Nařízení ze dne 20.2.1950 o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování

17.3.1950 | Sbírka:  20/1950 Sb. | Částka:  10/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 11/1955 Sb.
20/1950 Sb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 20. února 1950
o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování.
Ministr techniky nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Každý projekt čistíren odpadních vod výrobních podniků (průmyslových závodů a j.), jakož i zařízení na čištění nebo využití jejich odpadních vod (dále jen "čistírny") musí býti přezkoušen s hlediska plánovacího, s hlediska účelnosti, hospodárnosti a technické proveditelnosti. Totéž platí o projektech čistíren odpadních vod z nemocnic, léčebných ústavů a pod. (dále jen "nemocnice").
§ 2
Projekt uvedený v § 1 musí obsahovati:
1. přehlednou situaci v měřítku 1:75.000;
2. polohopisný plán v měřítku alespoň 1:2880 s vyznačením všech objektů a jejich částí, v nichž vznikají odpadní vody; do plánu nutno zakresliti stoky nebo odpady, které odvádějí odpadní vody z jednotlivých objektů a u výrobních podniků podle potřeby i z jednotlivých provozních místností;
3. podélné profily stok a čistíren v měřítku 1:1000 pro délky a 1:100 pro výšky včetně odpadu po vyústění do odpadního toku, rybníka, nádrže a j. (dále jen "tok"), s vyznačením jeho charakteristických vodních stavů;
4. podrobné plány stavebních objektů v měřítku 1:50 nebo 1:100;
5. technickou zprávu se všemi výpočty a s podklady směrodatnými pro dimensování kanalisační sítě a pro navržení čistírny; kromě toho nutno v ní uvésti tyto údaje:
a) data potřebná s hlediska státního vodohospodářského plánu;
b) hydrologická data o odpadním toku, do něhož se odpadní vody mají vypouštěti;
c) doložené údaje o jakosti vody toku v místě projektovaného vypouštění odpadních vod;
d) seznam zdrojů znečištění, pokud se projevuje znatelně jejich vliv na jakost vody v místě vypouštění odpadních vod;
e) popis rozsahu a způsobu výroby s údaji o používaných surovinách včetně potřebných schemat, pokud je nutný k přezkoušení, a dále o množství, druhu a jakosti odpadních vod;
f) počet osazenstva provozovny nebo nemocnice anebo jejich části, která má býti připojena na čistírnu;
g) návrh opatření, kterými se sníží znečištění během výroby (na př. samostatné zachycení a zneškodnění malých množství koncentrovaných odpadních vod, návrh na využití hodnotných látek z odpadních vod, návrh na úsporné vypírání suroviny a výrobků, návrh recirkulace provozní vody, vyloučení závadných látek z odpadních vod);
h) návrh obsluhovacího řádu čistírny;
6. podrobný rozpočet stavebního nákladu s výkazy kubatur a potřebou stavebních hmot a strojního zařízení, včetně tlakových trub, tvarovek a armatur.
§ 3
Jde-li o nový nebo dosud dostatečně nevyzkoušený způsob čištění průmyslových odpadních vod, je stavebník povinen před vypracováním podrobného projektu předložiti krajskému národnímu výboru povšechný návrh, který musí obsahovati:
1. polohopisný plán uvedený v § 2 č. 2;
2. podélný profil čistírny a odpadu po vyústění do odpadního toku s vyznačením jeho charakteristických vodních stavů;
3. technickou zprávu včetně údajů uvedených v § 2 č. 5 písm. a) až g);
4. plán čistírny odpadních vod nebo plán na zneškodnění odpadních vod v přiměřeném měřítku;
5. přibližný rozpočet.
§ 4
(1) Ustanovení §§ 2 a 3 platí obdobně i v těch případech, kdy se vypouštějí odpadní vody po předčištění do kanalisační sítě.
(2) Mají-li býti odpadní vody vypouštěny do kanalisační sítě bez předčištění, není třeba předkládati k přezkoušení projekt podle §§ 2 a 3, nýbrž nutno průvodní zprávou a rozborem prokázati, že odpadní vody nezpůsobí závady s hlediska veřejného, zejména zdravotního, nebo závady na trubním materiálu a že nebudou míti nepříznivý vliv na čištění odpadních vod v kanalisační čistírně.
§ 5
(1) S výjimkou uvedenou v § 6 odst. 2 předloží projekt krajskému národnímu výboru k přezkoušení
1. stavebník - je-li stavebníkem národní podnik, prostřednictvím ústředního ředitelství příslušného výrobního odvětví -
a) před zařazením čistírny do plánu investic (§ 7) a před vodoprávním projednáním, nebyl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení předložen k projednání podle vodního zákona, nebo
b) nejpozději do 30. dubna 1950, bylo-li vydáno před vyhlášením tohoto nařízení vodoprávní povolení, avšak s provedením projektu nebylo dosud začato nebo jeho provedení nebylo dosud plně dokončeno;
2. příslušný národní výbor neprodleně, byl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení již předložen k projednání podle vodního zákona, ale nevydal-li dosud vodoprávní povolení.
(2) Bylo-li již se stavbou začato, je stavebník povinen neprodleně předložiti celý projekt a vyznačiti v něm část, která již byla provedena.
(3) V případech uvedených v odstavci 1 č. 1 písm. b) a v odstavci 2 předloží příslušný národní výbor s projektem vodoprávní povolení.
(4) Přezkoušení projektů staveb, zařazených do plánu investic na rok 1950, nesmí podstatně zdržeti ani zdražiti provádění stavebních prací.
§ 6
(1) S výjimkou uvedenou v odstavci 2 krajský národní výbor buď sám přezkouší předložený projekt nebo povšechný návrh anebo předloží tento projekt nebo návrh k přezkoušení ministerstvu techniky. Krajský národní výbor nebo ministerstvo techniky vydá do dvou měsíců potvrzení o přezkoušení (o technicko-hospodářském a zdravotním schválení) projektu nebo příkaz k jeho změně nebo doplnění anebo stanoví směrnice k vypracování podrobného projektu. Ministerstvo techniky vyslechne zpravidla předem příslušný výbor pro čištění průmyslových odpadních vod při ministerstvu techniky.
(2) Projekty čistíren odpadních vod podniků, pro které platí ustanovení § 25 odst. 4 a § 55 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu, přezkouší vždy ministerstvo techniky.
(3) Projekt smí býti vodoprávně projednán jen, je-li opatřen potvrzením o přezkoušení. Zjistí-li se při vodoprávním řízení okolnosti, které vyžadují odchylky od přezkoušeného projektu, je příslušný národní výbor povinen před udělením vodoprávního povolení oznámiti tyto okolnosti krajskému národnímu výboru nebo ministerstvu techniky, které vydaly potvrzení o přezkoušení, a podati odůvodněný návrh na změnu tohoto potvrzení.
(4) Nebyla-li zachována lhůta, stanovená v odstavci 1, lze stavbu pojmouti do plánu investic i bez předchozího přezkoušení.
(5) Stavebník je povinen nahraditi náklady, které vzniknou přezkoušením projektu nebo vydáním směrnic k vypracování podrobného projektu (náklady na vyžádané znalecké posudky a j.).
§ 7
(1) Čistírna odpadních vod jest nedílnou součástí stavby podniku nebo nemocnice, z nichž se mají vypouštěti odpadní vody. Proto se do plánu investic pojme stavba takového podniku nebo nemocnice anebo jejich části, z nichž se mají vypouštěti odpadní vody, současně vždy se stavbou čistírny. Totéž platí obdobně při rozšíření, změně výroby, výrobního nebo léčebného postupu takového podniku nebo nemocnice, při nichž se mění množství nebo jakost odpadních vod.
(2) Ministerstvo techniky může povoliti se zřetelem ke zvláštním okolnostem nebo povaze odpadních vod výjimku z ustanovení odstavce 1, zejména v těch případech, kde bude třeba předem pokusně zajistiti účelnost a účinnost čistírny.
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zápotocký v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.