticovo.